JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 2468-12

Byggnadsnämnden hade avvisat en ansökan om förhandsbesked med motivering att efterfrågad komplettering om dagvattenutredning inte kommit in. Mark- och miljööverdomstolen bedömde att nämnden inte borde ha avvisat ansökan eftersom det funnits förutsättningar att pröva ansökan trots att kompletteringen inte kommit in. Målet återförvisades till nämnden för prövning.

Tillhörande dokument