JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 3560-14

Ett beslut om avgift för en bygglovsansökan har bedömts avse ett bolag som sökande i bygglovsärendet. Klaganden har därför i egenskap av ställföreträdare för bolaget varit berättigad att överklaga avgiftsbeslutet. Mark- och miljödomstolens beslut att avvisa överklagandet har därför undanröjts och målet återförvisats dit för prövning i sak.

Tillhörande dokument