JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 8048-12

Kommunen har antagit en detaljplan och innan antagandebeslutet vunnit laga kraft har kommunen på nytt antagit detaljplan för samma område. Mark- och miljööverdomstolen har upphävt båda antagandebesluten. Det har inte ansetts möjligt för en kommun att  ändra ett detaljplanebeslut innan det har vunnit laga kraft. Att kommunen har fattat två antagandebeslut har också medfört en otydlighet om vilket beslut som gäller och vilken innebörd de två besluten har.      

Tillhörande dokument