JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen

Miljömål

2012-12-19

Regresstalan rörande ersättning för efterbehandlingskostnader enligt 10 kap 2 och 6 §§ miljöbalken. Även fråga om mark- och miljödomstols behörighet.

2012-12-18

En kommunal nämnd avslog ansökan om eget omhändertagande under hänvisning till att undantag inte kunde medges då avloppsanläggningen som helhet inte uppfyllde kraven på normal reningsnivå enligt miljöbalken och Naturvårdsverkets allmänna råd. Ett sådant krav på hela anläggningen fanns i nämndens egna anvisningar om avfallshantering. MÖD fann att miljöbalkens bestämmelser inte ger utrymme för en nämnd att besluta om generella regler för när eget omhändertagande kan ske.  Frågan ska regleras i renhållningsordningen som beslutas av kommunfullmäktige. Nämnden hade därför inte fog för att avslå ansökan.

2012-12-12

Mark- och miljööverdomstolen ändrar mark- och miljödomstolens beslut endast i fråga om beloppet avseende rättegångskostnader.

2012-12-11

Ett föreläggande överklagades av adressaten till mark- och miljödomstolen som förelade adressaten att komplettera överklagandet vid äventyr av avvisning. Kompletteringsföreläggandet delgavs inte och när ingen komplettering inkom avvisades överklagandet. Adressaten klagade till Mark- och miljööverdomstolen som fann dels att mark- och miljödomstolen borde ha delgett kompletteringsföreläggandet, dels att överklagandet i sig kunde ha legat till grund för en prövning i sak. Målet återförvisades till mark- och miljödomstolen.

2012-12-11

Tillsynsavgift; Kommunen har med stöd av 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd utövat tillsyn över estetiska behandlingar, bl.a. injektioner med botox, och för tillsynen tagit ut en avgift. Kommunen har ansett att de i målet aktulla behandlingarna varit att anse som hygieniska behandlingar. Mark- och miljööverdomstolen, som inhämtade Socialstyrelsens yttrande, fann att det inte var fråga om hygienisk behandling. Tillsyn kunder därmed inte utöva med stöd av miljöbalken. Överklagandet bifölls.

2012-12-07

Avfall i form av utrensad frukt och grönsaker från en livsmedelsaffär har inte ansetts som jämförligt med hushållsavfall enligt 15 kap. 2 § miljöbalken. Verksamhetsutövaren har därmed, utan dispens från kommunen, haft rätt att själv transportera avfallet.

2012-12-06

Fråga om utdömande av vite för överträdelse av förbud att släppa ut avloppsvatten som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

2012-11-30

Villkor för utsläpp av stoft till luft från oljeeldning vid drift av  hetvattenpannan. I första hand har Korsnäs yrkat att villkoret ska formuleras som riktvärde och i andra hand att frågan skjuts upp till avgörande efter prövotid. Bolaget har anfört att det saknas underlag för att fastställa ett slutligt begränsningsvärde för utsläpp av stoft till luft från oljeeldning vid drift av endast hetvattenpannan. MÖD fann inte skäl att ifrågasätta detta påstående och ansåg att frågan om formuleringen av villkoret bör skjutas upp till slutligt avgörande efter prövotid.

2012-11-27

Fråga om åberopande av nya överträdelser utgör ny talan och som sådan bör avvisas. Efter avvisning av del av talan har föreläggandet funnits vara tillräckligt tydligt för att kunna läggas till grund för utdömande av vite. MÖD har inte heller funnit skäl att göra någon annan bedömning av vitets rimlighet än vad som gjorts vid tidigare prövning av föreläggandets giltighet. En överträdelse har ansetts styrkt och skäl för jämkning saknats.

2012-11-22

Fråga om ersättning för kraftförluster där 1918-års vattenlag ska tillämpas vid den materiella prövningen om ersättningens storlek. Mark- och miljööverdomstolen fann att fråga om ersättning till följd av tillståndsgiven vattenverksamhet är en dispositiv fråga som parterna kunnat träffa förlikning om och att den i parternas avtal angivna skiljeklausulen utgjorde hinder för domstol att pröva ersättningsfrågan.

2012-11-22

En flygklubb har inte ansetts ha klagorätt i ett mål som rör en anmälan från verksamhetsutövaren om förändring av utformningen av en rullbana.

2012-11-19

Fåga om skäl förelegat att interimistiskt förbjuda skutknackning och bergkross vid avslutad bergtäkt.

2012-11-15

Miljöorganisationers rätt att överklaga. Ett beslut i ett anmälningsärende enligt miljöbalken har av Mark- och miljööverdomstolen bedömts vara ett sådant beslut som omfattas av artikel 9.3 i den s.k. Århuskonventionen. Med stöd av EU-rätten har domstolen ansett det möjligt att göra en tolkning av 16 kap. 13 § miljöbalken som innebär att Naturskyddsföreningen i Varberg haft rätt att överklaga beslutet i anmälningsärendet.

2012-11-15

Miljöorganisationers rätt att överklaga. Ett beslut om föreläggande enligt miljöbalken har av Mark- och miljööverdomstolen bedömts vara ett sådant beslut som omfattas av artikel 9.3 i den s.k. Århuskonventionen. Med stöd av EU-rätten har domstolen ansett det möjligt att göra en tolkning av 16 kap. 13 § miljöbalken som innebär att Naturskyddsföreningen Härryda haft rätt att överklaga beslutet.

2012-11-06

”Området som ansökan om dispens från strandskyddet avsåg var visserligen avskilt från området närmast strandlinjen i ett väderstreck, men då det i ett annat väderstreck endast fanns brukad åkermark fram till strandlinjen ansågs inte området vara väl avskilt på sådant sätt att särskilda skäl för dispens förelåg enligt 7 kap. 18 c § 2 miljöbalken. Inte heller i övrigt förelåg några särskilda skäl för dispens.”

