JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 2227-12

Målet avser lagligförklaring av mindre damm och kraftverk samt tillstånd enligt miljöbalken till åtgärder och vattenverksamhet för elproduktion vid Valtorpskvarn i Slafsan i Falköpings kommun. Kammarkollegiet och Länsstyrelsen hade hos Mark- och miljööverdomstolen yrkat avslag på ansökan med hänvisning till vattendragets höga naturvärden. Mark- och miljööverdomstolen fann att det förelåg förutsättningar för lagligförklaring och att åtgärder och verksamheten var tillåtlig om skyddsåtgärder vidtogs.

Tillhörande dokument