JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 10275-12

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt kommunens beslut att anta detaljplan eftersom detaljplanen inte uppfyllt de krav på tydlighet som ställs i 5 kap. 9 § ÄPBL.

Tillhörande dokument