JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 11305-12

Fråga om förhandsbesked för uppförande ett fritidshus enligt ÄPBL. Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, ansett att den kommunala nämnden vid sin prövning rörande förhandsbesked har gjort en prövning enligt ÄPBL och inte MB samt anfört att omständigheten att marken ifråga ligger inom strandskyddat område kan beaktas vid en sådan prövning. 

Tillhörande dokument