JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 11104-13

Mark har i detaljplan för bostäder tagits i anspråk för allmän plats, natur, för att möjliggöra en gångstig längs en sjöstrand. Frågan i målet var främst om kommunen vid utformningen av detaljplanen tagit skälig hänsyn till befintliga äganderätts- och fastighetsförhållanden. Detaljplanen har fastställts av Mark- och miljööverdomstolen.

Tillhörande dokument