JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 8631-12

Mark- och miljödomstolen har avvisat överklagande av ett beslut om bygglov för tre bostadshus m.m. eftersom klagandena inte ansågs ha talerätt i målet. Mark- och miljööverdomstolen återförvisade överklagandet till mark- och miljödomstolen för prövning i sak eftersom de klagande vid tidpunkten för nämndens beslut var rågrannar till den fastighet för vilken bygglov meddelats. Att fastighetsbildningen förändrats under tiden för överklagandet ansågs inte påverka klagorätten.   

Tillhörande dokument