JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen

Miljömål

2014-12-23

Kommunal nämnd har i tillsynsbeslut meddelat förbud för verksamhet efter visst datum och därvid hänvisat till 26 kap. 26 § miljöbalken, utan att tydligt förordna om att beslutet får verkställas även innan det vunnit laga kraft. Det är inte tillräckligt för att beslutet ska kunna verkställas även om det överklagas. Mark- och miljödomstolens beslut varigenom nämndens beslut inhiberats upphävs därför av Mark- och miljööverdomstolen.

 

2014-12-22

Strandskyddsdispens för garage har nekats då särskilda skäl inte befunnits föreligga.

2014-12-22

En ansökan om dispens från 4 §  artskyddsförordningen om förbud mot  att avsiktligt döda och störa fåglar vid uppförande av vindkraftverk  har avvisats av Mark- och miljööverdomstolen. Även fråga om inhämtande av ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

2014-12-22

En etablering av vindkraftverk har inte ansetts stå i strid med 4 § artskyddsförordningen. Målet har återförvisats till miljöprövningsdelegationen för fortsatt handläggning.

2014-12-18

I mål om föreläggande om återställande av åkerholmar och dike har mark- och miljödomstolens återförvisningsbeslut fastställts eftersom ansökan om dispens från biotopskyddet inkom till länsstyrelsen under Mark- och miljööverdomstolens handläggning.

2014-12-18

I ett mål om tillstånd till en åtgärd inom ett Natura 2000-område har Mark- och miljööverdomstolen funnit att sökanden inte presenterat det underlag som behövs för en prövning av om tillstånd kan lämnas. Ansökan har därför avvisats.

2014-12-17

Förordnande om när tillstånd blir gällande gentemot verksamhetsutövaren i mål om tillstånd till fortsatt och utökad gruvverksamhet. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det inte funnits förutsättningar för att meddela förordnande med innebörd att tillståndet ska träda i kraft och villkoren börja gälla den dag tillståndet vunnit laga kraft, oberoende av om och när verksamhetsutövaren väljer att ta tillståndet i anspråk. Mark- och miljödomstolens deldom har därför ändrats endast såvitt avser detta förordnande.

2014-12-12

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det inte varit motiverat att förbjuda viss verksamhet avseende avfallshantering. Även fråga om storleken på det vite som föreskrivits vid överträdelse av försiktighetsmått.

2014-12-12

I ett mål om tillstånd till en kommunal vattentäkt har Mark- och miljööverdomstolen vid en prövning enligt 11 kap. 6 § miljöbalken kommit fram till att fördelarna från allmän synpunkt av den sökta verksamheten övervägt de kostnader och olägenheter som är förenade med en ny vattentäkt. Även fråga om rättegångskostnader.

 

2014-12-11

Fråga om särskild handräckning, angående att riva och bortforsla byggnad.

2014-12-11

Strandskyddsdispens har bedömts kunna meddelas eftersom planerad nybyggnad var placerad inom befintlig hemfridszon och inte ansågs innebära en utökning av denna på ett sätt som strider mot strandskyddets syften (se även mål nr P 6883-14)

2014-12-05

Mark- och miljödomstolen bedömde att en ansökan om anläggande av grundvattenbrunn och uttag ur denna skulle avslås med hänsyn till risken för föroreningar och saltvatteninträngning. Mark- och miljööverdomstolen har meddelat tillstånd.

2014-12-04

Av mark- och miljödomstolen fastställda villkor angående energihushållning för petrokemisk industri har delvis upphävts av Mark- och miljööverdomstolen.

2014-12-02

Ett skepp som kvarlämnats i flera års tid har bedömts som nedskräpning. Föreläggande till ägaren om att vid vite omhänderta vraket har därför av Mark- och miljööverdomstolen bedömts som lagligen grundat. Återförvisat till mark- och miljödomstoeln för prövning av om övriga förutsättningar för utdömande av vite är uppfyllda.

2014-11-27

Strandskydd. MÖD fann att det inte förelåg särskilda skäl för dispens för att bygga en 11 meter lång skärmvägg vid en badplats.

2014-11-25

I ett mål om föreläggande att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet har Mark- och miljööverdomstolen ändrat mark- och miljödomstolens dom endast på så sätt att tiden för när ansökan ska ha getts in flyttas fram.

2014-11-25

Mark- och miljööverdomstolen finner att länsstyrelsen varit förhindrad att förelägga en person att i efterhand inkomma med en anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 a § miljöbalken.

2014-11-25

Fråga om storlek på tomtyteavgift, skyldighet att svara för framdragning av elektricitet till pumpstation och avgiftsskyldighet för icke ansluten fastighet.

2014-11-25

Fråga om överklagande av beslut om återförvisning

2014-11-24

Tillstånd till uppförande av vindkraftverk. Tillståndsansökan har avvisats på grund av brister i samrådet.  

2014-11-21

I mål om miljötillstånd till verksamheten vid Arlanda flygplats har Mark- och miljööverdomstolen upphävt det förbud mot raka inflygningar till bana 01R efter den 1 januari 2018 som föreskrivits av mark- och miljödomstolen och ersatt det med ett villkor som innebär att inflygningsprocedurer som undviker Upplands Väsby tätort ska användas när det är möjligt. Domen innebär att Swedavia åläggs att utreda förutsättningarna att minska bullerexponeringen över Rosersbergs och Upplands Väsby tätort genom alternativ bananvändning samt att vart tredje år informera tillsynsmyndigheten om utvecklingen av och förutsättningarna för att använda teknik som möjliggör icke-raka inflygningsförfaranden vid Arlanda flygplats. I domen fastställs den av mark- och miljödomstolen beslutade maximala ljudnivån om 65 dB(A) på marken då flygplan får avvika från fastställda utflygningsvägar eller överflyga tätorter. De av mark- och miljödomstolen föreskrivna bullerskyddsåtgärderna i form av bullerisolering av byggnader kvarstår i princip oförändrade.

2014-11-20

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att den framlagda utredningen ger stöd för att en restaurangverksamhet som på grund av vedeldning släpper ut rök ger upphov till sådana olägenheter som avses i 9 kap. 3 § MB för de boende i närområdet. Länsstyrelsens beslut om återförvisning till nämnden för tillsynsåtgärder står därför fast.

2014-11-19

Fråga om ändrad tid för verksamhetsutövare att ansöka om tillstånd till vattenverksamhet

2014-11-19

Den omständigheten att kommunen efter mark- och miljödomstolens dom återtagit sin tillstyrkan till en vindkraftetablering har inte ansetts kunna beaktas i Mark- och miljööverdomstolen då prövningen varit begränsad till ett bullervillkor som endast bolaget överklagat. I fråga om bullervillkoret har Mark- och miljööverdomstolen delat mark- och miljödomstolens bedömning att det varit motiverat med ett krav på 35 dB(A) i en del av ett naturreservat som också utpekats som tyst område. Villkorets utformning har dock justerats något.

2014-11-19

I ett mål om tillstånd till produktion av biogas har Mark- och miljööverdomstolen delat underinstansernas bedömning att tillstånd kan ges, men föreskrivit att avfallsslag som är mer riskabla ur ett luktperspektiv får användas först efter test i anläggningen och efter godkännande av tillsynsmyndigheten.

2014-11-14

Tiden för genomförande av ett villkor om rening av bräddat vatten från ett reningsverk har förlängts med hänsyn till åtgärdernas omfattning.

2014-11-14

Fråga om det funnits skäl för en kommunal nämnd att förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för anläggande och drift av tre vindkraftverk istället för att pröva ärendet
som anmälningsärende.

2014-11-11

Mark- och miljödomstolens dom har överklagats bl.a. med yrkande att lagligförklaring av regleringsdamm ska förenas med villkor. Målet har återförvisats bl.a. med hänvisning till att prövningen av hela verksamheten bör ske samlat.


 

2014-11-11

Mål om vattenverksamhet avseende bortledande av grundvatten i samband med byggande av tunnel. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att ett villkor avseende mängder inläckande grundvatten under en byggtid om fem år har kunnat föreskrivas som ett riktvärde. Mark- och miljööverdomstolen har därmed gjort samma bedömning som mark- och miljödomstolen. Även fråga om tid för att framställa anspråk för oförutsedd skada.

2014-11-10

Då länsstyrelsens återförvisningsbeslut inte inneburit något avgörande i sak borde mark-och miljödomstolen ha avvisat nämndens överklagande i stället för att pröva det i sak. Mark- och miljööverdomstolen upphäver därför mark- och miljödomstolens dom och avvisar nämndens överklagande av länsstyrelsens beslut.

2014-11-06

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att en kommunal nämnd har haft fog för att förbjuda en yrkesmässig hygienisk verksamhet (tatuering och piercning) eftersom verksamhetsutövaren inte visat att en godtagbar steriliseringsprocess används. 

2014-11-05

Uppförande av fem vindkraftverk har efter anmälan förbjudits med stöd av miljöbalken bl.a. med hänvisning till att dessa inte placerats inom ett område som utpekats i kommunens vindkraftsplan. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt länsstyrelsens beslut vilket innebär att ärendet återlämnas till miljö- och byggnämnd för fortsatt handläggning (se även P 2761-14).

2014-11-04

Hovrätten bedömde liksom Va-nämnden att klaganden ska betala anläggningsavgift för spillvatten enligt 2012 års va-taxa för Uddevalla kommun samt att höjningen av avgiften mellan åren 2010 och 2012 inte stred mot principen om en skälig och rättvis avgiftsfördelning enligt 31 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Även fråga om skadestånd.

2014-10-30

En höjning av anläggningsavgiften för vatten och avlopp med 78 % över en tid om drygt två år har ansetts förenlig med vattentjänstlagens reglering.

2014-10-30

Strandskyddsdispens. Bebyggelsen mellan den aktuella fastigheten och strandlinjen har ansetts ha en sådan avskiljande effekt som avses i 7 kap. 18 c § miljöbalken. Den sökta åtgärden har inte heller ansetts stå i strid med strandskyddets syften. Dispens har därför getts.

 

2014-10-29

Villkor i tillstånd till avloppsreningsverk som betjänar kemisk industri. Utsläpp till vatten av TOC, tot-P, BOD och slam. Villkor om utmönstring av farliga kemikalier i verkets kunders produktion lämnades utan bifall.

2014-10-29

Fråga om villkor för utsläpp till vatten för kemsik industri (tillverkning av läkemedel). Villkor om utmönstring av farliga kemikalier lämnades utan bifall.

2014-10-29

Fråga om villkor för utsläpp till vatten för kemsik industri (tillverkning av formalin). Villkor om utmönstring av farliga kemikalier lämnades utan bifall.

2014-10-23

I tillsynsärende har fråga uppkommit om förhållandet mellan 12 kap. och 26 kap. miljöbalken. Verksamhetsutövaren har underlåtit att anmäla verksamheten för samråd och länsstyrelsen har förbjudit verksamheten med stöd av 26 kap. 9 §. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt föreläggandet.

2014-10-23

I ett mål om tillstånd till vindkraftverksamhet har Mark- och miljööverdomstolen funnit att det ur bullersynpunkt inte är miljömässigt motiverat med ett preciserat krav på visst avstånd utan att det är tillräckligt att placeringen av vindkraftverken regleras genom ett villkor om maximalt tillåtet buller vid bostäder.

2014-10-21

Villkor i tillstånd för gruvverksamhet. Fråga om varningssystem i form av trafikljus ska inrättas vid landsväg som skulle kunna översvämmas vid dammbrott. MÖD fann att den utredning som presenterades inte gav skäl till att sådant system var erforderligt.

2014-10-21

Fråga om den kommunala nämnden haft fog för sitt beslut att förelörelägga en fastighetsägare att inom strandskyddat område upphöra med att klippa gräs,ta bort planterade vresrosor och att placera ut parkbänkar.Också fråga om nämnden haft fog för sitt beslut att utreda frågan och bedriva tillsyn samt att ta ut tillsynsavgift.


 

2014-10-14

Miljö- och hälsoskyddsnämnd har haft tillräckliga skäl att förelägga om utredning av stegljudsisolering trots att hyresgästen flyttat.

