JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 1862-14

Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, bedömt att byggnadsnämnden haft tillräckliga skäl att åberopa krav på föregående detaljplan som grund för att avslå ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus.

Tillhörande dokument