2012-11-05

Frågan om uttag för anläggningsavgift är förenligt med kravet på fördelning av kostnaderna på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt enligt 31 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Fastighetsägaren anförde att antalet lägenhetsavgifter inte återspeglade nyttan och ansåg att uttaget var oskäligt. Va-nämnden fann inte anledning att jämka de debiterade anläggningsavgifterna med hänsyn till de avgiftsbelagda ytorna ställda i relation till fastighetens nytta av va-anläggningen. Mark- och miljööverdomstolen delade nämndens bedömning.

2012-10-31

Fråga om klagorätt för ägare av grannfastigheter gällande beslut enligt 12 kap. 9 § miljöbalken. Beslutet har endast ansetts angå anmälaren och anmälaren har därmed ansetts vara den ende som, för det fall beslutet kan anses ha gått denne emot, har rätt att överklaga det. Mark- och miljööverdomstolen har därför undanröjt mark- och miljödomstolens dom och avvisat klagandenas överklagande av länsstyrelsens beslut.

 

2012-10-31

Fråga om klagorätt för ägare av grannfastigheter gällande beslut enligt 12 kap. 9 § miljöbalken. Beslutet har endast ansetts angå anmälaren och anmälaren har därmed ansetts vara den ende som, för det fall beslutet kan anses ha gått denne emot, har rätt att överklaga det. Mark- och miljööverdomstolen har därför undanröjt mark- och miljödomstolens dom och avvisat klagandenas överklagande av länsstyrelsens beslut.

 

2012-10-30

Ett föreläggande mot en entreprenör att i efterhand ansöka om vattendom för vattenbortledning av grundvatten i samband med schakt-/byggnationsarbeten, har på grund av avsaknad av vattenrättslig rådighet upphävts.

2012-10-29

Fastighetsägare beviljades bygglov för två ytterligare lägenheter i tidigare enbostadshus och debiterades 50 000 kr i anläggningsavgift för anslutning till allmänna va-nätet. De anförde att anläggning redan installerats i byggnaden, att lägenheterna kanske inte kommer att byggas och att avgiften därför inte motsvarar någon kostnad samt dessutom är oskåligt hög. Va-nämnden fann att taxekonstruktionen är sådan att tillkommande lägenheter ska dela kostnaden för va-anläggningen i sin helhet oavsett om lägenheterna rent faktiskt medför kostnader. Beloppet ansågs skäligt. Mark- och miljööverdomstolen delade nämndens bedömning.

2012-10-25

Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till samförbränningsanläggning, nu fråga om tillstånd till en ny alternativt ombyggd panna, vilka villkor för utsläpp till luft och vatten som ska gälla för den nya pannan samt tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten.

2012-10-24

Fråga om strandskyddsdispens. Uppförande av en brygga har ansetts medföra att strandområdet inte längre skulle uppfattas som allemansrättsligt tillgängligt samt bli ett hinder i vattenområdet. Särskilda skäl för dispens har inte ansetts föreligga. 

2012-10-24

Byte av köldmedium från en f-gas till en annan har inte ansetts utgöra konvertering i den mening som avses i förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen. Det har därmed inte funnits förutsättningar att besluta om miljösanktionsavgift enligt punkt 6.7.3 i bilagan till förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter. Beslutet har därför upphävts.

2012-10-22

Fråga om utdömande av vite. Mark- och miljööverdomstolen har delat underrättens bedömning att det finns en osäkerhet i fråga om vitesföreläggandets giltighet. Yrkandet om utdömande av vite har därför avslagits och mark- och miljödomstolens dom fastställts.

2012-10-22

Fråga om föreläggande enligt miljöbalken. Mark- och miljööverdomstolen har instämt i underrättens bedömning att det inte funnits förutsättningar för att meddela det föreläggande om att vidta åtgärder inom strandskyddsområde som den kommunala nämnden beslutat om. Mark- och miljödomstolens dom har därför fastställts.

2012-10-19

Bevisbörda och beviskrav i mål om anmälan om oförutsedd skada. Mark- och miljööverdomstolen har sänkt den ersättning till den skadelidande som mark- och miljödomstolen bestämt.

 

2012-10-18

Sammanfattning: Fråga om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus med tillämpning av bestämmelserna i 7 kap. 18 d-e §§ miljöbalken om områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge (s.k. LIS-områden). En kommunal översiktsplan har inte ansetts ge någon tydlig vägledning i fråga om platsen för den avsedda dispensen ligger inom ett LIS-område när länsstyrelsen i granskningsyttrande framfört invändningar mot det utpekande LIS-området. MÖD fann det inte i övrigt utrett att platsen låg inom ett LIS-område

2012-10-05

Fråga om föreläggande avseende miljötekniska markundersökningar på industrifastigheter

2012-10-03

En miljönämnd förelade en fastighetsägare vid vite att undersöka högsta grundvattennivå vid infiltration på fastigheten och innan mätningen redovisa till kommunen hur den avsågs utföras. Vid en telefonkontakt diskuterades mätningen. Sedan mätning utförts utan skriftlig redovisning av mätmetod i förväg, ansökte kommunen om utdömande av vitet. Fastighetsägaren har invänt att han redovisat metoden muntligt. Kommunen har vidgått att redovisning kan ske muntligt men invänt att den avsikten inte framkom vid samtalet. Domstolen fann att i avsaknad på närmare utredning om vad som framkommit vid samtalet får fastighetsägarens uppgifter godtas och vite inte dömas ut.

2012-10-02

En stenpir i Lule älv som byggts utan tillstånd eller lagligförklaring (se mål M 9234-11) ska rivas enligt föreläggande. Tiden för fullgörandet har bestämts till ett år efter det att domen i tillståndsmålet vunnit laga kraft.

