JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen

Miljömål

2013-12-20

Fråga om strandskyddsdispens kan meddelas för bostadshus i ett område som utpekats som s.k. LIS-område. Även fråga om kommunal nämnds rätt att överklaga nekad strandskyddsdispens.

2013-12-20

Länsstyrelsen har förbjudit ett bolag att använda aska från ett pappersbruk ovanför tätskiktet i sluttäckningen av en tipp. Sedan bolaget i Mark- och miljööverdomstolen inte längre motsatt sig förbudet har Mark- och miljööverdomstolen fastställt länsstyrelsens beslut.

2013-12-19

Fråga om utformning av villkor för buller från skilda vindkraftsparker med delvis samma påverkansområde. Även fråga om tillämpningen av bestämmelsen i 16 kap. 11 § miljöbalken om samordnad prövning.

2013-12-19

Fråga om utformning av villkor för buller från skilda vindkraftsparker med delvis samma påverkansområde. Även fråga om tillämpningen av bestämmelsen i 16 kap. 11 § miljöbalken om samordnad prövning.

2013-12-16

Spritfabrik på Kristianstadsslätten har ej beviljats tillstånd till ytterligare uttag av grundvatten.

2013-12-16

Föreläggande om ställande av säkerhet enligt 15 kap. 34 § miljöbalken för en kommunal avfallsdeponi.

 

2013-12-12

I ett mål om avgift för tillsyn relaterad till energianvändning har Mark- och miljööverdomstolen funnit att tillsynsavgiften utgjort en avgift och inte en skatt. Mark- och miljödomstolens domslut har därför fastställts.

2013-12-10

Fråga om behov av villkor att ställa ekonomisk säkerhet för verksamhet avseende lagring av oljeprodukter m.m.  

2013-12-06

I mål om utdömande av vite har det ansetts finnas särskilda skäl för att jämka vitesbeloppet.

2013-12-05

I mål om utdömande av vite har Mark- och miljööverdomstolen, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, fastställt det av kommunen förelagda vitet.

2013-12-02

Fråga i mål om utdömande av vite om det funnits skäl att låta bli att döma ut vitet eller att jämka det.

2013-12-02

Förutsättningar att meddela förbud mot att släppa ut spillvatten till avloppsanläggning har ansetts föreligga.

2013-11-27

Muddring av grund mjukbotten runt bojplats har ansetts kräva strandskyddsdipens.

2013-11-26

En mark-och miljödomstols underlåtenhet att på parts begäran hålla muntlig förhandling i ett mål som berört fråga om sådana civila rättigheter som avses i Europakonventionen har bedömts som ett rättegångsfel. Mark-och miljööverdomstolen har upphävt mark- och miljödomstolens dom och återförvisat målet till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

2013-11-21

Förutsättningar att ålägga Trafikverket att vidta åtgärder för att minska buller från Hagalunds bangård i Solna kommun har ansetts föreligga.

2013-11-21

Befintlig utredning har inte ansetts visa att en avloppsanläggning för BDT-vatten uppfyller de miljö- och hälsoskyddskrav som bör ställas på en sådan anläggning. Nämnden har därför att fog för att förbjuda anläggningen.

 

2013-11-15

MÖD har ändrat underinstansens tillståndsdom endast beträffande ändrad verksamhet genom installation av filter för rening av kylargaser samt villkor för utsläpp av stoft efter sådant filter.

2013-11-14

Särskilda skäl har ansetts föreligga att medge dispens från biotopskydd. Ansökan avsåg fyra oxlar i mycket dåligt skick i en trädallé. Sökanden har åtagit sig att plantera ersättningsträd och låta de fällda träden ligga kvar på marken som en värdefull biotop.

2013-11-13

Omlokalisering av en infiltrationsbädd med ny infiltrationsteknik har jämställts med inrättande av en ny avloppsanordning. Åtgärderna har därför varit tillståndspliktiga. Eftersom tillstånd inte sökts har det funnits förutsättningar att ta ut en miljösanktionsavgift.

2013-11-13

Mål gällande tillsyn avseende våtmark. Markavvattning i visst område har inte fungerat tillfredsställande vilket har lett till försumpade åkrar. Fråga om en anlagd våtmarks eventuella påverkan på vattennivåer i diken. Med undanröjande av mark- och miljödomstolens dom och länsstyrelsens beslut har Mark- och miljööverdomstolen återförvisat målet till länsstyrelsen för att närmare utreda saken.


 

2013-11-13

Fråga om strandskyddsdispens. Särskilda skäl har inte bedömts föreligga för nybyggnad av komplementbyggnad utanför etablerad tomtplats.

2013-11-13

Anmälda åtgärder (byggande i vatten) har ansetts vara av så begränsad omfattning att länsstyrelsens beslut att lämna åtgärden utan erinran kunnat godtas.

2013-11-13

Sedan Statens Va-nämnd fastställt att en kommun i egenskap av huvudman för allmän va-anläggning har att tillgodose behovet av vattenförsörjning och spillvattenavlopp har, efter överklagande av kommunen, berörda motparter medgivit kommunens talan. Hovrätten har därför upphävt Statens Va-nämnds beslut i överklagade delar. 

2013-11-11

Det är byggnadens faktiska användningssätt som bör avgöra om den kan undantas från kraven att inventera PCB. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt mark- och miljödomstolens dom att döma ut förelagda viten.

2013-11-06

I likhet med underinstanserna har Mark- och miljööverdomstolen ansett att konkursboet har bedrivut gruvverksamhet och därmed är att anse som verksamhetsutövare enligt 10 kap. miljöbalken.

 

2013-11-06

Vid en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken har nyttan av ett bullerplank inte ansetts stå i rimlig proportion till kostnaden.

2013-11-06

I likhet med underinstanserna har Mark- och miljööverdomstolen funnit att konkursboet bedrivit gruvverksamhet och därmed är att anse som verksamhetsutövare enligt 10 kap. miljöbalken. 

 

2013-10-31

Naturvårdsverkets föreskrifter om utsläpp från förbränningsanläggningar har inte ansetts tillämpliga i fråga om tre hetvattenpannor eftersom föreskrifterna i aktuell del inte ansetts ha stöd i EU-direktivet om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från stora förbränningsanläggningar (LCP-direktivet).

2013-10-29

I mål om tillsyn över sjön Tämnarens reglering har Mark- och miljööverdomstolen bedömt hur en föreskriven dämningsgräns och ett villkor om förhandstappning ska tolkas. Domstolen har slagit fast att det inte funnits anledning för länsstyrelsen att vidta tillsynsåtgärder.

2013-10-24

Förutsättningar att meddela tillstånd till utökad verksamhet vid ett blysmältverk har inte ansetts föreligga.

2013-10-21

Miljönämnden har haft rätt att ta ut tillsynsavgift av Swedavia såsom verksamhetsutövare till den civila flygverksamheten vid Luleå Airport. Detta trots att tillståndet till flygverksamheten vid flygplatsen lämnats till Försvarsmakten.

 

2013-10-18

Fråga om strandskyddsdipens kan medges vid ändrad användning av receptionsbyggnad till fritidshus.

2013-10-16

Fråga om äldre vattenkraftverk, genom en år 1889 meddelad dom, haft sådant tillstånd att det inte behövt lagligförklaras i samband med ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till ombyggnad och effektivisering av vattenkraftverket.

2013-10-16

En ansökan om omprövning av villkor enligt 24 kap. 8 § miljöbalken har inte getts in innan åtgärder enligt villkoret skulle vara fullgjorda. Avvisningsbeslutet har fastställts.

2013-10-16

Ett begränsningsvärde för halten olja i dagvatten har upphävts och frågan om villkor för utsläppet har skjutits upp i avvaktan på utredning.

2013-10-16

I ett mål om tillstånd till vattenverksamhet har ett villkor för dämningsgräns under viss del av året inte ansetts motiverat. Även fråga om tid för anmälan om oförutsedd skada.

2013-10-16

Fråga om vid vilken tidpunkt som föreläggande om borttagande av brygga ska fullgöras då en part först efter att bryggan uppförts lämnat in en ansökan om tillstånd för verksamheten. Mark- och miljööverdomstolen har ändrat mark- och miljödomstolens dom och i bedömningen av vid vilken tidpunkt bryggan ska vara borttagen inte tagit hänsyn till den pågående tillståndsprövningen.  

2013-10-15

Ett föreläggande att åtgärda brister i ventilation m.m. har i en punkt konstaterats ha ett otydligt innehåll. Ett upphävande av enbart den punkten skulle innebära en skärpning av föreläggandet. Hela föreläggandet har upphävts.

2013-10-15

Ett beslut om påförande av tillsynsavgift har fastställts.

2013-10-14

Fråga om betydelse av ett av tillsynsmyndigheten lämnat meddelande angående tolkning av villkor om arbetstider.

2013-10-11

Fartygsförening som driver hamnrörelse för sina medlemmar har ansetts vara verksamhetsutövare för miljöfarlig versamhet och kunnat debiteras tillsynsavgift.

2013-10-09

Särskilda skäl att bevilja tillstånd till vilthägn inom strandskyddat område har bedömts föreligga

2013-10-08

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att kostnaderna för skyddsåtgärder till följd av trafikbuller inte stått i rimlig proportion i förhållande till bullerproblemets omfattning.

2013-10-08

En fastighetsägare har yrkat att bli befriad från anslutnings- och brukningsavgift för spillvatten och vatten eftersom huset på fastigheten står obebott och då det finns brunn på fastigheten med tjänligt vatten. Såväl Statens va-nämnd som Svea hovrätt har lämnat hans yrkande utan bifall.

 

2013-10-07

Enskilda sakägare har inte ansetts ha rätt att överklaga länsstyrelsens beslut att ge tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken (Natura 2000-tillstånd).

2013-10-03

Ett beslut av en kommunaltjänsteman har upphävts på grund av bristande behörighet enligt delegationsordningen.

2013-10-01

Fråga om länsstyrelsens tillsyn över ett naturreservat innefattar äldre vägar samt om betesstängsel utformats på lämpligt sätt.

2013-09-25

Fråga om avtal ingångna innan ikraftträdandet av lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska tolkas på så sätt att de hindrar en part från att ta ut avgift, utöver det som regleras i avtalen, för tjänsten bortledande av dagvatten från de områden som omfattas av avtalen.

2013-09-25

I ett mål om föreläggande avseende undersöknings- och saneringsarbeten har Mark- och miljööverdomstolen ansett att det funnits fog för ett villkor i fråga om arbeten under grundvattenytan.

2013-09-18

Fråga om förutsättningar för befrielse från skyldigheten att betala anslutningsavgift för kommunal va-anläggning.

2013-09-18

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att de av länsstyrelsen förelagda begränsningarna och försiktighetsmåtten beträffande vedeldning var utformade som generella föreskrifter och att länsstyrelsen inte haft behörighet att meddela sådana föreksrifter. Vidare har inte någon individuell bedöming av eventuella bidrag till påtalade olägenheter från respektive fastighet skett och inte heller fanns någon tydlig adressat i föreläggandet. Föreläggandet har undanröjts och målet återförvisats till nämnden för vidare utredning

2013-09-16

I mål om utdömande av vite har Mark- och miljööverdomstolen funnit det visat att vitesföreläggandet överträtts och att förutsättningar för utdömande av vitet förelegat.

2013-09-10

Mark- och miljödomstolen har inte godkänt miljökonsekvensbeskrivningen och avslagit en ansökan om bergtäkt. Fråga om tillstånd till bergtäkt kunde meddelas i Mark- och miljööverdomstolen efter gjorda kompletteringar.

2013-09-03

Dispens från strandsskyddsbestämmelserna (i dess äldre lydelse) har inte ansetts krävas för åtgärder inom fastigheten. Åtgärder utanför fastigheten har däremot ansetts dispenspliktiga. Målet har återförvisats till nämnden för prövning i den delen.

2013-08-30

Ett vitesföreläggande har bedömts vara riktat mot fel adressat och därmed inte kunnat dömas ut.

 

2013-08-30

Ett vitesföreläggande har bedömts vara riktat mot fel adressat och har därmed inte kunnat dömas ut.

 

2013-08-28

I ett mål om tillstånd till uppförande och drift av gruppstation för vindkraft har ett villkor som innebar preciserade krav på placering av vindkraftverken inte ansetts miljömässigt motiverat.

