JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 1522-12

En skärgårdsfastighet i Norrtälje kommun tillskapades genom frälsebyte 1697 men mättes då inte upp. Frågan i målet var huruvida ett utanförliggande skär tillhör fastigheten eller ej. I sin bedömning av huruvida skäret var föremål för enskild äganderätt eller ej fann hovrätten att att det inte var osannoligt att skäret 1697 varit synligt ovanför vattenytan och att det faktum att skäret omnämndes i ett köpekontrakt från 1928 där skäret omnämndes utgörande fastighetens gräns i sydost borde beaktas. Vidare har ägarna av fastigheten uppgivit att de med ensamrätt utnyttjat skäret för fiske och jakt vilka uppgifter har lämnats oemotsagda av Statens Fastighetsverk. Sammantaget fann hovrätten med beaktande av köpekontraktets ordalydelse och skärets användning för jakt och fiske att skäret var föremål för enskild äganderätt och tillhörde den fastighet som bildades genom frälsebytet 1697. Hovrätten biföll därför överklagandet.

 

Tillhörande dokument