JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 11010-12

I mål om fastighetsbestämning har 17 § lagen om införande av nya jordabalken varit tillämplig och vägledning om den ursprungliga gränsdragningen får därmed hämtas från arealuppgiften i fångeshandlingen och hävden.Mark- och miljööverdomstolen har därför undanröjt mark- och miljödomstolens dom och Lantmäteriets beslut och återförvisat förrättningen i sin helhet till Lantmäteriet för vidare handläggning.


 

Tillhörande dokument