2013-08-23

Mark- och miljööverdomstolen har, med ändring av underinstansernas avgöranden, avslagit en ansökan om tillstånd till vindkraftverk med motiveringen att lokaliseringen inte är lämplig med hänsyn till förekomsten av rödlistade och sällsynta fåglar.

2013-08-21

Omlokalisering av wc-tank till annan plats på fastigheten har ansetts vara att jämställa med inrättande av ny avloppsanordning och därmed tillståndspliktig. Då tillstånd inte sökts har förutsättning funnits för uttag av miljösanktionsavgift.

2013-07-25

I mål om utdömande av vite har Mark- och miljööverdomstolen funnit att  ett vitesföreläggande enligt miljöbalken kan delges genom s.k. spikning. Vitet ansågs dock inte kunna dömas ut då det av utredningen inte framgick att föreläggandets adressat hade fått den kännedom om föreläggandet som, utöver formell delvining, också är en förutsättning för att vitet ska kunna dömas ut.

2013-07-08

Länsstyrelsen har inte ansetts ha rätt att överklaga mark- och miljödomstolens beslut att tillerkänna enskild bidrag enligt 4 § förordningen om bygde- och fiskeavgifter.

 

2013-07-03

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det funnits fog för ett föreläggande om att utföra undersökningar avseende ventilation och buller i en bostadslägenhet.

2013-06-28

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med mark- och miljödomstolen funnit att tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken kan lämnas för sanering av förorenade massor i Oskarshamns hamn samt för nyttiggörande av förorenade muddermassor. Vissa villkor avseende grumlande arbeten och utsläpp av returvatten har ändrats.

 

2013-06-28

En fastighetsägare har förpliktigats att betala för att ett va-bolag har anslutit fastigheten till till den allmänna renvattenanläggningen och brukningsavgifter för vatten och avlopp, trots att hon begärt att få vattnet avstängt.

2013-06-27

Ett föreläggande för en kommun att tillse att allmän va-anläggning för avlopp anordnades inom visst område har ansetts befogat.

2013-06-27

Fråga om tillsyn avseende buller och vibrationer från väg- och järnvägstrafik.

2013-06-26

Ett moderbolag har i ett visst fall ansetts ansvarigt för att sanera en damm som förorenats av dotterbolaget.

2013-06-26

Överklagande av ett avskrivningsbeslut meddelat av Statens va-nämnd. Även fråga om vissa yrkanden kan tillåtas inom ramen för processen.

2013-06-26

Usläpp till vatten från pappersindustri har inte tillåtits vara helt utan begränsning under tre månader om året.

2013-06-25

I ett mål om slutliga villkor för utsläpp av kväveoxider har Mark- och miljööverdomstolen funnit att utsläppskraven ska uppfyllas i enlighet med vad som anges i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2002:26.

2013-06-25

Tillstånd till uppförande och drift av en biogasanläggning har nekats eftersom anläggningen inte bedömts uppfylla miljöbalkens krav på lokalisering.

2013-06-24

Tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken till ombyggnad av vattenkraftverk. Mark- och miljööverdomstolen har ej funnit det skäligt att i den aktuella och begränsade prövningen föreskriva villkor om anläggande av fiskvandringsväg m.m. Mark- och miljööverdomstolen har ändrat domen så att en bestämmelse om den förlust av vatten eller annat som tillståndshavaren enligt 31 kap. 22 och 23 §§ miljöbalken är skyldig att tåla regleras i domen. Någon sådan bestämmelse fanns inte i mark- och miljödomstolens dom.

2013-06-24

Fråga om klagorätt för ägare till angränsande fastighet i mål avseende föreläggande om utrivning av dämme

2013-06-20

Ansökan om effektivisering och utbyggnad av äldre kraftstation har avvisats då miljökonsekvensbeskrivningen inte omfattade hela verksamheten.

2013-06-20

Ansökan om tillstånd till torvtäkt har avslagits enligt stoppregeln i 9 kap. 6 g § miljöbalken.

2013-06-17

Fråga om bullerdämpande åtgärder mot trafikbuller.

2013-06-14

Mark- och miljööverdomstolen har avslagit LKAB:s överklagande av ett slutligt villkor för utsläpp av kväve från klarningsmagasinet för Kiirunavaara gruvindustriområde till recipienten. I domen har tillagts att villkoret börjar gälla 18 månader efter det att domen vunnit laga kraft

2013-06-14

I ett mål om anläggningsavgift har hovrätten, i likhet med Va-nämnden, funnit att det funnits förutsättningar för att tillämpa särtaxa och att bestämma anläggningsavgiften till den nivå som angetts i kommunens taxa.

2013-06-13

Fråga om villkor för utsläpp av dagvatten från fabriksanläggning och om tillåtet intervall för pH-värdet i dagvattnet.

2013-06-13

I samband med en ansökan om att få öka den totala massavolymens storlek har det uppstått oklarhet i hur bolagets ansökan borde tolkas. Mark- och miljööverdomstolen fann att den tolkning bolaget gjort fick anses ligga närmare till hands och att det legat på mark- och miljödomstolen att klarlägga innebörden i yrkandet. Då bolagets yrkande om ökad totalmängd massa inte bör med hänsyn till instansordningsprincipen prövas först i Mark- och miljööverdomstolen undanröjdes domen och målet har visats åter till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning i den del där oklarhet råder.

2013-06-13

Fråga vid föreläggande att ta bort trädäck inom strandskyddat område om detta uppförts inom tomtplats och om strandskyddsdispens krävts

2013-06-12

Fråga om skadestånd enligt 32 kap. miljöbalken (vägtrafik)

2013-06-11

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att bedömningen av om buller från stillastående tåg på tomgång är en olägenhet för människors hälsa, ska ske med utgångspunkt i Socialstyrelsens riktvärden avseende lågfrekvent buller.

 

2013-06-05

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt mark- och miljödomstolens dom om tillstånd till ett nytt kraftverk vid Untra under hänvisning till förbudet mot vattenkraftsutbyggnad i 4 kap. 6 § miljöbalken.

2013-06-05

Mark- och miljööverdomstolen har avslagit Länsstyrelsens i Uppsala län överklagande av mark- och miljödomstolens dom, som innebar att länsstyrelsens föreläggande om förbud mot vattenavledning genom ett aggregat (G5) i Untra kraftverk upphävdes

2013-06-04

Fråga om strandskyddsdispens kunde beviljas för en musselodling utanför Lysekil.

 

2013-06-04

Fråga om strandskyddsdispens kan beviljas för ett redan uppfört fritidshus. Avgörande för bedömningen har varit om området redan kan anses ha tagits i anspråk på ett sätt som gör att åtgärden saknar betydelse för strandskyddets syften.

2013-05-30

Skäl att förbjuda uppförande av en mindre brygga inom detaljplanelagtområde har inte ansetts föreligga

2013-05-29

I ett mål om utdömande av vite avseende ett föreläggande om att inte överskrida viss ljudnivå har Mark- och miljööverdomstolen endast ansett det klarlagt att föreläggandet överträtts till viss del.

2013-05-23

Utdömande av vite; nu fråga om återförvisning till mark- och miljödomstolen med anledning av att mark- och miljödomstolen lagt omständigheter avseende fel vitesföreläggande till grund för sin prövning.

 

2013-05-23

Fråga om dispens från biotopskydd (allé). Dispens har medgetts för nedtagning av s.k. riskträd på en kyrkogård, däremot inte för träd där syftet angetts vara att återplantera för att möjliggöra en jämnare tillväxt och ett enhetligt intryck.

2013-05-22

Ett föreläggande att ta bort en förrådsbyggnad inom strandskyddsområde har upphävts med hänsyn till att den enskilde tidigare erhållit beslut om att dispens för uppförande av byggnaden inte krävdes.

 

2013-05-20

Förutsättningar har funnits för inrättande av biotopskyddsområde (brandfält), men inte för att i samband med beslutet på förhand besluta om generell dispens för vissa åtgärder.

2013-05-15

Justering av villkor beträffande temperatur för avfallsförbränning

2013-05-07

Vid en prövning av tillstånd för vindkraftverk har en gränsgranne inte upptagits som sakägare. Denne har anfört domvilla och begärt resning. Eftersom ärendet kungjorts på föreskrivet sätt lämnades talan utan bifall.

2013-05-06

Mark- och miljööverdomstolen har begränsat ett tillstånd till uttag av grundvatten under Kristiansstadsslätten för jordbruksbevattbning att gälla under 25 år.

 

2013-05-06

Mark- och miljööverdomstolen har begränsat ett tillstånd till uttag av grundvatten under Kristansstadsslätten för jordbruksändamål att gälla under 25 år.

 

2013-05-02

Villkor för buller för verksamhet som hanterar returmaterial i form av trästolpar och slipers.

2013-04-30

Fråga om inlösen eller intrångsersättning enligt 31 kap. miljöbalken på grund av föreskrifter om naturreservat.

2013-04-24

Fråga om krav på säkerhet kan ställas som förutsättning för auktorisation enligt bilskrotningsförordningen (2007:186)

2013-04-23

Fråga om jäv vid mark- och miljödomstol

2013-04-23

Fråga om jäv vid mark- och miljödomstol

2013-04-18

Naturvårdsverkets har bedömts ha rätt att överklaga ett länsstyrelsebeslut och målet har därför återförvisats till mark- och miljödomstolen för prövning i sak

2013-04-17

Provtagningspunkt för utgående dagvatten har ansetts tillräckligt preciserad genom att anges till den punkt där utsläppet lämnar anläggningen utan hänsyn till eventuell utspädning.

2013-04-17

Mark- och miljööverdomstolen fann till skillnad från underinstanserna att buller från en återvinningstation skulle kunna vara en olägenhet för närboende. Utredningen i målet var dock osäker eftersom genomförd bullermätning utförts under vintern med snö och snövallar. Mark- och miljööverdomstolen fann därför att målet skulle återförvisas för fortsatt handläggning och bullermätning under barmarksförhållanden.

2013-04-17

Fråga om länsstyrelsen var rätt tillsynsmyndighet i förhållande till en begäran om tillsynsåtgärder avseende viss verksamhet.

2013-04-16

Länsstyrelsens föreläggande att utjämna vall och vallfåra har förfallit sedan fastighetsägare beviljats dispens från markavvattningsförbudet och tillstånd till markavvattning. Se även mål nr M 4029-09 och nr M 4030-09.


 

2013-04-16

Länsstyrelsens föreläggande att utjämna vall och vallfåra har förfallit sedan fastighetsägare beviljats dispens från markavvattningsförbudet och tillstånd till markavvattning. Se även mål nr M 4026-09 och nr M 4030-09.

 

2013-04-16

Länsstyrelsens föreläggande att utjämna vall och vallfåra har förfallit sedan fastighetsägare beviljats dispens från markavvattningsförbudet och tillstånd till markavvattning. Se även mål nr M 4026-09 och nr M 4029-09.

 

2013-04-12

Målet avser villkor för tillstånd enligt miljöbalken för utökad verksamhet vid kraftvärmeverket i Västerås. Mark- och miljöverdomstolen har prövat frågan om villkor för produktion av el och värme genom förbränning av bland annat avfall.

2013-04-11

Målet avser fråga om avvisning i mål angående talan om skadestånd på grund av dammhaveri.

2013-04-11

Målet avser tillstånd enligt miljöbalken till 12 vindkraftverk vid Holmsjöåsen i Ånge kommun. Den fråga som prövats i Mark- och miljööverdomstolen avser frågan om risken för påverkan på fåglar och fladdermöss som är fridlysta enligt artskyddsförordningen.

2013-04-10

Mark- och miljödomstolen hade i en deldom rörande byggandet av den s.k. Citybanan i Stockholm fastställt villkor avseende bl.a. buller och vibrationer under byggskedet. Domstolen hade avslagit sakägarnas yrkande om ersättning för rättegångskostnader med motiveringen att målet inte rörde vattenverksamhet utan miljöfarig verksamhet. Efter att ett antal sakägare öveklagat domen fann Mark- och miljööverdomstolen att prövningen av vilka villkor som ska gälla för bl.a. buller har skett inom ramen för ansökan om tillstånd till vattenverksamhet och att klagandena därmed haft rätt till ersättning för rättegångskostnader enligt 25 kap. 2 § miljöbalken.

