JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 223-14

Fråga om förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus på fastighet (X i Norrtälje kommun) i område som med hänsyn till kulturmiljön är av riksintresse. Åtgärden har bedömts innebära viss negativ påverkan på bevarandeintressena, men inte i sådan utsträckning att påtaglig skada skulle uppstå. Positivt förhandsbesked har därför meddelats.

Tillhörande dokument