JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen

Miljömål

2015-12-30

Va-nämndens beslut om åläggande för kommun att återbetala viss anläggningsavgift avseende dagvatten har ändrats efter fastighetsägarnas medgivande.

2015-12-29

Varken privilegiebrev eller en dom från år 1959 har ansetts innefatta en tillståndsprövning av nuvarande vattenverksamhet vid kraftverket i Gisslarbo. Länsstyrelsen har därför ansetts ha fog för att förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd till vattenverksamheten. Även fråga om föreläggandets utformning. 

2015-12-29

Länsstyrelsen beslutade att en vattenverksamhet i form av pålning för ny brygga huvudsakligen kunde genomföras enligt anmälan. Ett sådant ställningstagande i ett anmälningsärende omfattas inte av undantagsbestämmelsen i 7 kap. 16 § miljöbalken. MÖD ansåg därför att strandskyddsdispens krävdes för åtgärden.

2015-12-21

En kommunal nämnd förbjöds att använda vissa byggnader för skolverksamhet. Beslutet överklagades av det bolag som hyrde ut byggnaderna till nämnden. Mark- och miljööverdomstolen har tillerkänt bolaget klagorätt avseende länsstyrelsens beslut att avslå bolagets inhibitionsyrkande. Detta då förbudet påverkat bolagets rättsliga ställning och bolaget haft ett beaktansvärt intresse av att få de rättsliga förutsättningarna av förbudet överprövade.

2015-12-18

En jordbruksfastighet har förvärvats för att exploateras för handelsändamål. I samband därmed har fråga uppkommit bl.a. om avledning av dagvatten och omprövning av markavvattningsföretaget från 1932 samt kulvertering av en bäck som rinner genom det tilltänkta handelsområdet.

2015-12-16

I mål om godkännande i efterhand av lagnings- och ändringsarbeten på regleringsdamm har Mark- och miljööverdomstolen haft att ta ställning till förutsättningar att föreskriva skyddsåtgärder. Då det varit fråga om uppbyggnad av en helt ny damm (efter haveri) har det, utan hinder av bl.a. tidigare tillstånd, bedömts finnas förutsättningar att föreskriva de skyddsåtgärder som krävs med stöd av miljöbalken för att uppnå gällande miljökvalitetsmål. I målet har inrättande av fiskpassage och minimitappning bedömts vara motiverade och rimliga åtgärder.

2015-12-15

En fastighetsägare har förelagts att ta bort en brygganläggning som till större delen ligger inom strandskyddsområde. I föreläggandet har överlåtits åt fastighetsägaren att själv avgöra till vilken del bryggan ligger inom strandskyddsområdet. MÖD har upphävt föreläggandet eftersom det inte varit tillräckligt preciserat för att kunna godtas.

2015-12-14

Nämnden har, vid vite, förelagt de tre ägarna av en fastighet att ta bort ett staket på fastigheten med hänvisning till reglerna om strandskydd. Av utredningen har framgått att hela eller i vart fall delar av staketet inte låg på delägarnas fastighet, att staketet uppförts av den ena delägaren vid en tidpunkt när endast denna ägt fastigheten, och att delar av staketet låg utanför strandskyddsområdet. Föreläggandet har ansetts ha sådana allvarliga fel att det ska upphävas.

2015-12-10

Ett bolag med befintlig såg- och impregneringsverksamhet har ansökt om ett utökat tillstånd. Utökningen skulle bl.a. medföra ett utökat antal transporter av impregneringsvätska. Med hänsyn till att det är fråga om en befintligt verksamhet och de stora kostnaderna för att flytta verksamheten har det ansetts orimligt att neka ansökt utökning enligt 2 kap. 6 § miljöbalken. Med hänsyn till att verksamheten ligger på en grundvattentäkt som förser över 80 000 människor med vatten och då det inte finns någon reservvattentäkt, har ansökt utökning inte ansetts kunna tillåtas enligt 2 kap. 9 § miljöbalken.

2015-12-10

Slutligt villkor för vindkraftverk. Tekniska hinder har inte ansetts föreligga för att föreskriva om villkor till skydd för fladdermöss.

2015-12-10

Slutligt villkor för vindkraftverk. Tekniska hinder har inte ansetts föreligga för att föreskriva om villkor till skydd för fladdermöss.

2015-12-09

Fråga om ett överklagande till mark- och miljödomstolen i ett anmälningsärende även innefattat ett överklagande av länsstyrelsens ställningstagande i strandskyddsfrågan.

2015-12-09

Strandskyddsdispens. Mark- och miljödomstolen begick ett handläggningsfel genom att lägga fotografier länsstyrelsen tog vid platsbesök, då sökanden inte var närvarande, till grund för bedömningen utan att sökanden dessförinnan fått del av fotografierna. Felet har läkts i Mark- och miljööverdomstolen. I övrigt har domstolen instämt i mark- och miljödomstolens bedömning att ansökan om dispens ska avslås.

2015-12-09

I ett mål om tillstånd att leda bort grundvatten för kommunal vattenförsörjning har mark- och miljödomstolen beslutat att tillståndet ska gälla i 30 år från lagakraftvunnen dom. MÖD har upphävt tidsbegränsningen, eftersom det inte kommit fram några omständigheter i det enskilda fallet som påkallat en tidsbegränsning.

2015-12-08

Tillstånd till havsbaserad vindkraftspark. MÖD har gett tillstånd till uppförande och drift av en vindkraftspark om högst 50 verk. MÖD har funnit att verksamheten kan tillåtas med de villkor som föreskrivs i domen, bl.a. till skydd för torsk och tumlare. Domstolen har även bedömt att verksamheten är samhällsekonomiskt tillåtlig enligt bestämmelsen i 11 kap. 6 § miljöbalken.

2015-12-04

I mål om tillstånd till bortledning av grundvatten för infrastrukturprojektet E4 Förbifart Stockholm har bullervillkor ändrats. Prövotidsförordnandet avseende skadereglering om påverkan från grundvattenbortledning har begränsats så att påverkan från buller, stomljud, vibrationer och radon inte omfattas. Mark- och miljööverdomstolen har förordnat om prövotid angående kompensationsåtgärder.Trafikverket ska utreda vilka åtgärder som kan vidtas för att kompensera påverkan i ett naturreservat och ett kulturreservat.

 

2015-12-04

I mål om tillstånd för tillfällig hamn för infrastrukturprojektet E4 Förbifart Stockholm har prövotid meddelats. Trafikverket ska utreda
vilka bullerbegränsande åtgärder som kan vidtas innan slutliga bullervillkor bestäms.

2015-12-04

I mål om tillstånd för tillfällig hamn för infrastrukturprojektet E4 Förbifart Stockholm har prövotid meddelats. Trafikverket ska utreda
vilka bullerbegränsande åtgärder som kan vidtas innan slutliga bullervillkor bestäms.

2015-12-04

I mål om tillstånd för tillfällig hamn för infrastrukturprojektet E4 Förbifart Stockholm har prövotid meddelats. Trafikverket ska utreda
vilka bullerbegränsande åtgärder som kan vidtas innan slutliga bullervillkor bestäms.

2015-11-27

Vitesföreläggande om försiktighetsmått avseende spilloljetank m.m. MÖD har flyttat fram tiden för fullgörande.

2015-11-27

Anmälan enligt miljöbalken av vindkraftverk. Tillräckliga skäl för förbud har funnits.

 

2015-11-27

Strandskydd. Strandskyddsdispens krävs för uppförande av vindkraftverk eftersom anläggningen hindrar allmänhetens tillträde.Prövningen kan inte begränsas till att enbart omfatta den del av fundamentet som placerats  inom strandskyddsområde. Särskilda skäl för dispens har saknats.

 

2015-11-26

Svea hovrätt har fastställt Va-nämndens beslut att avvisa målet eftersom ett anslutningsavtal mellan huvudmannen och fastighetsägaren vilade på privaträttslig grund och det inte heller vid avtalets ingående fanns en avsikt att utvidga verksamhetsområdet.

2015-11-26

Att inrätta WC ansluten till sluten tank och att inrätta ett BDT-avlopp har bedömts som två avloppsanordningar som var för sig krävt tillstånd. Nämnden har därför haft rätt att ta ut två miljösanktionsavgifter av fastighetsägaren för att denne inte har sökt tillstånd till anordningarna. 

2015-11-25

MÖD har funnit att tillsynsmyndighetens föreläggande mot en fastighetsägare att vid vite reparera en bostadslägenhet uppfyller kravet på tydlighet.

2015-11-24

Fråga om tillstånd till sökt vattenverksamhet kan ges med hänsyn till detaljplanen för området och till risken för skador och olägenheter till följd av verksamheten.

2015-11-24

Va-nämnden har förpliktat ägaren av en fastighet och inte dennes hyresgäst att betala brukningsavgift till kommunen. MÖD har inte ändrat beslutet.

2015-11-12

En bildskärm för reklam har på grund av de olägenheter i form av ljusstörningar den medför för boende bedömts som olämpligt lokaliserad. Nämndens förbud att använda bildskärmen har därför fastställts.

2015-11-12

Avvisat överklagande. Felaktig fullföljdshänvisning har ansetts ursäkta för sent inkommet överklagande. Målet har av Mark- och miljööverdomstolen återförvisats till överklagandeinstansen för prövning.

2015-11-12

Avvisat överklagande. Felaktig fullföljdshänvisning har ansetts ursäkta för sent inkommet överklagande. Målet har av Mark- och miljööverdomstolen återförvisats till överklagandeinstansen för prövning.

2015-11-11

Strandskyddsdispens. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att hemfridszonen inte omfattar platsen för en planerad bastu 130 meter från huvudbyggnaden. Förutsättningar för dispens saknades.

2015-11-11

I ett mål gällande villkor för täktverksamhet finner MÖD, när det gäller ett villkor om bullernivåer, inte skäl att frångå de riktvärden som Naturvårdsverket angett i sin vägledning. Bolagets överklagandet bifalls därför i denna del. Bolagets övriga yrkanden om villkorsändringar avslås däremot.

 

 

2015-11-09

Ansökan om nätkoncession för linje avseende markförlagd starkströmskabel. Sökanden har samrått med enskilda fastighetsägare, men inte andra närboende, inom särskilt avstånd från föreslagen ledningsdragning genom direktutskick och därutöver annonserat i lokaltidning. Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och verkningar har samrådets omfattning och form bedömts tillräckligt.

2015-11-09

Ansökan om nätkoncession för linje avseende markförlagd starkströmskabel. Sökanden har samrått med enskilda fastighetsägare, men inte andra närboende, inom särskilt avstånd från föreslagen ledningsdragning genom direktutskick och därutöver annonserat i lokaltidning. Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och verkningar har samrådets omfattning och form bedömts tillräckligt.

2015-11-06

Dispens från markavvattningsförbud (11 kap. 14 § MB). Vid dispensprövningen ska påverkan på naturvärden bedömas. Denna prövning måste inkludera eventuella konsekvenser vad gäller  påverkan på miljön i ett Natura 2000-område.

2015-11-06

Ansökan om lagligförklaring av ett antal bryggor som disponeras av en båtklubb. Bryggorna är uppförda runt 1975 då det generella strandskyddet infördes. En brygga är uppförd före 1975 och tre bryggor är uppförda efter 1975. Frågan i målet är hur de bryggor som uppförts efter det att det generella strandskyddet införts ska bedömas. MÖD finner att det, även med beaktande av de bestämmelser om strandskydd som då gällde, finns utrymme att bifalla ansökan om lagligförklaring.

2015-11-05

Markavvattning.Trafikverket har ansökt om omprövning av en markavvattningssamfällighet. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att Trafikverket i egenskap av väghållare har rätt att ansöka om omprövning, även om verket inte är deltagare utan får anses vilja bli det.

2015-11-05

Markavvattning. Trafikverket har ansökt om omprövning av en markavvattningssamfällighet. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att Trafikverket i egenskap av väghållare har rätt att ansöka om omprövning, även om verket inte är deltagare utan får anses vilja bli det.

2015-11-05

Markavvattning. Trafikverket har ansökt om omprövning av en markavvattningssamfällighet. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att Trafikverket i egenskap av väghållare har rätt att ansöka om omprövning, även om verket inte är deltagare utan får anses vilja bli det.

2015-11-03

Ett vitesföreläggande anses vara tillräckligt klart och precist utformat varför det inte finns någon uppenbar och väsentlig brist i det som utgör skäl att inte döma ut vitet. Mark- och Miljööverdomstolen konstaterar även att underinstansen inte borde ha avvisat ett yrkande om ersättning för rättegångskostnader utan avslagit detta efter prövning i sak samt avslår nämnda yrkande med hänsyn till utgången i målet.

2015-11-02

MÖD har bedömt att det funnits förutsättningar för att bevilja strandskyddsdispens för en ersättningsbyggnad och har därför, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, fastställt miljö- och byggnadsnämndens dispensbeslut.

Strandskydd, ersättningsbyggnad

2015-10-30

Fråga om tillstånd till tillfällig utskeppningshamn för transport av massor från iordningsställandet av verksamhetsytor kan ges med hänsyn till risken att fartygstrafiken från verksamheten, tillsammans med annan verksamhet i området, medför spridning av förorenade sediment i vattenförekomsten utmed del av farleden. Mark- och miljödomstolen meddelade tillstånd till verksamheten. MÖD har inte ändrat tillståndsbeslutet.

2015-10-30

Uppskjutna villkor för tillstånd till oljeraffinaderi om föroreningsskador i bottensediment till följd av äldre utsläpp från raffinaderiet. Mark- och miljödomstolen förordnade att sökanden under en prövotid ska fortsätta utreda om det är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt att utföra en täckning av det förorenade området eller delar av området, samt utreda förutsättningarna för kontrollerad naturlig återhämtning. MÖD har förordnat att sökanden också ska utreda förutsättningarna för att genom muddring sanera grundare delområden inom det förorenade området samt för att omhänderta det muddrade materialet.

2015-10-30

Tillstånd att anlägga och driva en hamn för godstrafik. Efter det att MÖD hade förklarat verksamheten tillåtlig  meddelade mark- och miljödomstolen tillstånd till verksamheten samt föreskrev villkor. Frågor i MÖD är nu bl.a. betydelsen av att det efter  tillåtlighetsprövningen föreskrivits att vissa miljökvalitetsnormer ska gälla som gränsvärdesnormer samt att det även uppmärksammats att fartygstrafiken till och från hamnen kan medföra risk för spridning av förorenade sediment i vattenförekomsten utmed del av farleden. Även frågor om hur ickeförsämringskravet i ramvattendirektivet ska tillämpas och om formulering av villkor. MÖD har endast gjort vissa ändringar av de villkor som mark- och miljödomstolen föreskrivit samt skjutit upp frågan om ytterligare villkor vad avser landstransporter till och från hamnen.

2015-10-28

Fråga om jämkning av anläggningsavgift med hänsyn till att lokalen utgörs av förråd med endast ett litet WC samt handfat vid sidan om. MÖD instämmer i Va-nämndens bedömning att det inte föreligger tillräckliga skäl för vare sig jämkning eller att avgiften ska fördelas på årliga betalningar.

2015-10-26

Fråga om en kommunal nämnd haft fog för att med stöd av miljöbalken förelägga en fastighetsägare att riva och bortforsla två byggnader som ursprunligen uppförts för militärt ändamål p.g.a. att de utan strandskyddsdispens numer utnyttjas för fritidsändamål.

2015-10-23

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det för verksamheten vid Lönsboda avloppsreningsverk inte har funnits en sådan fördelning av det organisatoriska ansvaret som uppfyller kraven i 4 § förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Det har därmed funnits förutsättningar att ta ut miljösanktionsavgift. Mark- och miljödomstolens dom har därför ändrats och länsstyrelsens beslut fastställts.

2015-10-23

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det för verksamheten vid Osby avloppsreningsverk inte har funnits en sådan fördelning av det organisatoriska ansvaret som uppfyller kraven i 4 § förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Det har därmed funnits förutsättningar att ta ut miljösanktionsavgift. Mark- och miljödomstolens dom har därför ändrats och länsstyrelsens beslut fastställts.

2015-10-20

Mark- och miljööverdomstolen har ändrat underinstansens beslut och tillerkänt klaganden skäligt bidrag ur bygdeavgiftsmedel för att åtgärda och förebygga erosionsskador.

2015-10-19

Tillstånd till gruppstation för vindkraftverk. Mark- och miljödomstolen har som bullervillkor föreskrivit att gränsvärdet ska innehållas vid störningskänslig plats vid bostad. Fråga om sökandebolaget har visat att bolaget har förutsättningar att uppfylla villkoret. Även fråga om lokaliseringen av verken är lämplig med hänsyn till fladdermusfaunan.

2015-10-16

Ett föreläggande, förenat med vite, har utformats som en förpliktelse att redovisa att avloppsvatten omhändertagits i enlighet med vissa bestämmelser i miljöbalken. Föreläggandet uppfyller enligt MÖD inte kravet på precision. Ansökan om utdömande av vite har avslagits.

2015-10-16

Strandskyddsdispens har inte getts för en stuga på en flotte avsedd att användas i samband med fritidsfiskeverksamhet

2015-10-14

En miljönämnd har yrkat att vite ska dömas ut mot ett bolag som inte följt ett föreläggande. Föreläggandet har delgetts med metoden särskild delgivning med juridisk person (29 § delgivningslagen) och har vunnit laga kraft. Bolaget har invänt mot yrkandet att föreläggandet inte nått  bolagets ledning pga ägarbyte alternativt att personal på plats inte förstått ärendet. MÖD fann att det inte fanns hinder mot att delge föreläggande med särskild delgivning med juridisk person. Vidare gäller att, till skillnad från vad som gäller för fysiska personer, kravet på faktisk kännedom om vitesföreläggande inte för delgivning med aktiebolag.

2015-10-14

En miljönämnd har yrkat att vite ska dömas ut mot ett bolag som inte följt ett föreläggande. Föreläggandet har delgetts med metoden särskild delgivning med juridisk person (29 § delgivningslagen) och har vunnit laga kraft. Bolaget har invänt mot yrkandet att föreläggandet inte nått  bolagets ledning pga ägarbyte alternativt att personal på plats inte förstått ärendet. MÖD fann att det inte fanns hinder mot att delge föreläggande med särskild delgivning med juridisk person. Vidare gäller att, till skillnad från vad som gäller för fysiska personer, kravet på faktisk kännedom om vitesföreläggande inte för delgivning med aktiebolag.