2013-03-27

Målet avser lagligförklaring av mindre damm och kraftverk samt tillstånd enligt miljöbalken till åtgärder och vattenverksamhet för elproduktion vid Valtorpskvarn i Slafsan i Falköpings kommun. Kammarkollegiet och Länsstyrelsen hade hos Mark- och miljööverdomstolen yrkat avslag på ansökan med hänvisning till vattendragets höga naturvärden. Mark- och miljööverdomstolen fann att det förelåg förutsättningar för lagligförklaring och att åtgärder och verksamheten var tillåtlig om skyddsåtgärder vidtogs.

2013-03-26

Fråga om tillstånd till befintligt avloppsreningsverk skulle tidbegränsas med hänsyn till verkets lokalisering i närhet av bebyggelse samt utsläpp till recipient med otillfredställande ekologisk status. Underinstanserna hade lämnat ett tidbegränsat tillstånd. Mark- och miljööverdomstolen fann att det med hänsyn både till utsläpp av näringsämnen och uppkomsten av luktolägenheter skulle vara positivt om avloppsvattnet omhändertogs på en annan plats. Vid en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljö¬balken fann dock domstolen att, med hänsyn till de skyddsåtgärder som bolaget åtagit sig, den varvarande risken för olägenheter inte kunde anses vara så betydande att den övervägde kostnaderna för att omhänderta avloppsvattnet på annan plats. Bolagets överklagande bifölls. I målet var också fråga om miljökonsekvensbeskrivningens kvalitet samt regeringens bemyndigande att överlåta till vattenmyndigheter att meddela föreskrifter om vissa miljökvalitetsnormer.

2013-03-21

Mark- och miljödomstolens dom har upphävts såvitt gäller frågan om strandskyddsdispens för en flytbrygga och målet återförvisats dit på den grunden att ny bevisning åberopats.

2013-03-15

Av mark- och miljödomstolen föreskrivet villkor som inte varit uppe till diskussion med parterna har upphävts av Mark- och miljööverdomstolen. I samband därmed har fiskeavgiften höjts.

2013-03-07

I mål om ansökan om vattenverksamhet för uppförande av järnvägsbro har mark- och miljödomstolen med tillämpning av 11 kap. 23 § MB underlåtit att göra en fullständig tillåtlighetsprövning och i stället villkorat ianspråktagandet tillståndet med att järnvägsplanen fastställs med den placering av järnvägsbron som angetts i ansökan. En fiskevårdsförening överklagade domen. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att en tillämpning av 11 kap. 23 § MB förutsätter att tillåtligheten har prövats i annan ordning samt att det inte är förenligt med bestämmelsens ordalydelse eller dess syfte att villkora tillståndet på det sätt som mark- och miljödomstolens gjort. Målet återförvisades för forsatt handläggning.

2013-03-06

Ett föreläggande vid vite att följa meddelad strandskyddsdipens har upphävts i de delar det inte uppfyllt kraven på tydlighet och precision

2013-03-04

Efter att tillstånd att hålla vilthägn dragits in uppkom fråga om föreläggande att nedmontera aktuellt hägn skulle upphävas på grund av att en arrendator sökt tillstånd att hålla nötkreatur i hägnet. MÖD fann inte skäl att upphäva föreläggandet. MÖD har också avslagit en begäran om vilandeförklaring.

2013-02-25

Förutsättningar att förelägga om återställande av vissa olovligen utförda åtgärder inom strandskyddat område har bedömts föreligga.

2013-02-19

Föreläggande om undersökning av föroreningsskadat industriområde. Fråga om undersökningsområdets omfattning samt om föreläggandet förutom fördjupad undersökning även ska gälla riskbedömning och riskvärdering.

2013-02-19

Dispens från den kommunala hämtningen av hushållsavfall har inte beviljats för ett livsmedelsproducerande företag.

2013-02-18

Svenska Naturskyddsföreningen har ansetts ha rätt att överklaga länsstyrelsens beslut efter överprövning av strandskyddsdispens enligt 19 kap. 3 b § miljöbalken. Mark- och miljödomstolens dom har därför upphävts och målet återförvisats dit.

 

2013-02-18

Svenska Naturskyddsföreningen har ansetts ha rätt att överklaga   länsstyrelsens beslut efter överprövning av strandskyddsdispens enligt 19 kap. 3 b § miljöbalken. Mark- och miljödomstolens dom har därför upphävts och målet återförvisats dit.

 

2013-02-18

Svenska Naturskyddsföreningen har ansetts ha rätt att överklaga   länsstyrelsens beslut efter överprövning av strandskyddsdispens enligt 19 kap. 3 b § miljöbalken. Mark- och miljödomstolens dom har därför upphävts och målet återförvisats dit.


 

2013-02-18

Svenska Naturskyddsföreningen har ansetts ha rätt att överklaga   länsstyrelsens beslut efter överprövning av strandskyddsdispens enligt 19 kap. 3 b § miljöbalken. Mark- och miljödomstolens dom har därför upphävts och målet återförvisats dit.


 

2013-02-14

Vid prövning enligt miljöbalken av en ansökan om tillstånd till produktion av träkol m. m. har mark- och miljödomstolen, med avslutande av  prövotider knutna till vissa utredningsvillkor och upphävande av de provisoriska föreskrifterna, bestämt vissa ytterligare villkor för verksamheten. Länsstyrelsen har överklagat domen med yrkande om strängare regler i fråga om slutliga villkor för utsläpp till luft från kolningsprocessen och i andra hand yrkat att frågan om utsläpp till luften skjuts upp på nytt och att domtolen utser en eller flera sakkunniga att utreda frågan om vilka åtgärder som kan vidtas för att minska utsläppen. Mark- och miljööverdomstolen har, mot sökandens bestridande, bifallit länsstyrelsens i andra hand framställda yrkande  och på nytt skjutit upp frågan om vilka villkor som ska gälla för tillståndet till bolagets verksamhet i fråga om utsläpp till luft från kolningsprocessen. Vidare har Mark- och miljööverdomstolen förordnat att den utredning som ska genomföras under prövotiden ska utföras av en eller flera sakkunniga och överlämnat åt mark- och miljödomstolen att enligt bestämmelserna i 22 kap. 12 § miljöbalken utse denna eller dessa.

 

2013-02-13

Målet rör uppförande av vindkraftverk i ett område som omfattas av ett landskapsbildsskyddsförordande meddelat enligt  naturvårdslagen. Enligt naturvårdslagen krävdes inte ett tillstånd enligt förordnandet om en tillåtlighetsprövning i stället skedde enligt miljöskyddslagen.Mark- och miljööverdomstolen ansåg, i likhet med mark- och miljödomstolen, att tillåtligheten av ett vindkraftverk som är anmälningspliktigt enligt 9 kap. miljöbalken prövas inom ramen för anmälningsärendet och att prövningen motsvarar en tillåtlighetsprövning enligt miljöskyddslagen. Mark- och miljööverdomstolen konstaterade att något särskilt tillstånd enligt förordnandet om landskapsbildsskydd därmed inte krävs. Även fråga om länsstyrelsen haft rätt att överklaga mark- och miljödomstolens beslut.

2013-02-12

I ett mål om villkor för en miljöfarlig verksamhet har Mark- och miljööverdomstolen funnit skäl att ändra två provisoriska föreskrifter i enlighet med vad bolaget har yrkat.

2013-02-12

Fråga om en länsstyrelses föreläggande begränsar ett tillståndsbeslut på så sätt att frågan om rättskraft aktualiseras. Även fråga om föreläggandet behövs och är rimligt.

2013-02-05

Skäl att förbjuda uppförandet av ett enstaka vidkraftverk har inte ansetts föreligga

2013-02-04

Fråga om utdömande av vite enligt miljöbalken när föreläggande avseende nedskräpning av fastighet med skrotade bilar m.m. inte efterföljts.

2013-02-04

Fråga om utdömande av vite enligt miljöbalken när föreläggande avseende nedskräpning av fastighet med skrotade bilar m.m. inte efterföljts.

2013-01-28

Fråga om utdömande av vite på grund av otillåten vattenverksamhet (borttagande av uppförd pir)

2013-01-25

Mark- och miljööverdomstolen har inte ansett att det finns skäl att vid en miljöfarlig verksamhet förbjuda arbeten som medför utsläpp av styren och andra flyktiga organiska föreningar. Målet återförvisas till miljö- och byggnadsnämnden som har att överväga vilka försiktighetsmått som bör föreskrivas.

2013-01-25

Tillsynsärende rörande klagomål på kalla golv. Resultatet av de temperaturmätningar som hade utförts visade att Socialstyrelsens riktlinjer uppfylldes inom vistelsezonen, dvs. områden i en bostad där det bedömts att den boende till största delen vistas och där påverkan från kalla golv kan komma att påverka hälsan på ett negativt sätt. En upplevd störning utanför vistelsezonen får, enligt Mark- och miljööverdomstolen, normalt anses som en ringa eller helt tillfällig störning varför en olägenhet i miljöbalkens mening inte kunde anses föreligga. Tillsynsmyndigheten ansågs i tillräcklig utsträckning ha utrett frågan om eventuella olägenheter och därmed haft fog för sitt beslut att avsluta ärendet.

2013-01-24

Vid prövning av tillstånd till en enskild avloppsanläggning har Mark- och miljööverdomstolen ansett att anläggningen innebär att avloppsvattnet renas på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppkommer och att anläggningen kan godtas även sett utifrån förehållandena i det större område i vilken fastigheten ingår. Domstolen har också tagit hänsyn till att det inte kommer finnas ett gemensamt alternativ inom en överskådlig framtid.

 

2013-01-24

Ett vindkraftbolag har genom ingiven sakkunnigutredning visat sig ha tekniska och faktiska möjligheter att innehålla det i praxis uppställda gränsvärdet 40 db(A) vid närmaste bostäder. Någon ytterligare marginal har ej ansetts kunna krävas för tillåtlighet av ansökt nyetablering.

2013-01-23

Länsstyrelsen har vid anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken delvis förbjudit en granfröplantering med motiveringen att verksamheten skulle skada häckningsområden för kornknarr. Mark- och miljödomstolen ansåg inte att det allmänna intresset av att skydda kornknarr vägde tyngre än verksamhetsutövarens enskilda intresse. Mark- och miljööverdomstolen fann att bevarandestatusen för kornknarren motiverade skyddsåtgärder och att det allmänna intresset av att skydda lämpliga miljöer för kornknarr tyngre än det enskilda intresset av att bedriva granfröplantage. Länsstyrelsens överklagande bifölls.


 

2013-01-21

Ett beslut om plats för avhämtning av avfall hade formulerats så att fastighetens avfallsbehållare skulle placeras på lämpligt sätt i samråd med rehållningsverket. Mark- och miljööverdomstolen fann att kommunen inte kunde befria sig från sin rehållningsskyldighet genom att på det sättet låta bli att anvisa en plats för hämtning. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom undanröjdes därför beslutet.

2013-01-15

Fråga om ersättning för rättegångskostnader för Kammarkollegiet vid mark- och miljödomstolen i mål om vattenverksamhet.

2013-01-15

Mål om tillstånd till utbyggnad av småbåtshamn. Med vissa ändringar beträffande villkor för arbeten i vatten har mark- och miljödomstolens domslut fastställts.

2013-01-15

Fråga om tillstånd att efterbehanda en täkt genom att återfylla denna med avfall i syfte att anläggan en verksamhetsyta.

2013-01-11

Miljönämnden i Hässleholms kommun utfärdade vissa försiktighetsmått 2011 inför en årligen återkommande stadsfestival. En stadsbo överklagade beslutet då han fått kännedom om att ett musiktält skulle placeras två meter från hans fönster men länsstyrelsen avslog överklagandet enär man ansåg att miljönämndens försiktighetsmått var i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer om höga ljudnivåer. Stadsbon överklagade beslutet till mark- och miljödomstolen som upphävde de överklagade besluten. Efter överklagande av nämnden undanröjde Mark- och miljööverdomstolen mark-och miljödomstolens dom och faställde länsstyrelsens och nämndens föreläggande. Som skäl härför fann Mark- och miljööverdomstolen att det i och för sig inte i efterhand, sedan festivalen ägt rum, i detalj gick att bedöma graden av de försiktighetsmått som kan ha behövts men att det ändock stod klart att nämndens föreläggande om försiktighetsmått fyllde ett syfte.

