JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 4890-13

Ett radhus är beläget inom ett område som av Riksantikvarieämbetet bedömts vara av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken (Stockholms inlopp). Fråga om en föreslagen påbyggnad på radhuset påverkar områdets helhetsverkan på ett sådant sätt att den inte är lämplig med hänsyn till stadsbilden m. m. enligt 3 kap. 1 § ÄPBL. Även fråga om åtgärden är förenlig med varsamhetskravet i 3 kap. 10 § ÄPBL.


 

Tillhörande dokument