JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 10231-13

I mål om tillstånd till utökad verksamhet avseende lossning och lastning av bulkmaterial har Mark- och miljööverdomstolen i likhet med mark- och miljödomstolen funnit att verksamhetens transporter riskerar att medföra en bullerstörning som på ett betydande sätt sätt kan försvåra bevarandet av fågelarter i ett närliggande Natura 2000-område och att tillstånd enligt 7 kap. 28 a och b §§ därför inte kan lämnas.

Tillhörande dokument