 

2013-01-09

Mark- och miljööverdomstolen har inte funnit anledning att bifalla ansökan om bidrag om bygdeavgiftsmedel.

2013-01-09

Fråga om ändring av en ekonomibyggnad kräver strandskyddsdispens. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att även om installation av tvätt/handdusch, dusch och WC i en ekonomibyggnad är att anse som en ändring av byggnaden  saknas det anledning att tro att byggnaden genom ändringen skulle komma att användas för annat ändamål. Den den eventuellt avhållande effekt som ändringen medför har vidare ansetts försumbar i förhållande till vad den befintliga byggnaden och verksamheten redan innebar. Någon krav på dispens ansågs därmed inte finnas.

2013-01-08

Målet rör villkor om gödsling i tillstånd till verksamhet avseende djurhållning. Fråga i målet var om det var motiverat att meddela strängare villkor för verksamheten än vad som redan följde av de generella föreskrifter för gödselhantering som Jordbruksverket meddelat. Mark- och miljööverdomstolen delade delvis länsstyrelsens bedömning att det var motiverat med strängare villkor.

2013-01-08

Frågan om utdömande av vite mot bolagsmän i ett handelsbolag. Endast handelsbolaget hade förelagts vid vite och därför går det inte att döma ut vitet mot bolagsmännen.

2013-01-03

En tidigare verksamhetsutövare och fortfarande ägare av aktuell fastighet förelades riva samtliga byggnader och anläggningar som byggts för sedan länge nedlagd täktverksamhet. Verksamhetsutövaren anförde att en av byggnaderna som utförts i betong är kostsam att riva och påverkar landskapet och allmänheten i ringa utsträckning skulle undantas. MÖD ansåg liksom underinstanserna att hela anläggningen som avsåg tidigare verksamheten ska avlägsnas.

2013-01-03

I ett mål om strandskyddsdispens för en brygga har Mark- och miljööverdomstolen ansett att ett behov av båtplats, vid en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen, inte behöver tillgodoses genom anläggandet av en egen brygga. Det har därför inte funnits särskilda skäl för dispens och överklagandet har avslagits

2013-01-03

Efter att Kemikalieinspektionen har dragit tillbaka sitt ersättningskrav avseende analyskostnader har överklagandet bifallits och mark- och miljödomstolens dom undanröjts.


Mål enligt Plan- och bygglagen

2013-12-23

Fråga om den miljökonsekvensbeskrivning som utgjort underlag i planärendet uppfyllt kraven på redovisning av rimliga alternativ. Även fråga om kommunen vid utformningen av detaljplanen tagit skälig hänsyn till befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden.

2013-12-19

Ett föreläggande vid vite att vidta rättelse av olovligen uppförd tillbyggnad har bedömts uppfylla kraven på tydlighet och precision.

2013-12-18

Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad mot övriga prövningsmyndigheter, bedömt att sökta åtgärder varit oförenliga med gällande detaljplan och att berörda sakägare skulle ha beretts tillfälle att yttra sig över ansökningen innan frågan om bygglov prövades. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom undanröjdes nämndens beslut och målet återförvisades till nämnden för fortsatt handläggning.

2013-12-17

Fråga om förlorad havsutsikt innebär att närboende är särskilt berörd på sådant sätt att det medför rätt att föra talan mot ett bygglov.

2013-12-16

I ärende om bygglov har fråga om en byggnad är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga inte ingått i nämndens prövning eftersom nämnden felaktigt tillämpat ÄPBL istället för PBL. Målet har på grund av detta återförvisats till nämnden för prövning av ansökan enligt PBL.

2013-12-16

Efter att bygglov beviljats för viss typ av vindkraftverk har en ansökan om ändring av bygglov ingivits för uppförande av en annan typ av vindkraftverk. MÖD har bedömt att ansökan varit att bedöma som en ny ansökan om bygglov.

2013-12-13

Fråga om möjligheten att meddela positivt förhandsbesked med hänsyn till bl.a. möjliga avloppslösningar och risk för översvämning.

2013-12-05

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det inte förelegat något formellt hinder för en kommun att under en planprocess dela upp ett ursprungligen större område i separata planer. Vid prövningen av  de olika planernas rättsenlighet har Mark- och miljööverdomstolen, till skillnad från mark- och miljööverdomstolen, bedömt den ena planen vara rättsenlig medan mark- och miljödomstolens domslut att upphäva den andra planen inte ändrats. 

2013-12-04

Fråga om en kommunal nämnd haft tillräckliga skäl att avslå ansökan om förhandsbesked för bygglov utifrån bl.a. natur- och kulturvärden och med hänvisning till översiktsplan. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att den gällande översiktsplanen är tillräckligt tydlig för att ge vägledning vid bedömning av hur det aktuella området ska användas. Domstolen har vidare funnit, bl.a. mot bakgrund av att det är en kommunal angelägenhet att planlägga mark, att de allmänna intressena väger tyngre än det enskilda och att nämnden har haft tillräckliga skäl för att avslå ansökan om förhandsbesked.

2013-12-02

På grund av den ändring i PBF som trätt i kraft den 1 juli 2013 har någon byggsanktionsavgift inte kunnat påföras. 

2013-11-26

Byggnation av komplementbyggnad som begränsar grannes sjöutsikt har inte ansetts utgöra betydande olägenhet och skäl för att neka bygglov saknas.

2013-11-26

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt ett tidsbegränsat bygglov eftersom det inte var visat i målet att behovet av den sökta åtgärden enbart var tillfälligt.

2013-11-22

En tryckökningsstation (drygt 40 m2, nockhöjd 3 m)  till en VA-anläggning avsågs placeras på mark (2300 m2) som enligt detaljplan är allmän platsmark avsedd för park eller plantering.  En tryckökningsstation får anses vara en allmännyttig åtgärd vilket medför prövning om åtgärden kan anses vara en liten avvikelse förenlig med planens syfte. MÖD ansåg att byggnaden genom sin storlek och placering blir väl synlig i omgivningen och kommer påverka möjligheten att använda marken, för det i planen avsedda ändamålet, i en omfattning som inte är obetydlig. Det förhållandet att marken ännu inte har ianspråktagits för någon parkanläggning eller dylikt påverkar inte bedömningen. Det är således inte fråga om sådan liten avvikelse som avses i 9 kap. 31 b § PBL.

2013-11-21

En tillbyggnad som avses att placeras med viss vinkel mot huvudbyggnaden har inte ansetts medföra att byggnaden som helhet avviker mot den bestämmelse i detaljplanen som anger att huvudbyggnaden ska placeras i planen angiven byggnadslinje. Det har ansetts som en mindre avvikelse att tillbyggnaden innebär ett överskridande av största tillåtna byggnadsarea med 10 kvm. Sammantaget har förutsättningarna för bygglov ansetts uppfyllda.

 

2013-11-21

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt ett beviljat bygglov p.g.a.att nämnden inte berett berörda berörda sakägare, enligt 9 kap. 25 § PBL, tillfälle att yttra sig över anökan och återförvisat ärendet till nämnden för förnyad handläggning.

2013-11-20

Fråga om ytterligare två bygglov kan ges inom ett bostadsområde med 13 bostadsfastigheter med hänsyn till den vägstandard som tillfartsvägen har och sålunda om vägförhållandena är tillräckligt utredda (1 kap 6 § ÄPBL).

2013-11-20

Ett planerat 16 kvm stort förråd som i sin helhet var tänkt att placeras på punktprickad mark en meter från tomtgräns har inte betraktats som en mindre avvikelse från planen.

2013-11-19

Byggande av veranda ovanpå ett tillbyggt garage har bedömts som en fasadändring och inte en tillbyggnad. Byggnationen har inte ansetts utgöra en betydande olägenhet för grannen, trots nära avstånd.

2013-11-14

I mål rörande bygglov har inhibition beviljats i Mark- och miljööverdomstolen i ett pågående mål vid mark- och miljödomstol.


 

2013-11-13

På grund av den ändring  i PBF som trädde i kraft den 1 juli 2013 har någon byggnadsavgift inte kunnat påföras person som utfört åtgärd utan lov.

2013-11-13

Ett rättegångsfel har ansetts avhjälpbart i Mark- och miljööverdomstolen. Efter meddelat prövningstillstånd har överklagandet avslagits.

2013-11-12

En balkong med en area om 3,7 kvadratmeter som kragar ut 1,3 meter från husliv 2,5 meter över marken har ansetts öka byggnadens volym och därmed vara att betrakta som en bygglovspliktig tillbyggnad.

2013-11-12

En hyresgäst har ansetts ha talerätt mot ett beslut att bevilja bygglov för balkonger på en angränsande fastighet.

2013-11-08

Byggnadsnämnden har avskrivit ett tillsynsärende sedan nämnden konststerat att åtgärden inte var bygglovspliktig. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det ålegat nämnden att pröva om det finns skäl för ingripande enligt 10 kap. ÄPBL på någon annan grund med beaktande av vad som anges i 5 kap. 36 § andra stycket ÄPBL.

2013-11-08

Byggnadsavgift enligt ÄPBL har inte ansetts kunna tas ut efter den 1 juli 2013, då en åtgärd att bygga utan lov inte träffas av någon avgiftsbestämmelse efter ändringar i PBF.

2013-11-07

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att en åtgärd att glasa in ett sedan tidigare bygglovgivet uterum inte har inneburit någon volymökning och därmed inte kan ses som en tillbyggnad enligt 8 kap. 1 § ÄPBL. Sedan domstolen konstaterat att en tillbyggnad medfört att den maximalt tillåtna byggnadsarean enligt gällande detaljplan överskridits i sådan omfattning att det inte var fråga om en mindre avvikelse har ett löpande vite med hänsyn till omständigheterna ansetts mindre lämpligt och Mark- och miljööverdomstolen har ändrat detta till en ordinär vitesföreskrift. Även fråga  om möjligheten att påföra byggnadsavgift mot bakgrund av bestämmelserna i övergångsbestämmelserna till PBL om att den lindrigaste påföljden ska väljas vid en tillämpning av  ÄPBL och PBL.

2013-10-31

Fråga om bygglov för uthus inom bostadsfastighet strider mot detaljplan och om det är möjligt minska den i detaljplanen angivna byggrättens omfattning med hänsynen till eventuella olägenheter för omgivningen

2013-10-30

Vid en avvägning mellan det enskilda intresset av att få bygga ett bostadshus och det allmänna intresset av att styrka nyttjandet av marken har det allmänna intresset ansetts väga tyngst. Nämndens beslut om att avslå ansökan om positivt förhandsbesked har därför fastställts.

2013-10-30

En mobil ljusskylt, placerad där omfattande trafik förekommer, har ansetts vara bygglovspliktig.

 

2013-10-28

Ett beslut om s.k. justering av bygglov har bedömts som ett nytt beslut om bygglov och föranlett återförvisning till byggnadsnämnd eftersom sakägare inte beretts tillfälle att yttra sig.

2013-10-25

Ny ägare till grannfastighet har ansetts ha rätt att föra talan mot ett bygglov som beviljats innan han övertog fastigheten. Den tidigare fastighetsägaren har ansetts inte ha rätt att överklaga bygglovsbeslutet.

2013-10-24

I ett mål om bygglov har det ansetts förenligt med detaljplanen att uppföra en reklamskylt på en plats som enligt planen är betecknad som allmän plats. Målet har dock återförvisats för prövning av om övriga förutsättningar för bygglov är uppfyllda.

2013-10-24

I ett mål om bygglov har det ansetts förenligt med detaljplanen att uppföra en reklampelare på en plats som enligt planen utgör en allmän plats. Eftersom även övriga förutsättningar för bygglov förelegat har överklagandet avslagits.

2013-10-24

I ett mål om bygglov har det ansetts förenligt med detaljplanen att uppföra en reklamskylt på en plats som enligt planen utgör en allmän plats. Eftersom även övriga förutsättningar för bygglov förelegat har byggnadsnämndens beslut att bevilja bygglov fastställts.

2013-10-24

I ett mål om bygglov har det ansetts förenligt med detaljplanen att uppföra en reklamskylt på en plats som enligt planen utgör en allmän plats. Eftersom även övriga förutsättningar för bygglov förelegat har byggnadsnämndens beslut att bevilja bygglov fastställts.