2014-10-14

I mål om tillstånd till utökad verksamhet avseende lossning och lastning av bulkmaterial har Mark- och miljööverdomstolen i likhet med mark- och miljödomstolen funnit att verksamhetens transporter riskerar att medföra en bullerstörning som på ett betydande sätt sätt kan försvåra bevarandet av fågelarter i ett närliggande Natura 2000-område och att tillstånd enligt 7 kap. 28 a och b §§ därför inte kan lämnas.

2014-10-07

Fråga om villkor i tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för Bäckhammars bruk (oblekt sulfatmassa och specialpapper). Domen gäller utsläpp till vatten beträffande dels förekomst av organiska ämnen och metaller, dels temperatur.

2014-10-07

Ett föreläggande om rättelse av utförda åtgärder, vilka bedömts utgöra vattenverksamhet, har inte ändrats.

2014-10-06

En lantbrukare har förbjudits att släppa ut avloppsvatten från en vattentoalett till en gödselbrunn. Mark- och miljööverdomstolen har godtagit förbudet.

 

2014-10-02

En miljöorganisation har ansetts ha rätt att överklaga i ett ärende som rör tillsyn över vattenverksamhet. Mark- och miljödomstolens avvisningsbeslut har undanröjts och målet återförvisats för fortsatt handläggning.

2014-10-02

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att en kommunal tillsynsmyndighet, inom ramen för den integrerade prövning som ska göras vid bedömningen av en anmälan av en s.k. C-verksamhet, varit oförhindrad att meddela ett förbud mot uppodling av annan mark än jordbruksmark. Mark- och miljödomstolens dom har undanröjts och målet återförvisats dit för fortsatt handläggning.

2014-09-25

I mål om tillstånd till avveckling och försegling av bergrum innefattande upphörande av bortledande av grundvatten har kommunens yrkande om bl.a. bestämmande av gränsvärde för bensen i bostäder avslagits.

2014-09-25

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att förhållandena i målet är sådana att det i vart fall inte är orimligt att förelägga fastighetsägarna att ansluta fastigheten till det kommunala spillvattennätet.

2014-09-24

Befintlig utredning har inte ansetts visa att en avloppsanläggning uppfyller de miljö- och hälsoskyddskrav som bör ställas på en sådan aläggning. Ansökan om att inrätta avloppsanläggningen har därför avslagits.

 

2014-09-17

Omgrävning av åfåra har ansetts utgöra tillståndspliktig vattenverksamhet. Länsstyrelsens föreläggande om förbud för planerad åtgärd har stått fast.

2014-09-08

Länsstyrelsens tillsynsbeslut innebar ett åläggande att utan föregående tillståndsprövning följa vissa bestämmelser om vattenhushållningen vid en dammanläggning. Enligt Mark- och miljööverdomstolen bör en sådan reglering inte ske  utan samband med en tillståndsprövning, där motstående intressen kan belysas och där det kan göras en allsidig bedömning av  vilka regleringsnivåer som är lämpliga. Mark- och miljööverdomstolen ändrade därför mark- och miljödomstolens dom och upphävde länsstyrelsens föreläggande.

2014-09-05

Strandskyddsdispens har sökts för uppförande av brygga inom område som omfattas av en byggnadsplan som fastställts före 30 juni 1975. Eftersom länsstyrelsen beslutat utvidga strandskyddet till att omfatta vattenområden intill 100 m från strandlinjen gäller strandskydd där sökanden vill bygga bryggan (se 10 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken). Skäl att meddela dispens från strandskyddet saknas.

2014-09-05

Mark- och miljödomstolen har avvisat talan på grund av rättegångshinder eftersom mark- och miljödomstol inte är behörig att pröva målet. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att talan inte borde ha avvisats och återförvisat målet för fortsatt handläggning. Frågan om mark- och miljödomstolen är behörig att pröva en talan ska göras med utgångspunkt i hur käranden angett grunden för din talan.

2014-09-02

I ett mål om tillstånd till att hålla 150 duvor i ett villaområde har Mark- och miljööverdomstolen endast ändrat mark- och miljödomstolens dom på så sätt att tidpunkten för när verksamheten ska ha upphört har flyttats fram.

2014-08-28

Tillstånd till bergtäkt vid Ardalsberget utanför Göteborg har givits med skärpta villkor.

2014-08-27

I ett mål om tillstånd till uppförande och drift av vindkraftverk har Mark- och miljööverdomstolen bl.a. gett tillstånd till ytterligare ett vindkraftverk och till viss kabeldragning i våtmark samt fastställt ett villkor med krav på hindersbelysning. 

2014-07-16

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att eftersom länsstyrelsen i beslut om återförvisning till kommunal nämnd har gjort uttalanden i sakfrågan så har beslutet varit överklagbart. Nämnden har emellertid inte haft rätt att överklaga beslutet då nämnden dels inte funnit tillsynsåtgärder påkallade, dels att återförvisningsbeslutet inte gått nämnden emot. Därtill har domstolen funnit att det inte varit möjligt att med stöd av utredningen i målet ta ställning till huruvida den anmälda störningen kan anses vara en olägenhet i miljöbalkens mening.   

 

2014-07-11

VA-mål. MÖD bedömde liksom Va-nämnden att en av kommunen fastställd schablon för beräkning av brukningsavgift var skälig och rättvis.

2014-07-03

Mark- och miljööverdomstolen har delat underinstansernas bedömning att markägaren är rätt adressat för tillsynsmyndighetens föreläggande om krav på besiktning och förslag på säkerhetshöjande åtgärder vid en havererad gruvdamm.


 

2014-06-30

Mark- och miljööverdomstolen har ändrat ett utsläppsvillkor avseende VOC från ett oljeraffinaderi.

2014-06-30

Fråga om ersättning för produktionsförlust till följd av stabiliseringsåtgärder i Nordre älv för ett i Göta älv beläget kraftverk.

2014-06-27

Länsstyrelsen har ansetts ha talerätt i mål som avgjorts med tillämpning av 1918 års vattenlag eftersom bestämmelser om rätten att föra talan ska tillämpas omedelbart efter ikraftträdandet. Länsstyrelsen har därför tillerkänts ersättning för rättegångskostnader i mark- och miljödomstolen.

2014-06-27

Tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid ett smältverk samt tillstånd att anlägga och driva ett djupt bergförvar för permanent lagring av farligt avfall inklusive kvicksilveravfall. Målet rör bl.a. utsläpp av svavelföreningar till luft och utsläpp av metaller till vatten från smältverket samt fråga om krav på utredning av åtgärder för energieffektivisering i verket. Beträffande underjordsförvaret är det fråga om det nu slutligt ska fastslås vissa krav på bergets egenskaper och vidare vilket krav på utredning som ska ställas beträffande förutsättningarna att begränsa läckage av föroreningar från förvaret.

2014-06-27

Länsstyrelsen har ansetts ha talerätt i mål som avgjorts med tillämpning av 1918 års vattenlag eftersom bestämmelser om rätten att föra talan ska tillämpas omedelbart efter ikraftträdandet. Länsstyrelsen har därför tillerkänts ersättning för rättegångskostnader i mark- och miljödomstolen.

2014-06-27

Föreläggande om återställande av vattenområde har upphävts eftersom föreläggandet har ansetts otydligt utformat.

2014-06-27

Länsstyrelsen har ansetts ha talerätt i mål som avgjorts med tillämpning av 1918 års vattenlag eftersom bestämmelser om rätten att föra talan ska tillämpas omedelbart efter ikraftträdandet. Länsstyrelsen har därför tillerkänts ersättning för rättegångskostnader i mark- och miljödomstolen.

2014-06-26

Fastställande av slutliga villkor för befintlig och utökad fiskberedningsverksamhet. För att anpassa verksamheten till de nya begränsningsvärdena har bestämts att dessa värden inte träder i kraft förrän ett år efter det att domen vunnit laga kraft.


 

2014-06-24

En miljönämnd har beslutat att inte vidta någon åtgärd med anledning av en boendes klagomål om buller från trafik. Efter överklagande har länsstyrelsen undanröjt beslutet och visat ärendet åter till nämnden för utredning av klagomålet. Fråga om länsstyrelsens beslut varit överklagbart har tidigare prövats och tas nu åter upp av Mark- och miljööverdomstolen. Eftersom länsstyrelsens avgörande inte innefattar något ställningstagande som inverkar på ärendets utgång är det inte överklagbart.

2014-06-24

Särskilda skäl att medge strandskyddsdispens för förrådsbyggnad har inte ansetts föreligga.

2014-06-20

Länsstyrelsen har ansetts ha talerätt i mål som avgjorts med tillämpning av 1918 års vattenlag eftersom bestämmelser om rätten att föra talan ska tillämpas omedelbart efter ikraftträdandet. Länsstyrelsen har därför tillerkänts ersättning för rättegångskostnader i mark- och miljödomstolen.

2014-06-19

Fråga om tillsyn med anledning av att stenar ska ha lagts ut i en pirformation i vattenområde. Mark- och miljööverdomstolen delar underinstansernas bedömning att det inte är klarlagt vem som lagt dit stenarna och att det därför inte är möjligt att förelägga om rättelse att forsla bort dem.

2014-06-19

Fråga om delegation enligt 6 kap. 33 och 34 §§ kommunallagen. MÖD har funnit att vitesförelägganden och ansökan om utdömande av vite är åtgärder av olika slag som således måste prövas var för sig av en miljönämnd. I den aktuella delegationsordningen för den kommunala nämnden saknas delegation för ärenden som gäller ansökan om utdömande av vite. Då något annat beslut rörande delegation inte har gjorts gällande har miljöchefen inte haft behörighet att ansöka om utdömande av vite.

2014-06-19

Fråga om delegation enligt 6 kap. 33 och 34 §§ kommunallagen. MÖD har funnit att vitesförelägganden och ansökan om utdömande av vite är åtgärder av olika slag som således måste prövas var för sig av en miljönämnd. I den aktuella delegationsordningen för den kommunala nämnden saknas delegation för ärenden som gäller ansökan om utdömande av vite. Då något annat beslut rörande delegation inte har gjorts gällande har miljöchefen inte haft behörighet att ansöka om utdömande av vite.

2014-06-18

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det funnits förutsättningar för att meddela tillstånd till gruvverksamhet. Mark- och miljödomstolens dom har därför ändrats endast såvitt avser vissa villkor.

2014-06-18

Vitesföreläggande undanröjdes eftersom det felaktigt var riktat till två personer att erlägga vite solidariskt.

2014-06-13

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med Va-nämnden funnit att de av kommunen utpekade förbindelsepunkterna inte uppfyller de krav som kan ställas enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

2014-06-12

En miljönämnd har beslutat att inte utreda en hyresgästs klagomål beträffande buller från angränsande lägenhet. Efter överklagande har länsstyrelsen undanröjt beslutet och visat ärendet¨åter till nämnden för utredning av klagomålet. Fråga om länsstyrelsens beslut gått nämnden emot och sålunda varit överklagbart.

2014-06-12

Av mark- och miljödomstolen föreskrivna villkor angående buller och utsläpp till vatten vid byggande av större hamnanläggning har mildrats av Mark- och miljööverdomstolen.

2014-06-11

Länsstyrelsen förelade verksamhetsutövare vid löpande vite 25 miljoner kr i månaden att innehålla visst riktvärde avseende användning av etanol vid osttillverkning. Länsstyrelsen beslöt även att föreläggandet skulle gälla omedelbart oavsett om det överklagades (verkställighetsförordnande). MÖD fann skäl att ifrågasätta det höga beloppet och inhiberade föreläggandet

2014-06-05

MÖD fann att flytläns med bottenansluten geotextilskärm inte var nödvändig vid mindre omfattande muddringsarbete invid Årsta brygga. Istället föreskrevs ett begränsningsvärde för suspenderande ämnen i vattnet.

2014-06-05

Med anledning av de störningar som transporterna till och från täkten medför för närboende har det ansetts motiverat att begränsa det årliga uttaget från täkten. För att ge bolaget ett viss flexiblitet har Mark- och miljööverdomstolen höjt gränsen för det årliga uttaget från 20 000 ton till 35 000 ton.

