JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 7444-13

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt ett beviljat bygglov p.g.a.att nämnden inte berett berörda berörda sakägare, enligt 9 kap. 25 § PBL, tillfälle att yttra sig över anökan och återförvisat ärendet till nämnden för förnyad handläggning.

Tillhörande dokument