2013-10-24

I ett mål om bygglov har det ansetts förenligt med detaljplanen att uppföra en reklamskylt på en plats som enligt planen utgör en allmän plats. Eftersom även övriga förutsättningar för bygglov förelegat har byggnadsnämndens beslut att bevilja bygglov fastställts.

2013-10-18

Grannar som i ett granneyttrande enligt 9 kap. 25 § PBL medgett sökt bygglov har efter att bygglov beviljats av byggnadsnämnden inte ansetts ha rätt att överklaga beslutet. Byggnadsnämndens beslut har inte ansetts gå dem emot.

2013-10-17

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att en föreslagen byggnation är att anse som en ny huvudbyggnad och inte som en  tillbyggnad till befintlig huvudbyggnad.

2013-10-16

Byggnadsavgift enligt ÄPBL har inte ansetts kunna tas ut efter den 1 juli 2013 eftersom PBF efter nämnda datum innebär att avgift tas ut för överträdelsen att påbörja en åtgärd utan startbesked och något krav på startbesked inte fanns enligt ÄPBL.

 

2013-10-16

Uttagande av tilläggsavgift har i visst fall inte bedömts lagligen grundat.

2013-10-16

Fråga huruvida byggnad, som visserligen följer aktuella planbestämmelser, placerats och utformats på ett sådant sätt att den innebär en betydande olägenhet för grannfastigheten enligt 2 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).

2013-10-16

Prövning av förhandsbesked för ny bebyggelse. Planbestämmelsen Q har tolkats på det sättet att byggnationen inte kan anses förenlig med gällande detaljplan.   

2013-10-15

Tilläggsavgift enligt ÄPBL har inte ansetts kunna tas ut efter den 1 juli 2013 eftersom PBF efter nämnda datum innebär att avgift tas ut för överträdelsen att påbörja en åtgärd utan startbesked och något krav på startbesked inte fanns enligt ÄPBL.

2013-10-15

Föreläggande att riva olovligt utförd tillbyggnad har undanröjts
av Mark- och miljööverdomstolen då föreläggandet brustit i tydlighet

2013-10-09

Rättsliga förutsättningar för att påföra byggnadsavgift har i visst fall inte ansetts föreligga.

2013-10-09

Byggnadsavgift enligt ÄPBL har inte ansetts kunna tas ut efter den 1 juli 2013 då PBF efter nämnda datum innebär att avgift tas ut för överträdelsen att påbörja en åtgärd utan startbesked och något krav på startbesked inte fanns enligt ÄPBL.

 

2013-10-09

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt kommunens beslut att anta detaljplan eftersom detaljplanen inte uppfyllt de krav på tydlighet som ställs i 5 kap. 9 § ÄPBL.

2013-10-09

Bygglov för utbyte av vindkraftverk. Fråga om den utredning som låg till grund för ansökan om bygglov varit tillräcklig för den avvägning mellan olika intressen som ska göras vid bedömningen av markens lämplighet enligt 2 kap. 1 § ÄPBL. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att så ej var fallet då vindkraftverket skulle placeras i nära anslutning till skyddsvärda områden för bl.a. fåglar och sökanden inte gjort någon egen inventering av förhållandena på den aktuella platsen.

 

2013-10-08

Fråga om att på ett hus omvandla ett verandatak till en balkong och om detta medför betydande olägenhet för grannen.

2013-10-08

Nybyggnation på en fastighet som förorsakar betydande olägenhet för grannfastighet i form av översvämningar bör kunna föranleda föreläggande enligt äldre plan- och bygglagen (1987:10).

 2013-10-03

Byggnadsavgift enligt ÄPBL har inte ansetts kunna tas ut efter den 1 juli 2013 eftersom PBF efter nämnda datum innebär att avgift tas ut för överträdelsen att påbörja en åtgärd utan startbesked och något krav på startbesked inte fanns enligt ÄPBL.

2013-10-02

Granne har utan bygglov uppfört stödmurar delvis på grannfastighet. Stödmurarna har ansetts innebära en sådan betydande olägenhet för grannfastighetens ägare att bygglov i efterhand för dessa murar ska nekas och grannen föreläggas att undanröja murarna belägna på grannfastigheten.

 

2013-10-01

I ett mål om bygglov i efterhand för ett fritidshus har Mark- och miljööverdomstolen delat mark- och miljödomstolens bedömning att den berörda byggnaden inte strider mot 2 kap. 6 § eller 8 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).

2013-10-01

Av kommunen beviljat bygglov för småhus i äldre fiskeläge på Västkusten ansågs inte stå i strid med kravet i områdets detaljplan att ny bebyggelse ska utformas med särskild hänsyn till omgivningens egenart. Även fråga om bebyggelse till viss del placerad på s.k. prickad mark med bebyggelseförbud som ansågs vara en mindre avvikelse från detaljplanen.

2013-09-27

Mark- och miljööverdomstolen har ändrat mark- och miljödomstolens dom och fastställt kommunens beslut att anta detaljplanen. I målet har gjorts gällande att det förekommit formella brister under planprocessen, bl.a. att detaljplanen avviker från översiktsplanen och att kommunen inte informerat om detta enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen. Det har även framförts invändningar i sak, bl.a. att detaljplanen innebär påtaglig skada på riksintresse. Mark- och miljööverdomstolen har kommit fram till att det inte föreligger skäl att upphäva planen.  

2013-09-26

Fråga om vilken byggsanktionsavgift som kan tas ut med anledning av de ändringar i PBF som trädde ikraft 1 juli 2013. Även fråga om tillämpning av 27 § lagen om domstolsärenden enligt vilken domstol även utan yrkande får besluta till det bättre för enskild part.

 

2013-09-26

Byggnadsnämnd har ansetts inte ha uppfyllt sin skyldighet att kommunicera en ansökan om bygglov. Även fråga om vilken prövning som gjorts i nämnden. Ärendet har återförvisats till byggnadsnämnden.

2013-09-25

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt mark- och miljödomstolens beslut om inhibition eftersom beslutet fattats trots att nämndens beslut om beviljat bygglov redan upphävts av länsstyrelsen.

2013-09-20

Komplementbyggnad som byggts närmara gräns mot allmän platsmark än 4,5 m ansågs inte kunna bli bygglovsbefriad enligt bestämmelsen därom i 9 kap. 4 § andra st. plan- och bygglagen (2010:900).

2013-09-19

Bygglov för redan utförd tillbyggnad har inte beviljats därför att avvikelsen mot detaljplan, som hade utformats just för att möjliggöra en tillbyggnad på aktuell fastighet, inte kunde godtas som en mindre avvikelse. Kommunens föreläggande om rättelse har fastställts.

2013-09-19

Föreläggande att återställa olovligt riven sjöbod har inte ändrats, utom vad gäller tidpunkt för fullgörande

2013-09-18

Fråga om utdömande av vite. Ett bolag som förmedlar uthyrning av en arena för vissa evenemang har bedömts som verksamhetsutövare enligt miljöbalken och därmed ansvarigt för att förelagda bullernivåer ej överskrids.

2013-09-11

Efter invändningar bl.a. om jäv vid handläggningen hos kommunen, har överklagande av detaljplan avslagits.

2013-09-06

Förhandsbesked för bygglov till en carport har beviljats trots att det enligt gällande plan var utfartsförbud till gatan
utanför carporten.


 

2013-09-06

Tilläggsavgift enligt ÄPBL har inte ansetts kunna tas ut efter den 1 juli 2013 då PBF efter nämnda datum innebär att avgift tas ut för överträdelsen att påbörja en åtgärd utan startbesked och något krav på startbesked inte fanns enligt ÄPBL.

 

2013-09-05

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt ett tidsbegränsat bygglov. Eftersom det inte var visat i målet att behovet av den sökta åtgärden enbart var tillfälligt har det inte funnits förutsättningar att meddela tidsbegränsat bygglov.

2013-09-05

Fråga, vid mark- och bygglovsprövning, om det finns skäl att medge undantag från kravet i stadsplanen om att det ska anordnas en garageplats för varje i byggnad på tomten inrymd bostadslägenhet. Även fråga om betydande olägenhet enligt 3 kap. 2 § ÄPBL för grannar.

2013-08-30

Byggnadsavgift enligt ÄPBL har, som konstaterats i tidigare domar, inte kunnat tas ut när bygglov sökts innan byggnation påbörjats. På grund av den ändring  i PBF som trädde i kraft den 1 juli 2013 träffas inte heller längre förfarandet att bygga utan att ha sökt lov av någon avgiftsbestämmelse (förordning (2013:308) om ändring i PBF).
Även fråga om ägare borde ha lämnats tillfälle att söka bygglov innan kommunen meddelade rivningsföreläggande (10 kap. 19 § ÄPBL).

2013-08-29

Fråga om komplettering av fritidsbebyggelse vid Gotlands kust i enlighet med 4 kap. 4 § miljöbalken.

2013-08-29

Ett bygglov har avvikt från en stadsplan. Avvikelser beträffande en huvudbyggnads höjd och areal har ansetts vara mindre och förenliga med planens syfte. Avvikelse beträffande en komplementbyggnad har inte ansetts vara mindre och förenlig med planens syfte.

2013-08-23

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att kommunen vid utformningen av detaljplanen inte tagit skälig hänsyn till befintliga bebyggelseförhållanden. Efter medgivande av kommunen har Mark- och miljööverdomstolen upphävt en del av planen och fastställt planen i övrigt.

2013-07-11

Fråga, i mål om antagande av detaljplan, om detaljplanens förenlighet med hushållningsbestämmelserna i miljöbalken samt om den miljökonsekvensbeskrivning som utgjort underlag i ärendet  bl.a. uppfyller gällande krav på beskrivning av alternativ.

2013-07-09

Detaljplan för delar av fastigheten X, Stockholms kommun. Mark- och miljööverdomstolen har till skillnad från mark- och miljödomstolen funnit att det inte funnits skäl att upphäva antagandebeslutet av planen.

2013-06-26

Fråga om förhandsbesked för uppförande ett fritidshus enligt ÄPBL. Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, ansett att den kommunala nämnden vid sin prövning rörande förhandsbesked har gjort en prövning enligt ÄPBL och inte MB samt anfört att omständigheten att marken ifråga ligger inom strandskyddat område kan beaktas vid en sådan prövning. 

2013-06-25

Fråga om bygglov för 5 kvadratmeter stort växthus invid gräns till
grannfastighet.

2013-06-25

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Bygglovet har upphävts eftersom såväl ansökt åtgärd som den byggnad på vilken åtgärden ska utföras strider mot detaljplanen, i fråga om antal våningar. Avvikelsen har inte bedömts som mindre.

2013-06-24

Fråga huruvida farstukvist är att anse som en bygglovspliktig tillbyggnad.


 

2013-06-19

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt kommunens beslut att anta planen vilket innebär att mark- och miljödomstolens dom ändras. Mark- och miljööverdomstolen har bl.a. godtagit kommunens tillämpning av den s.k. Stockholmsmodellen i detta fall dvs. för bebyggelse inom tät stadsmiljö i centrala Stockholm. Mark- och miljööverdomstolen har även gjort bedömningen att de avvägningar som kommunen gjort mellan intresset av att inte påverka befintlig kulturmiljö och intresset av att bygga bostäder, får godtas med hänsyn till det handlingsutrymme som kommunen har

2013-06-19

Fråga om en antagen detaljplan medför en sådan betydande miljöpåverkan att en MKB krävs. Bedömningen utgår från den markanvändning som en gällande detaljplan medger.

2013-06-18

Ansökan om utdömande av vite har avslagits därför att vitesföreläggandet på grund av bristfällig delgivning inte hade vunnit laga kraft.

2013-06-17

I mål om en detaljplan har bl.a. frågan om förekomsten av vattensalamander aktualiserats. Något hinder mot detaljplanen har dock inte ansetts föreligga.

2013-06-14

Fråga om beviljat bygglov varit förenligt med detaljplanens bestämmelse om tillåten byggarea.

2013-06-13

Fråga om vad som ska ses som betydande olägenhet i den mening som avses i 2 kap 9 § PBL.

 

2013-06-13

Mark- och miljööverdomstolen har, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, dömt ut ett förelagt vite. Särskilda skäl att jämka vitet har inte ansetts föreligga.

2013-06-07

Fråga om tillämpning av 8 kap. 4 § andra st. äldre plan- och bygglagen (1987:10) när komplementbyggnad placeras nära gräns mot gata.