2012-10-02

En massiv stenpir i Lule älv ansågs genom sin storlek och konstruktion försämra livsbetingelser för djur- och växter samt medföra privatisering av plats tillgänglig för allmänheten. Fördelen för fastighetsägaren att förtöja båt ansågs begränsad. Ansökan om tillstånd eller lagligförklaring lämnades utan bifall.

2012-09-28

Fråga om tillstånd till brytning av berg och morän inom område som utpekats som riksintresse för naturvård och friluftsliv samt i nära anslutning till nationalpark. Ansökan har avslagits då sökanden inte visat att lokaliseringen är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för miljön.

2012-09-25

Strandskyddsdispens och tillstånd enligt naturreservatsföreskrifter har lämnats för tillbyggnad av fritidshus

2012-09-19

Fråga om kommun var skyldig att tillhandahålla en fritidshusägare vattentjänster enligt samma principer som för permanent brukare, nämligen med utgångspunkt från den faktiska förbrukningen och inte enligt schablon.

2012-09-18

Av utredningen i målet framgick att Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet avseende täktverksamhet. Länsstyrelsen har därmed haft laglig rätt att kräva in de aktuella uppgifterna för bedömning av frågan om bolaget bedriver tillståndspliktig täktverksamhet.

2012-09-18

Fråga om delgivning av handelsbolag i mål om utdömande av vite

2012-09-13

Föreläggande att vidta bullerreducerande åtgärder från luftvärmepump. Utgångspunkten för bedömningen av behovet av åtgärder ska vara ljudnivån vid fasad och/eller uteplats i anslutning till bostadshus.

2012-09-13

Ansökt om- och utbyggnad av Rundbackens kraftverk i Laxsjöån i Timrå kommun har förklarats tillåtlig. Mark- och miljödomstolen hade avslagit ansökan enligt 11 kap. 6 § miljöbalken. Tillika fråga om beslutad miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten i Laxsjöån utgjorde hinder för tillstånd.

2012-09-11

Domen innebär endast att ett skrivfel i mark- och miljödomstolens dom har rättats.

2012-09-10

En strandskyddsdispens som beviljats kan inte, även om underlaget i fråga om fastighetsgränsen varit felaktig, återkallas på grund av att enskilda intressen skadats.

 

2012-08-31

Fråga om överklagande av Statens Jordbruksverks beslut i enlighet med 68 § artskyddsförordningen (2007:845) om CITES-intyg enligt art. 8.3 i rådets förordning (EG) nr 338/97 ska prövas av mark- och miljödomstol eller av allmän förvaltningsdomstol.

2012-07-06

Länsstyrelsens rättelseföreläggande om utjämning av vall m.m. på viss fastighet undanröjt sedan det framkommit att fastigheten inte berördes.

2012-07-05

Miljööverdomstolen (numera Mark- och miljööverdomstolen) har i en lagakraftvunnen dom förklarat sökt täktverksamhet tillåtlig och föreskrivit att miljödomstolen (numera mark- och miljödomstolen) ska utfärda tillstånd och villkor för verksamheten. Vid den efterkommande prövningen har Mark- och miljööverdomstolen, till skillnad från mark- och miljödomstolen, i enlighet med Miljööverdomstolens dom meddelat tillstånd till verksamheten och samtidigt föreskrivit villkor för verksamheten. 

2012-07-04

Tillstånd till vindkraftverk på Gotland. Fråga om lokaliseringen är lämplig enligt 2 kap. 6 § miljöbalken med hänsyn till förekomsten av fåglar bl.a. kungs- och havsörn.

2012-07-04

Ett bolag som äger en fastighet har förelagts att ta bort farligt avfall m.m. på fastigheten. MÖD har undanröjt ett föreläggandet då ett sådant i första hand ska riktas mot verksamhetsutövaren till den miljöfarliga verksamheten eller föroreningen och då det inte var klarlagt att bolaget var verksamhetsutövare.

2012-07-03

Strandskyddsdispens för uppförande av uthyrningsstuga

2012-06-29

Ett bolag har efter förvärv av en garveriverksamhets fastighet och inkråm fortsatt driften av garveriverksamhet på samma plats. Den nya verksamhetsutövaren har ansetts ha efterbehandlingsansvar för föroreningar som uppstått under tidigare verksamhetsutövares drift.

2012-06-29

Mark- och miljödomstolen upphävde förbud mot klippning av gräsmatta inom strandskyddat område. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt domen.

2012-06-29

Mark- och miljödomstolen upphävde förbud mot klippning av gräsmatta inom strandskyddat område. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt domen.

2012-06-27

Tidpunkt för fullgörande av föreläggande har senarelagts

2012-06-26

Strandskyddsdispens, fråga om omfattning av tomtplatsbestämning i samband med prövning av strandskyddsdispens för komplementbyggnad.

2012-06-26

Ansökan om stranskyddsdispens för byggande av sjöbod på befintlig brygga avslogs av Mark- och miljööverdomstolen.

2012-06-25

Ett tillstånd till vattenverksamhet med vissa villkor att reglera vattenståndet ansågs inte innebära att verksamhetsutövaren efter att ha tillåtit läckage som medfört att ett delvis nytt naturstånd inträtt kan få ett nytt tillstånd att åtgärda detta i strid mot annan lagstiftning. Villkor föreskrevs om krav på minimitappning motsvarande den mängd vatten som rann genom dammen.

2012-06-20

Ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken har avslagits

2012-06-20

Mark- och miljööverdomstolen har med upphävande av mark- och miljödomstolens dom förordnat om förlängd prövotid avseende villkor för utsläpp

2012-06-19

Fråga om tillstånd och skärpta villkor enligt miljöbalken för avloppsreningsanläggning.

2012-06-18

Fråga om tillstånd krävs enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken för uppförande av mobilbasstation inom Natura 2000-område.