2015-10-14

En miljönämnd har yrkat att vite ska dömas ut mot ett bolag som inte följt ett föreläggande. Föreläggandet har delgetts med metoden särskild delgivning med juridisk person (29 § delgivningslagen) och har vunnit laga kraft. Bolaget har invänt mot yrkandet att föreläggandet inte nått  bolagets ledning pga ägarbyte alternativt att personal på plats inte förstått ärendet. MÖD fann att det inte fanns hinder mot att delge föreläggande med särskild delgivning med juridisk person. Vidare gäller att, till skillnad från vad som gäller för fysiska personer, kravet på faktisk kännedom om vitesföreläggande inte för delgivning med aktiebolag.

2015-10-07

I mål där ett dikningsföretag anmält att en fastighetsägare hade vidtagit åtgärder i ett dike som omfattades av dikningsföretagets tillstånd har Mark- och miljööverdomstolen funnit att tillsynsmyndigheten borde ha vidtagit tillsynsåtgärder. Mark- och miljödomstolens dom har därför undanröjts och målet återförvisats till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.

2015-10-01

Va-mål. Fråga om erläggande av anläggningsavgift (tilläggsavgift) för en nyuppförd åretruntbostad på en fastighet som tidigare var bebyggd med en fritidsbostad och en friggebod.

2015-10-01

Ett yrkande om intrångsersättning vid förundersökningstillstånd enligt 7 kap. 6 § expropriationslagen har ogillats.

2015-10-01

Yrkanden om intrångsersättning vid förundersökningstillstånd enligt 7 kap. 6 § expropriationslagen har ogillats.

2015-09-30

Föreläggande om begränsning av eldning i en braskamin i ett radhusområde. MÖD finner att nämnden för att uppfylla sin utredningsskyldighet måste genomföra proveldning på sådant sätt att det går att bedöma om vedeldningen kräver ytterligare tillsynsåtgärder. Målet återförvisas till nämnden.

2015-09-30

Mark- och miljödomstolen har avvisat en ansökan om täkttillstånd på grund av processhinder (avsaknad av alternativredovisning i miljökonsekvensbeskrivningen). Eftersom en sådan har funnits återförvisas målet för fortsatt handläggning.

2015-09-29

Fråga om tillstånd till torvtäkt inom en del av en mosse där torvtäkt tidigare har bedrivits. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att området har betydelse för mossen som helhet och dess naturvärden samt att området ska ses som en sådan värdefull naturmiljö där torvtäkt inte får komma till stånd (9 kap 6 g § miljöbalken). Ansökan om tillstånd har därför avslagits.

2015-09-29

Fråga om enskildas klagorätt i mål om tillstånd till vindkraftspark. Mark- och miljööverdomstolen konstaterade att klagande som hade bostad eller fritidshus på ett avstånd av ca 1,5 km till 3,2 km från vindkraftsparken riskerade att utsättas för buller omkring 30 dB(A) samt att parken var avsedd att placeras högt i landskapet vilket medförde att den var synlig på långt håll. De olägenheter i form av buller, skuggor och ljus klagandena gjort gällande var därför inte enbart teoretiska eller helt obetydliga. De hade därför klagorätt. Mark- och miljödomstolens beslut såvitt avsåg dessa klagande undanröjdes. Mark- och miljööverdomstolen instämde i mark- och miljödomstolens bedömning att försvårande av jakt som andra klagande gjort gällande inte medförde klagorätt.

2015-09-25

Mark- och miljööverdomstolen som instämmer i underinstansernas avväggning mellan olika motstående intressen utökar inte verksamhetsområdets omfattning i mål rörande tillstånd att uppföra vindkraftverk.

2015-09-24

En fastighetsägare har inte ansetts sakna faktisk eller rättslig möjlighet att följa ett föreäggande som innebar att hon, från en plats på granntomten, skulle utföra bullermätningar avseende en värmepump.

2015-09-16

Ett förbud mot utsläpp av avloppsvatten har fastställts. Tidpunkten för när förbudet träder i kraft har dock ändrats av Mark- och miljööverdomstolen, eftersom mark- och miljödomstolens dom i den delen var till nackdel för den enskilde och därmed stred mot förbudet mot reformatio in pejus.

2015-09-09

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt ett föreläggande om att ta bort en byggnad och en anlagd väg inom strandskyddsområde då dispens till åtgärderna saknats.

 

2015-09-08

En kommun har av länsstyrelsen erhållit dispens från biotopskyddet för nedtagning av ett antal alléträd. Beslutet har villkorats med att nedtagna träd ska ersättas av nya. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att samtliga träd i allén omfattas av biotopskydd även efter nyplanteringen. Några särskilda skäl för nedtagning av den alm för vilken kommunen nekats dispens har inte ansetts föreligga. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom har länsstyrelsens beslut fastställts.

2015-09-07

Fråga om det finns skäl att förena en strandskyddsdispens med visst villkor. Även fråga om ett av områdena, för vilket det söks dispens från strandskyddet, ligger inom strandskyddat område.

2015-09-03

Länsstyrelsens föreläggande mot ägaren av en dammanläggning att ta bort nypågjutna delar av dämmet samt en rörtub har fastställts eftersom dessa åtgärder var utförda utan tillstånd enligt miljöbalken.

2015-08-28

Miljönämndens krav på att en dieselcistern som är placerad på mark som huvudsakligen består av morän med hög genomsläpplighet och belägen vid kanten av en grundvattenförekomst med stora vattenmängder ska vara invallad har inte ansetts orimligt.

2015-08-27

Fråga om förbud mot fortsatt drift av vindkraftverk på grund av vingtippshaveri och överskridande av högsta tillåtna bullernivå.

2015-08-26

En miljönämnd har fattat beslut i anledning av buller från en fastighet. Beslutet överklagas till länsstyrelsen som upphäver beslutet och återförvisar ärendet till miljönämnden för fortsatt handläggning. Återförvisningsbeslutet överklagas av fastighetsägaren till mark- och miljödomstolen som avslår överklagandet. Mark- och miljödomstolens dom överklagas av såväl fastighetsägaren som nämnden. Frågan i målet är om länsstyrelsens beslut att återförvisa ärendet till nämnden för ytterligare utredning är överklagbart. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att länsstyrelsens beslut inte innefattar något ställningstagande som inverkar på ärendets utgång varför beslutet inte är överklagbart. Mark- och miljööverdomstolen beviljar prövninstillstånd såvitt avser fastighetsägarens överklagande samt avvisar dennes överklagande av länsstyrelsens beslut.

Vad gäller nämndens överklagande konstateras att nämnden först till Mark- och miljööverdomstolen överklagat länsstyrelsens beslut. Mot denna bakgrund avvisar Mark- och miljööverdomstolen nämnden överklagande.

2015-08-25

Mål om strandskyddsdispens. En mätning från en markerad strandlinje på Lantmäteriets kartmaterial har ansetts uppfylla de krav på noggrannhet som behövs för att avgöra om en planerad byggnad ligger inom strandskyddsområde eller inte. Den ansökta tillbyggnaden har bedömts ligga inom strandskyddsområdet och skäl för att meddela strandskyddsdispens har inte ansetts föreligga.

2015-07-23

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt mark- och miljödomstolens inhibitionsbeslut, vilket innebär att länsstyrelsens föreläggande om månatliga bullermätningar av extern konsult gäller omedelbart.

2015-07-22

Ett villkor om begränsning av luftstötsvåg till följd av sprängning vid täktverksamhet har fått en utformning som innebär oklarheter om vad som gäller vid en eventuell överträdelse.  Mark- och miljööverdomstolen har ansett sig förhindrad att göra ändring. Domen har undanröjts i den delen och målet återförvisats till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning

2015-07-14

Fråga om delgivning av vitesbeslut kunnat ske genom särskild delgivning med juridisk person.

2015-07-14

Fråga om delgivning av vitesbeslut kunnat ske genom särskild delgivning med juridisk person.

2015-07-14

Fråga om delgivning av vitesbeslut kunnat ske genom särskild delgivning med juridisk person.

2015-07-03

Länsstyrelsen har förelagt ägaren av en vattenanläggning (trumma) att ändra trummans läge för att den inte ska skada enskilda intressen på annan fastighet. Mark- och miljööverdomstolen har upphävt föreläggandet eftersom det fanns skäl att ifrågasätta utgångspunkten för föreläggandet samt nyttan av den förelagda åtgärden i förhållande till det avsedda resultatet. 

2015-07-03

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med mark- och miljödomstolen funnit att förutsättningarna för utdömande av vite är uppfyllda, men jämkat beloppet med hänsyn till klagandens eknomiska förhållanden.

2015-07-01

Fråga om avskrivning efter att sökanden återkallat ansökan om lagligförklaring och tillstånd till vattenverksamhet. Även fråga om rättegångskostnader för statlig myndighet.

2015-07-01

Fråga om avskrivning efter att sökanden återkallat tillståndsansökan. Även fråga om rättegångskostnader för statlig myndighet.

2015-06-30

Rättegångskostnader i mål om intrångsersättning enligt 31 kap. miljöbalken. Fastighetsägaren har vid mark- och miljödomstolen vunnit delvis bifall i ett av två mål. Såväl staten som fastighetsägaren har överklagat i fråga om rättegångskostnader. Kostnadsersättnings-regeln i 25 kap. 6 miljöbalken har tillämpats så att staten har förpliktats betala ersättning. Även fråga om kostnaderna varit skäligen påkallade för tillvaratagande av fastighetsägarens rätt enligt 18 kap. 8 § rättegångsbalken.

2015-06-30

Strandskyddsdispens för att ersätta en befintlig byggnad med en ny har kunnat meddelas eftersom den nya byggnaden medför endast en obetydlig utökning av den befintliga hemfridszonen på ett sätt som inte strider mot strandskyddets syften. 

2015-06-26

Enligt 4 kap. 6 § miljöbalken får vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål inte utföras i aktuell del av älven. Undantag görs dock i bestämmelsen för vattenverksamhet som förorsakar endast "obetydlig miljöpåverkan". Frågan i målet är om åtgärder på en kraftstation, innebärande bl.a. att en befintlig kraftstation byts ut samt ökat vattenuttag för kraftproduktion, utgör endast "obetydlig miljöpåverkan". MÖD finner att de sökta åtgärderna inte kan bedömas som endast "obetydlig miljöpåverkan". Även fråga om ersättning till Kammarkollegiet.

2015-06-26

Frågan i målet är om det funnits skäl för länsstyrelsen att förelägga en person som utfört muddring utan tillstånd eller föregående anmälan att söka tillstånd till vattenverksamheten i efterhand. Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med mark- och miljödomstolen funnit att en tillståndsprövning i detta fall inte skulle fylla någon funktion. Då det inte framgår av länsstyrelsen beslut om myndigheten övervägt att förelägga verksamhetsutövaren att vidta fiskefrämjande åtgärder alternativt att betala en särskild fiskeavgift har målet dock återförvisats till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.

2015-06-25

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av två bostadshus som ska uppföras omkring 20 meter utanför strandskyddsområdet. Ansökan har avslagits på den grunden att dispens inte krävs eftersom de sökta åtgärderna inte berör mark inom strandskyddat område. 

 

2015-06-24

En kommunal nämnd har ändrat ett villkor om efterbehandling av en av länsstyrelsen tillståndsgiven bergtäkt. Den omständighet att nämnden inte haft behörighet att fatta beslut i frågor rörande ändrad metod för efterbehandling av täkten har inneburit att ett grovt rättegångsfel har förekommit. Nämndens beslut har därför undanröjts.

 

2015-06-23

Bygg- och miljönämnden i en kommun har förelagt ett bolag vid vite att återställa mark- och vattenområde på grund av att bolaget vidtagit åtgärder i strid med naturreservatsföreskrifter. Mark- och miljööverdomstolen, som bedömer att gränserna för naturreservatet inte kan utläsas ur beslutshandlingarna, konstaterar att det har saknats förutsättningar för att förelägga bolaget att återställa mark- och vattenområdena. Föreläggandet upphävs.

 

2015-06-22

Mark- och miljööverdomstolen har avvisat enskildas överklagan till mark- och miljödomstolen då de med hänsyn till avståndet till vindkraftparken inte kan anses berörda på sådant sätt att de har haft rätt att klaga på länsstyrelsens beslut. Länsstyrelsens, Miljöprövningsdelegationen, beslut står därmed fast.

2015-06-22

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att den omständigheten att mark- och miljödomstolen skickat länsstyrelsens yttrande för kännedom till klagande dagen innan domstolen meddelade en dom som gick klagande emot, utgjorde ett rättegångsfel. Mark- och miljödomstolens dom undanröjdes och målet återförvisades för fortsatt handläggning.

2015-06-18

Målet avser ansökan om utdömande av vite. Frågan om förbudet att släppa ut avloppsvatten har överträtts.

2015-06-18

Strandskyddsdispens för fritidshus, som ersättning för tidigare byggnad, har meddelats eftersom byggnaden var placerad inom befintlig hemfridszon och inte ansågs innebära en utökning av denna på ett sätt som strider mot strandskyddets syften. Däremot har strandskyddsdispens för en ny bastu på samma fastighet inte meddelats eftersom den bedömts ha en avhållande effekt för allmänheten.    

2015-06-18

Strandskyddsdispens för fritidshus och bastu har bedömts kunna meddelas eftersom byggnaderna var placerad inom befintlig hemfridszon och inte ansågs innebära en utökning av denna på ett sätt som strider mot strandskyddets syften

2015-06-17

Frågan i målet gäller om strandskyddsdispens ska beviljas för ett nytt bostadshus i närheten av ett sedan tidigare förfallet bostadshus. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det befintliga bostadshuset är så förfallet att det inte kan anses ha någon etablerad hemfridszon. Med hänsyn till bl.a. avståndet till ett annat befintligt bostadshus på fastigheten har området för den tänkta etableringen inte heller ansetts ingå i hemfridszonen för den byggnaden. Inte heller har området ansetts ianspråktaget med hänsyn till byggnader på angränsande fastigheter. Särskilda skäl för dispens har inte ansetts föreligga.

2015-06-16

Vid avgöranden i sak av tillståndsfrågor enligt miljöbalken måste mark- och miljödomstolens sammansättning i vart fall vara en lagfaren domare och ett tekniskt råd (2 kap. 6 § första och tredje styckena samt 2 kap. 7 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar)

2015-06-16

Strandskyddsdispens för en brygga (2 x 12 m med 5 m spång) på en ö som saknar landförbindelse. Starka skyddsintressen gäller för ön (naturreservat och Natura 2000 område). Mark- och miljödomstolen fann att sökandenas behov av brygga vägde tungt men att det först borde prövas om möjligheten att genom anläggningsförrättning eller dylikt ordna båtplats. Strandskyddsdispens medgavs inte. MÖD fann att det inte var rimligt att i detta fall kräva att sökandena först söker tvångsvis tillträde till båtplats. MÖD fann att behovet av båtplats inte kunde tillgodoses utanför det aktuella området och gav, trots de starka skyddsintressena som gällde för området, strandskyddsdispens och tillstånd enligt reservatsföreskrifterna.


 

2015-06-16

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt nämndens beslut att medge förlängning av en tidsbegränsad strandskyddsdispens för arbetsbodar och parkeringsplats i anslutning till Arenastaden i Solna kommun. Domstolen har funnit att färdigställandet av Arenastaden är att anse som ett angeläget allmänt intresse och att behovet av byggbodar och parkeringsplatser inte kunnat tillgodoses utanför strandskyddsområdet. Vid bedömningen har också beaktats att det rör sig om en relativt kort tid som området fortsättningsvis behöver tas i anspråk och att kostnaderna för att flytta bodarna och parkeringen skulle bli höga.

2015-06-16

Ett beslut som innebär förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten har fastställts.

2015-06-16

Fråga om enskildas klagorätt i mål om tillstånd till bergtäkt. Mark- och miljööverdomstolen har undanröjt mark- och miljödomstolens dom i vilken klagandenas överklaganden avvisats. Mark- och miljööverdomstolen konstaterade att såväl avståndet som verksamhetens omfattning och topografin i landskapet har betydelse för vilka störningar som närboende kan antas bli utsatta för. Risken för att klagandena, som bodde i en by ca 3 km från täkten, utsattes för bullerstörningar, kunde bl.a. med hänsyn till att tillståndet förenats med villkor för att begränsa bullerstörningar i klagandenas hemby, inte endast anses vara teoretisk eller helt obetydlig.

2015-06-15

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt nämndens beslut att förelägga en fastighetsägare att utföra ljudmätning av sin värmepump, då det med hänsyn till den ljudmätning som tidigare utförts samt avståndet mellan värmepumpen och bostaden på grannfastigheten saknas anledning att anta att värmepumpen orsakar olägenhet för människors hälsa.

2015-06-15

Målet avser ansökan om bergtäktverksamhet.Främst fråga om olägenheter för boende av transporter till och från verksamheten.

2015-06-12

Målet avser ansökan om återkallelse av tillstånd till vattenverksamhet enligt 24 kap. 3 § miljöbalken. Fråga bl.a. om utgångspunkten för prövningen bör vara att anläggningen och driften motsvarar det tillståndet anger eller den vid prövningen aktuella situationen. Även bl.a. fråga om Sveriges åtaganden gentemot EU innebär krav på återkallelse av tillstånd.

2015-06-12

Målet avser ansökan om åtgärder vad avser kraftverk i syfte att möjliggöra fortsatt drift i enlighet med gällande tillstånd. Fråga bl.a. om hinder för åtgärderna förelåg p.g.a. bestämmelser om s.k. utbyggnadsförbud, Natura 2000-område och miljökvalitetsnormer för ekologisk status.Även frågor om rådighet och rättegångskostnader.

2015-06-12

Dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 d § miljöbalken har bevilljats inom ett s.k. LIS-område för bastubyggnad som komplement till konferensanläggning.

2015-06-11

VA-mål. Hovrätten har, i likhet med Va-nämnden, funnit att det inte finns tillräckliga skäl att tidigarelägga en utbyggnad av va.

2015-06-11

Frågan i målet är om strandskydd gäller vid ett markavvattningsdike. MÖD uttalar att vid bedömningen av vad som gäller för markavvattningsdiken har strandskyddets historiska framväxt betydelse.Något uttalande som tyder på att lagstiftaren vid 1994 års ändringar av bestämmelserna om strandskydd tänkte sig att att utöka tillämpningsområdet till att också omfatta markavvattningsdiken finns inte. Med hänsyn bl.a. till detta bedömer MÖD, i likhet med mark- och miljödomstolen, att strandskydd inte ska gälla vid det i målet aktuella diket.

