JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 3484-14

Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, bedömt att en byggnadsnämnd haft tillräckliga skäl att åberopa krav på föregående detaljplan som grund för att avslå en begäran om förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus.

 

Tillhörande dokument