2012-06-18

Kammarkollegiet har tillerkänts ersättning för rättegångskostnader vid mark- och miljödomstolen

2012-06-18

Mål om strandskyddsdispens. Särskilda skäl för dispens föreligger inte då aktuell plats för planerad byggnation inte kan anses vara ianspråktagen.

2012-06-15

Föreläggande att återställa botten efter muddring och uppförande av brygga. Nu fråga om vid vilken tidpunkt föreläggandet ska vara fullgjort.

2012-06-14

Mark- och miljööverdomstolen fastställer mark- och miljödomstolens dom genom vilken Naturvårdsverket förpliktas att utge viss ersättning till markägare för oförutsedd skada på grund av Hornborgasjöns restaurering.

2012-06-14

Efter medgivande har villkor i tillstånd om muddring och utfyllnad m.m. i en hamn ändrats så att de stabiliserade massorna ska läggas högst till nivån motsvarande lägsta lågvatten

2012-06-13

Tillstånd till säkerhetshöjande åtgärder samt avslag på ansökan om byggande av ett kraftverk invid Yttertängerdammen, Falu kommun.

2012-06-08

Fråga om klagorätt för anmälare. Ett av producenter bildat materialbolag för insamling av returpapper ansågs inte ha ett sådant av rättsordningen erkänt intresse som kunde grunda talerätt i ett tillsynsärende rörande producentansvar för returpapper.

2012-06-01

Fråga om ansökans avgränsning avseende produktionsökning vid massa- och pappersfabrik. Den valda avgränsningen av ansökan ansågs inte omöjliggöra en relevant prövning och kunde därmed inte avvisas med stöd av bestämmelserna i 22 kap. 2 § miljöbalken.


Mål enligt Plan- och bygglagen

2012-12-21

I mål om bygglov enligt 8 kap. 21 § plan- och bygglagen (1987:10) har Mark- och miljööverdomstolen funnit att en ansökan om bygglov för brandisolering inte omfattat en begäran om att få ta byggnaderna i anspråk för något väsentligen annat ändamål och att någon grund för att avslå ansökan inte funnits. Bygglov har därför beviljats och underinstansernas avgöranden upphävts

2012-12-19

Fråga om påförande av tilläggsavgift enligt plan- och bygglagen för överträdelser som ägt rum före den 2 maj 2011. MÖD har funnit att uppförandet av en ny förrådsbyggnad, som byggts så att den kommit att omsluta en befintlig förrådsbyggnad varefter den äldre byggnaden rivits, ska ses som två separata åtgärder som var för sig är lovpliktiga och avgiftsgrundande. MÖD har därvid förpliktigat fastighetsägaren att betala den av nämnden yrkade tilläggsavgiften.


 

2012-12-19

Samhällsbyggnadsnämnden i en kommun hade förelagt en fastighetsägare att riva en inglasad altan med skärmtag. Frågan i målet var dels vilka åtgärder som var bygglovspliktiga och dels om preskription inträtt. Första frågan har besvarats jakande såvitt avser skärmtak, inglasning och plank på altanen men nekande såvitt avser brädor som utgorde själva markbeläggningen.Vad avser fastighetsägarens invändning om preskription d. v. s. att byggnadsnämnden inte får besluta om föreläggandet sedan tio år förflutit efter att den åtgärd som krävt bygglov vidtagits, fann Mark-och miljööverdomstolen att det redan av hennes egna uppgifter framgick att hennes invändning om preskription kunde lämnas utan avseende. Kommunen hade därför haft rätt att förelägga henne att vidta rättelse.

2012-12-18

Ett flerbostadshus i tre våningar med platt tak avvek enligt bygglovsansökan från planbestämmelser ang byggnadshöjd med 1,1 meter.  Sökanden angav byggnadstekniska skäl och att en planenlig byggnad hade kunnat uppföras till en högre totalhöjd, att detaljplanen inte innehåller någon bestämmelse om högsta tillåtna antal våningar för det aktuella området samt att intilliggande byggnad har en ännu högre byggnadshöjd. MÖD ansåg att överskridandet är en konsekvens av en önskan att inrymma fler lägenheter och inte byggnadstekniska skäl. Den totalhöjd byggnaderna hade kunnat få med en annan takutformning samt att detaljplanen inte begränsar antalet våningar saknar betydelse för prövning av om den aktuella avvikelsen kan anses vara mindre. Beträffande avvikelser i omkringliggande bebyggelse har det inte framkommit att det skett genom dispenser i sådan utsträckning att avvikelsen av detta skäl ska betraktas som mindre.

2012-12-17

Fråga om antagande av detaljplan i anslutning till Natura 2000-områden. MÖD har funnit att länsstyrelsen, när särskilda skydds- eller bevarandeområden är berörda, i detaljplaneprocessen måste klargöra om det föreligger ett behov av en samrådsprocess enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken för att bedöma om genomförandet av planen kan medföra en betydande miljöpåverkan och en tillståndsprövning därför krävs samt om en prövning enligt artskyddsförordningen (2007:845) kan komma att behövas. Eftersom länsstyrelsens ställningstagande i dessa frågor var oklart har MÖD upphävt mark- och miljödomstolens dom och länsstyrelsens beslut och återförvisat målet till länsstyrelsen för fortsatt handläggning och ställningstagande i nämnda frågor.

 

2012-12-13

Mark- och miljödomstolen har avvisat överklagande av ett beslut om bygglov för tre bostadshus m.m. eftersom klagandena inte ansågs ha talerätt i målet. Mark- och miljööverdomstolen återförvisade överklagandet till mark- och miljödomstolen för prövning i sak eftersom de klagande vid tidpunkten för nämndens beslut var rågrannar till den fastighet för vilken bygglov meddelats. Att fastighetsbildningen förändrats under tiden för överklagandet ansågs inte påverka klagorätten.   