2015-06-10

En kommunal miljönämnd förbjöd en fastighetsägare att släppa ut avloppsvatten från en befintlig avloppsanläggning från en viss tidpunkt. Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med underinstanserna bedömt att anläggningen visserligen är bristfällig men att nämnden med hänsyn till erosionsproblemen på fastigheten, som ev. begränsar möjligheterna att ändra den befintliga anläggningen eller anlägga en ny sådan, borde vidtagit andra tillsynsåtgärder innan ett förbud meddelades. Nämndens beslut har därför upphävts och ärendet återförvisats till nämnden för fortsatt handläggning.

2015-06-09

Frågan om buller bör utredas närmare med anledning av den av klaganden utförda bullermätningen.

2015-06-09

Fiskevårdsområdesförening har ansetts berörd på sådant sätt att den har haft rätt att enligt 16 kap. 12 § miljöbalken överklaga beslut om tillstånd till fiskeodling.

2015-06-01

Strandskydd. Dispens söktes för uppförande av ett enbostadshus och garage. På platsen finns idag mindre fritidshus, härbre och  förråd, vilka skulleersättas. Åtgärden har bedömts minska den allemansrättsliga tillgängligheten på ett sätt som innebär att dispens inte kan meddelas. Inga andra dispensgrunder har förelegat.

 

2015-05-29

Det är inte möjligt att inom ramen för en ansökan om villkorsändring enligt 24 kap. 8 § miljöbalken bevilja förlängning av ett tidsbegränsat tillstånd, även om tidsbegränsningen formulerats som ett villkor i tillståndet.

2015-05-28

Fråga om föreläggande om byte av värmekälla kan ske med grund i hushållningsprincipen, 2 kap. 5 § miljöbalken, när föreläggandet avser en mindre verksamhet.

2015-05-25

Utredningen har visat att ett av mark- och miljödomstolen avvisat överklagande har kommit in i rätt tid. Avvisningsbeslutet har därför undanröjts.

2015-05-25

Utredningen har visat att ett av mark- och miljödomstolen avvisat överklagande har kommit in i rätt tid. Avvisningsbeslutet har därför undanröjts.

2015-05-22

Länsstyrelsen har förelagt Malung-Sälens kommun att, med hänsyn till bl.a. skyddet för människors hälsa och antalet fastigheter inom området, bestämma ett verksamhetsområde för Kläppen inom vilket allmän vattenförsörjning ska anordnas. Va-nämnden har fastställt beslutet och MÖD har avslagit kommunens överklagande.

2015-05-21

Frågan i målet avser om nämnden haft fog för att förbjuda användningen av avloppsanläggningen med hänsyn till att anläggningen inte tilltståndsprövats och skyddsavståndet från infiltrationen till grundvatten inte motsvarar det rekommenderade.

2015-05-21

Ett kommunalt renhållningsföretag har inte ansetts som producent, vare sig enligt förordningen (1994:1205) om producentansvar för returpapper eller den nya returpappersförordningen (2014:1074),  trots att företaget ger ut en tidning och cirkulationsblad lokalt till hushållen med information om dess verksamhet.   

2015-05-21

Årlig avgift för tillsyn enligt miljöbalken. Eftersom två verksamheter, som bedrivs av samma person, inte bedrivs inom en och samma anläggning är det inte fråga om huvud- respektive biverksamhet. Någon halvering av avgiften för den ena verksamheten kan därför inte ske med stöd av kommunens taxa. Det finns inte heller skäl att sätta ned avgiften enbart av det skälet att det inte skett någon inspektion det aktuella året. Mark- och miljööverdomstolen har därför ändrat mark- och miljödomstolens beslut och fastställt länsstyrelsens beslut.

2015-05-20

Fråga om strandskyddsdispens för anläggande av brygga på en plats som omfattas av Natura 2000-område, riksintresse för naturvården och friluftlivet enligt 3 kap. 6 § miljöbalken och av särskilda hushållningsbestämmelser för kusten enligt 4 kap. 1-3 §§ miljöbalken.

2015-05-19

Utdömande av vite. Tidsfristen inom vilken ett bolag skulle vidta vissa åtgärder hade gått ut då föreläggandet vann laga kraft. Länstyrelsen inspekterade bolaget en kort tid efter det att föreläggandet vunnit laga kraft och konstaterade då att åtgärderna inte hade utförts. Med hänsyn till den korta tid som förflutit mellan  föreläggandets lagakraftvinnande och länsstyrelsens inspektion, kopplat till omfattningen av de förelagda åtgärderna, fann MÖD att det saknats faktiska möjligheter för bolaget att följa föreläggandet under denna korta tid. Länsstyrelsen ansökan om utdömande av vitet lämnades därför utan bifall.

2015-05-15

I ett mål om inhibition av beslut om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken avseende en orienteringstävling har Mark- och miljööverdomstolen ansett att samrådsbesluten inte gått den klagande emot på ett sätt som gör att han haft rätt att föra talan mot besluten.

2015-05-12

Fråga om det finns förutsättningar att meddela strandskyddsdispens med hänsyn till att fastigheten är ianspråktagtagen på ett sådant sätt att den saknar betydelse för strandskyddets syfte. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att de träd, buskar, brunnslock, den mindre bod samt slip och brygga som finns på fastigheten inte innebär att området anses vara ianspråktaget. Inte heller medför det att det finns byggnader på grannfastigheten att området anses vara ianspråktaget.

2015-05-12

Ansökan om godkännande i efterhand av brunnsanläggning samt ansökan om tillstånd att ur brunnen ta ut grundvatten för bevattning av jordbruksmark. Grundvattentillgången har ansetts tillräcklig för yrkat uttag och Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att tillstånd kan ges, förutsatt att tillståndet förenas med vissa villkor.

2015-05-11

Fråga om skadestånd m.m. Hovrätten har i likhet med Va-nämnden ansett att vad klaganden anfört inte grundar rätt till skadestånd enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Va-nämndens beslut har därför fastställts.

2015-05-11

Fråga om skadestånd m.m. Hovrätten har i likhet med Va-nämnden ansett att vad klaganden anfört inte grundar rätt till skadestånd enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Va-nämndens beslut har därför fastställts.

2015-05-11

Fråga om skadestånd m.m. Hovrätten har i likhet med Va-nämnden ansett att vad klaganden anfört inte grundar rätt till skadestånd enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Va-nämndens beslut har därför fastställts.

2015-05-11

En flaggstång och två stolpar med eluttag i strandskyddsområde har ansetts avhålla allmänheten från att beträda området. Strandskyddsdispens har därför inte beviljats för dessa.

2015-05-07

I ett mål om strandskyddsdispens och föreläggande att vidta vissa åtgärder har Mark- och miljööverdomstolen ändrat mark- och miljödomstolens dom endast på så sätt att tiden för när åtgärderna ska utföras har preciserats.

2015-05-06

I mål om tillstånd för vattenverksamhet har länsstyrelsen ifrågasatt om verksamheten är att klassa som vattenverksamhet enligt 11 kap. eftersom det gäller hantering av dagvatten. Ansökan innefattar visserligen sådant bortledande som inte är markavvattning men delar av projektet omfattas av krav på tillstånd enligt 11 kap. 9 § miljöbalken. Eftersom de tillståndspliktiga delarna hänger nära samman med övriga åtgärder är det lämpligt att pröva gemensamt som vattenverksamhet.

2015-05-05

Angående begränsningsvärde för TBT, vid dispens för dumpning av muddermassor i havet. Utrymme har bedömts saknas att tillåta ett uppenbart högre begränsningsvärde än uppmätta halter i omgivningen. Vidare har konstaterats att någon avvägning enligt de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken inte aktualiseras vid dispensprövningen, utan prövning av dispens från det generella dumpningsförbudet innebär en bedömning enbart enligt 15 kap. 31-33 §§ miljöbalken.

 

 

2015-05-05

Tillsynsåtgärder gällande miljöfarlig verksamhet har vidtagits mot ett en verksamhet såväl före som efter verksamhetsutövaren försattes i konkurs. Konkursboet har krävts på tillsynsavgifter för tillsynsåtgärder efter konkursutbrottet. Konkursboet har bestritt betalningsskyldighet och gjort gällande att boet abandonerat egendomen med avsikt att denna skulle utgå ur boet eftersom egendomen på sin höjd kunde förväntas inbringa marginella medel. Mark- och miljööverdomstolen finner att boet bör betraktas som verksamhetsutövare (Jfr MÖD 2013:36) och att konkursboet inte kan undgå sitt miljörättsliga ansvar, nämligen att som verksamhetsutövare vara skyldig att betala tillsynsavgifter.

2015-04-30

I mål om utdömande av vite har Mark- och miljööverdomstolen bedömt att det funnits förutsättningar att döma ut förelagt vite.

2015-04-29

Ett bolag har till länsstyrelsen anmält att bolaget avser att renovera två utskov i ett kraftverks betongdamm. Renoveringen avsåg bl.a. byte av luckor i utskoven. Åtgärden skulle innebära att anläggningens avbördningsförmåga ökar med 10 procent. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att verksamheten, i och med den ökade avbördningsförmågan, är tillståndspliktig och därför fastställt länsstyrelsens beslut att avvisa anmälan.  

2015-04-23

Mark- och miljödomstolen har, sedan målet kungjorts, avvisat en ansökan om vattenverksamhet på grund av brister i utredningen som påtalats av länsstyrelsen och Kammarkollegiet. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att mark- och miiljödomstolen brustit i sin skyldighet att bedriva materiell processledning på ett sätt som inneburit att rättegångsfel förekommit. Mark- och miljööverdomstolen har därför undanröjt domen och visat målet åter till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

2015-04-23

Fråga om villkor för utsläpp av VOC avseende anläggning för tillverkning av farmaceutiska produkter. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att en specifik kostnad på 60 - 120 kr/kg VOC är en rimlig utgångspunkt för när krav på åtgärder kan ställas för rening av sådana utsläpp. Mark- och miljööverdomstolen har inte funnit skäl att skärpa villkoret på annat sätt än i enlighet med vad bolaget har medgett.

2015-04-21

Då det inte har gått att kontrollera om underinstansernas avgöranden är korrekta, har ärendet återförvisats till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.

 

2015-04-20

Ansökan om tillstånd att bedriva täktverksamhet har avslagits eftersom behovet av det aktuella materialet kan tillgodoses genom befintliga täkter i området och lokaliseringen av täktverksamheten mot bakgrund därav inte är lämplig.

2015-04-20

Sedan mark- och miljödomstolen avvisat ett yrkande om tidsbegränsat tillstånd inom ramen för ett pågående tillståndsmål har Mark- och miljööverdomstolen funnit att yrkandet borde ha prövats i sak. Målet har därför återförvisats till mark- och miljödomstolen.

2015-04-16

Av utformningen av mark- och miljödomstolens domslut och domskäl har det varit oklart om domstolen i strid med 22 kap. 27 § miljöbalken skjutit upp frågor som rör tillståndsfrågan och tillåtligheten. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att denna oklarhet inneburit ett grovt rättegångsfel och undanröjt domen samt återförvisat målet för fortsatt handläggning.

2015-04-16

Av utformningen av mark- och miljödomstolens domslut och domskäl har det varit oklart om domstolen i strid med 22 kap. 27 § miljöbalken skjutit upp frågor som rör tillståndsfrågan och tillåtligheten. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att denna oklarhet inneburit ett grovt rättegångsfel och undanröjt domen samt återförvisat målet för fortsatt handläggning.

2015-04-16

I mål om utdömande av vite har Mark- och miljööverdomstolen funnit att det saknas förutsättningar för att döma ut vitet beträffande vissa delar av föreläggandet. Vitesbeloppet för de delar av föreläggandet där förutsättningar funnits för att döma ut vite har dock överstigit det av mark-och miljödomstolen jämkade beloppet. Mark- och miljöövedomstolen har därför avslagit överklagandet.

2015-04-16

Av utformningen av mark- och miljödomstolens domslut och domskäl har det varit oklart om domstolen i strid med 22 kap. 27 § miljöbalken skjutit upp frågor som rör tillståndsfrågan och tillåtligheten. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att denna oklarhet inneburit ett grovt rättegångsfel och undanröjt domen samt återförvisat målet för fortsatt handläggning.

2015-04-16

Av utformningen av mark- och miljödomstolens domslut och domskäl har det varit oklart om domstolen i strid med 22 kap. 27 § miljöbalken skjutit upp frågor som rör tillståndsfrågan och tillåtligheten. Mark- och miljöövedomstolen har funnit att denna oklarhet inneburit ett grovt rättegångsfel och undanröjt domen samt återförvisat målet för fortsatt handläggning.

2015-04-16

Av utformningen av mark- och miljödomstolens domslut och domskäl har det varit oklart om domstolen i strid med 22 kap. 27 § miljöbalken skjutit upp frågor som rör tillståndsfrågan och tillåtligheten. Mark- och miljöövedomstolen har funnit att denna oklarhet inneburit ett grovt rättegångsfel och undanröjt domen samt återförvisat målet för fortsatt handläggning.

2015-04-16

Av utformningen av mark- och miljödomstolens domslut och domskäl har det varit oklart om domstolen i strid med 22 kap. 27 § miljöbalken skjutit upp frågor som rör tillståndsfrågan och tillåtligheten. Mark- och miljöövedomstolen har funnit att denna oklarhet inneburit ett grovt rättegångsfel och undanröjt domen samt återförvisat målet för fortsatt handläggning.

2015-04-16

Av utformningen av mark- och miljödomstolens domslut och domskäl har det varit oklart om domstolen i strid med 22 kap. 27 § miljöbalken skjutit upp frågor som rör tillståndsfrågan och tillåtligheten. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att denna oklarhet inneburit ett grovt rättegångsfel och undanröjt domen samt återförvisat målet för fortsatt handläggning.

2015-04-16

Av utformningen av mark- och miljödomstolens domslut och domskäl har det varit oklart om domstolen i strid med 22 kap. 27 § miljöbalken skjutit upp frågor som rör tillståndsfrågan och tillåtligheten. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att denna oklarhet inneburit ett grovt rättegångsfel och undanröjt domen samt återförvisat målet för fortsatt handläggning.

 

2015-04-16

Av utformningen av mark- och miljödomstolens domslut och domskäl har det varit oklart om domstolen i strid med 22 kap. 27 § miljöbalken skjutit upp frågor som rör tillståndsfrågan och tillåtligheten. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att denna oklarhet inneburit ett grovt rättegångsfel och undanröjt domen samt återförvisat målet för fortsatt handläggning.

2015-04-16

Av utformningen av mark- och miljödomstolens domslut och domskäl har det varit oklart om domstolen i strid med 22 kap. 27 § miljöbalken skjutit upp frågor som rör tillståndsfrågan och tillåtligheten. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att denna oklarhet inneburit ett grovt rättegångsfel och undanröjt domen samt återförvisat målet för fortsatt handläggning.

2015-04-16

Av utformningen av mark- och miljödomstolens domslut och domskäl har det varit oklart om domstolen i strid med 22 kap. 27 § miljöbalken skjutit upp frågor som rör tillståndsfrågan och tillåtligheten. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att denna oklarhet inneburit ett grovt rättegångsfel och undanröjt domen samt återförvisat målet för fortsatt handläggning.

2015-04-16

Av utformningen av mark- och miljödomstolens domslut och domskäl har det varit oklart om domstolen i strid med 22 kap. 27 § miljöbalken skjutit upp frågor som rör tillståndsfrågan och tillåtligheten. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att denna oklarhet inneburit ett grovt rättegångsfel och undanröjt domen samt återförvisat målet för fortsatt handläggning.

2015-04-16

Av utformningen av mark- och miljödomstolens domslut och domskäl har det varit oklart om domstolen i strid med 22 kap. 27 § miljöbalken skjutit upp frågor som rör tillståndsfrågan och tillåtligheten. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att denna oklarhet inneburit ett grovt rättegångsfel och undanröjt domen samt återförvisat målet för fortsatt handläggning.

 

2015-04-16

Av utformningen av mark- och miljödomstolens domslut och domskäl har det varit oklart om domstolen i strid med 22 kap. 27 § miljöbalken skjutit upp frågor som rör tillståndsfrågan och tillåtligheten. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att denna oklarhet inneburit ett grovt rättegångsfel och undanröjt domen samt återförvisat målet för fortsatt handläggning.

 

2015-04-16

Av utformningen av mark- och miljödomstolens domslut och domskäl har det varit oklart om domstolen i strid med 22 kap. 27 § miljöbalken skjutit upp frågor som rör tillståndsfrågan och tillåtligheten. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att denna oklarhet inneburit ett grovt rättegångsfel och undanröjt domen samt återförvisat målet för fortsatt handläggning.

2015-04-15

Fråga om miljöorganisationers klagorätt avseende tillsynsbeslut. En ideell förening har bedömts ha allmänhetens stöd och därmed utgöra en sådan miljöorgansation som anges i 16 kap. 13 § miljöbalken. Föreningen har tillerkänts klagorätt då tillsynsbeslutet varit av sådan karaktär som anges i artikel 9.3 i Århuskonventionen och det vid prövningen uppkommit frågor som aktualiserat en tillämpning av bestämmelserna i artskyddsförordningen och därmed också en bedömning av frågan om artskyddsdispens.

2015-04-15

En fritidsfastighet med egen dricksvattenbrunn som saknar anläggning för omhändertagande av bad-, disk- och tvättvatten uppfyller inte de miljö- och hälsoskyddskrav som bör ställas. Mark- och miljööverdomstolen har därför efter överklagande av granne upphävt underinstansernas avgöranden och återförvisat målet till kommunens bygg- och miljönämnd för fortsatt handläggning.

2015-04-15

Strandskyddsdispens. Länsstyrelsen har fattat motstridiga beslut i ett överprövningsärende och i ett överklagande avseende samma kommunala beslut om strandskyddsdispens. Målet har återförvisats till mark- och miljödomstolen för en samordnad prövning.

2015-04-14

Frågan i målet är om två träd kan anses utgöra en del av en sådan allé som utgör ett biotopskyddsområde.

2015-04-09

Föreläggande avseende lagringsutrymme för stallgödsel. Fråga om  ett visst underlag i ett stall uppfyller kraven på att lagringsutrymmet ska vara utformat så att avrinning eller läckage till omgivningen inte sker.

 

2015-04-09

Närboendes överklagande av försiktighetsmått avseende vindkraftverk avvisades av mark- och miljödomstolen med motiveringen att tidigare beslut om försiktighetsmått hade förfallit när en ny verksamhetsutövare tagit över vindkraftverken. Efter att den nya verksamhetsutövaren hade meddelat kommunens bygg- och miljönämnd att man övertagit den anmälningspliktiga verksamheten hade dock nämnden meddelat beslut om att samma försiktighetsmått skulle gälla mot den nya verksamhetsutövaren. Mark- och miljööverdomstolen har därför undanröjt avvisningsbeslutet eftersom det var verksamheten som klagandena vände sig mot och deras överklagande innefattade också de beslut om försiktighetsmått som nämnden riktat mot nya verksamhetsutövaren även om kommunens senare beslutsdatum inte explicit hade angetts i överklagandet.