 

2014-06-05

Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det inte krävts strandskyddsdispens för inglasning av en befintlig uteplats.

2014-06-05

I ett mål om tillsyn har Mark- och miljööverdomstolen funnit att en åtgärd som innebär en omläggning från skogsmark till åkermark omfattas av anmälningsplikt enligt miljöprövningsförordningen och att det är den kommunala nämnden som är behörig tillsynsmyndighet.

2014-06-05

Mål om tillstånd enligt miljöbalken för fiskodling. Mark- och miljööverdomstolen har ändrat tillståndsdomen i vissa delar bl.a. så att villkor införs om att bolaget under en prövotid ska utreda frågor om rening och recirkulerande system.

2014-06-05

I ett mål om tillsyn har Mark- och miljööverdomstolen funnit att en åtgärd som innebär en omläggning från skogsmark till åkermark omfattas av anmälningsplikt enligt miljöprövningsförordningen och att det är den kommunala nämnden som är behörig tillsynsmyndighet.

2014-06-05

Innehavare av vattenanläggning som utförts utan tillstånd har förelagts att riva ut anläggningen eller ansöka om tillstånd.

2014-06-04

MMD hade avvisat talan om skärpt bullervillkor för vindkraftverk med hänvisning till att villkoret redan ändrats i underinstans. MÖD fann att yrkandet avsåg ytterligare justerat villkor och därför inte borde ha avvisats. - Även fråga om förlängning av tid för ingångsättning (MB 24:2 st 2).

2014-05-22

Särskilda skäl för strandskyddsdispens har saknats för komplementbyggnad,uppförd på mindre ö, eftersom området inte är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

 

2014-05-15

Fråga om förlängd prövotid för tillstånd till kraftverk för fastställande av slutliga villkor till skydd för fisket.

2014-05-09

Särskilda skäl att bevilja strandskyddsdispens för brygga har inte ansetts föreligga

2014-05-09

Villkor för utsläpp av koloxid från fastbränslepanna vid pappersbruk har efter överklagande av bolaget ändrats på så sätt att halten koloxid som bolaget, som månadsmedelvärde, tillåts släppa ut höjts något.


 

2014-05-08

I Mark- och miljööverdomstolen har framkommit att prövotidsredovisningen innehållit felaktiga beräkningar. Målet har återförvisats till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

2014-05-08

VA-mål. Då anvisad förbindelsepunkt är förenlig med bestämmelserna i vattentjänstlagen har inte det kommunala VA-bolaget någon skyldighet att upprätta förbindelsepunkt för dagvatten tillsammans med övriga serviser.

 

2014-05-07

Krav på återställandeåtgärder vid icke dispensgiven byggnadtion inom strandskyddsområde är inte föremål för preskription.


 

2014-05-07

Fråga om fastighetsägares efterbehandlingsansvar enligt 10. kap miljöbalken i ett fall där det inte funnits någon verksamhetsutövare som kunnat göras ansvarig för avhjälpande av föroreningsskada.

2014-05-07

Villkor för fortsatt och utökad berg- och torvtäkt.

2014-04-30

I tillstånd till muddring av Torne älv har Gränsälvskommissionen fastställt att arbetena ska vara slutförda senast den 31 december 2013. Efter ansökan av kommunen har Mark- och miljööverdomstolen medgett förlängning av arbetstiden till utgången av 2014.

 

2014-04-25

Intrångsersättning enligt 31 kap. miljöbalken vid bildande av naturreservat. Fråga bl.a. om pågående markanvändning då marken inte brukats för jordbruksändamål sedan 70-talet.

2014-04-24

Sågverksindustri har fått förlängd prövotid för att kunna genomföra de bullerdämpande åtgärder som bolaget föreslagit innan slutliga bullervillkor bestäms.

2014-04-24

Meddelat tillstånd att inrätta avloppsanläggning ansågs av MÖD vara alltför oprecist och bygga på en bristfällig utredning om möjligheten till infiltration.

2014-04-24

Tillsynsbeslut. Avledande av vatten från mindre å för turbindrift har ansetts utgöra tillståndspliktig vattenverksamhet. Sedan länsstyrelsen förbjudit verksamheten har Mark- och miljööverdomstolen funnit ett förbud för fortsatt verksamhet varit alltför omfattande och i stället förelagt verksamhetsutövaren att inom 18 månader från domens dag lämna in en ansökan om tillstånd till avledning av vatten för turbindrift vid kvarnen.

2014-04-24

Vid fastställande av slutliga bullervillkor har villkoret upphävts i den del som omfattat bullerbegränsning vid koloniområde, bl.a. eftersom kolonistugor inte bedömts som bostäder.

2014-04-16

Mål nr nr M 7167-13 och nr P 7168-13 ang anmälan om vindkraftsetablering och om bygglov för vindkraftverk.
Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att underlaget vad gäller förekomst av bl.a. fåglar och fladdermöss varit så bristfällig att anmälan om vindkraftsetablering inte kunnat prövas och därmed återförvisat målet till nämnden för komplettering och fortsatt prövning samt avslagit ansökan om bygglov för vindkraftverken.

2014-04-09

Fråga om föreläggande att avveckla vilthägn med stöd av 12 kap. 11 § och 26 kap. 9 § miljöbalken är lagligen grundat. Mark- och miljödomstolen har funnit att så är fallet beträffande den del av föreläggandet som avser avveckling av själva vilthägnet, men inte den del som avser åtgärder beträffande de korsningsgrisar som hålls inom vilthägnet.

2014-04-04

Fråga om tillstånd uppföra vindkraftverk.

2014-04-04

Fråga om föreskrift om försiktighetsmått som syftar till att undvika skador på fladdermöss vid drift av vindkraftverk.

2014-04-04

Fråga om föreskrift om försiktighetsmått som syftar till att undvika skador på fladdermöss vid drift av vindkraftverk.

2014-04-03

Mark- och miljööverdomstolen har, med ändring av underinstansernas avgöranden, avslagit en ansökan om tillstånd till vindkraftverk med motiveringen att sökanden inte visat att lokaliseringen är lämplig med hänsyn till förekomsten av känsliga fågelarter, däribland kungsörn.

2014-04-02

Hovrätten har i likhet med Va-nämnden funnit att klagandena ska betala anläggningsavgift för dagvatten enligt 24-26 §§ lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

 

2014-04-01

Ett föreläggande om återställande av markområde som riktats mot fastighetsägaren har inte ansetts kunna överklagas av annan.

2014-03-28

Föreläggande om att åtgärda trafikbuller genom att lägga om busslinjer har ansetts rättsligt möjligt men alltför ingripande mot bakgrund av utredningen i målet.


 

2014-03-21

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att utredningen i målet inte visar att lokaliseringen av den ansökta täktverksamheten är lämplig med hänsyn till avståndet till de närmast boende. 

2014-03-21

Nämndens beslut att på en fotbollsplan endast tillåta matchspel två dagar i veckan har upphävts då övriga försiktighetsmått som nämnden meddelat ansetts som tillräckliga.

2014-03-20

Fråga om det krävs stöd i tillämplig va-taxa för uttag av avgift för dag- och dränvattenavlopp. Även fråga om avvisning av ett nytt yrkande i hovrätten.

2014-03-18

Mark- och miljööverdomstolen har, i likhet med mark- och miljödomstolen, bedömt att förutsättningar att döma ut ett förelagt vite förelegat.

2014-03-18

En naturskyddsförenings överklagande av ett tillsynsbeslut har avvisats av mark- och miljödomstolen. Mark- och miljööverdomstolen har dock funnit att föreningen haft rätt att överklaga och har därför upphävt avvisningsbeslutet samt återförvisat målet till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

2014-03-17

Avgift för ändring av anslutningspunkt för VA. Förlikt.

2014-03-11

Frågan om krav på försiktighetsmått etc vid spridning av rötslam på jordbruksmark. Mark- och miljödomstolen har funnit att det inte finns skäl att generellt ställa högre krav vid sådan slamspridning än vad som föreskrivs i SNFS 1994:2. Då det inte heller har åberopats några omständigheter i det enskilda fallet som talar för högre krav har nämndens överklagande avslagits.

 

2014-03-11

Fråga om krav på försiktighetsmått etc vid spridning av rötslam på jordbruksmark. Mark- och miljödomstolen har funnit att det inte finns skäl att generellt ställa högre krav vid sådan slamspridning än vad som föreskrivs i SNFS 1994:2. Då det inte heller har åberopats några omständigheter i det enskilda fallet som talar för högre krav har nämndens överklagande avslagits.

2014-03-11

Frågan om krav på försiktighetsmått etc vid spridning av rötslam på jordbruksmark. Mark- och miljödomstolen har funnit att det inte finns skäl att generellt ställa högre krav vid sådan slamspridning än vad som föreskrivs i SNFS 1994:2. Då det inte heller har åberopats några omständigheter i det enskilda fallet som talar för högre krav har nämndens överklagande avslagits.

2014-03-07

Fråga om villkor avseende fiskvägar m.m. för lagligförklaring och tillstånd till ombyggnad och drift av vattenkraftverk.

2014-03-03

Fråga om ändring av villkor då behov av backventil för oljeavskiljare för spillvattennätet saknades.

 

2014-03-03

Ansökan enligt miljöbalken om tillstånd till ändrad och utökad verksamhet avseende hantering av avfall.

2014-02-28

Fråga om bedömningen av vilken kravnivå som bör gälla enligt 2 kap. miljöbalken avseende verkningsgrad eller återvinningsgrad för svavelåtervinningsanläggning vid Nynas AB:s oljeraffinaderi i Nynäshamn.

2014-02-27

Frågan i målet var vilken nivå på uttag av grundvatten för jordbruksbevattning som skulle medges. Prövningsramen medgav inte att tillståndets giltighetsid begränsades utöver de 30 år som bestämts i mark- och miljödomstolens dom. Mot bakgrund av de osäkerhetsmoment som finns avseende bl.a. framtida grundvattenbildning och effekter av pågående klimatförändringar (jfr MÖD 2013:39) medgavs dock endast ett mer begränsat uttag av grundvatten de sista femton åren av tillståndstiden.

2014-02-27

Frågan i målet var vilken nivå på uttag av grundvatten för jordbruksbevattning som skulle medges. Prövningsramen medgav inte att tillståndets giltighetsid begränsades utöver de 30 år som bestämts i mark- och miljödomstolens dom. Mot bakgrund av de osäkerhetsmoment som finns avseende bl.a. framtida grundvattenbildning och effekter av pågående klimatförändringar (jfr MÖD 2013:39) medgavs dock endast ett mer begränsat uttag av grundvatten de sista femton åren av tillståndstiden.

2014-02-27

Frågan i målet var vilken nivå på uttag av grundvatten för jordbruksbevattning som skulle medges. Prövningsramen medgav inte att tillståndets giltighetsid begränsades utöver de 30 år som bestämts i mark- och miljödomstolens dom. Mot bakgrund av de osäkerhetsmoment som finns avseende bl.a. framtida grundvattenbildning och effekter av pågående klimatförändringar (jfr MÖD 2013:39) medgavs dock endast ett mer begränsat uttag av grundvatten de sista femton åren av tillståndstiden.

 

2014-02-27

Frågan i målet var vilken nivå på uttag av grundvatten för jordbruksbevattning som skulle medges. Prövningsramen medgav inte att tillståndets giltighetsid begränsades utöver de 30 år som bestämts i mark- och miljödomstolens dom. Mot bakgrund av de osäkerhetsmoment som finns avseende bl.a. framtida grundvattenbildning och effekter av pågående klimatförändringar (jfr MÖD 2013:39) medgavs dock endast ett mer begränsat uttag av grundvatten de sista femton åren av tillståndstiden.

2014-02-27

Frågan i målet var vilken nivå på uttag av grundvatten för jordbruksbevattning som skulle medges. Prövningsramen medgav inte att tillståndets giltighetsid begränsades utöver de 30 år som bestämts i mark- och miljödomstolens dom. Mot bakgrund av de osäkerhetsmoment som finns avseende bl.a. framtida grundvattenbildning och effekter av pågående klimatförändringar (jfr MÖD 2013:39) medgavs dock endast ett mer begränsat uttag av grundvatten de sista femton åren av tillståndstiden.