2012-12-12

Mark- och miljööverdomstolen fann, mot bakgrund av den restriktivitet mot ny bebyggelse som föreskrevs i den aktuella översiktsplanen, att en byggnation på den aktuella platsen inte var förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av marken. Den sökta åtgärden ansågs därför inte uppfylla kraven i 2 kap. ÄPBL. Inte heller uppfyllde den sökta åtgärden kravet enligt 3 kap. 1 § ÄPBL.  Mark- och miljööverdomstolen fann vidare vid en avvägning mellan det enskilda intresset av att få bebygga fastigheten och det allmänna intresset att inte bebygga marken, att det allmänna intresset vägde tyngre.

 

2012-12-05

Ett område i den detaljplan som gäller för fastigheten utgörs av ett vattenområde som inte får utfyllas eller överbyggas i annan mån än som erfordras för mindre bryggor, båthus eller dyligt. Frågan i målet var om det sökta bygglovet på en 160 lång brygga med ca 50 båtplatser var att anse som sådana mindre bryggor som var förenlig med planen. Mark-och miljööverdomstolen fann att så inte var fallet och då frågan om åtgärden kunde utgöra en mindre avvikelse från detaljplanen inte prövats av nämnden återförvisades målet till nämnden för fortsatt handläggning.

 

2012-11-30

Byggnadsnämnden hade avvisat en ansökan om förhandsbesked med motivering att efterfrågad komplettering om dagvattenutredning inte kommit in. Mark- och miljööverdomstolen bedömde att nämnden inte borde ha avvisat ansökan eftersom det funnits förutsättningar att pröva ansökan trots att kompletteringen inte kommit in. Målet återförvisades till nämnden för prövning.

2012-11-30

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden hade avslagit en ansökan om bygglov för två vindkraftverk med hänsyn till bl.a. kraven i 2 och 3 kap. ÄPBL. Området hade enligt gällande översiktsplan bedömts lämpligt för vindkraft men enligt riktlinjerna skulle vindkraftverken placeras i grupper om 3-5 stycken och på ett avstånd om 3 000 -
5 000 m mellan grupperna. Mark- och miljööverdomstolen fann att nämnden haft tillräckliga skäl för att avslå ansökan om bygglov.

2012-11-26

Fråga om bygglov för mur med påbyggt plank i tomtgräns.

2012-11-26

Klagorätt; Det faktum att det är kommunen som ensam avgör om och vid vilken tidpunkt planläggning ska ske innebär att en fastighetsägare inte har någon enligt plan- och bygglagstiftningen grundad rättighet att få till stånd en detaljplan avseende den egna fastigheten. Ett beslut från mark- och miljödomstolen att upphäva en plan kan därmed inte anses angå fastighetsägaren på ett sådant sätt att klagorätt föreligger.

2012-11-22

Byggnadsnämnden hade meddelat rivningsföreläggande för tillbyggnad eftersom åtgärden stred mot gällande plan. Mark- och miljööverdomstolen undanröjde rivningsföreläggandet eftersom det inom kommunen arbetats fram ett nytt förslag till detaljplan som skulle antas inom en relativt snar framtid och som skulle medföra att den aktuella fastigheten skulle få en byggrätt som möjliggjorde den tillbyggnad som skett.

2012-11-20

Fåga om kommun haft rätt att avsäga sig huvudmannaskapet för vägnätet inom ett område genom en detaljplan med detta enda syfte.

2012-11-20

Ett bostadsföretag med omfattande studentbostadsverksamhet ansökte om dispens från utformnings- och egenskapskraven som följer av bla 8 kap. 1 och 4 §§ PBL för att i experimentsyfte bygga 22 lägenheter med begränsad boyta. Boverket motsatte sig ansökan. Mark- och miljööverdomstolen fann att då det avser mycket begränsat antal bostäder för att pröva alternativa lösningar i syfte tillgodose ett prioriterat behov samt resultaten utvärderas av forskare, föreligger särskilda skäl för dispens. (3 kap. 24 § plan- och byggförordningen)

2012-11-16

I mål om förhandsbesked avseende uppförande av fritidshus har beslut om förhandsbesked fattats av arbetsutskottet trots att utskottet saknat behörighet att meddelat ett sådant beslut. Mark- och miljööverdomstolen har delat underrättens bedömning och fastställt det överklagade avgörandet som innebar att beslutet om förhandsbesked upphävdes. Även fråga om bristande kommunicering i mark- och miljödomstolen.

2012-11-14

9 kap. 7 och 10 §§ PBF har funnits inte vara tillämpliga när den åtgärd som legat till grund för beslut om byggsanktionsavgift vidtagits efter det att bygglov sökt men innan det beviljats. Beslut om byggsanktionsavgift har därför undanröjts.

2012-11-08

Fråga om vilken fasad som ska vara utgångspunkt för beräkning av ett förråds byggnadshöjd samt om avvikelsen från tillåten byggnadshöjd enligt detaljplan kan sägas vara liten

2012-11-06

En granne klagade på bygglov och anförde bl.a. försämrad utsikt över hav med anledning av en ny byggnad som dessutom enligt honom byggts högre än detaljplan medgav. Mark- och Miljööverdomstolen fann att grannen saknade talerätt då dels laga kraftägd detaljplan medgav bygge av huset med viss utsiktsstörning, dels beträffande kvarvarande bygglovsfrågor grannens hus var beläget 230 m från nybygget och störningen ansågs alltför begränsad för att grunda en talerätt. Att grannen fått talerätt tidigare i processen när inhibitionsfråga bedömdes påverkar inte bedömingen om talerätt föreligger när målet avgörs slutligt

2012-11-06

Fråga om det framgick av gällande detaljplan att endast en viss del av planområdet omfattadesv av förbud att anordna parkeringsplatser.Också fråga om parkeringsplatser var att betrakta som bebyggelse enligt ÄPBL och om ett servitut utgjorde hinder för bygglov.

