JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 8238-12

Målet rör uppförande av vindkraftverk i ett område som omfattas av ett landskapsbildsskyddsförordande meddelat enligt  naturvårdslagen. Enligt naturvårdslagen krävdes inte ett tillstånd enligt förordnandet om en tillåtlighetsprövning i stället skedde enligt miljöskyddslagen.Mark- och miljööverdomstolen ansåg, i likhet med mark- och miljödomstolen, att tillåtligheten av ett vindkraftverk som är anmälningspliktigt enligt 9 kap. miljöbalken prövas inom ramen för anmälningsärendet och att prövningen motsvarar en tillåtlighetsprövning enligt miljöskyddslagen. Mark- och miljööverdomstolen konstaterade att något särskilt tillstånd enligt förordnandet om landskapsbildsskydd därmed inte krävs. Även fråga om länsstyrelsen haft rätt att överklaga mark- och miljödomstolens beslut.

Tillhörande dokument