2014-02-27

Frågan i målet var vilken nivå på uttag av grundvatten för jordbruksbevattning som skulle medges. Prövningsramen medgav inte att tillståndets giltighetsid begränsades utöver de 30 år som bestämts i mark- och miljödomstolens dom. Mot bakgrund av de osäkerhetsmoment som finns avseende bl.a. framtida grundvattenbildning och effekter av pågående klimatförändringar (jfr MÖD 2013:39) medgavs dock endast ett mer begränsat uttag av grundvatten de sista femton åren av tillståndstiden.

2014-02-24

En delägare till ett fritidshus där ingen vistats sedan år 2000 ansökte om befrielse från den del av renhållningsavgiften som kallas grundavgift. Mark- och miljööverdomstolen fann dock att fastighetsägaren inte förmått visa att man på ett objektivt sätt saknar behov av den renhållningstjänst som finansieras av grundavgiften och att kommunen därför har rätt att ta ut grundavgift av fastighetsägaren.

2014-02-21

En ansökan om strandskyddsdispens har avvisats eftersom sökanden i Mark- och miljööverdomstolen begärt strandskyddsdispens för annan åtgärd än vad den ursprungliga ansökan avsåg.

2014-02-19

En verksamhetsutövare erhöll vid mark- och miljödomstolen tillstånd att få utöka sin produktion av blekt sulfatmassa och tillverkning av kartong. I Mark- och miljööverdomstolen yrkade verksamhetsutövaren ändring av ett av villkoren och yrkade därvid att få höja stofthalten i rökgaserna från en biobränslepanna. Mark- och miljööverdomstolen avslog överklagandet mot den bakgrunden att de stofthalter som uppmätts efter renoveringar av ifrågavarande biobränslepanna som gjorts under 2013 gav tillräcklig marginal, särskilt då villkoret var utformat som ett årsmedelvärde och därmed gav verksamhetsutövaren stora möjligheter att följa det föreskrivna villkoret.

2014-02-18

Fråga om va-taxa var förenlig med 31 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster dvs. om kostnaderna kan anses vara fördelade på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist.  

2014-02-18

I ett mål om strandskyddsdispens har det inte ansetts finnas särskilda skäl för att ge dispens för anläggande av bollplan och lekplats m.m. inom strandskyddat område.

2014-02-12

Omprövning enligt 24 kap. 5 § miljöbalken. Kammarkollegiet har ansökt om omprövning av villkor för tidigare tillståndsgiven vatten-
kraftanläggning i Alsterån. Fråga bl.a. vilken utredningsskyldighet som åvilar Kammarkollegiet avseende behov av nya villkor, miljömässiga konsekvenser, teknisk utfomning och kostnader m.m.

2014-02-11

Fråga om ett överklagande avskilts för domstolen på ett postkontor och därför ska anses ha inkommit i rätt tid.

2014-02-11

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt ett av länsstyrelsen, enligt 26 kap. 9 § miljöbalken, utfärdat föreläggande om att avlägsna villavagnar/stugor inom ett naturreservat eftersom föreläggandet inte varit tillräckligt preciserat.

2014-02-06

I ett mål om föreläggande om försiktighetsmått för en skytteanläggning har Mark- och miljööverdomstolen prövat frågan om vilket antal tävlingar som ska få anordnas under juli månad.

2014-01-31

Vid fastställande av säkerhet i samband med auktorisation av bilskrotare har hänsyn tagits till verksamhetens faktiska omfattning i stället för det antal obehandlade bilar som enligt villkor i auktorisationen samtidigt får finnas på fastigheten.

 

2014-01-31

En kommunal nämnd har ansetts ha rätt att klaga på ett beslut av länsstyrelsen om försiktighetsmått med anledning av en anmälan om ändring av verksamheten vid Landvetters flygplats.

2014-01-31

Fråga om prövotid och villkor för tillstånd till minireningsverk avsett att betjäna två fastigheter.

2014-01-29

I ett mål om förbud att bedriva vattenverksamhet har Mark- och miljööverdomstolen funnit att bolaget inte visat att det har rådighet över vattnet och förbudsföreläggandet har därmed inte varit för ingripande. Mark- och miljödomstolens dom har fastställts.

2014-01-29

Eftersom bolaget inte kunnat visa att det har tillstånd till viss vattenverksamhet har det funnits skäl att förelägga bolaget att ansöka om tillstånd.

2014-01-24

Bergvik skog AB ansökte om tillstånd till uppförande av gruppstation för vindkraftverk i Svartnäsområdet, Falu kommun, med i första hand högst 83 verk och i andra hand högst 53 verk. MÖD bedömde att vissa bostäder skulle få en kraftig påverkan vad gäller landskapsbilden enligt förstahandsyrkandet men att något hinder inte förelåg att bevilja ansökan enligt andrahandsyrkandet.

2014-01-24

Klaganden har i ett mål om tillstånd till vattenverksamhet (brygganläggning) yrkat inhibition av ett tidigare meddelat föreläggande som innebar att bryggan skulle tas bort. Yrkandet har ansetts inte kunna lagligen bifallas. 

2014-01-23

I mål om tillstånd till befintlig och utökad djurhållning har Mark- och miljööverdomstolen funnit att risken för fosforläckage inte är sådan att tillstånd på grund av detta inte kan beviljas. Den sökta verksamheten strider därför inte mot de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. Inte heller i övrigt har det framkommit skäl som föranleder att ansökan inte ska beviljas. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom fastställer därför Mark- och miljööverdomstolen miljöprövningsdelegationens tillståndsbeslut.

 

2014-01-21

Enligt Mark- och miljööverdomstolen ska bolagets skyldighet att analysera föroreningar jämkas enligt 10 kap. 4 § miljöbalken på så sätt att analys inte behöver ske av föroreningar som bolagets verksamhet inte kan ha gett upphov till. Vidare saknas det enligt domstolen rättsligt stöd för att göra bolaget solidariskt ansvarigt för efterbehandlingsåtgärder utöver det ansvar som bestämts enligt 10 kap. 4 § miljöbalken.

2014-01-21

Fråga om strandskyddsdispens. Särskilda skäl har bedömts föreligga då tomten var ianspråktagen genom åtgärder vidtagna med stöd av tidigare beviljade strandskyddsdispenser.

2014-01-20

Fråga om bullervillkors utformning och bullermätning

2014-01-16

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med mark- och miljödomstolen funnit att Trafikverket ska utge skadestånd enligt 32 kap. MB för översvämningsskador orsakade av anläggande av vägtrumma och höjning av vägbana.

 

2014-01-14

Sulfidjordmassor som grävts upp i samband med anläggande av en väg har ansetts utgöra avfall och terrängmodulering med massorna bedömts som en anläggning för deponi.

2014-01-10

I ett mål som bl.a. rört frågan om dagvatten varit att se som avloppsvatten eller markavvattning har Mark- och miljööverdomstolen kommit fram till att länsstyrelsen inte haft anledning att vidta tillsynsåtgärder.

2014-01-10

Skäl för strandskyddsdipens har saknats för bastubygge inom naturreservat.

2014-01-08

En allmänt hållen information på kommunens hemsida har inte, gentemot en specificerad upplysning om provintervall till verksamhetsutövarna, kunnat befria dessa från miljösanktionsavgift.

2014-01-08

Ett föreläggande om att bekosta efterbehandlingsåtgärder har fastställts


Mål enligt Plan- och bygglagen

2014-12-22

Mark- och miljööverdomstolen finner i ett bygglovsärende att en samfällighet varit berörd sakägare. Eftersom samfälligheten inte hade hörts i ärendet undanröjs underinstansernas avgöranden och målet återförvisas till nämnden för grannehörande av samfälligheten

2014-12-22

I ett mål om rättelseföreläggande har Mark- och miljööverdomstolen, mot bakgrund av de nya reglerna i plan- och bygglagen om bygglovsbefriade tillbyggnader, funnit att förutsättningar för föreläggandet inte längre finns. Föreläggandet har därför upphävts

2014-12-18

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med mark- och miljödomstolen och länsstyrelsen funnit att en planbestämmelse ska tolkas på så sätt att balkonger och altaner inte medräknas i den medgivna byggnadsarean för planområdet. Det innebär att det garage för vilket bygglov sökts ryms inom den i planen medgivna byggnadsarean.

2014-12-18

Fråga i mål om förhandsbesked för bostadshus om den allmänna proportionalitetprincipen medför att det med hänsyn till att det inte finns några konkreta planer på att detaljplanelägga området ändå har inträtt en skyldighet för kommunen att pröva sökandens begäran om förhandsbesked för bygglov.

 

2014-12-17

Fråga om förutsättningar för undantag enligt 39 § byggnadsstadgan (1959:612) är uppfyllda. Även fråga om den sökta åtgärden är att anse som en liten avvikelse från detaljplanen enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900).

2014-12-11

Fråga om förutsättningar att lämna positivt förhandsbesked föruppförande av bostadshus.

2014-12-11

Hinder för beviljande av bygglov för bostadshus pga ökad insyn och viss inskränkning av utsikt i område utanför detaljplanelagt område har inte ansetts föreligga (jfr M 7026-14).

2014-12-11

Detaljplanekravet i 4 kap. 2 § PBL har inte ansetts kunna göras gällande då byggnadsverket har kunnat prövas i samband med prövning av förhandsbesked.

2014-12-11

Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, bedömt att byggnadsnämnden haft tillräckliga skäl att åberopa krav på föregående detaljplan som grund för att avslå ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus.

2014-12-09

Brygg i småbåtshamn har uppförts delvis på vattenområde som enligt detaljplanen ska vara öppet vattenområde. Med hänsyn till att område för öppet vatten tagits i anspråk för annat ändamål än det avsedda, och avvikelsen till sin kvantitet inte kan anses som obetydlig, kan avvikelsen inte anses som mindre. Bygglov i efterhand har därför inte beviljats.

2014-12-08

Den åtgärd som bygglov sökts för har ansetts innebära att den befintliga byggnadens första och andra våning byggs till. Volymökningen, dvs. tillbyggnaden av den befintliga byggnadens andra våning, är inte förenlig med detaljplanens bestämmelse om att bostadshus får uppföras i högst en våning. Åtgärden avviker därför från detaljplan. En undantagsregel i detaljplanen, om att en byggnad som vid planens antagande är planstridig inte ska hindra en senare bygglovspliktig åtgärd som följer planbestämmelserna, är därmed inte tillämplig.

2014-12-04

Fråga om byggnad hade inretts för ett väsentligen annat ändamål än förråd.

2014-12-02

Fråga om klaganden gjort sannolikt att han haft laga förfall då han, utan att meddela domstolen, uteblivit från sammanträde och domstolen därför avskrivit målet.

2014-11-28

Ändrad användning av byggnad från bostadsändamål till bed and breakfast-verksamhet har med hänsyn till bl.a. att hela det tidigare bostadsutrymmet tagits i anspråk för den nya verksamheten ansetts vara ett sådant väsentligen annat ändamål som kräver bygglov.

2014-11-28

Fråga om en olovlig tillbyggnad ska anses ha preskriberats innan byggnadsnämndens föreläggande om rättelse och ansökan om utdömande av vite utfärdades.

2014-11-28

Fråga bl.a. om delegation enligt 6 kap. 34 och 36 §§ kommunallagen (1991:900). Mark- och miljööverdomstolen har till skillnad från mark- och miljödomstolen bedömt att byggnadsnämndens ordförande varit behörig att fatta beslut om omedelbart förbud mot fortsatt byggnation. Mark- och miljööverdomstolen har instämt i länsstyrelsens bedömning att byggnadsnämnden har haft fog för beslutet.

2014-11-28

Byggande av bostäder enligt detaljplan för Igelsta strand, Södertälje, skulle medföra att närliggande kraftvärmeverk överskrider tillåten bullernivå enligt verkets miljötillstånd. Verket yrkade därför att detaljplanen skulle upphävas vilket mark- och miljödomstolen biföll. Kommunen överklagade till MÖD och sedan överenskommelse träffats med kommunen om samarbete om bullerdämpande åtgärder medgav verket kommunens talan.