2012-11-05

Undanröjande av beslut om avvisande av sakägares överklagande av detaljplan

2012-10-30

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att skuggning från en tujahäck i det aktuella fallet inte kan anses utgöra betydande olägenhet enligt 3 kap. 17 PBL. Vid bedömningen har beaktats att skuggningen endast omfattat några timmar per dag och att fastigheten ligger i ett lummigt område där viss skuggning får tålas.  

2012-10-29

Byggnadsnämnden har beviljat bygglov för ombyggnad (utökning av area) av ett enbostadshus och därvid anfört att gällande detaljplan som är från 1957 är inaktuell och att den därför får tolkas med viss flexibilitet. Mark- och miljööverdomstolen fann att ombyggnaden strider mot detaljplanen och att det inte är fråga om mindre avvikelse.

2012-10-29

En kommunal nämnd har avslagit en begäran om förhandsbesked för bygglov av ett enbostadshus enbart med hänvisning till att avloppsfrågan inte ansetts kunna lösas tillfredställande, utan föregående kommunicering med berörda sakägare. Mark- och miljödomstolen ändrade underinstansernas bedömning och biföll ansökan. Mark- och miljööverdomstolen upphävde underinstansernas avgöranden och återförvisade ärendet till nämnden för fortsatt handläggning med hänvisning till ofullständig prövning av  förutsättningar för bygglov och bristfällig kommunicering

2012-10-18

Målet rör förhandsbesked för enbostadshus utanför detaljplan. Av kommunens översiktplan framgick att området i huvudsak ska utnyttjas som jordbruksmark och att stor restriktivitet ska iakttas vid bebyggelseprövningar. - Mot bakgrund av att det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och att det är kommunen som inom vida ramar har att avgöra hur bebyggelsemiljön ska utformas fann Mark- och miljööverdomstolen vid en avvägning mellan det enskilda intresset av att få bebygga fastigheten och det allmänna intresset av att marken ska nyttjas för jordbruksändamål samt att stor restriktivitet ska iakttas vid bebyggelseprövningar, att det allmänna intresset vägde tyngre. Nämndens beslut att avslå ansökan om förhandsbesked fastställdes därför.

2012-10-01

Kommunens beslut att anta detaljplan upphävs eftersom enkelt planförfarande inte borde ha tillämpats.

2012-09-21

Ansökan om bygglov för enbostadshus och garage har inte bedömts utgöra kompletteringsåtgärd. Målet har visats åter till byggnadsnämnden för fortsatt behandling.

2012-09-21

Detaljplanen har bl.a. inte bedömts medverka till att en miljökvalitetsnorm överskrids och har därför fastställts.

2012-09-18

Kommunens beslut att anta detaljplanen fastställdes. Kommunen har gjort en godtagbar avvägning mellan fastighetsägarnas enskilda intressen av att få möjlighet att stycka av sina fastigheter och de allmänna intressen som kommunen vill tillgodose.

2012-09-18

Mål om bygglov återförvisat till byggnadsnämnd eftersom grannar inte fått tillfälle att yttra sig trots att bygglovet innefattade en s.k. mindre avvikelse från detaljplanen.

2012-09-18

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med takkupor. Bygglovet har upphävts eftersom åtgärden ansågs innebära avvikelser från gällande plan i fråga om byggnadshöjd och våningsantal och avvikelserna har inte bedömts som mindre.

2012-09-18

Bygglov för tillbyggnad; nu fråga om det finns särskilda skäl enligt 39 § byggnadsstadgan för placeringen av tillbyggnaden närmare tomtgräns än 4,5 meter samt om tillbyggnadens planstridighet är att anse som mindre avvikelse.

2012-08-31

Fråga om bygglov för ändrad användning av byggnad m.m. Tillräckligt underlag att pröva ett först i mark- och miljödomstolen framställt yrkande om bygglov för terrass med en justerad utformning har inte förelegat. Det av mark- och miljödomstolen beviljade bygglovet för en terrass med ny utformning har därför upphävts.

 

2012-08-31

Fråga om bygglov för fasadändring

2012-08-30

Byggnadsnämnd har ansetts behörig att anta en detaljplan

2012-08-29

Vid bedömning av om positivt förhandsbesked för bostadshus ska lämnas har det inte funnits rättsligt utrymme att frångå länsrätts och kammarrätts tidigare bedömningar i beslut om återförvisning

2012-08-20

Överklagande rörande ett beslut om antagande av en detaljplan har ansetts tillräckligt tydligt, varvid mark- och miljödomstolens avvisningsbeslut har undanröjts och målet visats åter.

2012-08-17

Fråga om klagorätt vid beviljat marklov för fällning av träd.

2012-08-13

Mark- och miljödomstolen har ex officio, dvs utan att någon part påkallat det, prövat om en byggnadsnämnd var behörig att anta en detaljplan. Det borde domstolen inte ha gjort.

I Mark- och miljööverdomstolen har flera parter påkallat att den nämnda prövningen ska göras. Mark- och miljööverdomstolen har, i likhet med mark- och miljödomstolen, bedömt att planen var av sådan beskaffenhet att byggnadsnämnden inte fått anta den.

2012-07-27

Fråga om föreläggande om rivning av olovlig tillbyggnad och påförd byggnadsavgift. Mark- och miljööverdomstolen har endast senarelagt tidpunkten för fullgörande av föreläggandet.

2012-07-25

Fråga om tilläggsavgift vid uppförande av byggnad: Uttagande av tilläggsavgift förutsätter att byggnadsavgift kan tas ut. MÖD har funnit att avvikelsen från beviljat bygglov inte varit så stor eller allvarlig att byggnadsavgift har kunnat tas ut. Laglig grund för uttagande av tilläggsavgift saknades därför. 