2013-06-04

Ansökan om bygglov har avslagits p.g.a. väsentlig olägenhet enligt 3 kap 2 § äldre plan- och bygglagen (1987:10) för grannar.

2013-06-03

I ett mål om bygglov för två vindkraftverk har har prövningen vid mark- och miljödomstolen begränsats på ett sätt som inte ansetts vara möjligt.Målet har därför återförvisats dit för förnyad handläggning.

2013-05-31

Åtgärder som har utförts med stöd av ett gällande bygglov ska inte prövas igen i ett nytt bygglov. I målet saknas utredning om vilka åtgärder som utförts efter att bygglovet upphört att gälla. Mark- och miljööverdomstolen undanröjer därför nämndens beslut att avslå bygglov och återförvisar ärendet till nämnden för fortsatt utredning samt upphäver nämndens beslut om byggnadsavgift.

2013-05-30

Detaljplan för delar av fastigheten Örby 4:1, Stockholms kommun. Mark- och miljööverdomstolen har till skillnad från mark- och miljödomstolen funnit att det inte funnits skäl att upphäva antagandebeslutet av planen.

2013-05-23

Fråga om tillämpning av stadsplan från 1800-talet vid beviljande av bygglov för flerbostadshus inom stadsdelen Majorna i Göteborg.

2013-05-15

Tillämpning av p. 3 av övergångsbestämmelserna till plan- och bygglagen har inneburit att tilläggsavgift inte kan tas ut.

2013-05-13

De nationella riktlinjerna för tillåtna bullernivåer har getts företräde framför riktlinjerna i den kommunala översiktsplanen vid beslut om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

2013-05-10

Detaljplan för campingverksamhet. Fråga, vid tillämpning av äldre plan- och bygglagen, om program och miljökonsekvensbeskrivning har behövts. 

2013-05-10

Förhandsbesked för uppförande av bostadshus som enligt ansökan placeras i i öppet landskap som enligt översiktsplan och länsstyrelsens beslut ska skyddas mot nyetablering utanför traditionella gårds- och bybildningar som kan skada den värdefulla kulturmiljön.

2013-04-30

Fråga om bygglov för komplementbyggnad m.m. Bygg, miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut har ansetts som så oklart att det inte framgår vad nämnden prövat och fattat beslut om. Mark- och miljödomstolens dom har undanröjts och ärendet har återförvisats till nämnden för fortsatt handläggning.

2013-04-24

Tillräckliga skäl för att inte meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus har inte framkommit i målet. Mark- och miljödomstolens dom undanröjs därför och målet återförvisas till byggnadsnämnden.

 

2013-04-24

Nämnd har anfört tillräckliga skäl för att avslå ansökan om förhansbesked med åberopande av detaljplanekravet i 5 kap. 1 § ÄPBL.

2013-04-19

Nekat bygglov för nybyggnad av fritidshus då fastigheten är belägen inom ett område som av Trafikverket utpekats som riksintresse för kommunikation (3 kap. 8 § miljöbalken) och som utsätts för bullernivåer som överstiger de riktvärden som anges i infrastrukturpropositionen (prop. 1996/97:53)


 

2013-04-18

Fråga om bostadshus uppfyller bestämmelserna i detaljplanen om byggnadshöjd och våningsantal.

2013-04-17

Fråga om borttagande av träd och buskar inom ett område där träd enligt planen inte får fällas är att se som en lite avvikelse.

2013-04-16

Fråga om tillämpning av övergångsbestämmelserna till den äldre plan- och bygglagen (1987:10) för överträdelser som ägt rum före den 2 maj 2011 då den nya plan- och bygglagen (2010:900) trädde i kraft. Fråga även om rättelseföreläggande som förenats med vite.

 

2013-04-10

Då en kommun inte klargjort i en detaljplan  att det fanns förutsättningar att hantera dagvattnet och därmed  säkerställa en godtagbar dagvattenhantering har Mark- och miljööverdomstolen upphävt planen.

 

2013-04-10

Mark- och miljödomstolen hade upphävt en detaljplan som antagits av en kommun. Sedan kommunen överklagat domen har Mark- och miljööverdomstolen fastställt domslutet då kommunen inte säkerställt  dagvattenhanteringen i den överklagade planen. Vad kommunen anfört i dagvattenfrågan såsom att man haft för avsikt reglera markens användning i ett markanvisningsavtal och om eventuelle framtida fastighetsbildningar och lantmäteriförrättningar förändrade enligt Mar- och miljööverdomstolens mening inte denna bedömning. Konsekvenserna av planens genomförande ska kunna förutses och måste enligt Mark- och miljööverdomstolen på ett tillfredsställande sätt lösa konflikterna mellan ny och äldre bebyggelse.

 

2013-04-10

Detaljplan med trafikled från Kvarnholmen till Värmdöleden (äldre plan- och bygglagen). Fråga dels om kommunen har förfarit felaktigt vid handläggningen av planärendet, dels om kommunen har gjort en korrekt avvägning mellan motstående intressen, dels om en miljökvalitetsnorm följs även om planen genomförs. MÖD fann att det inte fanns skäl upphäva planen.

2013-04-05

Bygglov för enbostadshus. Bygglov har upphävts eftersom åtgärden innebar att byggnaden avvek från detaljplanen i fråga om antal våningar. Avvikelsen har inte bedömts som mindre. Dessutom fråga om beräkningen av byggnadshöjden ska utgå från den allmänna platsen invid tomten eller om det finns särskilda skäl att utgå från markens medelnivå vid byggnaden.

2013-04-04

Trädfällning som utförts i strid med krav på marklov har ansetts inte kunna föranleda någon sanktion

2013-03-28

Prövningstillstånd har meddelats avseende överklagandet från Stockholms stad

2013-03-27

Fastighetsägare som sökt bygglov för carport och uppfört byggnaden innan byggnadsnämnden fattat beslut om bygglov kunde inte påföras byggnadsavgift. Övergångssproblematik.

2013-03-22

Kommunens beslut att anta detaljplan har upphävts eftersom enkelt planförfarande inte borde ha tillämpats.

2013-03-15

Klagandena har yrkat att MÖD ska ändra en detaljplan på visst sätt. Kommunen har inte medgett ändring. På grund härav och eftersom ändringen inte har ansetts vara av ringa betydelse har MÖD avslagit överklagandet. ÄPBL 13:8.

 

2013-03-07

Anordnande av parkeringsplatser är inte att betrakta som bebyggelse enligt ÄPBL. Punktprickad mark utgör därför inte ett hinder mot anordnande av parkeringsplatser.

2013-02-28

Fråga om grund funnits för att ta ut byggsanktionsavgift

2013-02-28

Fråga om vilka bullerkrav som ska gälla för detaljplan i Linköping mot bakgrund av SAAB:s användning av Linköpings flygplats.

2013-02-28

Fråga om förhandsbesked för bebyggelse i Linköping kan skada SAAB:s intresse bedriva fortsatt verksamhet på Linköpings flygplats.

2013-02-28

Fråga om detaljplan för bebyggelse i Linköping kan skada SAAB:s intresse bedriva fortsatt verksamhet på Linköpings flygplats.

2013-02-28

Fråga om bygglov för bebyggelse i Linköping kan skada SAAB:s intresse bedriva fortsatt verksamhet på Linköpings flygplats.

2013-02-27

Fråga om utdömande av vite. Kravet på delgivning av vitesföreläggande enligt 2 § viteslagen har inte ansetts omfatta ett beslut av en kommunal nämnd som i sak endast innebär att tiden för fullgörande av vitesföreläggandet förlängs.

2013-02-27

Bestämmelsen i 13 kap. 8 § andra stycket ÄPBL om möjligheten att förordna om genomförande av del av detaljplan har inte ansetts tillämplig då kommun begär ett sådant förordnande efter att underinstansen upphävt detaljplanen i dess helhet.

2013-02-26

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt ett beslut att anta en detaljplan eftersom kraven i 6 kap. 12 § miljöbalken på redovisning av rimliga alternativ i en miljökonsekvensbeskrivning inte har ansetts uppfyllda.

2013-02-25

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus utanför detaljplanelagt område. Fråga om påverkan på naturreservat, VA, buller och detaljplanekrav.

2013-02-20

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Bygglovet har upphävts eftersom åtgärden medförde att byggnaden kom att avvika från bestämmelserna i gällande detaljplan i fråga om såväl våningsantal som byggnadshöjd och avvikelserna inte bedömts som mindre.

 

2013-02-19

Mark- och miljödomstolen hade upphävt en detaljplan eftersom förutsättningarna att genomföra vissa åtgärder längs en tillfartsväg till planområdet var oklara. Konsekvenserna för omgivningen av genomförandet av detaljplanen ansågs inte färdigutredda. Mark- och miljööverdomstolen upphävde mark- och miljödomstolens dom och fastställde kommunens beslut att anta planen. Mark- och miljööverdomstolen konstaterade att det fanns förutsättningar att ordna tillfartsväg till planområdet, att konsekvenserna för omgivningen var tillräckligt utredda och att befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden hade beaktats i tillräcklig omfattning.  

2013-02-18

Detaljplan föreskriver en största byggnadsyta om 100 kvadratmeter. ett överskridande med 17 kvadratmeter har inte ansetts kunna betraktas som en mindre avvikelse.

2013-02-12

Fråga om bygglov för inredning av vind och uppförande av hissbyggnad på innergård till sekelskifteshus vid Valhallavägen i Stockholm.

2013-02-04

I ett mål om bygglov har Mark- och miljööverdomstolen funnit att grannars förlust av utsikt inte var en betydande olägenhet. Samhällsbyggnadsnämndens beslut att bevilja bygglov har därför fastställts.

2013-01-30

Fråga om kommunalt eller enskilt huvudmannaskap vid antagande av en detaljplan för ett tidigare fritidshusområde där det numera även permanentboende bor. Området är beläget ca sex kilometer från kommunens stadskärna. Planen innehåller ett tillskott på ungefär 350 småhus/tomter, utökade byggrätter för ungfär 120 befintliga fastigheter samt delning av stora tomter. I detaljplanen bestämdes att kommunen inte skulle vara huvudman för allmän platsmark utan att en eller flera samfällighetsföreningar ska bildas för skötsel och underhåll av dessa ytor. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att utgångspunkten är att det är kommunen som har ansvaret för allmän platsmark men att det finns utrymme för att frångå huvuregeln om det finns särskilda skäl. I detta fall är dock planens syfte att utvidga området till mer än tre gånger dess ursprungliga storlek och skapa en helt ny stadsdel med såväl bostäder och kommersiell service och det som tidigare var ett fritidshusområde är endast en liten del av det tilltänkta nya området. Sammantaget fann domstolen att kommunen inte visat att att det föreligger sådana särskilda skäl som motiverar att man frångår huvudregeln om om kommunalt huvudmannaskap.

 

 

 

 

 

 

 

2013-01-30

Fråga om enskilt eller kommunalt huvudmannaskap vid antagande av detaljplan. Även fråga om inrättandet i detaljplanen av en gångväg över en enskilds fastighet kan genomföras utan att enskilda intressen åsidosätts på ett sätt som inte är godtagbart vid en avvägning enligt ÄPBL. Mark- och miljööverdomstolen fann, i denna del, att planen kan genomföras på sätt kommunen bestämt. Domstolen konstaterar därefter att huvudregeln är att kommunen ska vara huvudman för allmänna platser om det inte finns särskilda skäl till annat. Planområdet är ett tidigare fritidshusområde som fått ett alltmer ökande inslag av permanentboende beläget ca en mil från kommunens tätort. För närvarande är 77 fastigheter bebyggda och den överklagade detaljplanen medger en förtätning med ca 50 fastigheter. I området finns en tomtägarförening som inte motsatt sig huvudmannaskapet. Enligt domstolens mening är det fråga om en relativt begränsad utbyggnad och området kommer alltjämt att ha karaktären av en blandad permanent och fritidshusbebyggelse. Sammantaget fann Mark- och miljööverdomstolen att kommunen förmått visa särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap. Mark- och miljööverdomstolen fastställde därför kommunens beslut om antagande av detaljplan.


 

2013-01-29

Länsstyrelses beslut att återförvisa bygglovsärende till byggnadsnämnden p.g.a. otillräcklig prövning i visst avseende har inte ansetts överklagbart. Överklagandet till mark- och miljödomstolen skulle därför ha avvisats.