2014-11-25

Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från mark- och miljödomstolen och länsstyrelsen, bedömt att byggnadsnämnden haft tillräckliga skäl att åberopa krav på föregående detaljplan som grund för att avslå ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av stuga. 

2014-11-25

I ett mål om bygglov har Mark- och miljööverdomstolen konstaterat att det var fel av mark- och miljödomstolen att inte beakta viss utredning vid sin prövning, men att felet varit möjligt att avhjälpa . När det gäller målet i sak har Mark- och miljööverdomstolen funnit att det saknats skäl att vägra bygglov. Överklagandet har därför avslagits.

2014-11-25

Fråga om vilken fasad som ska vara beräkningsgrundande vid bedömningen av om ett uppfört enbostadshus strider mot detaljplanebestämmelserna i fråga om byggnadens höjd.

2014-11-25

Utdömande av vite. Föreläggande om att avlägsna bråte från fastighet delgavs genom sk. spikning vilket godtogs av MÖD då det framkommit av utredningen i målet att den förelagde hade fått kännedom om innehållet i föreläggandet.

2014-11-25

En bostadsrättsförening i Sundbyberg sökte bygglov för en grind (för gående och fordon, 2,1 meter hög) som hindrar obehöriga tillträde till innergård. MÖD konstaterade att detaljplanen anvisade fri passage och byggförbud på platsen och fann att det hinder för passage som grinden medför inte är en sådan mindre avvikelse som avses i 9 kap. 31 b § PBL.

2014-11-25

I ett mål om detaljplan avseende ett område i Stockholms innerstad har Mark- och miljööverdomstolen funnit att de förändringar för den befintliga boendemiljön som planen medför inte innebär sådana betydande olägenheter som gör att planen inte kan godtas. Det har  inte heller funnits några andra skäl för att upphäva planen. Mark- och miljödomstolens dom har därför upphävts och beslutet att anta detaljplanen fastställts.

2014-11-19

Mark- och miljööverdomstolen har vid en sammantagen bedömning funnit att en viss konstruktion är att anse som ett bygglovspliktigt plank. 

2014-11-14

Bygglov för nybyggnad av parkering och ramp. I detaljplanen anges att endast bostadsanvändning är tillåten på fastigheten. En parkering med sju platser har inte ansetts förenlig med den användning av marken som detaljplanen medger. Mark- och miljööverdomstolen gör dock ingen ändring såvitt gäller kommunens beslut om bygglov för rampen.

2014-11-10

Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, bedömt att en byggnadsnämnd haft tillräckliga skäl att åberopa krav på föregående detaljplan som grund för att avslå en begäran om förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus.

 

2014-11-07

Mark- och miljödomstolen har undanröjt länsstyrelsens inhibitionsbeslut då domstolen ansett att motivering till beslutet saknats. Mark- och miljööverdomstolen finner att behovet av att motivera ett beslut som inte är slutligt får avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet och att länsstyrelsens motivering, om än kortfattad, får anses tillräcklig. Mark- och miljööverdomstolen inhiberar nämndens bygglovsbeslut.

2014-11-06

Ett vitesförelläggande om rivning av byggnad har upphävts då fastighetsägaren och kommunen numera är överens om byggnadens placering och såväl start- som slutbesked lämnats.

2014-11-05

Bygglov för uppförande av fem vindkraftverk har nekats bl.a. med hänvisning till att dessa inte placerats inom ett område som utpekats i kommunens vindkraftsplan. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt länsstyrelsens beslut vilket innebär att ärendet återlämnas till miljö- och byggnämnd för fortsatt handläggning (se även M 2762-14).

2014-11-04

Mark- och miljööverdomstolen har, liksom mark- och miljödomstolen, funnit att miljö- och byggnadsnämndens rivningsföreläggande ska undanröjas och målet återförvisas till nämnden för fortsatt handläggning.

2014-11-04

I ett mål om byggnadsavgift samt tidsfrist för fullgörande av föreläggande om rivning av bl.a. olovligt uppförda byggnader har domstolen flyttat fram den tidpunkt då åtgärderna senast ska vara utförda

2014-10-28

Fråga om det är förenligt med gällande detaljplan att bevilja det sökta bygglovet för att ta byggnaden i anspråk som behandlingshem för drogfri verksamhet samt om eventuell avvikelse från detaljplanen är att anse som en sådan liten avvikelse som kan godtas med stöd av 9 kap. 31 b § PBL.

2014-10-28

Fråga om en bestämmelse i detaljplan om upphävande av strandskydd strider mot en rättsregel. Domstolen har funnit att de bestämmelser som gällde när ärendet inleddes inte gav kommunen behörighet att genom bestämmelse i detaljplan upphäva strandskyddet i det aktuella området. Bestämmelsen stod därför i strid med en rättsregel. Eftersom upphävandet av strandskyddet ansågs vara av väsentlig betydelse för planen (det detaljplanelagda området avsåg en halvö) hävdes denna.

2014-10-28

Förrådsbyggnader, mur och plank som uppförts framför äldre skolbyggnad har inte ansetts lämpliga med hänsyn till kulturvärdena på platsen och därför ansetts strida mot bestämmelserna i 2 kap.
6 § PBL.

2014-10-27

Fråga om altan utgör tillbyggnad till komplementbyggnad. Vidare fråga om markhöjning skett utöver beviljat marklov.

2014-10-03

Beräkning av byggnadshöjd med utgångspunkt i allmän plats medelnivå invid tomten samt tolkning av detaljplans föreskrift om tillåten byggnadsarea.

2014-10-01

Fråga om beräkning av byggsanktionsavgift.

2014-09-24

Detaljplan har godkänts trots att den skulle kunna medföra viss begränsad trafik av skogstransporter på en tänkt lokalgata.

2014-09-23

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att bygglov för takterrass inte kunde beviljas då åtgärden skulle innebära en förvanskning av byggnaden.

 

2014-09-17

Fråga om den sökta åtgärden är att anse som en liten avvikelse från detaljplanen som enligt 9 kap. 31 b § PBL kan medges. Även fråga om ett garage som inte utgör komplement till ett bostadshus kan hänföras till bostadsändamål enligt planen.

2014-09-10

Mark har i detaljplan för bostäder tagits i anspråk för allmän plats, natur, för att möjliggöra en gångstig längs en sjöstrand. Frågan i målet var främst om kommunen vid utformningen av detaljplanen tagit skälig hänsyn till befintliga äganderätts- och fastighetsförhållanden. Detaljplanen har fastställts av Mark- och miljööverdomstolen.

2014-09-09

Grannar, som inte var gränsgrannar, har ansetts ha rätt att överklaga bygglov till garage när avståndet mellan fastigheterna endast var 20 m och uppförandet av garaget skulle komma att påverka havsutsikten. Målet återförvisades till länsstyrelsen för prövning i sak.

2014-09-09

En sakägare, som genom ett granneyttrande under bygglovsprocessen hade godkänt en lovpliktig åtgärd, har inte ansetts bunden av sitt ställningstagande i granneyttrandet under handläggningen i mark- och miljödomstolen.

2014-09-08

En ekonomisk förening ansökte om bygglov för ändrad användning av bostadshus som lokal för mindre verksamhet. MÖD konstaterade att gällande plan medger även annan verksamhet än bostad i begränsad omfattning och bedömde att verksamheten inte torde medföra olägenheter i området och inte heller på annat sätt ansågs olämplig. Bygglov beviljades.

2014-09-08

Fråga om tillbyggnad av fritidshus med påföljd att bakomliggande fastighet erhöll försämrad havsutsikt. MÖD fann att även om utsikten försämrades kommer en god havsutsikt alltjämt återstå och med beaktande av behovet av utbyggnaden föreligger inte sådan betydande olägenhet som avses i 2 kap 9 § PBL.

2014-08-28

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att bestämmelsen JK (småindustri och kontor) i detaljplanen inte inneburit att den sökta åtgärden avseende ändrad användning av byggnad från kontorshus till vandrarhem stått i strid med detaljplanen. För att tolka planbestämmelsen har Statens planverks handbok varit vägledande. Eftersom den sökta åtgärden även i övrigt uppfyllde förutsättningarna för bygglov har åtgärden beviljats.

2014-08-07

Lucktomt vid vattnet har inte ansetts sakna  betydels för strandskyddets intressen. Detaljplan som upphäver strandskyddet har därför upphävts av Mark- och miljööverdomstolen.

2014-07-16

En planerad tvåvåningsbyggnation har på vardera planet två lägenheter och den lägenhetsskiljande väggen mellan dessa utgör även gräns mellan två fastigheter.Mark- och miljööverdomstolen har funnit att den planerade byggnationen är att betrakta som ett flerbostadshus och att åtgärden därmed strider mot detaljplanen som stadgar att endast friliggande hus och parhus får uppföras.


 

2014-07-03

Fråga om det finns skäl för tilllsynsingripande på grund av att, det sätt som pivåhängdafönster använts i en lägenhet, strider mot bestämmelserna om tekniska egenskapskrav för byggnadsverk.

2014-07-03

Byggnadsnämnden hade i startbesked meddelat villkor om viss närmare angiven utformning av utrymningsvägar vid brand. MÖD fann att PBL anvisar teknikneutrala funtionskrav och att ett villkor i startbesked med specifik teknisk lösning inte står i överensstämmelse med PBL. Villkoret upphävdes. Nämnden borde rätteligen ha vägrat startbesked.

2014-07-03

Byggnadsnämnden hade i startbesked meddelat villkor om att kolfilterfläkt inte fick användas som ventilation i kök. MÖD fann att PBL anvisar teknikneutrala funtionskrav och att ett villkor i startbesked med specifik teknisk lösning inte står i överensstämmelse med PBL. Villkoret upphävdes. Nämnden borde rätteligen ha vägrat startbesked.

2014-06-30

Det är oklart om underinstansernas prövning verkligen omfattat en komplementbyggnad med placering enligt beviljat bygglov. Målet har återförvisats till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.


 

2014-06-27

Ett beslut om avgift för en bygglovsansökan har bedömts avse ett bolag som sökande i bygglovsärendet. Klaganden har därför i egenskap av ställföreträdare för bolaget varit berättigad att överklaga avgiftsbeslutet. Mark- och miljödomstolens beslut att avvisa överklagandet har därför undanröjts och målet återförvisats dit för prövning i sak.

2014-06-26

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med mark- och miljödomstolen funnit att bygglov inte ska meddelas för uppförande av förskola då marken med hänsyn till närheten till jordbruksverksamhet inte kan anses lämplig för bebyggelse.

2014-06-19

Bygglov har sökts för installation av uttagsautomat, vilket är att bedöma som en fasadändring. Nyttjande av automaten har bedömts vara nyttjande av en tjänst och inte användning av byggnaden. Det är därför inte möjligt att med stöd av plan- och bygglagen ställa krav på tillgänglighet eller användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Länsstyrelsens beslut om återförvisning till byggnadsnämnd har fastställts. 

2014-06-17

Fråga om beräkning av byggsanktionsavgift.

2014-06-17

Detaljplan för enskild fastighet i Kiruna har inte ansetts angå LKAB på ett sådant sätt att bolaget haft rätt att överklaga antagandebeslutet.

2014-06-17

I mål om antagande av detaljplan hade fastighetsägare inom planområdet, efter det att planen antogs, förelagts av länsstyrelsen att utföra åtgärder som syftade till att återställa markens hydrologi. Utifrån de nya förutsättningarna saknades det enligt Mark- och miljööverdomstolen tillräckligt underlag för att göra en bedömning av om området var lämpligt för bebyggelse.  

2014-06-16

Fråga om bygglovs förenlighet med detaljplan med hänsyn till bl.a. byggnadshöjd, antal våningar och Boverkets allmänna råd beträffande källare och s.k. suterrängvåningar. MÖD har funnit att separata beräkningar av våningsantal kan göras för en byggnads olika delar. MÖD har även funnit att frågan om ett utrymme utgör en källare ska avgöras genom en samlad bedömning av utrymmets konstruktion och användningssätt.

