JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 8575-12

Klagorätt; Det faktum att det är kommunen som ensam avgör om och vid vilken tidpunkt planläggning ska ske innebär att en fastighetsägare inte har någon enligt plan- och bygglagstiftningen grundad rättighet att få till stånd en detaljplan avseende den egna fastigheten. Ett beslut från mark- och miljödomstolen att upphäva en plan kan därmed inte anses angå fastighetsägaren på ett sådant sätt att klagorätt föreligger.

Tillhörande dokument