JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 9589-12

Fråga om utdömande av vite. I MÖD har ny utredning till styrkande av att adressaterna delgetts vitesföreläggandet inkommit. Med hänsyn till instansordningen bör mark- och miljödomstolen som första instans pröva frågan om förutsättningar i övrigt föreligger att utdöma vitet. Mark- och miljödomstolens dom har därför undanröjts och målet återförvisats till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

Tillhörande dokument