JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 5477-13

Sedan staten genom Naturvårdsverket under ett antal år förvärvat skogsfastigheter för att bilda tre närbelägna naturreservat medförde förvärven ett behov av förändring i andelstalen för ett flertal fastigheter i en gemensamhetsanläggning. Naturvårdsverket ansökte därför hos Lantmäteriet om att andelstalen för berörda fastigheter skulle justeras. Lantmäteriet beslutade därefter att upphäva det gamla anläggningsbeslutet och istället inrätta nya gemensamhetsanläggningar samt om andelstal för dessa. Lantmäteriet beslöt även att Naturvådsverket skulle svara för hela förrättningskostnaden. Mark- och miljödomstolen fastställde Lantmäteriets beslut. Sedan Naturvårdsverket överklagat mark- och miljödomstolens dom med yrkande att det skulle fastställas att Naturvårdsverket skulle förplitas att svara för ca hälften av kostnaderna och resterande del skulle fördelas mellan övriga  fastighetsägare efter andelstal har Mark- och miljööverdomstolen bifallit Naturvårdsverkets talan huvudsakligen på den grunden att ombildningen var till nytta även för övriga fastighetsägare. Mark- och miljööverdomstolen fastställde därför att Naturvådsverket skulle betala medgivet belopp och visade målet äter till Lantmäteriet för fördelning av återstående del av förrättningskostnaderna.

Tillhörande dokument