JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 3639-12

Mark- och miljööverdomstolen fann, mot bakgrund av den restriktivitet mot ny bebyggelse som föreskrevs i den aktuella översiktsplanen, att en byggnation på den aktuella platsen inte var förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av marken. Den sökta åtgärden ansågs därför inte uppfylla kraven i 2 kap. ÄPBL. Inte heller uppfyllde den sökta åtgärden kravet enligt 3 kap. 1 § ÄPBL.  Mark- och miljööverdomstolen fann vidare vid en avvägning mellan det enskilda intresset av att få bebygga fastigheten och det allmänna intresset att inte bebygga marken, att det allmänna intresset vägde tyngre.

 

Tillhörande dokument