2013-01-28

Fråga om byggnadsavgift  Vid bygge av takkupor hade inte bygglov följts. MÖD fann dock att avvikelsen inte är en sådan stor eller allvarlig avvikelse från meddelat bygglov att förutsättningar för uttagande av byggnadsavgift har förelegat.

2013-01-28

Miljö- och byggnadsnämnden meddelade bygglov för tillbyggnad om 15 kvm av ett bostadshus och i samband med det rivningslov för en balkong. Aktuell detaljplan medgav tillbyggnad av huvudbyggnad om högst 15 kvm, räknat från planens fastställandedatum. Frågan i målet var om denna byggrätt redan hade utnyttjats dels av en påbyggnad ovanpå en befintlig souterrängvåning, dels av balkongen vilken var placerad över en altan. Enligt Mark- och miljööverdomstolen ska, om inget annat framgår av detaljplanen, den area som avses i planbestämmelser anses vara s.k. ”byggnadsarea” vilken definieras i Svensk Standard (SS 21054:2009). Den tidigare utförda påbyggnaden som gjordes ovanpå en befintlig souterrängvåning innebär att det i det sammanhanget inte tillkom någon byggnadsarea. Eftersom balkongen numera rivits konstaterade Mark- och miljööverdomstolen att det inte fanns någon mätvärd byggnadsdel som tillkommit efter att planen fastställdes. Överklagandet avslogs.

2013-01-25

Mål om bygglov för fem vindkraftverk. Mark- och miljööverdomstolen konstaterade att den vid ansökningstillfället gällande översiktplanen tappat i aktualitet. Den senare antagna översiktsplanen, som innehöll ett allmänt förbud mot etablering av vindkraftverk, utgjorde inte hinder mot bygglov för fem vindkraftverk. Översiktsplanen saknade sådana vägledande uppgifter som kunde läggas till grund för prövningen i ett bygglovsärende. Mark- och miljööverdomstolen fann vid prövning enligt bestämmelserna i 2 och 3 kap. ÄPBL att det inte fanns något hinder mot det sökta bygglovet enligt 8 kap. 12 § ÄPBL.

2013-01-24

I ett mål om detaljplan har Mark- och miljööverdomstolen fastställt kommunens beslut eftersom planen bedömts uppfylla kraven på skäligt hänsynstagande till befintliga förhållanden och då den intresseavvägning som gjorts ansetts vara förenlig med plan- och bygglagen.

2013-01-22

Ansökan om tilläggsavgift. Byggnadsnämnden har kompletterat sin ansökan i Mark- och miljööverdomstolen. Eftersom någon fullständig prövning av kommunens ansökan om tilläggsavgift inte skett i mark- och miljödomstolen har Mark- och miljööverdomstolen återförvisat målet till domstolen för fortsatt handläggning.

2013-01-17

Byggnadsnämnden har i ett bygglovsärende fått information att en sakägare inte nåtts av underrättelse enligt 8 kap. 22 § ÄPBL. Mark-och miljööverdomstolen, som bedömde att nämnden inte uppfyllt kraven att bereda sakägaren tillfälle att yttra sig, upphävde nämndens beslut att bevilja bygglov och återförvisade målet till nämnden för fortsatt handläggning.

2013-01-15

En s.k. friggebod har ansetts utgöra komplementbyggnad enligt äldre plan- och bygglagens definition (ÄPBL 8:4)

2013-01-14

Fråga om uppförande av plank utgjort en bygglovspliktig åtgärd och om bygglov kan beviljas.

2013-01-10

Fråga om utdömande av vite. I MÖD har ny utredning till styrkande av att adressaterna delgetts vitesföreläggandet inkommit. Med hänsyn till instansordningen bör mark- och miljödomstolen som första instans pröva frågan om förutsättningar i övrigt föreligger att utdöma vitet. Mark- och miljödomstolens dom har därför undanröjts och målet återförvisats till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

2013-01-10

Kommunen har antagit en detaljplan och innan antagandebeslutet vunnit laga kraft har kommunen på nytt antagit detaljplan för samma område. Mark- och miljööverdomstolen har upphävt båda antagandebesluten. Det har inte ansetts möjligt för en kommun att  ändra ett detaljplanebeslut innan det har vunnit laga kraft. Att kommunen har fattat två antagandebeslut har också medfört en otydlighet om vilket beslut som gäller och vilken innebörd de två besluten har.      

2013-01-08

I ett mål om föreläggande om att undanröja en pooluppbyggnad har Mark- och miljööverdomstolen upphävt byggnadsnämndens beslut eftersom byggnadsnämnden inte senast i samband med beslutet om föreläggande fattat beslut i fråga om en ingiven reviderad bygglovsansökan.

2013-01-08

I ett mål om föreläggande att vidta rättelse genom att bringa byggnad i överensstämmelse med bygglov har Mark- och miljööverdomstolen upphävt byggnadsnämndens beslut eftersom byggnadsnämnden inte senast i samband med beslutet om föreläggande fattat beslut i fråga om en ingiven reviderad bygglovsansökan.

2013-01-08

I ett mål om utdömande av vite har Mark- och miljööverdomstolen instämt i mark- och miljödomstolens bedömning att det funnits förutsättningar för att döma ut ett förelagt vite avseende en olovligt uppförd pooluppbyggnad. Mark- och miljödomstolens dom har därför fastställts.

2013-01-07

Bygglov till tillbyggnad av enbostadshus. Mark- och miljööverdomstolen ansåg att den tillbyggnad för vilken bygglov sökts var planstridig. Domstolen konstaterade också att den befintliga byggnaden på vilken tillbyggnaden skulle ske var planstridig tillföljd av en senare tillkommen plan. Eftersom byggnadsnämnden inte hade tagit ställning till om den befintliga byggnadens avvikelse från planen kunde förklaras som en mindre avvikelse och inte heller hade gjort en samlad bedömning av den avvikande åtgärden för vilken bygglov sökts och den avvikelse som den befintliga byggnaden redan utgjorde, återförvisades målet till byggnadsnämnden för fortsatt handläggning

2013-01-07

Kommunen hade antagit en detaljplan för bostäder i ett bullerutsatt område beläget mellan en väg och en järnväg. Av planbestämmelserna framgick att det skulle finnas en skalfasad på en sida av bostadshuset. Någon närmare reglering eller beskrivning av skalfasaden fanns inte. Inte heller fanns någon bedömning av vilka konsekvenser för boendemiljön som skalfasaden kunde medföra. De var därför, enligt Mark- och miljööverdomstolen, inte möjligt att bedöma om en skalfasad skulle medföra en acceptabel boendemiljö. Underlaget för kommunfullmäktiges ställningstagande var i detta avseende bristfälligt och det var inte utrett i målet om detaljplanen såsom den utformats med skalfasad mot en sida skulle medföra en acceptabel boendemiljö. Mark- och miljööverdomstolen upphävde därför detaljplanen.

2013-01-04

Målet avsåg överklagande av fem fristående bygglov. Länsstyrelsen hade inte prövat samtliga bygglov. Eftersom länsstyrelsen inte prövat alla bygglov återförvisades målet till länsstyrelsen för ny handläggning.

2013-01-03

Fråga om bygglov för båthus är förenligt med detaljplan.

2013-01-03

Tilläggsavgift för olovligt byggande enligt ÄPBL  har inte kunnat tas ut för överträdelse p.g.a. 3 § i övergångsbestämmelserna till plan- och bygglagen (2010:900) som stadgar att den nya lagen ska tillämpas även för överträdelser som skett före lagens införande om det leder till lindrigare påföljd än om äldre plan- och bygglagen tillämpas. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att ingen bestämmelse i den nya regleringen träffar aktuell överträdelse.

 

2013-01-02

Granne överklagade bygglov för enfamiljshus som försämrar dennes havsutsikt. Fråga om placering på tomten och utformning av byggnaden därmed kan anses som betydande olägenhet. MÖD fann vid syn att byggnaden i princip skymmer utsikten mot havet från klagandens veranda men att havsutsikten mellan tidigare hus på granntomten måste ha varit begränsad. Mot bakgrund av områdets karaktär, byggrätter på framförvarande fastigheter och den begränsade havsutsikt som förelåg tidigare ansåg MÖD att förlusten av utsikten inte kunde anses som en betydande olägenhet.


Fastighetsmål

2013-12-23

Vid bestämmande av ersättning för ledningsrätt i marken har ledningsrättshavaren tillerkänts rätt att kvitta ersättningen mot värdet av den minskade belastning det inneburit för fastighetsägaren att bli av med luftledning och stolpar.

2013-12-06

Fråga om en gemensamhetsanläggning (väg) är av väsentlig betydelse för klagandenas fastigheter samt om andelstal. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att anläggningen är av väsentlig betydelse för fastigheterna, men att andelstalen bör beräknas utifrån en lägre nyttjandegrad än Lantmäteriet gjort med hänsyn till vad som kan antas om trafikering av vägen. Domstolen har vidare funnit att andelstalen för vissa andra fastigheter också bör ändras, då det annars skulle uppstå uppenbar oenhetlighet fastigheterna emellan.

2013-11-29

Vid omprövning av tomträttsavgäld har som jämförelseobjekt friköp givits en hög vikt vid analysen av markvärdet på prövningsfastigheten.

2013-11-22

Sedan målet överklagades har parterna träffat en överenskommelse om fastighetsregleringens utformning m.m. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det inte funnits några hinder mot att förordna i enlighet med överenskommelsen.

2013-11-19

Det har inte funnits förutsättningar att, utan att dessförinnan utfärda stämning, ogilla en klandertalan avseende vissa beslut som fattats på en samfällighetsförenings föreningsstämma.

2013-11-18

Sedan parterna kommit överens har målet avskrivits. Parterna har förklarat att man avser att ge in överenskommelsen till Lantmäteriet i enlighet med 43 § anläggningslagen.

2013-11-14

Mark- och miljööverdomstolen har ansett att en sameby ska få viss ersättning för sina rättegångskostnader i mark- och miljödomstolen eftersom samebyn delvis haft framgång med sin talan och det har ansetts möjligt att fördela rättegångskostnaderna på olika frågor.

 

2013-11-13

På grund av bristfälliga anordningar för avledande av vatten översvämmas vissa fastigheter  i en inte obetydlig omfattning.Eftersom den sökta anordningen  även kommer att avleda vatten för en delsträcka av en gemensam väg finner Mark- och miljööverdomstolen att det inte enbart är fråga om avledande av vatten för viss eller vissa fastigheters räkning enligt 9 kap. 2 § 3 miljöbalken och därför inte fråga om markavvattning. Eftersom det är fråga om avoppsvatten finner domstolen att anläggningslagen är tillämplig och Lantmäteriet behörig myndighet.

 

2013-10-30

Vid årsstämma fattade beslut att samfällighetsföreningen skulle betala registreringskostnader för andra samfällighetsföreningar har upphävts. Årsstämmans beslut att tillstyrka budgeten, i vilken  avsatts kostnader för vägunderhåll i andra föreningar, har också upphävts, dock med en skiljaktig.

2013-10-14

I ett mål om fastighetsbildning har strandskydd har inte ansetts gälla vid en anlagd våtmark som är under igenväxande och vars vattenspegel uppgår till cirka 1 000 kvadratmeter.

 

2013-10-09

Fråga om gemensamhetsanläggning för väg ska omfatta parkeringsplatser.

2013-10-03

Två skiften i olika kvarter, avskilda av en lokalgata och där bägge skiftena enligt respektive detaljplan är avsedda för handel, har genom fastighetsreglering tillåtits att bilda en fastighet.

2013-09-30

Mark- och miljödomstols avskrivningsbeslut har undanröjts då beslutet grundats på en återkallelse som föranletts av ett felaktigt besked till återkallande part från domstolens sida.

2013-09-12

Genom fastighetsreglering överfördes vid lantmäteriförrättning mark som vid laga skifte 1834 avsatts som samfälld tångväg till angränsande fastighet. Mark- och miljööverdomstolen fann att det klart framgick av handlingarna hos Lantmäteriet att kommunen tydligt ifrågasatt den sökta fastighetsregleringens förenlighet med villkoren i 3 kap 3 § FBL. Då Lantmäteriet underlåtit att i enlighet med 4 kap. 25 a § FBL hänskjuta ärendet till byggnadsnämnden för prövning har det inte funnits förutsättning för Lantmäteriet att fatta beslut om den ansökta fastighetsbildingen. Mark- och miljööverdomstolen har därför ändrat den överklagade domen och undanröjt Lantmäteriets beslut och återförvisat förrättningen i sin helhet till Lantmäteriet för fortsatt handläggning.