2014-06-12

Fråga om en uppbyggnad för trapphus och hiss är att bedöma som volymskapande tillbyggnader och att hinder mot bygglov  därmed föreligger på grund av den befintliga byggnadens planstridighet

2014-06-12

Fråga om hinder att bevilja förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på grund av krav på planläggning genom detaljplan.

2014-06-10

I mål om antagande av detaljplan har Mark- och miljööverdomstolen funnit skäl att undanta en del av planområdet eftersom det är klarlagt att strandskyddet inte kommer att upphävas inom det området. Den omständigheten att frågan om upphävande av strandskydd i andra delar fortfarande är föremål för prövning har inte ansetts utgöra hinder för att fastställa antagandebeslutet i övrigt.  

2014-06-05

Tidigare påförd byggnadsavgift för olovligt byggande har inte ansetts utgöra hinder mot utdömande av vite fär ouppfyllt rivningsföreläggande avseende samma byggnad.

2014-06-05

Frågan i målet gällde ansökan om bygglov för restaurangbyggnad på strandpromenaden i Helsingborg. Mark- och miljööverdomstolen bedömde att förutsättningar för att ge permanent bygglov inte fanns då den sökta åtgärden stred mot detaljplanen, inte utgjorde en mindre avvikelse och inte var förenlig med planens syfte. Trots att verksamheten skulle bedrivas endast under sommarmånaderna fann domstolen att det inte heller fanns förutsättningar att bevilja tidsbegränsat bygglov eftersom den sökta åtgärden inte var av tillfällig karaktär.  

2014-06-05

Mark- och miljööverdomstolen har med beaktande av bl.a. boendes och övrigas säkerhet fastställt ett beslut om ändring av detaljplan avseende ett vattentorn.

2014-06-04

Fråga om beräkning av byggnadshöjd när en byggnad ligger mindre än sex meter från allmän plats, 1 kap. 3 § PBF, och särskilt fråga om hur den allmänna platsens medelnivå invid tomten ska beräknas. MÖD har mot bakgrund av syftet med bestämmelsen funnit att den allmänna platsens medelnivå invid tomten i regel kan beräknas mellan de punkter i gränsen mot allmän plats från vilka en vinkelrät linje kan dras till byggnadens ytterkant.

2014-06-04

Mark- och miljööverdomstolen har bestämt byggsanktionsavgift med utgångspunkt från den rivna byggnaden sanktionsarea. Skäl för att låta bli att ta ut avgift eller att sätta ned avgiften har inte ansetts föreligga.

2014-06-04

Mark- och miljödomstolen har avslagit en ansökan om utdömande av vite med hänvisning till att ansökan getts in innan tidpunkten passerats för när rättelse senast skulle ha skett. Nämnden har därefter gett in en ny ansökan som domstolen avvisat med hänvisning till sitt tidgare avgörande. Med hänsyn till att domstolens första avgörande inte innebar att ansökan prövats i sak anser Mark- och miljööverdomstolen att avgörandet inte utgör hinder mot att pröva nämndens ny ansökan om utdömande av vitet. Målet återförvisas.

2014-06-03

Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, bedömt att förutsättningar för att bevilja tidsbegränsat bygglov för parkeringsplatser förelegat.

2014-05-20

Byggnadsnämnd har meddelat en byggherre två handlingsalternativ, båda med innebörd att en kontrollansvarig skulle bytas ut. Byggherren har till följd av detta sagt upp avtalet med den kontrollansvarige. Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från underinstanserna, funnit att byggnadsnämndens handläggning inte innefattat ett beslut om entledigande av den kontrollansvarige.  

 

2014-05-20

Fråga om möjligheten att meddela positivt förhandsbesked med hänsyn till bl.a. möjligheterna att ordna avlopp. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att markförhållandena på platsen är sådana att den avloppslösning som måste användas avviker från vad som kan anses lämpligt vid nybyggnation av permanent bebyggelse. Det föreligger därmed tillräckliga skäl för att lämna ett negativt förhandsbesked.

2014-05-16

I mål om antagande av detaljplan har Mark- och miljööverdomstolen bedömt att planen inte uppfyller de krav på tydlighet som följer av plan- och bygglagen.

2014-05-13

Fråga om förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus på fastighet (X i Norrtälje kommun) i område som med hänsyn till kulturmiljön är av riksintresse. Åtgärden har bedömts innebära viss negativ påverkan på bevarandeintressena, men inte i sådan utsträckning att påtaglig skada skulle uppstå. Positivt förhandsbesked har därför meddelats.

2014-05-09

MÖD har funnit att det mot bakgrund av gällande detaljplans begränsning av hushöjd och höjden på en byggnad enligt bygglov finns skäl att ifrågasätta om avvikelsen mot den gällande detaljplanen i fråga om hushöjd är en sådan mindre avvikelse som är förenlig med planens syfte. MÖD har vidare funnit att skälen är tillräckligt starka för inhibition.

2014-05-09

Skäl att meddela inhibition har ansetts föreligga.

2014-05-06

Bygglov har sökts för en tillbyggnad (terrass) vilken skulle uppföras på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Bebyggelse på samma mark har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning. Den nu sökta åtgärden har bedömts strida mot detaljplanen och har inte betraktats som en mindre avvikelse.

2014-05-05

Fråga om anmälan enligt plan- och bygglagen av olovliga åtgärder avseende renovering av byggnad som omfattas av skyddsbestämmelse i detaljplanen.

2014-05-02

Med hänsyn till att det underlag som grannen fått ta del av inför bygglovsbeslutet inte korrekt redovisat gällande marknivåer och det därmed inte varit möjligt att bedöma byggnadens placering i förhållande till tomtens marknvå eller behovet av markutfyllnader, har Mark- och miljööverdomstolen ansett det uppenbart att meddelat bygglov gått grannen emot och att denne haft rätt att överklaga beslutet. 

 

2014-05-02

Bygglov har upphävts då lovgiven bebyggelse ansågs stå i strid med illustrationskarta och ett kvalitetsprogram vilka detaljplane-bestämmelser direkt hänvisar till.

2014-05-02

Fråga om förutsättningar förelegat för tidsbegränsat bygglov enligt 9 kap. 33 § PBL för ändrad användning av del av bostadshus med hänsyn till att den åtgärd som bygglovet avser ska vara tillfällig.

2014-04-28

Mål om bygglov har återförvisats till byggnadsnämnden då det inte kunde anses utrett om den lovsökta åtgärden var att anse lom en tillbyggnad eller endast en sådan åtgärd som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 c) PBL (påverkan på byggnads yttre utseende).

2014-04-25

Detaljplan för bostäder i ett område i Kalmar har upphävts då kommunen inte har säkerställt en godtagbar dagvattenhantering eller ett godtagbart sätt att lösa bullerfrågan.


 

2014-04-22

Tillbyggnad som begränsar grannens sjöutsikt har inte ansetts utgöra betydande olägenhet enligt 2 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).

2014-04-17

Sedan klagandena åberopat vittnesförhör har mark- och miljödomstolen avgjort målet på handlingarna utan att avvisa bevisningen. Förfarandet har bedömts utgöra  ett sådant rättegångsfel att synnerliga skäl för prövningstillstånd har ansetts föreligga. Sakprövning i Mark- och miljööverdomstolen i stället för undanröjande och återförvisning.


 

2014-04-16

Bygglov har vägrats p.g.a. att byggnation skulle påverka det aktuella områdets natur- och kulturvärden negativt.

2014-04-16

Mål nr nr M 7167-13 och nr P 7168-13 ang anmälan om vindkraftsetablering och om bygglov för vindkraftverk.
Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att underlaget vad gäller förekomst av bl.a. fåglar och fladdermöss varit så bristfällig att anmälan om vindkraftsetablering inte kunnat prövas och därmed återförvisat målet till nämnden för komplettering och fortsatt prövning samt avslagit ansökan om bygglov för vindkraftverken.

2014-04-08

Fråga i mål om byggsanktionsavgift om feldaterat beslut om startbesked kunnat missförstås av byggherren. Även fråga om tillämpning av övergångsbestämmelserna till 2013 års ändringar i plan- och byggförordningen (SFS 2013:308).

2014-04-04

Fråga om bygglov för vindkraftverk där eventuell risk för skador på fladdermöss förelåg.

2014-04-02

Fråga om förutsättningar för undantag enligt 39 § byggnadsstadgan (1959.612) är uppfyllda. Även fråga om den sökta åtgärden är att anse som en liten avvikelse från detaljplanen enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900).

2014-04-01

En kommuns uttag av bygglovsavgifter för 38 enbostadshus av typen kedjehus, vilka uppförts av en och samma byggherre, har inte ansetts strida mot kommunens bygglovstaxa eller någon allmän princip för uttag av kommunala avgifter.

2014-04-01

En kommuns uttag av bygglovsavgifter för 17 enbostadshus, vilka uppförts av en och samma byggherre, har inte ansetts strida mot kommunens bygglovstaxa eller någon allmän princip för uttag av kommunala avgifter.

2014-03-31

I ett mål om detaljplan för bussterminal vid Slussen har Mark- och miljööverdomstolen beslutat att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens dom står därför fast.

2014-03-24

Mark- och miljödomstolen har bedömt att det förekommit förfarandefel under planprocessen eftersom detaljplanen avvikit från översiktsplanen och kommunen inte iakttagit de formella regler som då gäller. Mark- och miljödomstolen har även bedömt att ett genomförande av detaljplanen skulle innebära påtaglig skada på område av riksintresse för kulturmiljövården. Beslutet att anta detaljplanen har därför upphävts av mark- och miljödomstolen. Mark-och miljööverdomstolen har funnit att det var rätt att upphäva antagandebeslutet på de grunder mark- och miljödomstolen anfört. Kommunens överklagande till Mark- och miljööverdomstolen har därför avslagits.    

2014-03-24

Förutsättningar för att medge placering av garage endast en meter från gränsen mot grannfastighet har ansetts föreligga enligt 39 § byggnadsstadgan. Åtgärden har därmed ansetts som planenlig.

 

2014-03-24

Detaljplan som medger utökad byggrätt för skolbyggnad har fastställts av Mark- och miljööverdomstolen oavsett att utbyggnaden av skolan inte var omedelbart förestående.

2014-03-19

Ett radhus är beläget inom ett område som av Riksantikvarieämbetet bedömts vara av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken (Stockholms inlopp). Fråga om en föreslagen påbyggnad på radhuset påverkar områdets helhetsverkan på ett sådant sätt att den inte är lämplig med hänsyn till stadsbilden m. m. enligt 3 kap. 1 § ÄPBL. Även fråga om åtgärden är förenlig med varsamhetskravet i 3 kap. 10 § ÄPBL.


 

2014-03-18

Fråga om mark- och miljödomstolen haft fog för sitt beslut att avvisa ett överklagande på den grunden att frågan redan avgjorts i lagakraftvunnen detaljplan.

2014-03-14

Eftersom kommunen inte har klargjort i detaljplanen att det finns förutsättningar att säkerställa en godtagbar dagvattenhantering har beslutet att anta detaljplanen upphävts.

2014-03-14

En enstaka observation av vattensalamander har inte ansetts utgöra hinder mot att planlägga ett område för deponi då det av utredningen i målet föreföll saknas lämpliga livsmiljöer för salamandern inom planområdet eller dess närområde. Jfr 4 § artskyddsförordningen (2007:845).

2014-03-12

Byggnadshöjd som med 2, 5 m översteg begränsningen enligt byggnadsplan har inte ansetts utgöra en mindre avvikelse. Vid beräkningen av höjden har det varit av betydelse vilken fasad som är beräkningssgrundande. Bygglovet har upphävts.

 

2014-03-12

Fråga om förutsättningarna för undantag enligt 79 a § byggnadsstadgan (1931:364) är uppfyllda. Även fråga om den sökta åtgärden är att anse som en mindre avvikelse från detaljplanen som enligt 8 kap. 11 § sjätte stycket ÄPBL kan medges,

2014-03-07

En detaljplan ställdes ut varefter antagande skedde flera år senare med den ändringen att gata och park inte längre utgjorde allmän plats utan kvartersmark. Detaljplanen har upphävts, eftersom ny utställning krävts.