2015-04-07

Angående begränsningsvärde för halten totalfosfor för vatten som avleds från en kretsloppsanläggning direkt till recipient. Även fråga om ett kontraktuellt förhållande mellan bolaget och kommunen förhindrar domstolen att uppställa villkor om begränsning av avledande av vatten till det kommunala reningsverket.

2015-03-26

Strandskyddsdispens beviljades 2005 på en fastighet i Nacka kommun för sjöbod och brygga. 2011 förelade miljö- och stadsbyggnadsnämnden fastighetsägaren bl.a. att ta bort ett trädäck med utemöbler m.m., ett pumphus samt inventarier och inredning i sjöboden som är att betrakta som tillhörande hus som är avsett att bo i. MÖD har, till skillnad från MMD, funnit att det klart och tydligt framgår vilka åtgärder beslutet om strandskyddsdispens avser samt bedömt att föreläggandet uppfyller de krav på tydlighet och precision som kan ställas och att det inte varit för ingripande.   

2015-03-26

Efter anmälan om vattenverksamhet (stenlagd brygga som redan uppförts) har länsstyrelsen förbjudit åtgärden. Mark- och miljödomstolen meddelade i stället tillstånd till vattenverksamhet. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att tillstånd inte kan meddelas på sätt som skett och fastställt länsstyrelsens beslut.

2015-03-26

Fråga om brukningsavgifter för vatten och avlopp. Hovrätten har i likhet med statens VA-nämnd ansett att fastighetsägaren varit skyldig att betala för brukningsavgifter för vatten och avlopp. VA-nämndens beslut har fastställts.

2015-03-26

Frågan om vilka massor som ska få användas vid sluttäckning av muddertippningsplats.

2015-03-26

Målet rör tillstånd till blockstenstäkt. Fråga bl.a.hur reststenen ska hanteras och från vilka rättsliga utgångspunkter. Mark- och miljööverdomstolen har delat mark- och miljödomstolens bedömning att frågan om avsättning av reststenen är en tillåtlighetsfråga som inte bör bli föremål för prövotidsförordnande, men funnit att det inte funnits tillräckliga skäl att begränsa reststensupplagets storlek under verksamhetstiden.

2015-03-20

Brukningsavgifter enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster för dagvatten från allmän platsmark. Frågorna i målet rör bl.a. huruvida en beräkningsgrund för brukningsavgift som har sin utgångspunkt i en vägs trafikbelastning är förenlig med lagen, om betalningsskyldighet för avgifter kan finnas trots att väghållaren har anordnat egna va-installationer som också har del i bortledningen av dagvattnet och under vilka förutsättningar betalningsskyldighet för brukningsavgifter faller bort när ett vägdike har anordnats utmed vägen.

2015-03-10

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att mark- och miljödomstolen inte ex officio har kunnat pröva om den av miljöprövningsdelegationen tillståndsgivna täktverksamheten även utgör tillståndspliktig vattenverksamhet när det endast är bolaget som överklagat miljöprövningsdelegationens beslut. Mark- och miljödomstolen avvisningsbeslut undanröjs och målet återförvisas för försatt handläggning.

2015-03-09

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att miljöprövningsdelegationen i egenskap av tillståndsmyndighet varit behörig att pröva en ansökan om förlängning av ett tillstånds igångsättningstid enligt 24 kap 2 § andra stycket miljöbalken. Målet har återförvisats till mark- och miljödomstolen för prövning i sak.

2015-03-06

Mark- och miljööverdomstolen har i ett mål om deponering av anrikningssand vid gruva, med delvis bifall till bolagets överklagande, upphävt ett villkor samt återförvisat en fråga  till mark- och miljödomstolen.

2015-03-05

Länsstyrelsen har fatttat beslut inom ramen för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken och om tillstånd enligt ett förordnande om landskapsbildsskydd med anledning av kommande ledningsarbeten. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att beslutet angått ägaren av den fastighet som berörs av den planerade åtgärden på ett sådant sätt att han har haft rätt att överklaga beslutet. Mark- och miljödomstolens avvisningsbeslut har därför upphävts och målet visats åter för prövning i sak.

2015-03-05

Länsstyrelsen har i ett tillsynsärende lämnat en grannes klagomål på miljöfarlig verksamhet utan åtgärd. Mark- och miljööverdomstolen har anslutit sig till mark- och miljödomstolens bedömning att klagomålsärendet ska återförvisas till länsstyrelsen för en prövning om det finns skäl att förelägga om ytterligare skyddsåtgärder enligt 26 kap 9 § miljöbalken.

2015-03-05

Ändring av villkor i tidigare medgivet tillstånd.

2015-03-05

Strandskyddsdispens för komplementbyggnad. Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från underinstanserna, funnit att vare sig den befintliga bebyggelsen eller den byggnad som ersattes kunde sägas ha tagit i anspråk det område som den planerade byggnaden skulle komma att uppföras inom. Ansökan avslogs därför.

 

2015-03-04

I ett mål om tillstånd till verksamhet vid avfallsförbränningsanläggning m.m. har Mark- och miljööverdomstolen i viss del ändrat ett villkor avseende buller.

 

2015-03-03

Ansökan om tillstånd till kalkstenstäkt i Skövde. Mark- och miljödomstolen avslog ansökan bl.a. på den grunden att sökandens utredning rörande täktens effekter på ett närliggande Natura 2000-område var så ofullständig att en bedömning inte kunde göras. Ett omfattande nytt material i fråga om påverkan på Natura 2000-området har presenterats i Mark- och miljööverdomstolen. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att mark- och miljödomstolen borde ha gett sökanden  möjlighet att komplettera utredningen och mark- och miljödomstolen har därmed brustit i sin utredningsskyldighet. Den kompletterande utredning som sökanden nu gett in till Mark- och miljööverdomstolen bör i första hand prövas av mark- och miljödomstolen varför målet visas åter dit för en ny prövning.

2015-02-25

Strandskydd. MÖD fann att den aktuella förrådsbyggnaden, som skulle uppföras inom en beslutad tomtplats, kommer att ha en avhållande effekt dels på en för allmänheten tillgänglig stig, dels ut mot vattenområdet. Det förelåg därmed inte särskilda skäl för dispens.

 

2015-02-24

Strandskyddsdispens har nekats för ändrad användning av byggnad från personalbyggnad till fritidshus.

 

2015-02-24

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att ett bolag, i egenskap av fastighetsägare, är att se som verksamhetsutövare i förhållande till en miljöfarlig verksamhet som bedrivs på fastigheten i form av ett sandmagasin. Med tillämpning av 2 kap. miljöbalken har domstolen funnit att det är rimligt att ålägga bolaget en skyldighet att ta fram förslag till kontrollprogram för fortsatt övervakning av utlakningen av metaller från magasinet.

2015-02-18

Klagorätt. I syfte att tillvarata det allmännas intresse har en länsstyrelse rätt att överklaga ett beslut fattat av en
miljöprövningsdelegation inom samma länsstyrelse.

2015-02-18

Vattenmål. Detaljerade bestämmelser i mark- och miljödomstolens dom om kontroll- och referensbrunnar har upphävts då de ansetts kunna få en mer flexibel tillämpning inom ramen för föreskrivet kontrollprogram.

2015-02-16

En planerad skid- och turistanläggning som skulle uppföras i ett revir för kungsörnar har inneburit bl.a. ett avsiktligt störande enligt förbudet i 4 § första stycket 2 artskyddsförordningen. Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med mark- och miljödomstolen funnit att anläggningen inte kan betraktas som ett "allt överskuggande allmänintresse" enligt dispensskälet i 14 § punkten 3c samma förordning. Någon dispens har därför inte beviljats.

2015-02-13

Fråga om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter även förutsatte dispens enligt samma föreskrifter för mellanlagring av farligt avfall och om yrkande om sådan dispens borde handläggas gemensamt med ansökan om tillstånd.

2015-02-13

Mark- och miljööverdomstolen har som försiktighetsmått vid sluttäckning av en deponi föreskrivit att det material som används ovan tätskiktet ska uppfylla av verksamhetsutövaren föreslagna värden avseende utlakningshalter samt kriterierna för mindre känslig markanvändning.

 

2015-02-13

Underavdelning till miljöörganisation som är behörig att föra talan enligt 16 kap. 13 § miljöbalken har avvisats av mark- och miljödomstolen. Sedan utredning förebragts om att det är miljöorganisationen som sådan som för talan har målet återförvisats till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggnjing.

2015-02-12

Sammanfattning: Fråga om underhållsskyldighet för vattenanläggning enligt 11 kap. 17 § miljöbalken. Länsstyrelsen har, med stöd av 11 kap. 17 § miljöbalken,  utfärdat ett föreläggande mot ägaren av en vattenanläggning att ta bort oljebehandlade träkonstruktioner som ingår i vattenanläggningen. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det varit riktigt av länsstyrelsen av förelägga ägaren att vidta underhållsåtgärderna

2015-02-12

Att avgöra mål om vattenverksamhet utan särskilda ledamöter utgör i detta fall enligt Mark- och miljööverdomstolens mening grovt rättegångsfel. Domen har undanröjts och målet visats åter till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

2015-02-10

Att enskilda befraktare har egna tillstånd med viss tillåten mängd gods har inte ansetts hindra en begränsning av godsmängden i det övergripande hamntillståndet.

2015-02-10

Mark- och miljööverdomstolen upphäver en provisorisk föreskrift gällande avledande av lakvatten från en återvinningsanläggning till ett reningsverk.

 

2015-02-09

Mark- och miljööverdomstolen instämmer i mark- och miljödomstolens bedömning att tillstånd att inrätta avloppsanläggning kan ges. Målet återförvisas dock till nämnden för meddelande av för tillståndet erforderliga villkor.

2015-02-09

Föreläggande om försiktighetsmått vid skjutbana. Mark- och miljööverdomstolen har ansett det motiverat att begränsa
antalet skott och begränsa maximal bullernivå i enlighet med Naturvårdsverkets allmänna råd. Även fråga om ramen för prövningen.

 

2015-02-06

Fråga om miljösanktionsavgift för underlåtenhet att inom föreskriven intervall utföra kontroll av anläggning för förvaring av eldningsolja.

2015-02-06

Anmälan om anläggande och drift av fyra vindkraftverk enligt 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.Vid fågelinventeringen hade framkommit förekomst av såväl tjäderhöna som spelande orrtuppar. Då förekomsten av spelplatser för skogshöns skulle komma att ha betydelse för lokalisering av vindkraftverken eller förbud mot verksamheten fann Mark- och miljööverdomstolen att underinstansernas avgöranden skulle undanröjas  och ärendet visas åter till den kommunala nämnden för vidare handläggning så vitt avser förekomsten av skogshöns.

2015-02-05

Kommunen har konstaterats haft fog att förelägga vid vite om förbud mot utsläpp av avloppsvatten och krav på anslutning till kommunalt avloppsnät. Vitet har dömts ut då det framgått av utredningen att överträdelse skett.

2015-02-05

Mark- och miljööverdomstolen har funnit 1) att ett föreläggande inte behöver ha delgetts en tidigare ägare eller tomträttsinnehavare av en fastighet för att föreläggandet enligt 26 kap. 15 § miljöbalken ska gälla mot en ny ägare, men 2) att anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel av dels föreläggandet, dels det löpande vitet måste ha skett för att så ska bli fallet. 

2015-02-05

I ett anmälningsärende enligt 11 kap. 9 a § miljöbalken har två delägare i en fastighet, som berörts av anmälan, inte beretts tillfälle att att yttra sig. Målet har återförvisats till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.

 

2015-02-05

Klagandena har vid en kommunal nämnd anmält att en vindkraftsverksamhet ska förbjudas på grund av dess negativa påverkan på fladdermöss på klagandenas fastigheter. Klagandena har ansetts ha rätt att överklaga nämndens avslagsbeslut dels med hänsyn till att förekomsten av fladdermus kan vara av stor betydelse för hur skogsmarken i framtiden kommer att förvaltas, dels med hänsyn till att vindkraftsverksamheten ger upphov till störningar i form av buller och skuggning på klagandenas fastigheter.

2015-02-02

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt nämndens beslut att förbjuda utsläpp av BDT-vatten från befintlig avloppsanordning (stenkista) och som skäl bl.a. anfört att en stenkista inte kan anses uppfylla dagens krav på rening och omhändertagande av avloppsvatten.

2015-01-30

Va-mål. Hovrätten har delat Va-nämndens bedömning att förutsättningar har funnits att ta ut anläggningsavgift trots förekomst av enskild anläggning. Kommunen har också kunnat välja det tekniskt utförandet ( s.k. LTA-pumpar).

2015-01-27

Mark- och miljööverdomstolen har avvisat ett överklagande sedan det visat sig att klaganden, efter att han sålt sin fastighet, inte längre är berörd av det överklagade avgörandet på det sätt som krävs för att klagorätt ska anses föreligga.

2015-01-27

Angående utsläpp från gammal avfallsdeponi. Enbart förvaringen av miljöfarliga avfallet på fastigheten har i detta fall inte ansetts tillräcklig för att fastighetsägaren ska kunna göras ansvarig för att åtgärda den miljöfarliga verksamheten.

2015-01-21

Mål om tillstånd till anläggande av ny sluss och reglering av Mälaren m.m. Mark- och miljödomstolens dom har inte ändrats i den del som gäller vattenhushållningsbestämmelser, inklusive den s.k. vårpuckeln, däremot i den del som berör verksamheten i Slussenområdet. Villkor för bullrande arbeten under byggtiden har ändrats. Prövotidsförordnande om påverkan från grundvattenbortledning har begränsats och planvillkoret (som berör arbeten i Katarinaberget) har upphävts. Mark- och miljööverdomstolen har dessutom förordnat om prövotid beträffande fiskvandringsväg m.m.

2015-01-20

Fråga om vilken betydelse ett beviljat marklov enligt plan- och bygglagen (2010:900) har vid en prövning enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

2015-01-16

En fastställelsetalan i mål om ansvar för efterbehandling enligt 10 kap. miljöbalken framstår enligt Mark- och miljööverdomstolen inte som lämplig. Eftersom det inte på förhand går att bestämma fördelningen mellan verksamhetsutövarna för vare sig hela eller delar av ansvaret utan att det lagts fram utredning om tekniken för och omfattningen av avhjälpandet samt andra ansvarsbegränsande faktorer borde mark- och miljödomstolen ha avvisat en sådan talan. En ledamot är skiljaktig.

2015-01-15

Föreläggande att vidta försiktighetsåtgärder gällande vedeldning. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att den utredning som kommunen har genomfört inte är tillräcklig för att ta ställning till om det funnits fog för ett föreläggande om begränsning av vedeldningen. Målet har återförvisats till nämnden för fortsatt handläggning.

2015-01-14

Mark- och miljööverdomstolen har medgett en viss höjning av den årliga fiskeavgiften. Det gäller kompensation för fiskskada med anledning av kylvattenintag i Ringhals kärnkraftverk.

2015-01-09

I ett mål om tillstånd till hamnverksamhet har Mark- och miljööverdomstolen skärpt ett villkor avseende buller.

 


Mål enligt Plan- och bygglagen

2015-12-30

MÖD har funnit att nämnden borde haft rätt att överklaga länsstyrelsens beslut om att upphäva nämndens beslut om så kallat anstånd i 9 kap. 28 § PBL. Mark- och miljödomstolens avvisningsbeslut har undanröjts och målet återförvisats dit.

2015-12-29

Målet avser ansökan om bygglov för uppförande av balkong. Frågan är om den sökta åtgärden strider mot bestämmelser i detaljplanen om förbud mot förvanskning av äldre byggnader och av stadsbilden.

2015-12-29

Efter en lagändring har prövningen av komplementbyggnader begränsats. MÖD har vid denna prövning funnit att byggnadsnämndens beslut om bygglov för nybyggnad av förråd ska fastställas.

2015-12-28

Tillsyn enligt PBL. Byggnadsnämnden borde ha vidtagit tillsynsåtgärd med anledning av byggnation av fristående altan eftersom den omfattas av bygglovsplikt.

2015-12-28

En detaljplan, som bl.a. innebär att bebyggande av vattenområde med 70 s.k. vattenvillor möjliggörs, har upphävts med hänsyn till att planen bl.a. står i strid med bestämmelserna om riksintresse enligt 4 kap. 4 § miljöbalken och att särskilda skäl för upphävande av strandskyddet saknas.

2015-12-28

Detaljplan för central del av Stenungsund som ger möjlighet till byggande av sex- och sjuvåningshus har inte ansetts innebära betydande olägenhet för närbelägen villa- och bostadsrättsbebyggelse.

2015-12-23

Anmälan om marklovspliktiga åtgärder. Nivåhöjningar om 50 cm kan utgöra en riktlinje för bedömningen av om en markutfyllnadsåtgärd innebär en avsevärd ändring av höjdläget för en tomt, men därtill måste förhållandena på platsen beaktas. Vid bedömningen av om utfyllnadsåtgärder är marklovspliktiga måste prövningen omfatta hela det område inom vilket åtgärderna vidtagits.

2015-12-21

En kommun antog en detaljplan som bl.a. gav byggrätt för en hög byggnad avsedd för kontors- och centrumändamål m.m. Byggnaden skulle enligt planen ha en högsta byggnadshöjd om +121 meter och en högsta totalhöjd om +125 meter. Byggnaden var placerad ca 250 meter från en större fjärrvärmeanläggning. Verksamhetsutövaren överklagade kommunens beslut och menade att verksamhetsutövaren riskerade att drabbas av inskränkningar om planen genomfördes. Detta eftersom rök från anläggningens skorsten, med en höjd om ca +108 meter, under vissa förutsättningar kunde träffa byggnaden och medföra olägenheter för dem som befinner sig där. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att kommunen inte har kunnat visa att detaljplanen utformats med skälig hänsyn till den verksamhet som bedrivs vid fjärrvärmeanläggningen. Detaljplanen har därför upphävts.

2015-12-16

Ett föreläggande enligt PBL har inte har ansetts tillräckligt tydligt och precist och har därför upphävts.

2015-12-15

Målet avser föreläggande enligt PBL att söka bygglov för ändrad användning av byggnad. Frågan är om det krävs bygglov för att ändra användningen av byggnaden från vandrarhem och bed & breakfast till asylboende. Även fråga om det finns förutsättningar att döma ut ersättning för rättegångskostnader i målet.

