JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 8800-13

Mark- och miljödomstolen har bedömt att det förekommit förfarandefel under planprocessen eftersom detaljplanen avvikit från översiktsplanen och kommunen inte iakttagit de formella regler som då gäller. Mark- och miljödomstolen har även bedömt att ett genomförande av detaljplanen skulle innebära påtaglig skada på område av riksintresse för kulturmiljövården. Beslutet att anta detaljplanen har därför upphävts av mark- och miljödomstolen. Mark-och miljööverdomstolen har funnit att det var rätt att upphäva antagandebeslutet på de grunder mark- och miljödomstolen anfört. Kommunens överklagande till Mark- och miljööverdomstolen har därför avslagits.    

Tillhörande dokument