2012-07-05

Bygglov har inte medgivits för tillbyggnad av hem för vård eller boende (HVB-hem) då åtgärden skulle utföras inom område som enligt detaljplan endast får användas för bostadsändamål och det väsentliga ändamålet med tillbyggnaden var vård.

2012-07-03

Ansökan om förhandsbesked inom område som inte omfattas av detaljplan. Ansökan har avslagits med åberopande av att markens lämplighet för bebyggelse bör ske genom detaljplan.

2012-07-03

Mark- och miljödomstolens dom har ändrats endast på så sätt att förelagd åtgärd ska vara vidtagen senast inom sex månader från Mark- och miljööverdomstolens dom

2012-07-02

Ansökan om bygglov för rivning samt nybyggnad av enbostadshus inom detaljplanelagt område. Ansökan om bygglov för nybyggnad har avslagits eftersom den sökta åtgärden inte kan betraktas som en mindre avvikelse.

2012-06-29

Beslut om bygglov upphävdes eftersom den lovpliktiga byggnaden, försedd med takkupa, ansågs oförenlig med gällande detaljplan på grund av byggnadens höjd och våningsantal.

2012-06-28

Mark- och miljööverdomstolen undanröjer det av Samhällsbyggnadsnämnden i Happaranda kommun beslutade föreläggandet om rivning. Nämnden har varit förhindrad att besluta om rivningsföreläggande eftersom nämnden inte senast i samband med beslutet fattat ett beslut om ansökan om bygglov.

 

2012-06-27

Bygglov för nybyggnad av gäststuga. Fråga om den sökta byggnationen skulle placeras eller utformas på så sätt att betydande olägenhet uppstår för berörda grannar i den mening so0m avses i 3 kap 2 § ÄPBL.

2012-06-26

Förhandsbesked; fråga om avvägning enligt 1 kap. 5 § ÄPBL mellan den enskilda intresset av att få uppföra enbostadshus och det allmänna intresset av att i översiktsplan reservera mark för framtida infrastruktur.

2012-06-08

Mål om bygglov för nybyggnad av servicebyggnad. Målet återförvisas till byggnadsnämnden då nämnden inte berett s.k. rågranne tillfälle att yttra sig.

2012-06-04

Utdömande av vite. Förutsättningar för att döma ut vite i enlighet med ett föreläggande om bortforsling av en byggnad har inte förelegat eftersom det fortfarande fanns ett giltigt bygglov för byggnaden.

2012-06-04

Utdömande av vite. Förutsättningar för att döma ut vite i enlighet med ett föreläggande om bortforsling av en byggnad har inte förelegat eftersom det fortfarande fanns ett giltigt bygglov för byggnaden.


Fastighetsmål

2012-12-20

Klagan över domvilla har avvisats såsom försent framställd.

2012-12-19

Underlåtenhet att i enlighet med 4 kap. 25 a § fastighetsbildningslagen klargöra kommuns inställning i ärende rörande fastighetsbildning har föranlett återförvisning till Lantmäteriet

2012-12-11

En skärgårdsfastighet i Norrtälje kommun tillskapades genom frälsebyte 1697 men mättes då inte upp. Frågan i målet var huruvida ett utanförliggande skär tillhör fastigheten eller ej. I sin bedömning av huruvida skäret var föremål för enskild äganderätt eller ej fann hovrätten att att det inte var osannoligt att skäret 1697 varit synligt ovanför vattenytan och att det faktum att skäret omnämndes i ett köpekontrakt från 1928 där skäret omnämndes utgörande fastighetens gräns i sydost borde beaktas. Vidare har ägarna av fastigheten uppgivit att de med ensamrätt utnyttjat skäret för fiske och jakt vilka uppgifter har lämnats oemotsagda av Statens Fastighetsverk. Sammantaget fann hovrätten med beaktande av köpekontraktets ordalydelse och skärets användning för jakt och fiske att skäret var föremål för enskild äganderätt och tillhörde den fastighet som bildades genom frälsebytet 1697. Hovrätten biföll därför överklagandet.

 

2012-11-21

LM:s beslut om förrättningskostnader får inte överklagas särskilt.

2012-11-19

Begäran av en av tre delägare om kyvning av en fastighet i två lika stora delar leder till en minusjämkning med 25 procent för de två andra ägarna. Bestämmelsen i 11 kap. 4 § fastighetsbildnings-
lagen om att graderingsvärdet för varje lott ej får väsentligt understiga delägarens andel i fastighetens graderingsvärde ansågs inte utgöra hinder mot klyvningen.

2012-11-16

Ersättning vid ledningsrätt har bl.a. bestämts med hänsyn till vissa anpassningskostnader som uppstår vid vägdragning som påverkar rasthage.

2012-11-05

Ersättningspåslag om 25 procent enligt 4 kap. 1 § andra stycket Exl ska inte utgå vid värdering av egendom som inte kunnat tas i anspråk tvångsvis (se 5 kap. 10 a § andra FBL).

2012-10-31

Fråga om skälig arrendeavgift enligt 10 kap. 6 § jordabalken. Hovrätten har inte funnit skäl att göra en ändring i den bedömning arrendämnden gjort i fråga om skälig avgift.

2012-10-30

Fråga om ersättning vid fastighetsreglering.

2012-10-30

En fastighet med tre bostadshus och biutrymmen har vid klyvning lottlagts mellan tre samägande syskon. Klyvningen har gått till på så sätt att två av syskonen, där sämjan varit god, erhållit en gemensam samägd lott med två av bostadshusen jämte biutrymmen med en mycket nära läge och det tredje syskonet såsom sin lott erhållit ett något längre ifrån liggande bostadshus. Fråga också om det är förenligt med de allmänna lämplighetskraven i 3 kap 1 § fastighetsbildningslagen att låta en fastighetsgräns löpa genom ett av husen. Även fråga om fördelning av förrättningskostnaderna då ett av syskonen inledningsvis erbjudit sig att betala desamma.