2015-12-15

Målet avser föreläggande om rättelse avseende användning av byggnad samt beslut att ta ut sanktionsavgift enligt PBL. Frågan är främst om det krävs bygglov för att ändra användningen från hotell till asylboende. Eftersom MÖD finner att bygglov inte krävs finns inte heller fog för att pröva om det  föreligger förutsättningar för att bevilja bygglov eller att ta ut sanktionsavgift.

2015-12-15

MÖD har funnit att ett bygglov strider mot detaljplanen såvitt avser byggnadshöjd, antal våningar och balkonger på prickmark och att det inte är fråga om en liten avvikelse.

2015-12-15

Bygglov ----- Grannar överklagade bygglov för orangeri som försämrade deras utsikt från uteplats i norr. Fråga om byggnadens placeringen på tomten kan anses som en betydande olägenhet. MÖD fann vid synen att byggnaden skymmer utsikt över grannens gårdsplan och påverkar sol- och ljusförhållandena på uteplatsen och i bostaden kvällstid under sommarmånaderna. Dessa olägenheter ansågs inte vara betydande.

2015-12-14

Bedömningen av om en ändring av höjdläget inom en tomt är avsevärd och om marklov därför krävs för åtgärden ska ske med beaktande av förhållandena på platsen. Särskild hänsyn ska tas till tas till hur områdets karaktär förändras och till grannars intressen. En marknivåändring om 50 cm kan utgöra en riktlinje för vad som är en avsevärd ändring.

2015-12-14

Målet avser ansökan om upphävande av del av förordnade enligt
113 § byggnadslagen. Förordnandet innebar att fastighetsägaren utan ersättning skulle upplåta mark till allmän plats för fastigheter som omfattas av byggnadsplan från år 1966. Marken har inte tagits i anspråk enligt förordnandet. MÖD ändrar inte underinstansernas avgöranden att upphäva del av förordnandet bland annat eftersom ansökan om upphävande avsåg endast en liten del och upphävan-det inte i någon betydande mån inkräktade på genomförandet av syftet med förordnandet att underlätta för fastighetsägarna att ta i anspråk området för rekreation m.m. Även fråga om ansökan har handlagts på ett godtagbart sätt.

2015-12-11

Bygglov. Sökt utformning med loftgångar har bedömts innebära betydande olägenhet för boende i intilliggande byggnad på grund av insyn. Bygglov har inte beviljats eftersom alternativa utformningar finns som inte begränsar den i detaljplanen angivna byggrätten.

2015-12-09

Prövning av bygglov för virkesupplag. Detaljplaneläggning har inte ansetts krävas för att pröva markens lämplighet för det aktuella upplaget. Skäl att neka bygglov har därför inte förelegat på den grunden. Målet har återförvisats till länsstyrelsen för prövning i sak.

2015-12-01

En fastighetsägare kan inte föreläggas att inkomma med protokoll över utförd funktionskontroll av ventilationssystem eftersom det saknas uttryckligt författningsstöd för ett sådant föreläggande. MÖD har därför upphävt mark- och miljödomstolens dom och avslagit ansökan om utdömande av vite.

2015-11-26

Mark- och miljööverdomstolen ansåg att byggnadsnämnden hade visat att vidtagna åtgärder på ett enbostadshus var att bedöma som rivning. Nämndens beslut att påföra byggsanktionsavgift har därför fastställts.

2015-11-24

Bygglov för ett utrymme benämnt takvåning. Detaljplanens bestämmelser angav att vindsbostad endast tillåts under förutsättning att byggnaden inte ändrar huvudkaraktären av trevåningsbebyggelse.  Med hänsyn till att utrymmet utgjorde en våning och mot bakgrund av utrymmets utformning bedömde Mark- och miljööverdomstolen, att byggnaden ändrade huvudkaraktär från trevåningsbebyggelse till fyravåningsbebyggelse. Det ansökta bygglovet stred därför mot planbestämmelserna.

2015-11-19

Bygglov. Fråga om kravet på byggnads utformning i 8 kap 1 § PBL varit uppfyllt. Bygglovsritningar saknade uppgift om måttangivelser beträffande dörrpassager. Vid en bedömning utifrån ritningarnas skala konstaterade MÖD att utformningskravet när det gäller dörrpassager inte var uppfyllt för flertalet av de dörrar som redovisats på ritningarna. MÖD har därför upphävt beslutet om bygglov och återförvisat målet till nämnden för fortsatt handläggning.

2015-11-12

En byggnadskonstruktion utan takbeklädnad men med takbalkar och takramverk har inte ansetts utgöra en byggnad. Konstruktionen har däremot ansetts utgöra en anläggning och ett byggnadsverk i PBL:s mening. Målet har återförvisats till nämnden för prövning av om det finns skäl att ingripa mot anläggningen med stöd av 2 kap. 9 § och 10 kap. 2 § PBL.

2015-11-11

Ett beslut om användningsförbud fattat av en enhetschef och en byggnadsinspektör på delegation kan inte jämställas med att fråga om sanktion eller ingripande har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. Vidtagen rättelse innan ett sådant sammanträde innebär sålunda att byggsanktionsavgift inte kunnat tas ut. 11 kap. 54 § plan- och bygglagen (2010:900).

2015-11-11

Detaljplan med en större byggnad i villaområde. Närboendes överklagande avslogs av MÖD.

2015-11-06

Ett föreläggande att riva del av en tillbyggnad har inte ansetts tillräckligt tydligt för att kunna godtas. MÖD har därför upphävt nämndens rättelseföreläggande om rivning av byggnation utförd utan lov.

2015-11-05

Förhandsbesked. Nämnden har inte avslagit ansökan med stöd av detaljplanekravet i 5 kap. 1 § ÄPBL, men anfört skäl som innebär att den inte anser det vara lämpligt att pröva förutsättningarna för bostadsutveckling i området i enskilda ärenden om förhandsbesked. Med hänsyn till bl.a. det höga bebyggelsetrycket och vad som framkommer i översiktsplanen har nämnden enligt Mark- och miljööverdomstolen haft tillräckliga skäl för att avslå ansökan.

2015-11-05

Klagorätt i mål om detaljplan. En fastighetsägare har fått överklaga ett beslut att anta detaljplan trots att fastigheten inte gränsar till planområdet. MÖD har bedömt att genom den överklagade detaljplanen har den ungefärliga sträckningen av en framtida förbindelse pekats ut som innebär att vägen oundvikligen kommer att behöva gå över klagandens fastighet. Klaganden har därmed ansetts berörd av planen.

2015-11-05

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för pelletspanna. Behovet av den sökta åtgärden har bedömts som tillfälligt eftersom en alternativ plats för pelletspannan har hittats och förhandsbesked för den alternativa platsen har erhållits. MÖD har därför fastställt nämndens beslut att ge tidsbegränsat bygglov för åtgärden. 

2015-11-04

Fråga om vilken fasad som ska ligga till grund för beräkning av tillåten byggnadshöjd då två fasader vetter mot allmän plats.

2015-11-04

Fråga om bygglov för garage med förråd ca 1,5 meter från fastighetsgräns. Inom planområdet gäller 39 § byggnadsstadgan. MÖD har funnit att det utifrån fastighetens specifika förhållanden inte finns någon rimlig alternativ placering av byggnaden. Det har därmed funnits särskilda skäl att medge undantag från bestämmelsen. Uppförande av byggnaden har bedömts som att den kan ske utan  men för grannen och även i övrigt i enlighet med undantagskriterierna i 39 §.  Åtgärden har därför ansett planenlig och byggnadsnämndens beslut om bygglov fastställts.

2015-11-02

Fråga om en ansökt åtgärd bestående i uppförande av garage, carport och spaljétak ska anses utgöra en tillbyggnad till huvudbyggnaden eller en separat komplementbyggnad.

 

2015-10-28

Byggnadshöjden för en uppförd byggnad har konstaterats avvika från den i bygglovet angivna och enligt detaljplanen tillåtna. Avvikelsen om 25 cm har inte ansetts som en liten avvikelse med hänsyn till områdets specifika karaktär och att det finns risk att avvikelsen får prejudicerande verkan i omgivningen. Nämndens föreläggande om att vidta rättelse har därför fastställts.

2015-10-26

Ett bolag har köpt en fastighet med två byggnader som tidigare använts för militärt ändamål. Frågan i målet är om den kommunala nämnden haft fog för att med stöd av PBL förelägga bolaget att riva och bortforsla byggnaderna p.g.a. att byggnaderna utan att bygglov beviljats numera utnyttjas för fritidsändamål.

2015-10-22

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för pråm. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att nämnden haft tillräckliga skäl att avslå ansökan på grund av att placeringen av pråmen på den aktuella platsen inte är lämplig med hänsyn till påverkan på stadsbilden. Mark- och miljööverdomstolen har också funnit att det inte är visat i målet att behovet av den sökta åtgärden är tillfälligt och därmed har det saknats förutsättningar att meddela tidsbegränsat bygglov.

2015-10-22

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på Frösön. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område men omfattades av en översiktsplan. Av översiktsplanen framgick att i syfte att bevara det attraktiva kulturlandskapet så skulle mark som idag inte används för bebyggelse inte exploateras. Det angavs vidare att inga bygglov bör ges för ny bebyggelse på obebyggd mark. MÖD avslog bygglovsansökan.

2015-10-20

Det har enligt MÖD, på den grund mark- och miljödomstolen anfört, saknats skäl för upphävande av ett förhandsbesked. Målet återförvisat till mark- och miljödomstolen för prövning av om övriga förutsättningar för ett positivt förhandsbesked är uppfyllda.

2015-10-16

Ett växthus har av MÖD bedömts planstridigt i två hänseenden. Dels har växthuset placerats för nära tomtgränsen. Dels har uppförandet av växthuset inneburit att planens bestämmelser om att bara en byggnad får uppföras inte iakttagits. MÖD avslår bygglovsansökan

2015-10-16

Ansökan om bygglov för ändring av befintligt garage. MÖD fann att det på ett tillräckligt tydligt sätt framgick av handlingarna att de sökta åtgärderna står i strid med detaljplan och tidigare givet bygglov. Det var därför riktigt att avslå ansökan

2015-10-15

Genom en bestämmelse i detaljplan har strandskyddet upphävts för vissa delar av planområdet. Området hade pekats ut som ett LIS-område enligt kommunens översiktsplan. Med hänsyn till det stora avståndet mellan det utpekade LIS-området och dess serviceorter fanns det enligt Mark- och miljööverdomstolen skäl att ifrågasätta om det utpekade området verkligen skulle bidra till bibehållen eller utökad service på dessa orter. Det fanns inget underlag i målet som visade att bebyggelsen i det utpekade området skulle ge positiva effekter för servicen i dessa orter. Mark- och miljööverdomstolen har därför funnit att området inte är ett LIS-område och att det inte föreleget särskilda skäl att upphäva strandskyddet. Eftersom upphävande av strandskyddet är en förutsättning för att kunna genomföra detaljplanen har planen upphävts.  

 

2015-10-14

En villafstighet har ansetts omfattas av förvanskningsförbudet i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen och samtliga instanser har ansett att sökt åtgärd (byte av fönster inom starkt bullerutsatt område) inte varit förenlig med 8 kap. 17 § samma lag. Även om verksamhetsutövaren förelagts att vidta bullerdämpande åtgärder fann Mark- och miljööverdomstolen det inte visat att kravet på ljudreduktion inte kunde uppnås på annat sätt än genom byte till den föreslagna fönstermodellen. Mark- och miljööverdomstolen fann därför att det saknades förutsättningar för att bevilja bygglov för den sökta åtgärden.

2015-10-07

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med mark- och miljödomstolen funnit att bygglov inte ska ges till en telemast i Stockholms ytterskärgård då det det saknas utredning av om behovet av elektronisk kommunikation kan tillgodoses med en alternativ placering av masten som innebär mindre påverkan på landskapsbilden. 

2015-10-07

Genom förhandsbesked har MÖD tillåtit nybyggnad av en vårdcentral på en fastighet med närliggande jordbruksverksamhet. Åtgärden har inte bedömts kräva detaljplaneläggning trots att bl.a. trafiksituationen är komplex. Byggnationen har dessutom inte bedömts påverka landskapsbilden på ett oacceptabelt sätt.

2015-10-06

Fråga om bygglov. Tolkning av var planbestämmelser gäller och om egenskapsgränser i detaljplan.

2015-10-02

Bygglov för balkong har bedömts som en liten avvikelse från detaljplan. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att balkongen visserligen är relativt stor i förhållande till högsta tillåtna byggnadsarea på fastigheten, men med hänsyn till åtgärdens art samt till bebyggelsen i området i övrigt anses åtgärden utgöra en liten avvikelse

2015-09-30

Det har inte ansetts finnas förutsättningar för att ge tidsbegränsat bygglov för ett lagertält som fungerat som vägg till bakomliggande industrihall då det saknats preciserade uppgifter om när i tiden behovet av tältet kommer att upphöra.

 

2015-09-30

Byte av fönster i en byggnad med 1920-talsklassicismens tidstypiska särdrag har inneburit en ändring vad avser bl. a. upphängningssätt material, färg och fönsterindelning. Mark- och miljööverdomstolen  gör bedömningen att fönsterbytet är en sådan ändring som avsevärt påverkar  byggnadens yttre utseende och därför kräver bygglov        (9 kap.   2 § p. 3 c PBL). 

2015-09-28

Uppförande av en ventilationshuv på en innergård har ansetts bygglovspliktig såsom en tillbyggnad. Bygglov har beviljats då uppförandet av ventilationshuven endast innebär en mindre avvikelse från detaljplanen (9 kap. 31 b § plan- och bygglagen).

2015-09-28

MÖD upphäver länsstyrelsens beslut om inhibition av ett beslut om bygglov. Enligt MÖD är de uppgifter som sökanden inkommit med till stöd för ansökan tillräckliga för en prövning. Det saknas därför skäl att inhibera nämndens beslut. MÖD avslår yrkandet om inhibition.

2015-09-24

Uppförande av ett lagertält på punktprickad mark har inte bedömts som en lite avvikelse. Bygglov har nekats.

2015-09-23

Mark- och miljööverdomstolen delar den bedömning som mark- och miljödomstolen har gjort att det bygglov som kommunen har beviljat innebär bygglov för en sammanhängande huvudbyggnad. Därför ska kommunens föreläggande om rättelse upphävas.

2015-09-23

Bygglov ges för en ostagad telemast och två teknikbodar inom ett större  område som enligt detaljplan utgör ”park-/naturmark” men saknar utpekade natur- eller rekreationsvärden, trots att det strider mot planen. Avvikelsen från detaljplanen är liten, bygglovet strider inte mot något enskilt eller allmänt intresse enligt 2 kap. PBL och det finns inte något hinder enligt 9 kap. 31 e § PBL

2015-09-22

Detaljplan för bostadsbebyggelse inom nationalstadsparken. Underlaget för prövningen har bedömts tillräckligt och planen har fastställts. Förutom 4 kap. 7 § miljöbalken har utformningen av planbestämmelser enligt 5 kap. 7 § äldre PBL behandlats i målet.

2015-09-16

Ansökan om bygglov för torn och teknikbod för mobiländamål på mark som enligt gällande detaljplan var avsatt för parkändamål. Placeringen på parkmark har ansetts som en liten avvikelse förenlig med detaljplanens syfte. Vad nämnden anfört om säkerhetsavstånd till väg och risken för bl.a. nedfallande is har inte bedömts som tillräckliga skäl för att avslå ansökan om bygglov. Målet återförvisades till nämnden för prövning av övriga förutsättningar för bygglov.

2015-09-16

Mark- och miljödomstolen har i mål om tillsyn enligt plan- och bygglagen felaktigt antagit att nämnden även haft tillsynsansvaret enligt miljöbalken. Domstolen har undanröjt nämndens beslut och återförvisat målet dit utan att ta ställning till om nämndens beslut inom ramen för plan- och bygglagen var korrekt. Mark- och miljödomstolens dom har undanröjts och målet återförvisats dit för prövning av målet i sak.

2015-09-03

Bullerplank och förrådsbyggnader var enligt bygglovsansökan delvis placerade på mark som enligt detaljplanen inte fick bebyggas. Då Mark- och miljööverdomstolen fann att det var möjligt att planenligt tillgodose dessa  ändamål inom planområdet kunde bygglov ges för bostadsbyggnaderna och parkeringsplatserna trots att bygglov inte kunde ges för alla sökta åtgärder.

2015-09-03

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att den planerade nybyggnaden har fler våningar än vad gällande detaljplan tillåter. Nybyggnaden strider därmed mot detaljplanen och det är inte fråga om en liten avvikelse. Nämndens beslut att ge bygglov har därför upphävts. 

2015-08-28

Fråga om bygglov för en tillbyggnad på 12 kvadratmeter som i sin helhet skulle komma att stå på mark som enligt detaljplan inte får bebyggas. Mark- och miljööverdomstolen anser till skillnad från underinstanserna inte att tillbyggnaden kan anses vara en mindre avvikelse enligt 9 kap. 31 b § PBL.

2015-08-26

Fråga om detaljplan fuppfyller kravet på tydlighet och om genomförandet innebär betydande olägenheter för boende i tät stadsbebyggelse pga. skuggning och insyn.

2015-07-23

Mark- och miljööverdomstolen har vid en sammantagen bedömning funnit att en viss konstruktion är att anse som en mur.

2015-07-22

Fråga vid förhandsbesked om markens lämplighet enligt 2 kap. 3 § ÄPBL med hänsyn till markförhållandena på platsen och möjligheterna att lösa va-frågan.

2015-07-22

Fråga om ansökt tillbyggnad i form av en pyramid uppfyller kraven i 3 kap. 1 § PBL.

2015-07-22

Mark- och miljööverdomstolen har, i likhet med byggnadsnämnden och länsstyrelsen, bedömt att det med hänsyn till detaljplanekravet saknas förutsättningar att meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus. Mark- och miljödomstolens dom har därför ändrats och nämndens beslut fastställts.

2015-07-20

En bostadsrättsförening, i egenskap av byggnadens ägare, har inte ansetts kunna föreläggas att inkomma med protokoll över s.k. obligatorisk ventilationskontroll.

2015-07-20

Målet avser ansökan om positivt förhandsbesked. Fråga var om mark var lämplig för uppförande av två enbostadshus inom område som bl.a. kommit att omfattas av utvidgat strandskydd.