2014-03-06

Inhibition av bygglov. Det översta planet på ett enfamlijshus ska preliminärt anses utgöra en våning och därmed är bygglovet inte planenligt.

2014-03-05

Avvisat överklagande har upphävts.

 

2014-02-25

Fråga om det föreligger hinder för bygglov för till- och ombyggnad av carport på grund av samlade avvikelser från detaljplan.

2014-02-20

Fråga om bestämmelse i detaljplan, avseende förutsättningar för om bygglov ska beviljas, har lagligt stöd.

2014-02-19

Fråga om skyddsbestämmelse i detaljplan utgör hinder för att ta ned träd

2014-02-11

Klagandenas invändningar har inte prövats fullt ut av mark- och miljödomstolen. Mark- och miljööverdomstolen har därför återförvisat målet för fortsatt handläggning.

2014-02-11

Fråga om en ansökan om bygglov för en biltvättsanläggning var förenlig med detaljplan när området enligt planen ska användas till trafikändamål.

2014-02-07

Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, bedömt att en byggnadsnämnd haft tillräckliga skäl att åberopa krav på föregående detaljplan som grund för att avslå en begäran om förhandsbesked för nybyggnation av två enbostadshus.

2014-01-31

Förutsättning har ansetts föreligga för att häva ett förordnande enligt 113 § byggnadslagen (1947:385) eftersom markområdet har tagits i anspråk på avsett sätt och förordnandet därför inte längre har något syfte inför framtiden. På området, som tidigare använts av klagandena som rekreationsområde, planerar kommunen nu att bygga en förskola. Samtliga instanser har hänvisat klagandena till att bevaka sina intressen av att få belhålla området obebyggt till detaljplaneärendet.

 

2014-01-30

Ett överklagande av ett bygglov har avvisats då klagandena inte invänt mot själva bygglovet utan i stället yrkat att ett servitut ska beviljas.

2014-01-30

Fråga om en utbyggnad av ett bostadshus är att anse som en mindre avvikelse från detaljplan. Frågan har besvarats nekande.

2014-01-30

I mål om antagande av detaljplan har bl.a. fråga om planens tydlighet bedömts.

2014-01-24

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det saknats förutsättningar att meddela tidsbegränsat bygglov för en återvinningsstation eftersom kommunen inte presenterat några alternativa framtida lösningar för uppförande av återvinningsstationer inom området. Den sökta åtgärden har därmed avsett ett behovet  som istället framstått som beständigt över tid.

2014-01-23

Fråga om bygglov för bostadshus kan beviljas i Visby innerstad.

2014-01-22

Detaljplan har upphävts då en beaktansvärd risk finns för att den grönfläckiga paddans livsmiljö kan komma att skadas eller förstöras vid ett genomförande av planen och denna fråga inte utretts i en miljökonsekvensbeskrivning.

2014-01-21

Fråga om underinstansens dom kan anses ha gått någon av klagandena emot.

2014-01-20

I mål om föreläggande om rivning av olovligt uppförd byggnad har bl.a. fråga om proportionalitetsprincipen uppkommit.

2014-01-17

Mål om detaljplan för bostadsbebyggelse. Vid en avvägning mellan fastighetsägarnas intresse av att få en tillfartsväg fram till tomtgräns och motstående enskilda och allmänna intressen, har kommunen bedömt att fastighetsägarnas intresse av tillfartsväg får stå tillbaka. Mark- och miljööverdomstolen har inte funnit skäl att frångå den bedömningen.

2014-01-10

I ett ärende gällande tidsbegränsat bygglov har Mark- och miljööverdomstolen upphävt mark- och miljödomstolens beslut om att återförvisa ärendet till nämnden för prövning enligt 8 kap. 11 § ÄPBL. Eftersom bygglovet löpt ut och inte ytterligare kunnat förlängas har Mark- och miljööverdomstolen ansett att det saknats befogat intresse att få ansökan prövad enligt 8 kap. 14 § ÄPBL av mark- och miljödomstolen. 

2014-01-08

Fråga om byggsanktionsavgift enligt PBL kunnat påföras för att påbyggnad av elevhem påbörjats innan startbesked meddelats.


Fastighetsmål

2014-12-22

Ersättning vid fastighetsreglering. På grund av den påtagliga förbättring som fastighetsregleringen inneburit för den mottagande fastigheten har ersättningen bestämts efter ett genomsnittsvärde i stället för ett marginalvärde.

 

2014-12-22

Mål om höjning av tomträttsavgäld. Underlåtenhet att kommunicera av ena parten åberopade jämförelseoblekt har annsetts utgöra grovt rättegångsfel och föranleda återförvisning till mark- och miljödomstolen.

2014-12-22

Mål om höjning av tomträttsavgäld. Underlåtenhet att kommunicera av ena parten åberopade jämförelseobjekt har ansetts utgöra grovt rättegångsfel och föranleda återförvisning till mark- och miljödomstolen.

2014-12-16

Klandertalan enligt samfällighetslagen. En vägsamfällighetsförening (skogsbilväg) hade beslutet upplåta väg till rallykörning under en dag. Arrangören av rallyt åtog sig att återställa vägen vilket skulle innebära en viss förbättring av vägen utan kostnad för föreningen. En medlem klandrade beslutet och anförde att upplåtelsen inte ingår i föreningens uppgifter enligt stadgarna. MÖD fann att då syftet från föreningens sida med upplåtelsen vara att kostnadsfritt förbättra vägen, så omfattades upplåtelsen av samfällighetens syfte.

2014-12-16

Fråga om nödvändig processgemenskap utgjort hinder för målets prövning. Mark- och miljööverdomstolen har konstaterat att käromålets utformning påverkar bedömngen av talerätten. Redan kärandens påstående om en rätt för egen del gentemot svaranden har ansetts innebära att käranden har talerätt.

2014-12-12

Fastighetsägare ansökte om lantmäteriförrättning för rätt till utfartsväg (49 § anläggningslagen) från fritidsfastighet. Fråga uppkom om det var av väsentlig betydelse för fastigheten att erhålla rätt till bilväg. MÖD ansåg liksom MMD att vägrätt var av väsentlig betydelse.

2014-12-12

Fråga vid tillämpning av 4 kap. 3 a § expropriationslagen huruvida eventuellt förväntningsvärde, som uppkommit på grund av tidigare planaktiviteter från kommunens sida, ska beaktas vid bestämmande av expropriationsersättning.

2014-12-11

Fastighetsreglering. Förutsättningar har bedömts föreligga för överförande av ett 400 kvadratmeter stort område. En ledamot är skiljaktig.

2014-12-08

6 kap. 5 § fastighetsbildningslagen. Delägare i  marksamfällighet har ansett vara sakägare. Trots att överföringen av andel formellt inte inneburit ändrade andelstal har undantagsregeln i bestämmelsen att delägare inte behöver biträda överenskommelse om överlåtelse inte ansetts tillämplig.

2014-11-26

I ett mål om en anläggningsförrättning har Mark- och miljööverdomstolen delat upp andelstalslängden i en andelstalsserie för utförande och upprustning respektive en andelstalsserie för drift samt gjort en justering i förhållande till den förstnämnda andelstalsserien. Även fråga om fördelning av förrättningskostnader. 

 

2014-11-04

Klagandens ansökan om stämning i mål om klander av stämmobeslut hade avvisats av mark- och miljödomstolen då klaganden inte betalt ansökningsavgiften. Med hänsyn till att klaganden nu visat att han inom föreskriven tid betalt avgiften har Mark- och miljööverdomstolen upphävt avvisningsbeslutet och återförvisat målet.

2014-10-31

I ett mål om kostnader för en lantmäteriförrättning har Mark- och miljööverdomstolen konstaterat att det måste finnas ett ordentligt underlag om det ska gå att göra en bedömning av behovet av den tid som lagts ned i ärendet . Eftersom Lantmäteriet nu gett in ett sådant underlag har mark- och miljödomstolens dom ändrats och Lantmäteriets beslut om debitering av förrättningskostnader fastställts.

2014-10-30

Mark- och miljööverdomstolen har med ändring av underinstansernas avgöranden fastställt att omfattningen av ett servitut med ändamålet Avlopp, inte bör vara begränsat till en viss teknisk lösning eller utformning. Även fråga om rättegångskostnader.

2014-10-28

Fråga om fördelning av kostnaderna för utförande och drift av en gemensamhetsanläggning i form av en väg (15 § anläggningslagen).
Vilka kriterier lämpar sig för uppdelnig mellan fritids- och permanentboende?

2014-10-27

Vid omprövningsförrättning enligt 35 § anläggningslagen har visst markområde tagits i anspråk för breddning av väg. Mark- och miljööverdomstolen finner att det saknats förutsättningar för en omprövning av det tidigare förrättningsbeslutet och undanröjer mark- och miljödomstolens dom och Lantmäteriets beslut samt återförvisar förrättningen till Lantmäteriet för beslut om att ställa in förrättningen.

2014-10-23

I ledningsrättsmål har sakägare som är ledningshavarens motpart rätt till ersättning för rättegångskostnader i mark- och miljödomstolen oberoende av utgången i målet och oberoende av om denne har avstått mark eller särskild rättighet (29 § ledningsrättslagen och 16 kap. 14 § fastighetsbildningslagen).

2014-10-14

Fråga om gemensamhetsanläggning för väg som användes av två grupper av fastigheter som redan deltog i var sin gemensamhetsanläggning. Lantmäterimyndigheten hade efter omprövning av de registrerade gemensamhetsanläggningarna beslutat att vägen skulle ingå i den ena av dem och att de andra fastigheterna skulle delta i båda gemensamhetsanläggningarna. Förrättningen överklagades av de senare som yrkade ändring på sä sätt att de inte skulle behöva delta i den andra gemensamhetsanläggningen. I MÖD uppstod fråga om det fanns förutsättningar för omprövning. MÖD undanröjde förrättningen i överklagad del och återförvisade denna del för fortsatt prövning av frågan om vägens förvaltning.

2014-10-06

I ett mål om skadestånd har Mark- och miljööverdomstolen konstaterat att behörighet att pröva den talan som förs av bolaget inte finns. Mark- och miljödomstolens dom har därför upphävts och bolagets talan avvisats.

2014-10-06

I ett mål om skadestånd har Mark- och miljööverdomstolen konstaterat att behörighet att pröva den talan som förs av bolaget inte finns. Mark- och miljödomstolens dom har därför upphävts och bolagets talan avvisats

2014-10-06

I ett mål om skadestånd har Mark- och miljööverdomstolen konstaterat att någon behörighet att pröva den talan som förs i målet inte finns. Mark- och miljödomstolens dom har därför upphävts och bolagets talan avvisats

2014-09-18

Domvilla. Lantmäteriet har inte utfört erforderlig utredning i frågan om sakägare i en förrättning rörande fastighetsreglering. Beslutet har undanröjts och förrättningen har visats åter.

2014-09-11

I mål om ersättning vid fastighetsreglering har fastighetsägarna tillerkänts ytterligare ersättning utöver vad lantmäterimyndigheten bestämt.

2014-09-09

I mål om fastighetsreglering har mark- och miljödomstolen felaktigt konstaterat att yrkande om tillskapande av servitut framställts först i mark- och miljödomstolen och därför felaktigt avvisat yrkandet. Målet har återförvisats dit.

2014-09-05

Med ändring av underinstansernas avgöranden har Mark- och miljööverdomstolen bestämt att del av samfälld mark som tillförts viss fastighet i stället ska tillföras grannfastigheten, vilket båda fastighetsägarna har varit överens om.

2014-07-09

Omprövning av andelstal för väg enligt 35 § anläggningslagen. Fråga i målet har varit andelstal för fastigheter med avseende på den verksamhet som bedrivs på fastigheterna.

 

 

2014-07-01

Klander av föreningsstämmobeslut. Fråga om det förelegat skäl att häva det klandrade beslutet på den grunden att beslutet innebär att föreningen bedriver verksamhet som är främmande för ändamål som samfälligheten ska tillgodose.  

