JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 4868-12

Byggnadsnämnden har i ett bygglovsärende fått information att en sakägare inte nåtts av underrättelse enligt 8 kap. 22 § ÄPBL. Mark-och miljööverdomstolen, som bedömde att nämnden inte uppfyllt kraven att bereda sakägaren tillfälle att yttra sig, upphävde nämndens beslut att bevilja bygglov och återförvisade målet till nämnden för fortsatt handläggning.

Tillhörande dokument