 

2015-07-20

De naturvärdebedömningar och utredningar som har utgjort underlaget för kommunens bedömning av en detaljplans miljöpåverkan och behovet av en miljökonsekvensbeskrivning har ansetts tillräckliga för att bedöma om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Mot denna bakgrund har det inte framkommit att detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Därför fanns det inte skäl att i detta fall ställa krav på att en specifik miljökonsekvensbeskrivning skulle upprättas.

2015-07-17

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt ett beslut om bygglov eftersom högsta tillåtna byggnadshöjd överskridits och avvikelsen inte kunnat ses som liten.

2015-07-03

Mark- och miljööverdomstolen har ansett att ett beslut av kommunal nämnd att återkalla en i domstol anhängiggjord talan om utdömande av vite inte är överklagbart. Eftersom underinstanserna prövat närboendes överklaganden i sak har underinstansernas avgöranden undanröjts och överklagandena till länsstyrelsen avvisats.

2015-07-02

I ett ärende om tillsyn beträffande obligatorisk ventilationskontroll i en byggnad har en byggnadsnämnd beslutat att inte initiera vidare tillsynsärende enligt PBL och därmed avskrivit ärendet från vidare handläggning.  Frågan är om anmälaren och tillika en hyresgäst i fastigheten, får överklaga beslutet. Mark- och miljöööverdomstolen som konstaterar att klagorätt föreligger undanröjer länsstyrelsens beslut att avvisa överklagandet och återförvisar målet till länsstyrelsen för prövning i sak.

2015-07-01

Kommunens beslut att anta detaljplan har upphävts. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att redovisningen av planens förutsättningar och hur planen är avsedd att genomföras är otillräcklig och att planen därmed inte uppfyller kraven i 4 kap. 33 § PBL. På grund av dessa brister har det inte varit möjligt att bedöma planens konsekvenser och om det har gjorts en rimlig avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. 

2015-06-30

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att klaganden, vars fastighet inte direkt angränsat till den fastighet på vilken bygglov sökts för utvändig ändring av befintligt uterum, inte har haft rätt att överklaga nämndens beslut om bygglov. Även om avståndet mellan fastigheterna varit relativt kort, ca 20-25 meter, har den åtgärd som bygglov sökts för inte inneburit några förändrade förhållanden för klaganden. Mark- och miljööverdomstolen har därför avslagit klagandens överklagan av mark- och miljödomstolens avvisningsbeslut.

2015-06-26

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt en detaljplan då det i planärendet saknades en heltäckande utredning av vilket buller en närbelägen industri ger upphov till och det inte kunde uteslutas att bolagets möjlighet att bedriva sin verksamhet skulle kunna påverkas av den bebyggelse som planen medgav. Kommunen ansågs därmed inte ha tagit skälig hänsyn till bolagets enskilda intresse i samband med utformningen av planen.

2015-06-25

Efter ansökan om förhandsbesked för viss åtgärd konstaterar mark- och miljödomstolen att aktuella förhandsbeskedet innefattar en omfattande prövning avseende utformningen av planerade byggnader och dess förenlighet med detaljplanen och det inte är lämpligt att i förhandsbeskedet slå fast förenligheten med gällande detaljplan i fråga om åtgärdernas utformning och utförande. Mark- och miljööverdomstolen finner att den sökta åtgärden kan prövas inom ramen för ett förhandsbesked på det sätt nämnden gjort varför mark- och miljödomstolens dom undanröjs och målet återförvisas till domstolen för fortsatt prövning.

2015-06-25

Mark- och miljööverdomstolen har i dom i mål nr P 8682-14 funnit att det saknats skäl av mark- och miljödomstolen att upphäva det positiva förhandsbeskedet samt återförvisat målet till mark- och miljödomstolen för vidare handläggning. I detta mål har en bygglovsansökan återförvisats till nämnden för förnyad prövning av mark- och miljödomstolen. Mark- och miljööverdomstolen finner mot bakgrund av vad den konstaterat i mål nr P 8682-14 att det saknas anledning att återförvisa ansökan om bygglov till nämnden på de skäl som mark- och miljödomstolen anfört. Mark- och miljödomstolens undanröjs och målet återförvisas till domstolen för fortsatt prövning.

2015-06-24

Eftersom länsstyrelsens beslut om återförvisning till nämnden inte inneburit en prövning i sak har beslutet inte varit överklagbart. Mark- och miljödomstolens dom har därför upphävts och länsstyrelsens beslut stått fast.

2015-06-23

För fastigheten gällande detaljplan framgick att området endast fick användas för koloniträdgårdsändamål. Huvudbyggnaden kunde därmed inte anses utgöra ett enbostadshus som gjorde att undantagsreglerna för bygglovsplikt för komplementbyggnader i 9 kap. 4 och 4 a §§ PBL blev tillämpliga.

2015-06-23

I ett mål om bygglov har Mark- och miljööverdomstolen kommit fram till att det beviljade bygglovet strider mot detaljplanens bestämmelser om våningsantal. Överklagandet har därför avslagits.

2015-06-23

Fråga om bygglov för takbeklädnad av alu-zink på ett bostadshus i ett radhusområde med huvudsakligen platta tak av svart eller mörkgrå papp.  Bländning och solreflexer från taket har inte ansetts utgöra en betydande olägenhet för omgivningen enligt 3 kap. 2 § ÄPBL och bygglovsansökan har inte avslagits enligt den bestämmelsen. Däremot har MÖD funnit att färgvalet, dvs. takbeklädnadens ytskikt, inte ger en god helhetsverkan och att det därför inte uppfyller kraven i 3 kap. 1 § ÄPBL. 

2015-06-23

Fråga om bygglov för takbeklädnad av alu-zink på ett bostadshus i ett radhusområde med huvudsakligen platta tak av svart eller mörkgrå papp. Bländning och solreflexer från taket har inte ansetts utgöra en betydande olägenhet för omgivningen enligt 3 kap. 2 § ÄPBL och bygglovsansökan har inte avslagits enligt den bestämmelsen. Däremot har MÖD funnit att färgvalet, dvs. takbeklädnadens ytskikt, inte ger en god helhetsverkan och att det därför inte uppfyller kraven i 3 kap. 1 § ÄPBL. 

2015-06-22

Fråga om bygglov för påbyggnad av flerbostadshus för inredande av ytterligare bostadslägenheter. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det översta utrymmet utgör en våning. Ansökt åtgärd strider mot detaljplanens bestämmelser vad gäller antalet våningar och tillåten byggnadshöjd. Ingen av avvikelserna kan anses vara liten enligt 9 kap. 31 b § PBL eller godtas med stöd av 31 c § samma  kapitel. Byggnadsnämndens beslut att bevilja bygglov upphävs därför.

2015-06-22

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det inte föreligger hinder vad gäller bl.a. kravet på lämplig lokalisering med hänsyn till människors hälsa, att meddela bygglov för stall ca 40 meter från bostadshus på grannfastigheten. Vid bedömningen har beaktats bl.a. områdets lantliga karaktär och att stallet kommer att rymma endast ett fåtal hästar. Ärendet har återförvisats till nämnden för bedömning om övriga förutsättningar för att meddela bygglov är uppfyllda. 

2015-06-18

I målet, som gäller bygglov för två tvåbostadshus, är bl.a. fråga om dessa är förenliga med detaljplanen avseende antalet våningar. Mark-och miljööverdomstolen har bedömt att byggnadernas översta plan med hänsyn till utformningen är att anse som våningar. Byggnadernas nedersta plan har bl.a. med hänsyn till avsaknaden av dagsljusinsläpp bedömts som källare. Eftersom byggnaderna har fler våningar än vad som är tillåtet enligt detaljplanen har bygglovet upphävts.

2015-06-17

Domvilla. En nyttjanderätt, arrende, berördes av en fastighetsreglering. Arrendatorn borde rätteligen ha tagits upp som sakägare vid förrättningen. Eftersom så inte har skett har Lantmäteriets avslutningsbeslut undanröjts och målet visats åter för fortsatt handläggning.

2015-06-17

Fråga om nybyggnad av fritidshus som skymde sjöutsikten från en grannfastighet. Även om utsikten begränsades fann MÖD att delar av utsikten alltjämt kvarstod varför det inte var fråga om en sådan betydande olägenhet som avses i 2 kap. 9 § PBL.

2015-06-15

Byggnadsnämnds tillsyn av den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, har ansetts uppfylla de krav som kan ställas enligt PBL.

2015-06-15

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det har saknats skäl att återförvisa ett mål till nämnden för en ny lokaliseringsprövning av en komplementbyggnad. Mark-och miljööverdomstolen har återförvisat målet till mark- och miljödomstolen eftersom det inte av underinstansens dom framgår om prövningen där har omfattat frågan om det finns förutsättningar att bevilja bygglov för komplementbyggnaden, bl.a. utifrån bestämmelserna i 2 kap. 6 § första stycket 1 PBL och 2 kap. 9 § PBL

2015-06-15

Ett bolags ansökan om bygglov för nybyggnation av hotellenheter som skulle ägas av en bostadsrättsförening hade avslagits av kommunen som ansåg att byggnaderna skulle uppföras för bostadsändamål och därför stred mot detaljplanen. Mark- och miljööverdomstolen fann att det befintliga ritningsunderlaget inte kunde anses beskriva den ansökta byggnationen på ett tillräckligt utförligt sätt så att det gick att bedöma antalet hotellsviter och storleken på dessa för att fullt ut kunna pröva den sökta åtgärden. Ärendet visades därför åter till nämnden för vidare handläggning.

2015-06-15

En fastighet ägs av ett dödsbo. Dödsboet har förelagts att vidta vissa åtgärder på fastigheten vid äventyr av vite. Föreläggandet har vunnit laga kraft. Då dödsboet inte efterkommit föreläggandet har den aktuella nämnden ansökt om utdömande av vitet. Mark- och miljödomstolen har avvisat  nämndens ansökan på grund av rättegångshinder bestående i svårigheter att delge en av dödsbodelägarna. Frågan är om mark- och miljödomstolen haft skäl för sin bedömning (jfr 10 § andra stycket lag (1996:242) om domstolsärenden). Mark- och miljööverdomstolen har funnit att mark-och miljödomstolen inte haft skäl att avvisa ansökan om utdömande av vite.

2015-06-12

Målet gäller bygglov för fasadändring genom byggnation av staket runt taket på ett enbostadshus. Uppförandet av staketet innebar att viss insyn på granfastigheten möjliggjordes. MÖD fann att detta innebar en viss olägenhet för grannarna men att olägenheten inte var betydande. Nämndens beslut om bygglov fastställdes.

 

2015-06-12

Fråga om krav på reglering med detaljplan enligt 4 kap. 2 § första stycket 2 plan- och bygglagen (2010:900) innan bygglov för tillbyggnad meddelas.

2015-06-09

Planerade takkupor har bedömts inte innebära någon avvikelse från detaljplan i fråga om byggnadshöjd och våningsantal. Eftersom någon prövning mot kraven i 3 kap. ÄPBL inte har skett i överprövande instanser har länsstyrelsens beslut att upphäva det av nämnden bevilja bygglovet undanröjts och målet visas åter till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.

2015-06-09

Frågan i målet avser om positivt förhandsbesked för uppförande av enbostadhus kan meddelas med hänsyn till riksintressen och intentionerna i översiktsplanen.

2015-06-08

Frågan i målet är om den aktuella komplementbyggnaden omfattas av den nya bestämmelsen om bygglovsbefrielse i 9 kap. 4 a plan- och bygglagen (2010:900) samt om ändamålet med det förelagda vitet därmed har förlorat sin betydelse och därför inte ska dömas ut. Eftersom komplementbyggnaden har uppförts närmare gräns än 4,5 meter till ett område som i detaljplanen utgör allmän platsmark avsett för plantering har den nya bestämmelsen inte ansetts tillämplig eftersom medgivande från granne inte kan inhämtas. Det förelagda vitet har därmed inte förlorat sin betydelse och ska därför dömas ut.

 

2015-06-08

Fråga om varsamhetskravet enligt 8 kap. 17 § PBL är uppfyllt vid byte av fönster från fönster med spröjs till fönster utan spröjs.

2015-06-08

Bygglovsprövningen har inte avsett det utförande som angetts i ansökan. Bygglovet har därför undanröjts och målet visats åter till nämnden för fortsatt handläggning.

2015-06-04

Mark- och miljööverdomstolen har i ett bygglovsmål funnit att det inte kan anses som en liten avvikelse att delvis placera ett förråd inom en planteringszon som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Hänsyn har också tagits till att det är ett nybyggnadsområde och att ett bygglov skulle kunna få en prejudicerande effekt.

2015-06-02

Tillsyn enligt PBL. Nämnd borde ha vidtagit tillsynsåtgärd efter anmälan från närboende om att byggbodar uppställda i anslutning till byggarbetsplats saknade bygglov.

2015-06-01

En vägförening som äger en fastighet som direkt gränsar till den fastighet som sökt bygglov avser har ansetts ha rätt att överklaga bygglovsbeslutet. Underinstansernas avgöranden har därför undanröjts och målet återförvisats till länsstyrelsen för prövning i sak av föreningens överklagande.

2015-06-01

Beslut om antagande av en detaljplan har upphävts. Planen har omfattat mark som i gällande plan avsatts som allmän plats, natur,och som ingår i en gemensamhetsanläggning. Skälig hänsyn har inte tagits till de befintliga äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan inverka på planens genomförande

2015-05-29

Mark- och miljööverdomstolen har ändrat mark- och miljödomstolens dom och fastställt plan- och byggnadsnämndens beslut att meddela positivt förhandsbesked för ett enbostadshus. Nämndens beslut har ansetts förenligt med intentionerna i översiktsplanen och den avvägning som kommunen gjort mellan allmänna och enskilda intressen är rimlig med hänsyn till förhållandena på platsen.

2015-05-27

Fråga om bygglov för byte av entréportar. Med hänsyn till att den aktuella byggnaden redan genomgått större förändringar som tilläggsisolering, byte av fasadfärg samt fönster och balkongbyten har MÖD funnit att byte av sex entréportar endast skulle påverka det visuella intrycket samt byggnadens och den omgivande bebyggelsens karaktär i mindre utsträckning. En bostadsrättsförenings enskilda intresse av byte till mer ändamålsenliga entréportar har därför ansetts väga tyngre än det allmänna intresset av att bevara originalportarna.

2015-05-22

Fråga om tillsynsåtgärder avseende utrymningstrappor. Mark-  och miljööverdomstolen har, till skillnad från underinstanserna, bedömt att trapporna inte omfattas av tidigare beviljat bygglov. Eftersom tillsynsmyndigheten haft en skyldighet att pröva förutsättningarna i övrigt för att ingripa enligt 11 kap. 5 § PBL återförvisas målet till nämnden för fortsatt handläggning. 

2015-05-21

 

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att en fristående altan var att anse som en byggnad och därmed bygglovspliktig. Frågan om altanen kan omfattas av undantagen från bygglovsplikt eller om bygglov kan medges i efterhand bör prövas av den kommunala nämnden varför målet har återförvisats dit.

2015-05-20

Fråga om bygglov för ändrad användning av en tidigare skolbyggnad. Ändringen skulle innebära att skolbyggnaden skulle användas för bostadsändamål. Mark- och miljööverdomstolen finner, mot bakgrund av den jordbruksverksamhet m.m. som bedrivs på den intilliggande fastigheten, att det föreligger hinder mot att bevilja bygglov för bostadsanvändning.

2015-05-18

Ansökan om bygglov avseende mast och teknikbod för mobiländamål. Den sökta åtgärden var inte förenlig med detaljplanen. Mot bakgrund av åtgärdernas omfattning och hur det aktuella området beskrivits i detaljplanen och med hänsyn till den allmänna nyttan av sökta åtgärder fann Mark- och miljööverdomstolen att åtgärderna inte stod i strid med planens syfte och att de kan bedömas som en liten avvikelse från planen.

2015-05-12

En fastighetsägare har ansökt om strandskyddsdispens (Mark- och miljöverdomstolens mål nr M 178-15) och förhandsbesked för byggnation av ett fritidshus på fastigheten (detta avgörande).

Frågan är om ett positivt förhandsbesked ska lämnas till fastighetsägaren. I målet konstareras att frågan är avhängig domstolens bedömning om det finns förutsättningar att bevilja strandskyddsdispens. Med hänsyn till att domstolen i dom denna dag i mål M 178-15 har konstaterat att sådana förutsättningar saknas, bedömer Mark- och miljööverdomstolen att Bygg- och miljönämnden i fråga har haft fog att neka positivt förhandsbesked.

2015-05-11

Mark- och miljööverdomstolen har ansett att en lager/förrådsbyggnad inte varit anpassad för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga och att den verksamhet som ska bedrivas i byggnaden inte varit av sådan art att det funnits skäl att medge undantag från detta krav. Det av nämnden beviljade bygglovet har därför upphävts.

2015-05-11

En person som på en äldre byggnad på Fårö, som tidigare hade använts som smedja, hade bytt ut taket av korrugerad plåt mot ett enkupigt tegeltak förelades av kommunen att ersätta detta tak med ett traditionellt faltak som enligt kommunen till vissa delar fanns kvar under plåttaket. Mark- och miljööverdomstolen har inte ansett att det enkupiga tegeltaket har förvanskat den tidigare smedjan jämfört med om byggnaden hade haft kvar det korrugerade plåttaket. Föreläggandet beträffande taket har därför upphävts tillsammans med det ålagda vitet. Ett insatt gavelfönster har ansetts förvanska byggnaden och föreläggandet att ta bort detta fastställdes.

2015-05-06

Ansökt byggnadsåtgärd har bedömts planenlig och uppfylla kraven på anpassning till omgivning och befintlig bebyggelse och utformning. I målet uppkom bl.a. fråga om byggnadens volym, med flera ytor öppenarea, innebar att byggrätten överskrids. Då detaljplanen inte reglerat omfattningen av öppenarea har denna fråga bedömts utifrån anpassningskraven i 2 kap. 6 § PBL, med beaktande av utformningskravet i 8 kap. 1 § 2 PBL.

2015-04-30

En björk växer på en fastighet i anslutning till en annan fastighet. Frågan i målet är om björken orsakar grannfastigheten betydande olägenhet enligt 8 kap. 15 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Även fråga om bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden i den aktuella kommun har haft förutsättningar att förelägga den förstnämnda fastighetsägaren att vidta nödvändig åtgärd med stöd av PBL.

2015-04-30

Mark- och miljööverdomstolen har i ett mål om avvisad bygglovsansökan funnit att även om en nämnd inte alltid behöver delge sökanden ett föreläggande om komplettering, har omständigheterna i detta fall varit sådana att det ankommit på nämnden att förvissa sig om att kompletteringsföreläggandet nått sökanden. Då så inte skett samt sökanden uppgett att man inte fått del av föreläggandet borde nämnden inte ha avvisat ansökan. Mark- och milljödomstolens avgörande att återförvisa målet till nämnden står därför fast.