2012-10-26

Fråga om en byggnad utgör fastighetstillbehör till den fastighet på vilken den är placerad.

2012-10-25

Fråga om synnerligt men vid upplåtelse enligt anläggningslagen av rätt att använda befintlig väg samt fråga om rättegångskostnader.

2012-10-23

Fråga om beslut om upplåtelse av rätt att bygga gång- och cykelväg med stöd av 49 § anläggningslagen. Mark- och miljööverdomstolen instämde i underrättens bedömning att det inte visats att gång- och cykelvägen var av väsentlig betydelse för att tillgodose kommunens fastighets behov av väg. Underrättens dom har därför fastställts.

2012-10-09

I ett fastighetsregleringsärende rörande bl.a. upphävande av vägservitut fattade Lantmäteriet (LM) även beslut om fastighetsbestämning i syfte att klarlägga vilka fastigheter som hade rätt att ta väg över en järnvägsövergång. Ett antal fastighetsägare, som genom LMs beslut inte ansågs ha rätt att ta väg över järnvägsövergången, överklagade LMs beslut i dess helhet. Mark- och miljödomstolen (MD) fann att klagandena inte var att anse som sakägare och avvisade deras talan. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att MD, för att bedöma om klagandena är sakägare eller inte, borde ha prövat LMs beslut om fastighetsbestämning i sak. MDs avvisningsbeslut har upphävts och målet visats åter till MD för fortsatt handläggning.

 

2012-09-21

Ledningsrätt för befintlig telestation. Nu fråga om ledningsrättens förenlighet med 6 § ledningsrättslagen med hänsyn till telestationens lokalisering och storlek.

2012-09-18

Fråga om rättelse enligt 26 § förvaltningslagen av Lantmätriets beslut avseende ersättning i mål om fastighetsreglering.

2012-09-06

Fråga om omfattningen av en utredning vid lantmäteriet vid inrättande av gemensamhetsförrättning för att tillgodose vissa fastigheters rätt till väg. Mark- och miljööverdomstolen fann - i motsatts till Mark- och miljödomstolen - att en sådan utredning borde omfatta samtliga vägdragningsalternativ och inte bara den befintliga vägen. Även fråga om vägdragning genom brukningscentrum. Tillika fråga om fördelning av rättegångskostnader vid återförvisning till lantmäteriet.

2012-08-31

Fråga om ersättning för rättegångskostnader när ett mål har återförvisats till Lantmäterimyndigheten på grund av brister i myndighetens handläggning.

2012-08-29

Fråga om rättegångskostnader i mål om klander av föreningsstämmobeslut

2012-08-29

En skriftlig överenskommelse om fastighetsreglering upphör inte att gälla enbart på grund av att lång tid förflutit innan förrättningen avslutats.

2012-08-24

På en jorbruksfastighet har bygglov för bostadsändamål beviljats med anledning av generationsskifte på gården. Bygglovet har vunnit laga kraft. Fråga om avstyckning av bostadsfastigheten kunde beviljas då denna var belägen i närheten av en flygplats som är utpekad som riksintresse enligt 3 kao 8 § MB. Avstyckningen beviljades.

2012-08-22

Fråga om skälig ersättning för kostnader i mål om omprövning av tomträttsavgäld

2012-06-27

Fastighetsreglering; nu fråga om förbättringsvillkoret i 5 kap. 5 § FBL är uppfyllt.

2012-06-27

Fråga om båtnadsvillkoret var uppfyllt vid fastighetsreglering.

2012-06-19

Fastighetsbildning, avstyckning ska prövas med utgångspunkt i den detaljplan som gäller vid prövningstillfället.

2012-06-08

Inställd förrättning då aktualitets- och varaktighetskraven i 3 kap. 1 §  fastighetsbildningslagen inte var uppfyllda och förutsättningar för vilandeförklaring inte förelåg. Skiljaktig mening.


Övriga mål

2012-12-11

Anläggningsavgift; fråga om det funnits förutsättningar för kommunen att tillämpa särtaxa. Hovrätten delade Statens va-nämnds bedömning anslutningen av det i målet aktuella området till kommunens va-anläggning inte medförde kostnader som i beaktansvärd omfattning avvek från kostanden att ansluta andra fastigheter i verksamhetsområdet. Kommunens överklagande avslogs. Även fråga om avvisning av en omständighet som kommunen åberopat först i hovrätten.

2012-11-27

Va-nämndens beslut om anläggningsavgift för en avstyckad fastighet har fastställts

2012-11-19

Fastigheter inom verksamhetsområde för kommunal va-anläggning har ansetts ha behov av den kommunala anläggningen för avledning av dagvatten såväl från de enskilda fastigheterna som från allmän platsmark.

2012-09-19

Utannonsering via Internet av ökenvaraner som omfattas av skydd enligt den s.k. CITES-förordningen har ansetts vara ett artskyddsbrott som ska straffas med böter. Hovrätten har därför fastställt tingsrättens dom. En ledamot var skiljaktig och ansåg att svensk domsrätt inte förelåg.

2012-06-08

Fråga om skyldighet att betala ränta och inkassokostnader i mål om va-avgifter. 

RSS - prenumerera på avgöranden

RSS-ikon Avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen
-----------------------------------
 

Vad är RSS?

RSS (Rich Site Summary eller Really Simple Syndication) är ett standardformat som används för att leverera nyhetsrubriker och sammanfattningar.

Genom att bevaka ett eller flera RSS-flöden kan du på ett enkelt sätt få information om nyheter och uppdateringar utan att besöka webbplatsen. Så fort en ny webbsida eller nyhet som matchar dina val av RSS-flöden publiceras, uppdateras även din RSS-läsare. Du får då en kort version av nyheten skickad direkt till din RSS-läsare, och vill du läsa mer kan du klicka dig vidare och läsa hela texten på webbplatsen.