2014-06-25

Fråga om fördelning av kostnader för mark som tas i anspråk för två gemensamhetsanläggningar. Då det inte utan betydande svårigheter går att utläsa av domen vilken ersättning som belöper på var och en av gemensamhetsanläggningarna och hur kostnaderna fördelats på respektive fastighetsägare har domen undanröjts och målet visats åter till mark- och miljödomstolen för ny behandling.


 

2014-06-24

På grund av bristande kommunicering hos Lantmäteriet har Mark- och miljööverdomstolen undanröt Lantmäteriets beslut såvitt avser dels fastighetsbildningsbeslut att bilda vägservitut och dels fördelningen av förrättningskostnaderna och återförvisat målet i dessa delar till Lantmäteriet för fortsatt handläggning.

2014-06-17

En person som är ägare till en fastighet som deltar i en gemensamhetsanläggning är att anses som taleberättigad över ett lantmäteribeslut. Mark- och miljödomstolens beslut om avvisning av personen har därför undanröjts och målet visats åter till mark- och miljödomstolen för prövning av överklagandet i sak.

 

2014-06-16

Innehavare av ledningsrätt för jordkabel är, med anledning av att Sydvästlänken korsar jordkabeln, att se som känd sakkägare och borde ha kallats till ledningsrättsförrättningen avseende Sydvästlänken. Felet har ansetts kunnat läkas av mark- och miljödomstolen varför målet återförvisas dit.


 

2014-06-04

Fråga om vilket krav på utredning och bevisning som ska ställas vid upphävande av servitut då servitutet på grund av ändrade förhållanden inte behövs för den härskade fastigheten eller om nyttan är ringa i jämförelse med belastningen på den tjänande fastigheten.

2014-06-04

Fråga om ersättning för rättegångskostnader till part som är yrkesverksam som jurist och i målet fört sin egen talan. Någon reell kostnad för ombudsarvode anses inte ha uppkommit. Skälig ersättning har utgått för eget arbete och tidsspillan i anledning av rättegången.

2014-05-27

Fastighetsbestämning. Fråga om ett olokaliserat färdselservitut blivit lokaliserat. Även fråga om det finns skäl att begränsa servitutet genom fastighetsreglering.

 

2014-05-21

Vid aktuell klyvning har det ansetts skäligt att fördela förrättningskostnader med 40/60.

2014-05-06

Fastställande av tomträttsavgäld. En i tomträttsavtalet intagen begränsning av tomträttshavarens möjlighet att välja energilösning har bedömts påverka markvärdet marginellt i sänkande riktning.

2014-05-02

Då fastighetsbildning inom detaljplnelagt område inte får ske i strid mot planen har en ansökan om avstyckning nekats. Avvikelsen har inte ansetts vara en sådan mindre avvikelse som inte motverkar planens syfte och som därför har kunnat godtas.

2014-04-08

Har ett beslut om fastighetsbildning överklagats efter förrättningens avslutande, och återkallar den som sökt åtgärden sin ansökan, ska enligt 16 kap. 12 § andra stycket FBL under vissa förutsättningar förrättningen undanröjas i den del som återkallelsen avser.

2014-04-07

Genomsnittsvärdeprincipen har ansetts tillämplig vid bestämmande av ersättning för utfartsväg inom kvartersmark

2014-04-03

Fråga om bestämmande av ersättning, enligt 50 a § anläggningslagen, för rätt att använda befintlig väg. Vid bestämmandet av ersättningen har hänsyn tagits inte bara till den slitning av vägbanan som beräknas uppkomma genom vägens begagnande utan också till intrång och värdeminskning för den tjänande fastigheten samt värdeökning för den härskande fastigheten.

2014-04-03

Fastställande av tomträttsavgäld för fastighet i Malmö kommun.

 

2014-03-26

I mål om ledningsrätt för Sydvästlänken har innehavare av befintliga kraftledningar som upplåtits med ledningsrätt eller officialservitut ansetts som känd sakägare i de fall den nya ledningsrätten innebär att den nya ledningen kommer att korsa eller dras nära intill befintlliga ledningar. Målet har återförvisats till mark- och miljödomstolen.

 

2014-03-26

I mål om ledningsrätt för Sydvästlänken har innehavare av befintliga kraftledningar som upplåtits med ledningsrätt eller officialservitut ansetts som känd sakägare i de fall den nya ledningsrätten  innebär att den nya ledningen kommer att korsa eller dras nära intill befintliga ledningar. Målet har återförvisats till mark- och miljödomstolen.

 

2014-03-24

I mål om ledningsrätt för Sydvästlänken har innehavare av ledningsrätt till va-ledningar som kommer att korsas av Sydvästlänken ansetts som sakägare. Frågan om eventuell konflikt mellan ledningsrätterna ska prövas av mark- och miljödomstolen varför målet återförvisas dit.

2014-03-14

Fråga om skälig ersättning för förrättningskostnader vid fastighetsbestämning.

2014-03-06

Klagan över domvilla. Lantmäteriet hade i beslut om fastighetsreglering omvandlat avtalsservitut för väg till officialservitut utan att ägare till tjänande fastighet tagits upp som sakägare och inte heller underrättats om ärendet.

2014-03-06

Fråga om fördelning av förättningskostnader i mål om inrättande av gemensamhetsanläggning.

2014-03-04

Sedan staten genom Naturvårdsverket under ett antal år förvärvat skogsfastigheter för att bilda tre närbelägna naturreservat medförde förvärven ett behov av förändring i andelstalen för ett flertal fastigheter i en gemensamhetsanläggning. Naturvårdsverket ansökte därför hos Lantmäteriet om att andelstalen för berörda fastigheter skulle justeras. Lantmäteriet beslutade därefter att upphäva det gamla anläggningsbeslutet och istället inrätta nya gemensamhetsanläggningar samt om andelstal för dessa. Lantmäteriet beslöt även att Naturvådsverket skulle svara för hela förrättningskostnaden. Mark- och miljödomstolen fastställde Lantmäteriets beslut. Sedan Naturvårdsverket överklagat mark- och miljödomstolens dom med yrkande att det skulle fastställas att Naturvårdsverket skulle förplitas att svara för ca hälften av kostnaderna och resterande del skulle fördelas mellan övriga  fastighetsägare efter andelstal har Mark- och miljööverdomstolen bifallit Naturvårdsverkets talan huvudsakligen på den grunden att ombildningen var till nytta även för övriga fastighetsägare. Mark- och miljööverdomstolen fastställde därför att Naturvådsverket skulle betala medgivet belopp och visade målet äter till Lantmäteriet för fördelning av återstående del av förrättningskostnaderna.

2014-03-03

Fråga i mål om avvisad talan om talan avseende återbetalning av anläggningsavgift enligt 48 a AL kan väckas hos mark- och miljööverdomstol genom återvinning av ansökan om betalningsföreläggande och överlämnande till mark- och miljödomstol.

2014-02-26

Ledningsrätt har sökts av ett elbolag för en ledning som erhållit nätkoncession enligt ellagen. Det förhållandet att fastighetsägarens argument  i huvudsak avser frågor som har behandlats i beslutet rörande nätkoncession medför inte  att hans talan mot Lantmäteriets beslut att upplåta ledningsrätt i hans fastighet inte ska prövas i sak.Det har därför varit fel av mark- och miljödomstolen att avvisa  fastighetsägarens överklagande av Lantmäteriets beslut varför Mark- och miljööverdomstolen undanröjt beslutet och visat målet åter till mark- och miljödomstolen för prövning i sak.

2014-02-05

Domvilla. En nyttjanderätt, arrende, berördes av en fastighetsreglering. Rättighetshavaren borde rätteligen ha upptagits som sakägare i förrättningen. Eftersom så inte har skett ska Lantmäteriets avslutningbeslut undanröjas och målet återförvisas för ny handläggning.

2014-01-29

Då en lantmäteriförrättning inte kan delas upp på så sätt att den avslutas i en del och återförvisas till Lantmäteriet i en annan del har Mark- och miljööverdomstolen, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, undanröjt Lantmäteriets förrättningsbeslut och återförvisat förrättningen i sin helhet till Lantmäteriet för fortsatt handläggning.

2014-01-22

Lantmäteriets beslut att ställa in en förrättning rörande klyvning utan ytterligare utredning och kommunicering har ansetts utgöra handläggningsfel. Lantmäteriets beslut undanröjdes och målet visades åter till Lantmäteriet för fortsatt handläggning.

2014-01-21

Mark- och miljööverdomstolen har i ett mål om fastighetsbestämning av servitut funnit att en överenskommelse från år 1865 avseende rätt att nyttja stränder är att betrakta som ett officialservitut och att ändamålet med servitutet ska fastställas i enlighet med Lantmäteriets beslut.

2014-01-15

Fråga om det förelegat förutsättningar för omprövning av förrättning enligt 35 § anläggningslagen.

2014-01-13

Fråga om beräkning av andelstal för fastighet med skogsmark som upplåts för naturreservat. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att skäl saknas att frångå Lantmäteriets rekommendationer "Underlag för tillämpning av tonkilometermetoden" vilket innebär att andelstalet för fastigheten ska baseras på en trafikmängd om 400 ton/år i enlighet med schablonen. Mark- och miljööverdomstolen har också funnit att fastigheten inte ska erlägga ersättning för inlösen enligt 37 § anläggningslagen eftersom något beräknat överskott inte tillförs fastigheten. 


Övriga mål

2014-09-30

Mot bakgrund av arrendenas närhet till Stockholm och till viss del andra arrendatorers medgivande av en viss arrendeavgift har föranlett domstolen att bestämma arrendeavgifterna till ett högre belopp än vad klagandena har ansett skäligt. 

2014-09-17

Hovrätten har inte funnit skäl att medge ytterligare jämkning av debitering för vatten som runnit ut på grund av läckage än den jämkning Va-nämnden medgett. Även fråga om hur ränta vid återbetalning av brukningsavgifter ska bestämmas.

2014-06-24

Hovrätten har, vid prövning av skälig arrendeavgift för bostadsarrende, inte funnit skäl att ändra den avgift som arrendenämnden fastställt.

2014-06-12

Ett kommanditbolag har i egenskap av fastighetsägare ålagts att betala anläggningsavgift. Huvudfrågan i målet - om komplementären i bolaget är solidariskt betalningsansvarig - har besvarats nekande med hänvisning till vattentjänstlagens bestämmelser. Va- nämndens beslut har inte ändrats.

 

2014-06-04

Svea hovrätt har fastställt ett beslut av Va-nämnden att förbjuda kommunen att stänga av vattentillförseln till en fastighet och att ogilla fastighetsägarens krav på skadestånd från kommunen.

2014-02-12

Tillämpning av schabloniserad beräkning av nytta vid bestämmande av anläggnings- och förbrukningsavgift i kommunens va-taxa.

2014-01-20

Hovrätten har funnit att förutsättningar för uttagande av anläggningsavgift för bortledande av dagvatten från fastighet förelegat.


Brottmål

2014-11-27

Fråga bl.a. om storleken av företagsbot vid miljöbrott genom oaktsamt utsläpp av styren.

2014-11-06

Med ändring av tingsrättens dom har hovrätten dömt den tilltalade för artskyddsbrott bestående i att denne salufört skinn märkta med ordet "varg" i strid med bestämmelser i den s.k. CITES-förordningen.

2014-10-30

Ett bolags borrning för bergvärme har p.g.a otillräcklig sedimentering lett till utsläpp av s.k. borrkax , vilket inneburit förorening skadlig för djur. Utsläppet har inte bedömts vara av ringa betydelse. Bolaget har för detta miljöbrott ålagts företagsbot.

2014-04-11

Hovrätten har funnit att utförda rensingsarbeten varit anmälningspliktiga eftersom arbetena har kunnat skada fisket. Med ändring av tingsrättens dom har hovrätten dömt den tilltalade för otillåten miljöverksamhet och bestämt påföljden till böter.

2014-03-27

Mot bakgrund av brottets straffvärde har hovrätten, även med beaktande av den företagsbot som dömts ut, funnit att det av tingsrätten utdömda dagsbotsantalet inte bör sättas ned