2015-04-30

Positivt förhandsbesked har förenats med visst villkor avseende va-lösning. Fråga om va-möjligheterna är tillräckligt utredda.

2015-04-24

Fråga om en byggnadsåtgärd kan anses utgöra ett skärmtak och därmed förenlig med gällande områdesbestämmelser.

2015-04-24

I mål om tidsbegränsat bygglov har Mark- och miljööverdomstolen bedömt att det inte är visat att behovet av den sökta åtgärden är tillfälligt. Det har därför inte funnits förutsättningar att meddela tidsbegränsat bygglov och bygglovet har därför upphävts.

2015-04-24

Fråga om tidsbegränsat bygglov för s.k. skolpaviljonger. En skola sökte tillfälligt bygglov för skolpaviljonger i syfte att dels använda dessa under tid som skolan byggdes om dels för att hantera en tillfällig ökning av antalet elever. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att skolan genom den utredning som lagts fram visat att behovet av åtgärden var tillfällig. Även övriga förutsättningar för tillfälligt bygglov har ansetts föreligga.

2015-04-20

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt länsstyrelsens beslut att upphäva en detaljplan då planunderlaget inte visar vilka konsekvenser ett genomförande av planen skulle få på närliggande Natura 2000-områden eller skyddade fåglar. Underlaget har inte möjliggjort ett ställningstagande till behovet av Natura 2000-tillstånd eller artskyddsdispens.

2015-04-16

Frågan om jäv. Ordföranden i en byggnadsnämnd har samtidigt som han innehaft denna post också varit suppleant i ett kommunalt bostadsbolag. Bolaget hade sökt bygglov. Ordföranden hade undertecknat ett yttrande i detta ärende. Bygglovet hade avslagits eftersom det stred mot detaljplanen. Ordföranden har bedömts jävig vid handläggningen av ett ärende om en ändring av detaljplanen som skulle möjliggöra byggande i enlighet med den tidigare ansökan.

2015-04-15

En kommun avser att uppföra en förskola och vissa komplementbyggnader på mark som enligt detaljplanen är utlagd som byggnadsmark för allmänt ändamål samt att placera en infartsväg till förskolan på mark som enligt en annan detaljplan är avsedd för allmän plats, park eller plantering. Bygglovsansökan har avslagits eftersom den planerade infartsvägen inte kan ses som en liten avvikelse från planen enl. 9 kap. 31 b § 1 PBL och inte heller kan godtas enligt 9 kap. 31 b § 2 eller 9 kap. 31 c § PBL.

2015-04-15

Fråga om betydelsen av att ett område av Energimyndigheten utpekats som varande av riksintresse för vindkraft när kommunen i sin översiktsplan reserverat området för friluftsliv (strövområde).

2015-04-09

En väg som enligt gällande detaljplan är tillgänglig för allmän körtrafik får i en ny detaljplan endast användas som gång- och cykelväg. Då följden av detta blir att en ägare till en fastighet som angränsar till planområdet inte längre kan nå sin fastighet (garage) med bil, har Mark- och miljööverdomstolen funnit att skälig hänsyn inte har tagits till befintliga äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan inverka på planens genomförande och att planen därför ska upphävas.

 

2015-04-09

Detaljplanen för Albano och delar av Norra Djurgården har bedömts uppfylla tydlighetskravet i ÄPBL och inget annat hinder har bedömts föreligga mot planen. Mark- och miljööverdomstolen har därför fastställt detaljplanen.

 

2015-04-09

Delar av en detaljplan har upphävts efter kommunens medgivande, då det bedömdes att ett riksintresse skulle ha skadats påtagligt om hela planen skulle genomföras.

2015-04-09

Fråga om tolkning av enskilda planbestämmelser i planer antagna under den äldre plan- och bygglagen (1987:10) i ärenden som inletts efter det att den nya plan- och bygglagen (2010:900) trätt i kraft. Planbestämmelserna ska tolkas i enlighet med den lagstiftning och praxis som gällde vid den tidpunkt då planen antogs. 

2015-03-27

Altan som underbyggts under mark har bedömts inte utgöra en tillbyggnad men tillföra byggnadsarea. Frågan om ändring av byggnadsarean har därför återförvisats till nämnden i ärende avseende klagomål om olovligt byggande.

2015-03-26

Fråga om jäv enligt 6 kap. 25 § femte punkten kommunallagen (1991:900) då ledamot av byggnadsnämnden vid tidpunkten för nämndens beslut var styrelseledamot i det kommunala bostadsbolag som ansökt om bygglov.

2015-03-26

En ansökan om bygglov för ett bostadshus i Mollösund har avslagits med hänsyn till bestämmelserna i 2 kap. 6 § 1 st 1 PBL. Vid bedömningen beaktades i första hand vad som angavs i planbeskrivningen om planens syfte, men även relevanta råd och riktlinjer i kommunens miljö- och byggnadsprogram. 

 

2015-03-26

Arbete med detaljplaner inom andra områden i kommunen, för att möta behov av genomgångsbostäder, har bedömts som ett konkret alternativ och en framtida lösning på detta visade ökade behov. Tillfälligt bygglov har därför beviljats.

2015-03-26

Mark- och miljööverdomstolen beviljar bygglov för nybyggnad av en telemast och två teknikbodar på en fastighet. Domstolen finner att åtgärderna inte står i strid med planens syfte och att dessa kan bedömas som en liten avvikelse från planen.

2015-03-26

Bygglov för nybyggnad av fyra tvåbostadshus. Prövning av invändningar om att lovet inte har stöd i detaljplanen vad gäller byggnadshöjd, våningsantal och byggnadsarea. Vidare fråga om betydande olägenhet (insyn, hinder av solljus) och anpassning till områdets karaktär. I prövningen ingår även ställningstagande till takkupor (eg. frontespiser) och utkragande byggnadsdel över en hörnavskärning på bottenvåning.

2015-03-26

I mål om detaljplan har frågorna varit om det föreligger förfarandefel på grund av att detaljplanen avviker från översiktsplanen eller att byggnadsnämnden inte har haft befogenhet att besluta om antagande av detaljplanen och om den skuggbildning som ett genomförande av planen kommer att medföra innebär en betydande olägenhet för de närboende.

2015-03-18

Bygglov för komplementbyggnad. Den sökta byggnaden har ställd i relation till befintligt bostadshus ansetts som en mindre byggnad och pga. avsedd användning för hobbyverksamhet och avsaknad av bostadsfunktioner förutom kök och toalett bedömts underordnad bostadshuset. Placering långt från huvudbyggnaden har inte medfört hinder att betrakta byggnaden som komplementbyggnad. Mot bakgrund av detta och vid en sammanvägning av vad som framkommit om byggnadens storlek, utformning, och placering har Mark- och miljööverdomstolen funnit att byggnaden är att betrakta som en komplementbyggnad. Den tänkta placeringen har bedömts planenligt.

2015-03-18

Ett utrymme som sedan tidigare varit försett med tre väggar och tak och som använts som förråd och bilplats har omvandlats till bostadsutrymme och varmförråd genom att en fasadvägg uppförts. Åtgärden har bedömts som en fasadändring inom detaljplanelagt område och byggsanktionsavgift har bestämts utifrån detta.

2015-03-18

Sedan bygglov beviljats för angöring av vandrarhemsfartyg vid Norr Mälarstrand har beslutet upphävts av länsstyrelsen. Såväl mark- och miljödomstolen som Mark- och miljööverdomstolen har instämt i bedömningen att det med beaktande av de starka allmänna intressena inte kan anses lämpligt att ta vattenområdet i anspråk för bebyggelse.

2015-03-12

Fasadrenovering genom fönsterbyte och tilläggsisolering har ansetts som en åtgärd vid tillämpning av 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. Då åtgärden påbörjats före de 2 maj 2011 har någon byggsanktiosavgift inte kunnat tas ut.

2015-03-12

Ansökan om bygglov för hotellbyggnad vid Yngsjö havsbad. Mark-och miljööverdomstolen har funnit att en byggnadshöjd om 5,8 meter inte kunde anses vara en liten avvikelse i förhållande till detaljplanens reglering om 5,0 meter som högsta byggnadshöjd.

2015-03-09

Målet avser ansökan om bygglov för två vindkraftverk Frågan i målen är om bygglov för vindkraftverken med den sökta placeringen kan
beviljas med hänsyn till den avvägning som ska göras mellan intresset av att använda platsen för vindkraft och det allmänna intresset att skydda fåglar, bl.a. havsörn och fiskgjuse.

2015-03-09

Fog har bedömts saknas för rättelseföreläggande i de delar utredning om utförande saknats, mätbar area ännu inte uppstått eftersom beträdbart golv saknats, öppenarea inte övergått i bruttoarea då byggnadens area inte helt omslutits av täta väggar och inget hinder finns för kök i komplementbyggnad. För föreläggande om rivning av olovligt uppförd tillbyggnad jämte återställande av yttervägg har dock visats haft fog.

2015-03-05

Målet avser byggsanktionsavgift. Frågor i målet är om det krävs bygglov för de åtgärder som vidtagits vad avser byggnaderna på fastigheten, och som nämnden beslutat ta ut sanktionsavgift för, samt beräkning av den sanktionsgrundande byggnadsarean och byggsanktionsavgiftens storlek.

2015-03-02

Kommunal nämnd har i mål om rivningsföreläggande enligt 11 kap. 21 § PBL inte visat att byggnadsverket är så förfallet eller skadat att det finns skäl för rivning i fall där fastighetsägaren motsatt sig det. Förhållandena vid tidpunkten för Mark- och miljööverdomstolens avgörande läggs till grund för domen.

2015-02-27

På grund av utpekande i gällande områdesbestämmelser har Mark- och miljööverdomstolen funnit att befintlig byggnad, med dess tillbyggnader, ska betraktas som fritidshus vid lovprövning avseende tillbyggnad, oaktat den faktiska användningen.

 

2015-02-26

Byggnadsnämnden har beviljat bygglov för fasadändring samt ändrad användning från pizzeria till bostadslägenheter. Länsstyrelsen har avslagit yrkande om inhibition och mark- och miljödomstolen har avslagit överklagandet av detta beslut. Mark- och miljööverdomstolen har funnit skäl att meddela beslut om inhibition.

2015-02-25

Sedan den kommunala nämnden avvisat grannars överklagande av bygglovsbeslut som för sent inkommet avslog länsstyrelsen grannarnas överklagande av avvisningsbeslutet. Länsstyrelsen hänvisade till 30 § förvaltningslagen och angav att dess avvisningsbeslut inte fick överklagas. Mark- och miljödomstolen tog trots överklagandeförbudet upp grannarnas överklagande till prövning. Mark- och miljööverdomstolen undanröjer nu mark- och miljödomstolens dom.

2015-02-17

Ansökan om bygglov för ombyggnadsåtgärd på byggnad som delvis ligger på punktprickad mark. Avvikelsen från detaljplanen hade inte godtagits vid en bygglovsprövning (8 kap. 11 § första stycket 2 b) ÄPBL). Mark- och miljödomstolens domslut om att undanröja bygglovet fastställs.

2015-02-16

Fråga om bygglov för tillbyggnad och yttre ändringar av entrén och ambulansinfarten till akutmottagningen på S:t Görans sjukhus. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att åtgärderna är planenliga, att trafiksituationen inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och att betydande olägenheter inte uppkommer.

2015-02-13

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med mark- och miljödomstolen ansett att bygglov kan lämnas till ändrad användning av en stärkelsebyggnad till enbostadshus utan hinder av närhet till svinproduktion. Två ledamöter var skiljaktiga.

 

2015-02-13

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att en förändrad användning av en byggnad inte varit väsentlig och således inte krävt bygglov. Den kommunala nämnden har därmed haft fog för sitt beslut att inte ingripa.

2015-02-12

Mark- och miljöövedomstolen har funnit att det inte är en liten avvikelse att placera en huvudbyggnad en meter från tomtgräns när det minsta avstånd som tillåts i planbestämmelserna är fyra meter. Den omständigheten att byggnaden placerats i enlighet med vad som åskådliggjorts i planillustrationen saknar enligt domstolen betydelse då planillustrationen inte har rättsverkan

2015-02-11

Efter att bygglov beviljats för ett hus har sökandena kommit in med en ansökan om ändrad placering av huset. Enligt MÖD har ansökan varit att bedöma som en ny ansökan om bygglov.

2015-02-06

Ansökan om bygglov för uppförande av fyra vindkraftverk. Av fågelinventeringen framgick att observationer skett av tjäder och spelande orre. Någon närmare analys av förekomsten av skogshöns saknades. Då förekomsten av spelplatser för skogshöns skulle kunna få betydelse för bedömningen av om lokaliseringen av vindkraftverken är lämplig  undanröjdes den kommunala nämndens beslut om bygglov och ärendet visades åter till nämnden för vidare handläggning i den del som gäller skogshöns.

2015-02-05

Ansökan om bygglov ska alltid prövas enligt reglerna därom även om åtgärden numera inte kräver bygglov.

2015-02-05

Fråga om bygglov ska beviljas för nybyggnad av ett garage/förråd på en fastighet tidigare bebyggd med ett fritidshus. Då garaget/förrådet vid en jämförelse med fritidshuset framstått som den på fastigheten dominerande byggnaden har garaget/förrådet inte ansetts utgöra en sådan komplementbyggnad som anges i 9 kap. 31 a § plan- och bygglagen och som sökanden har sökt bygglov för. Bygglov har därför nekats.

2015-02-05

Fråga i mål om förhandsbesked för bostadshus. Förfrågan om att få bebygga en tomt har gjorts återkommande under 45 år men kommunen som hänvisat till detaljplanskravet har inte redovisat några konkreta planer på att detaljplanelägga området. Den allmänna proportionalitetprincipen medför att det detaljplanekravet inte längre kan åberopas. 

2015-02-04

Fråga om kommun genom hänvisning till bestämmelserna i 10 kap. 14-15 och 18  §§ äldre plan- och bygglagen har kunnat förelägga en byggherre vid vite att lämna in dokumentation som visar att tekniska egenskapskrav har uppfyllts.

2015-02-03

Detaljplan har upphävts då en ledamot hos stadsbyggnadsnämnden varit jävig enligt 6 kap. 25 § kommunallagen (1991:900) vid nämndens handläggning av planen.

2015-02-02

Komplementbyggnad har med dess tänkta placering och utformning inte ansetts medföra betydande olägenheter för grannfastighet.

2015-01-27

Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, bedömt att byggnadsnämnden haft tillräckliga skäl för att avslå ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus.

2015-01-26

I ett mål om bygglov har Mark- och miljööverdomstolen funnit att frågan om den planerade byggnadens påverkan på landskapsbilden måste prövas även enligt plan- och bygglagen (2010:900) och att därmed en prövning enligt bestämmelserna i den numera upphävda 19 § naturvårdslagen (1964:822) inte kan ersätta en sådan prövning. Mark- och miljödomstolens dom har upphävts och länsstyrelsens beslut fastställts.

2015-01-20

Fråga om inhibition av meddelat bygglov.

2015-01-14

Fråga om inhibition av bygglov för ridhus. Granne yrkade att lovet ska upphävas och anförde att ridhuset ligger för nära dennes bostadshus, 45 meter, samt att bygget påbörjats och att lovet ska inhiberas. MMD beslutade om inhibition eftersom det var oklart om bygglovsbeslutet kommer stå fast. MÖD upphävde inhibitionsbeslutet eftersom det för närvarande inte finns tillräckliga skäl inhibera bygglovsbeslutet.

2015-01-14

Ansökan om bygglov för vindkraftverk. Eftersom skuggfrågan inte hade utretts har målet återförvisats till nämnden för fortsatt handläggning.


Fastighetsmål

2015-12-28

Behov av omprövning av gemensamhetsanläggning har förelegat eftersom frågan om avledning av dagvatten inte var slutgiltigt avgjord. Anordningarna för avledande av dagvatten var bristfälliga och vissa fastigheter  översvämmas i en inte obetydlig omfattning. Därför finns behov av en gemensam anläggning för att lösa avledningen på lång sikt och Lantmäteriets beslut om komplettering av gemensamhetsanläggningen har fastställts.

2015-12-22

Fråga om klander av föreningsstämmobeslut gällande uttaxering av bidrag till samfällighetsförening. Av föreningens stadgar framgick att om stämman ska godkänna uttaxeringen ska styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att i kallelsen till stämman ta del av debiteringslängd. Eftersom någon debiteringslängd inte upprättats fann MÖD att något bindande beslut om uttaxering inte fattats. Det fanns därför inget beslut att klandra varför klandertalan avvisades.

 

2015-12-15

Mark- och miljööverdomstolen har ändrat Lantmäteriets beslut om andelstal för utförande av en väg då fastighetens nytta av vägen samt förhållandena i övrigt inte motsvarade de beslutade andelstalen.

2015-12-04

Omprövning av tomträttsavgäld. Avgälden har fastställts efter att MÖD först tolkat detaljplanens bestämmelser om hur fastigheten får bebyggas vad avser relationen kontor och industri. Därefter har markvärdet fastställts utifrån ortprismetoden medan andra av parterna åberopade metoder, analys med hjälp av taxeringuppgifter och en projektkalkyl, har setts som stöd och rimlighetskontroll.


 

2015-11-19

Sedan exploatören av ett villaområde kommit överens med säljaren om inträdesavgiften i en bestående samfällighet har avgiften ifrågasatts av såväl exploatören som de nya villaägarna. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att den överenskomna ersättningen inte avviker från vad som kan anses vara skäligt i sådan mån att överenskommelsen  kan anses strida mot anläggningslagen.

2015-11-12

I mål om klander av ett föreningsstämmobeslut avseende en samfällighetsförening som förvaltar en centralantennanläggning har det inte ansetts förenligt med föreningens ändamål att köpa in fler TV-kanaler än de som en antenn hade levererat.

2015-11-10

Genom fastighetsreglering överfördes en mindre strandremsa till en angränsande fastighet. Mark- och miljödomstolen uttalade att stranden i praktiken privatiserats och därmed redan tagits i anspråk på ett sätt gör att den saknar betydelse för strandskyddets syfte. MÖD upphävde mark- och miljödomstolens dom och ställde in förrättningen. Enligt MÖD är området inte ianspråktaget vare sig som tomtmark eller i övrigt på sådant sätt att området saknar betydelse för strandskyddets syfte. En ledamot i MÖD är skiljaktig och vill fastställa mark- och miljödomstolens dom.