2013-09-05

Lantmäteriförrättning har vid mark-och miljödomstolen återförvisats i fråga om anläggnings-, tillträdes- och ersättningsbeslut. Mark- och miljööverdomstolen har undanröjt beslutet även vad avser frågan om fördelning av förrättningskostnader och visat förrättningen åter även i den delen.

2013-08-26

Förutsättningar för inrättande av gemensamhetsanläggning för väg har ansetts föreligga och målet har återförvisats till lantmäteriet.

2013-06-27

I mål om fastighetsbestämning har 17 § lagen om införande av nya jordabalken varit tillämplig och vägledning om den ursprungliga gränsdragningen får därmed hämtas från arealuppgiften i fångeshandlingen och hävden.Mark- och miljööverdomstolen har därför undanröjt mark- och miljödomstolens dom och Lantmäteriets beslut och återförvisat förrättningen i sin helhet till Lantmäteriet för vidare handläggning.


 

2013-06-20

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med underinstanserna funnit att förutsättningarna enligt anläggningslagen är uppfyllda för inrättande av en gemensamhetsanläggning i form av brandmur med grundförstärkning. Även fråga om fastighetsreglering och ersättning.

2013-06-20

Fråga om fastighetsbestämning avseende tre fastigheter på Blidö inom Norrtälje kommun. Även fråga om fördelning av förrättningskostnader och rättegångskostnader.

2013-06-17

Fråga om skälig ersättning för förrättningskostnader vid fastighetsbestämning och om nedsättning av fakturabelopp kan ske även för dem, som inte överklagat faktura.

2013-06-04

Mark- och miljödomstolen har inte tillsänt en part ett yttrande innan målet avgjordes. Den bristande kommuniceringen har inte ansetts utgöra ett sådant grovt rättegångsfel som kan antas ha inverkat på målets utgång. Ansökan om resning/klagan över domvilla har därför avslagits.

2013-05-31

En samfälld väg, ursprungligen för drivande av kreatur, går tätt inpå två fastigheters bostadshus. Vägen  har tagits bort genom fastighetsreglering trots att flera bybor ansett vägen viktig för samfärdseln inom området.


 

2013-05-28

I fråga om rättegångskostnader i ledningsrättsmål har en sakägare bedömts ha rätt till ersättning för sina rättegångskostnader i mark- och miljödomstolen i ett fall där Lantmäteriets beslut hade undanröjts och förrättningen visats åter för förnyad handläggning

2013-05-21

Samfällighetsförening har inte visat att sådana ändrade förhållanden inträffat att föreningen haft rätt att ändra andelstalet för en fastighet. Debiteringslängden har därför rättats på så sätt att andelstalet bestämts till samma som lantmäterimyndigheten hade bestämt i sitt beslut den 1 mars 2004.

2013-05-13

Fråga om ledningsrätt kunde upplåtas för enskild fastighet utanför  verksamhetsområdet för en allmän va-anläggning.

 

2013-05-06

Klander av föreningsstämmobeslut. Klandertalan har delvis bifallits eftersom tillhandahållande av internetanslutning inte ansetts förenligt med ändamålet att förvalta en gemensamhetsanläggning för centralantennanläggning för TV.

2013-04-22

I mål om fastighetsbestämning fann Mark- och miljööverdomstolen att de omständigheter som klagandena åberopat inte med tillräcklig styrka visade att fastighetsgränsen skulle ha den sträckning som de yrkat.

2013-04-17

Fordran avseende återbetalning av avgift enligt 48 a § anläggningslagen. Mark- och miljödomstolen hade funnit att fordran var preskriberad och därför avslagit talan. Målet har återförvisats till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning eftersom det i Mark- och miljööverdomstolen visats att det skett ett preskriptionsavbrott.

2013-04-08

Fråga vid anläggningsförrättning för ny skogsbilväg om tillräcklig båtnad föreligger.

2013-03-27

Mark- och miljödomstolens beslut att avvisa klaganden har upphävts och målet återförvisats dit då han ansetts ha haft rätt att överklaga Lantmäteriets beslut om fördelning av förrättningskostnad.

2013-03-25

I en klagan över domvilla har den klagande anfört att hon inte kallats till förrättning avseende inrättande av en gemensamhetsanläggning som omfattat hennes brygga. Mark- och miljööverdomstolen fann att förrättningsbeslutet endast omfattat föreningens bryggor samt att förrättningsbeslutet inte kan innebära någon förändring avseende äganderätten till bryggan i fråga. En eventuell tvist avseende äganderätten får enligt Mark- och miljööverdomstolen lösas i en talan vid allmän domstol. Mark- och miljööverdomstolen ansåg inte heller att klagande visat att det fanns en nyttjanderätt till att ha bryggan på platsen. Då det inte heller i övrigt framkommit något som utgjorde domvilla ansåg domstolen att ansökan skulle avslås.

2013-03-20

Klandertalan enligt samfällighetslagen (SFL). Vid omröstning på föreningsstämma har enligt 49 § SFL varje närvarande röstberättigad medlem en röst (huvudtalsmetoden). I fråga om ansvarsfrihet ska medlemmarnas röstetal däremot beräknas efter delägarfastigheternas andelstal (den modifierade andelstalsmetoden) om medlem begär det.I fråga om ansvarsfrihet har en medlem begärt omröstning enligt andelstalsmetoden medan stämman räknade rösterna enligt huvudsaksmetoden. Då det i målet inte gjorts gällande att det klandrade beslutet inte skulle ha biträtts av en enkel majoritet av de närvarande medlemmarna även vid användandet av andelstalsmetoden ansåg Mark- och miljööverdomstolen, i likhet med mark- och miljödomstolen, att styrelsen hade beviljats ansvarsfrihet även med en omröstning enligt den metoden.Mark- och miljödomstolens dom kunde därför fastställdes.

 

2013-03-19

Inrättande av gemensamhetsanläggning för ändamålet vatten- och avloppssystem. Fråga om väsentlighetsvillkoret var uppfyllt för två fastigheter som motsatte sig anslutning och om båtnads- och opinionsvillkoren var uppfyllda för anläggningen.

 

2013-02-26

Fråga om avvisning av klandertalan mot samfällighets beslut pga otydligt utförd talan.

2013-02-13

Fastighetsreglering där samfälld väg som användes i ringa utsträckning överfördes till fastighet.Fråga om båtnad.

2013-02-13

Fråga om rättegångskostnadens fördelning när part vunnit endast del av talan.

2013-02-13

Fråga om rättegångskostnadens fördelning när part vunnit endast del av talan.

2013-02-13

Fråga om styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i en samfällighetsförening är jäviga vid omröstning om styrelsens ansvarsfrihet. Även fråga om avvisning av omständigheter och bevisning i Mark- och miljööverdomstolen.

2013-02-12

Fråga om ersättning vid fastighetsreglering. Vad klaganden anfört i fråga om jämförbara fastighetsförsäljningar har inte föranlett Mark- och miljööverdomstolen att göra någon annan bedömning än den mark- och miljödomstolen gjort. Överklagandet har därför avslagits.

 

2013-02-05

Fråga om Lantmäteriets möjligheter till delegation till styrelsen i en samfällighetsförening enligt 24 a § anläggningslagen.

2013-02-01

I ett mål om servitut har Mark- och miljööverdomstolen undanröjt Lantmäteriets beslut eftersom servitutet inte ansetts vara av väsentlig betydelse för den härskande fastigheten.


 

2013-01-28

Legalisering av sämjedelning

2013-01-28

Fråga om krav enligt ledningsrättslagen att till byggnadsnämnden hänskjuta ärende för prövning av om hinder för ledningsrätt för telestation föreligger på grund av kommunens intresse att planlägga området genom detaljplan.

2013-01-17

Fråga om hur vattenområde fördelades vid ägostyckning 1905. I förrättningsakten finns anteckning att utgrundningar, som kunna uppstå omkring hemmanet, ska tilläggas en viss hemmanslott. Trots det har vid ett flertal förrättningar sedan dess stranden enligt presumtionsregeln i 1 kap. 5 § JB ansetts tillhöra angränsande fastigheterna. MÖD ansåg liksom MMD att vattenområdena genom anteckningen tillfördes den nämnda hemmanslotten och att presumtionsregeln alltså inte ska tillämpas. Även fråga om fastighet genom gränshävd alternativ urminnes hävd förvärvat äganderätten till vattenområde.

2013-01-17

Klander mot stämmobeslut; Mark- och miljööverdomstolen konstaterade att samfällighetsföreningen inte haft lagtligt stöd för att ändra delägarnas andelstal jämfört med vad som angetts i Lantmäteriets anläggningsbeslut. Föreningsstämmans beslut om ändrade andelstal skulle därför upphävas.

2013-01-07

Fråga om väsentlighets- och lokaliseringsrekvisiten i 5 och 8 §§ anläggningslagen är uppfyllda avseende gemensamhetsanläggning


Dom i brottmål

2013-03-27

I ett mål om miljöbrott m.m. har hovrätten med ändring av tingsrättens dom ogillat åtalet avseende en av de tilltalade och delvis ogillat åtalet när det gäller en annan. För de två tilltalade som döms för grovt miljöbrott respektive miljöbrott har påföljderna skärpts. Vidare har företagsboten höjts.


Övriga mål

2013-11-12

MÖD ansåg liksom Va-nämnden att arrendator av tomt för fritidshus ska erlägga anläggningsavgift för anslutning av arrendetomt till kommunens allmänna va-anläggning.

2013-06-14

Prövning av skälig arrendeavgift för bostadsarrende på Gångholmen inom Västerås kommun.

 

2013-05-16

Mål angående talan om återbetalning av brukningsavgifter. Frågor i målet avser betalningsansvar för vattenförbrukning som överstiger normalförbrukningen samt om ansvar för att storleken på fastighetens vattenmätare och därmed den fasta avgiften motsvarat fastighetens möjliga vattenförbrukning.

2013-04-11

En fastighetsägare yrkade i Va-nämnden att det kommunala va-bolaget skulle bekosta den pumpstation som fastighetsägaren varit tvungen att anlägga på sin fastighet för att ha möjlighet att använda den allmänna va-anläggningen. Va-nämnden lämnade talan utan bifall. Sedan fastighetsägaren överklagat nämndens beslut  fastställde hovrätten Va-nämndens beslut.

2013-03-27

Fråga om kommunen har haft särskilda skäl att inte placera en förbindelsepunkt för vatten och avlopp intill en fastighets omedelbara närhet. Hovrätten instämmer i Va-nämndens bedömning att det inte fanns skäl att frångå huvudregeln om förbindelsepunkts läge.

2013-01-25

Brukningsavgifter; Klagande gjorde gällande att den vattenförbrukning som legat till grund för kommunens fakturering av brukningsavgift var felaktig och att felet uppstått i samband med att en ny vattenmätare satts upp. Va-nämnden konstaterade att den genomsnittliga förbrukningen var ungefär lika stor under den tid då den gamla mätaren var uppsatt som under den tid då den nya varit uppsatt samt att den nya mätaren testkörts utan anmärkning. Va-nämnden fann sammantaget inget stöd för påståendet att det skulle ha förekommit något fel vid mätningen av vattenförbrukningen. Hovrätten delade Va-nämndens bedömning och avslog överklagandet.

 

2013-01-22

Va-mål. Brukares skadeståndstalan mot huvudman för skador som påstås ha uppkommit till följd av att huvudmannen inte fullföljt sitt hot att stänga av vattnet till brukarens fastighet har ogillats.

2013-01-10

För enskild avloppsanläggning som blivit onyttig därför att allmän va-anläggning har inrättats samma år som den enskilda anläggningen byggts har huvudmannen för den allmänna va-anläggningen inte behövt betala ersättning.


Brottmål

2013-09-30

Hovrätten har ogillat ett åtal om otillåten miljöverksamhet då det inte ansetts visat att sten och grus grävts upp ur en bäck i syfte att förändra vattnets djup eller läge. En ledamot var skiljaktig och ville fastställa tingsrättens dom.