JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 5163-13

Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad mot övriga prövningsmyndigheter, bedömt att sökta åtgärder varit oförenliga med gällande detaljplan och att berörda sakägare skulle ha beretts tillfälle att yttra sig över ansökningen innan frågan om bygglov prövades. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom undanröjdes nämndens beslut och målet återförvisades till nämnden för fortsatt handläggning.

Tillhörande dokument