2015-11-02

I mål om anläggningsförrättning för väg har mark- och miljödomstolen med tillämpning av bestämmelsen om undersökning i 3 kap. 4 § lag om mark- och miljödomstolar (2010:921) i praktiken hållit syn. Undersökningen har dessutom inte protokollförts i korrekt avseende. MÖD konstaterar att detta utgör ett grovt rättegångsfel som kan antas ha inverkat i målets utgång. Omständigheterna är dock sådana att felet får, i aktuellt fall, anses kunna avhjälpas i MÖD, som avslår överklagandena.

2015-10-27

Den omständigheten att lantmäterimyndigheten underlåtit att hålla sammanträde trots att motstridiga intressen förelåg mellan sakägarna, har ansetts utgöra ett sådant handläggningsfel som medför att förrättningen, med undanröjande av underinstansernas avgöranden, ska visas åter till lantmäterimyndigheten.

2015-10-26

En vägsamfällighetsförening har enligt 42 a § tredje stycket anläggningslagen (1973:1149) rätt att överklaga Lantmäteriets beslut om ersättning enligt 37 § samma lag.

2015-10-15

Fastighetsreglering har genomförts efter en överenskommelse vars innehåll parterna blivit oense om. Överenskommelsen har haft sådana konstaterade brister att den i sig inte uppfyller kraven för en marköverföring. Klaganden har dock ansetts bunden av medgivande till fastighetsreglering och ersättningsfrågan har sakprövats av lantmäteriet, varför beslutet inte ändrats.

2015-10-13

Fråga om Lantmäterimyndigheten i samband med beslut att ställa in förrättningen har undersökt huruvida hinder mot förrättningen alltjämt förelåg (4 kap. 31 § FBL).

2015-10-07

Fråga om det vid upplåtelse av väg uppstått synnerligt men för den upplåtande fastigheten. MÖD fann att så inte var fallet och fastställde lantmäteriets beslut om inrättande av gemensamhetsanläggning och upplåtelse av rätt till väg.

2015-10-02

Klander av föreningsstämmobeslut. Mark- och miljödomstolen riktade kompletteringsföreläggande endast mot en av flera kärande och delgav inte heller föreläggandet trots att talan avsåg sådant förhållande där en tidsfrist för talans väckande kunnat löpa ut om talan avvisas. Bristerna har ansetts utgöra rättegångsfel. Mark- och miljööverdomstolen har därför undanröjt mark- och miljödomstolens beslut och återförvisat målet dit för fortsatt handläggning.

2015-10-02

Efter att bygglov hade beviljats gjordes en ansökan om avstyckning. En detaljplanbestämmelse om förbud mot utfart gjorde att lantmäterimyndigheten ställde in förrättningen. Mark- och miljööverdomstolen har instämt i bedömningen att utfartsförbudet är en avvikelse från planen som inte kan ses som en mindre avvikelse enligt 3 kap. 2 § FBL.

2015-10-02

Inrättande av gemensamhetsanläggningar för vatten, avlopp och väg. Fråga om fastighetsägare, vars fastighet genom intrånget blivit nästan helt ianspråktagen, i mål om inlösenersättning ska få gottgörelse för sina rättegångskostnader oberoende av utgången i målet (16 kap. 14 § andra stycket fastighetsbildningslagen).

2015-09-30

Frågan i målet är under vilka villkor skogsmark kan överföras till en bostadsfatighet. Skogsskiftet ska användas dels för veduttag, dels för att erhålla en god boendemiljö med tillgång till bad- båtplats samt kräftfiske. Avstyckningen har inte ansetts förenlig med bestämmelserna i 3 kap. 1 § FBL och lantmäteriets beslut att ställa in förrättningen har fastställts av MÖD.

2015-09-30

Även om brister finns i Lantmäteriets faktureringsunderlag går det att med ledning av den utredning som finns i målet bedöma skäligheten av Lantmäteriets ersättning.

2015-09-28

Mark- och miljödomstolen borde innan ett överklagande avvisades ha
utrett frågan om de som skrivit under överklagandet avsåg att klaga i egenskap av styrelse för en samfällighet eller i egenskap av fastighetsägare tillika delägare i samfälligheten. Bristen i processledning har inneburit att ett rättegångsfel har förekommit som föranleder återförvisning.

2015-09-28

Att en fastighet efter fastighetsreglering kommer att ligga både inom och utom detaljplanelagt område strider inte mot detaljplanen med hänsyn till omständigheterna i målet. Aktuelle fastighetsreglering ansågs inte heller strida mot 3 kap. 3 § FBL. Även fråga om hur stor vikt som ska läggas vid nämndens inställning till fastighetsbildningen vid en bedömning enligt 3 kap. 3 § FBL.

2015-09-25

Omprövning av gemensamhetsanläggning. Mark- och miljödomstolen avvisade en samfällighetsförenings överklagande trots att domstolen inte verkat för att klarlägga omständigheter av betydelse för frågan om klagorätt och inte heller berett klaganden tillfälle att komplettera överklagandet med uppgifter som kunde grunda klagorätt. Underlåtenheten har ansetts utgöra ett sådant handläggningsfel att mark- och miljödomstolens beslut undanröjdes och målet återförvisades dit för fortsatt handläggning.

2015-09-17

Mark- och miljödomstolen hade avvisat ett överklagande av ett fastighetsbildningsbeslut på den grunden att det inte gått klaganden emot. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att klaganden hade framställt ett yrkande om att få till stånd en ändring av Lantmäteriets beslut och har upphävt mark- och miljödomstolens beslut och visat målet åter dit för fortsatt handläggning. Mark- och miljödomstolen pekar också på att tillämplig bestämmelse är specialbestämmelsen i 15 kap. 6 § fjärde fastighetsbildningslagen och inte 22 § förvaltningslagen.

2015-09-16

Fråga om klander av föreningsstämmobeslut kunde avvisas såsom för sent inkommet enligt 53 § andra st. lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

2015-09-01

Efter det att Lantmäteriet fattat beslut om klyvning och fördelning av förrättningskostnader har mark- och miljödomstolen upphävt besluten och ställt in förrättningen. Efter det att domen vunnit laga kraft fattade Lantmäteriet beslut om fördelning av förrättningskostnaderna. Mark-och miljööverdomstolen har upphävt Lantmäteriets beslut och avslagit klagandens begäran om ersättning för rättegångskostnader.

2015-08-31

Fråga om fördelning av rättegångskostnader vid mark- och miljödomstolen när återförvisning sker på grund av brister i Lantmäteriets handläggning. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att parterna stått i klart motsatsförhållande till varandra och att den part som ansetts som förlorande ska ersätta motpartens rättegångskostnader.

2015-08-28

Fråga om berörd sakägare givit sitt medgivande enligt 13 c § ledningsrättslagen (1973:1144) så att lantmäterimyndigheten kunnat pröva ersättningsyrkanden som har samband med förrättningen men som inte ska prövas enligt ledningsrättslagen.


 

2015-07-20

Klander av föreningsstämmobeslut. Då mark- och miljödomstolen inte förelagt käranden att avhjälpa brister i stämningsansökan och inte heller verkat för att klarlägga de omstämdigheter som parterna åberopat som grund för sin talan har dessa brister ansetts utgöra rättegångsfel. Mark- och miljööverdomstolen har därför undanröjt mark- och miljödomstolens dom och återförvisat målet dit för fortsatt handläggning.

 

2015-07-06

Förrättningskostnader för anläggningsförrättning rörande väg. Förrättningen var omfattande och kostnaden hög redan före första sammanträdet. Lantmäteriets debitering har godtagits som skälig, efter en samlad bedömning av förutsättningarna vid förrättningen.

(Totalt 37 mål rörande samma förrättning har avgjorts samma dag)

 

2015-07-03

Fråga om ersättning för rättegångskostnad enligt 16 kap. 14 § FBL fjärde stycket fastighetsbildningslagen (1970:988). Med hänsyn till att det inte framgått av nämndens eller länsstyrelsens talan i mark- och miljödomstolen att deras främsta syftet har varit att få prövad en rättslig fråga av principiell betydelse har det inte funnits synnerliga skäl att tillerkänna sakägaren ersättning för sina rättegångskostnader.

2015-07-03

En kommuns överklagande av fastställd tomträttsavgäld har avslagits eftersom kommunen inte har visat att avgäldsräntan ska bestämmas högre än den långsiktiga realräntan.

2015-07-01

Fråga om skälig ersättning för förrättningskostnader vid fastighetsreglering.

2015-06-30

Målet avser fråga om intrångsersättning i anledning av upphävande av vägservitut. I målet har också prövats fråga om rättegångsfel

2015-06-29

Fråga om skälig förrättningskostnad vid fastighetsreglering. Lantmäteriet har inte ansetts bundet av en ungefärlig prisuppgift som lämnats före det att ansökan om fastighetsreglering gavs in. Det har inte heller i övrigt funnits skäl att sätta ned det belopp som Lantmäteriet beslutat om. 

2015-06-26

Fråga om skälig ersättning för förrättningskostnader vid klyvning av fastighet

2015-06-22

Fråga om fastighetsbildning för exploateringsändamål uppfyllde lämplighetsvillkoren i 3 kap. fastighetsbildningslagen då delar av fastigheten omfattades av strandskydd och översvämningsrisk. För markområdet gällde en antagen fördjupad översiktsplan i vilken det framgick att området pekats ut som område för bostadsutveckling, och att detaljplanearbetet var nära förestående. MÖD bedömde att det inte förelåg hinder för fastighetsbildningen oavsett om delar av fastigheten i ett senare skede inte kunde bebyggas.

2015-06-18

Lantmäteriet har enligt 13 c § anläggningslagen, med berörda sakägares medgivande, prövat ett ersättningsyrkande som har samband med en anläggningsförrättning men som inte ska prövas enligt anläggningslagen. Ersättningsyrkandet har bifallits endast till viss del och mark- och miljödomstolen har inte ändrat det beslutet. MÖD, som anger att det är fråga om en förmögenhetsrättslig tvist på vilken principerna för handläggning av tvistemål ska tillämpas, återförvisar målet till mark- och miljödomstolen eftersom det där inte har utretts efter vad dess beskaffenhet kräver.

2015-06-15

Mark- och miljööverdomstolen har delat underinstansernas bedömning att det är av väsentlig betydelse för en fastighet att delta i en gemensamhetsanläggning trots att fastighetens behov delvis tillgodoses genom egna anläggningar, bl.a. brygga och badplats. Då klagandenas yrkande att stå utanför gemensamhetsanläggningen även ska anses innefatta ett yrkande om att fastigheten bör ges ett så lågt andelstal som möjligt, har Mark- och miljööverdomstolen även prövat andelstalets storlek men inte funnit skäl att sätta ner andelstalet ytterligare utöver de 0,7 som Lantmäteriet bestämt.

2015-06-11

Har servitut gällande rätt till väg upphört att gälla på grund av att intrångsersättning inte betalats? I mål om fastighetsbestämning har MÖD i likhet med mark- och miljödomstolen funnit att den som påstår att betalning skett har bevisbördan för detta. På grund av den långa tid som förflutit sedan betalning skulle ha erlagts ska den som har bevisbördan göra övervägande sannolikt att betalning skett.

2015-04-30

Fråga om fastställande av andeltal i gemensamhetsanläggningar för  väg och vatten inom område där det finns såväl fastigheter med åretruntboende, fastigheter för fritidsändamål och obebyggda tomter.

2015-04-23

Vid bestämmande av tomträttsavgäld ska det förhållandet att det för fastigheten inte finns något krav på att parkeringsfrågan ska lösas genom byggande av garage eller parkeringshus inte innebära att värdet på byggrätten sänks. Någon justering för detta i sänkande riktning av värdet som ska ligga till grund för beräkning av avgälden ska därför inte göras.

2015-04-21

Två fastigheter ligger intill varandra. Ägarna till en av fastigheterna ansökte om att ett servitut skulle bildas för en avlopps- och vattenledning över den intilliggande fastigheten. Mot bakgrund bl.a. av att den redan begränsade byggbara ytan på den intilliggande fastigheten ytterligare skulle begränsas om servitutet bildades i enlighet med ansökan har bildandet av servitutet bedömts vara planstridigt. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom fastställer därför MÖD lantmäteriets beslut om att ställa in förrättningen.

2015-04-15

Klyvning har i praktiken inneburit att en skogsbruksfastighet omvandlats till en lämplig bostadsfastighet och en olämplig skogsbruksfastighet. Fastighetsregleringen har ändå bedömts uppfylla lämplighetskraven i 3 kap. FBL, eftersom inte heller den ursprungliga skogsbruksfastigheten var lämplig för sitt ändamål.

2015-04-15

Fråga om förutsättningar finns för att inrätta en gemensamhetsanläggning (väg). Även fråga om andelstal, ersättning och förrättningskostnader.

2015-04-15

Fastighetsbestämning och fastighetsreglering av servitut.

2015-04-15

Båtnadsvillkoret var inte uppfyllt vid tvångsvis upplåtelse av tomtmark för mindre gångväg för ett antal fastigheter bebyggda med kedjehus. Gångvägens syfte var att skapa en utvändig förbindelse mellan kedjehustomternas fram- och baksida. Skiljaktig mening avseende väsentlighetsvillkoret.

2015-04-09

Fakturabeloppet för en lantmäteriförrättning har ändrats då det inte av domskälen på ett riktigt sätt framgått hur beloppet har beräknats. 

 

2015-04-07

LM beslutade om fastighetsreglering genom att ett samfällt markområde för väg överfördes till en fastighet. Syftet med förrättningen var att fordonstrafik skulle undvikas på den aktuella fastighetens gårdsplan. Ägarna till en grannfastighet, som i regleringen bedömdes ha faktisk tillgång till annan utfartsväg till en allmän väg, betogs därmed möjligheten att färdas till fots och med cykel på den samfällda vägen till busshållplats och bykärna. MÖD återförvisar målet till LM för att genomföra fastighetsregleringen på ett sådant sätt att belastningen av motorfordonstrafik på den första fastigheten upphör men att det inom ramen för förrättningen, genom servitut eller på annat sätt, säkerställs en rätt att färdas till fots och med cykel över den fastigheten.

2015-03-23

I mål om omprövning av en gemensamhetsanläggning har en kommuns överklagande avvisats då lantmäteriförrättningen i av kommunen överklagade delar har varit avslutad. Trots att kommunens överklagande har avvisats har föreningens yrkande om ersättning för rättegångskostnader avslagits.

2015-03-19

Målet avser vilken ersättning som ska utgå för mark, som genom fastighetsreglering överförs till kommunens fastighet, och som enligt detaljplan är avsedd för allmän plats.

2015-03-04

Angående klander av beslut vid föreningsstämma i samfällighetsförening. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att ett beslut som möjliggör för medlemmarna att kunna betala
del av årsavgiften genom att utföra arbete för föreningen inte står i strid med bestämmelse i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter om att bidrag i pengar ska uttaxeras av medlemmar för att täcka meddelsbehov och inte heller innebär att medlemmarna behandlas olika.

2015-02-25

Rättegångskostnader i mål angående anläggningsförrättning. Fråga bl.a. om en samfällighetsförening med stöd av 35 § tredje stycket anläggningslagen (1973:1149) kan företräda delägarna vid förrättningen.

2015-02-24

Ledningsrättsinnehavare har i ledningsrättsmål ålagts att betala rättegångskostnaden för annan innehavare av ledningar som var sakägare.

2015-02-20

Avvisning av stämningsansökan

2015-02-17

Mål om fastighetsreglering. En fastighet skulle till följd av en fastighetsreglering förlora ett av de ändamål som den är avsedd att användas för. Fastighetsregleringen strider därför mot 5 kap. 8 § första stycket FBL. Lantmäteriets beslut har därför upphävts.

2015-02-16

Fastighetsbildningsmål. En avstyckad fastighet på 13 hektar skogsmark och 8 hektar åkermark har inte ansetts lämplig som skogsbruksfastighet i den mening som avses i 3 kap. 5 § FBL. Avstyckningen har inte heller ansetts varaktigt lämpad för bostadsändamål med tillämpning av 3 kap. 1 § FBL. Förrättningen har ställts in.

2015-02-12

Angående fastighetsreglering. Lantmätarens underlåtenhet att inte utreda om påstått innehav av åborätt medfört ställning som sakägare på annan grund än äganderätt, har inneburit sådan brist i handläggningen som utgör grovt rättegångsfel. Förrättningen har därför återförvisats.

 

2015-02-09

Vid en ledningsrättsförrättning har Lantmäteriet för en viss fastighet uppskattat intrångsersättningen för skogsmark schablonmässigt. Mark- och miljööverdomstolen har upphävt underinstansernas avgöranden och återförvisat ersättningsfrågan till Lantmäteriet för en värdering baserad på 2009 års skogsnorm.

 

2015-02-06

Fråga om ersättning avseende fastighetsreglering vid upphävande av servitut som innebär frigörande av en byggrätt i centrala Göteborg. MÖD har bedömt att upphävande av servitutet i detta fall har mycket stora likheter med s.k. tomtbildning och utgångspunkten är därför att ersättningen ska bedömas utifrån genomsnittsvärdeprincipen men att viss hänsyn måste tas till bl.a. att servitutet inte fullt ut motsvarar äganderätt. 

2015-02-02

Fastighetsbestämning av ett servituts omfång. Frågan gällde ett servitut för utfartsväg till förmån för ett obebyggt jord- och skogsbruksskifte.

2015-01-26

Förrättningskostnader enligt anläggningslagen. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att klagandens inledande skrivelse till Lantmäteriet har formulerats på ett sådant sätt att den innefattat en begäran om förrättning, att betalningsskyldighet för förrättningskostnader uppkommit efter att klaganden återkallat ärendet och att skäl för jämkning av kostnaderna inte förelegat.

2015-01-14

Fråga om fastighetsbestämning och fördelning av förrättningskostnad. Visst vägområde har bedömts omfattas av till gemensamhetsanläggning upplåtet utrymme genom att det övertagits för väghållning av vägförening genom förrättningsuttlåtande från 1965. Nyttan av fastighetsbestämningen i dess helhet har bedömts vara något större för den ena fastigheten på grund av bestämning av utarrenderade områden. Även fråga om fördelning av rättegångskostnader.

2015-01-05

Ersättning i anledning av fastighetsreglering. En samfällighetsförening har fått ersättning som kompensation för de merkostnader som uppkommit genom utökat underhållsansvar för nya vägar. Fråga om statliga och kommunala bidrag som lämnas för drift av enskild väg ska avräknas från denna ersättning.


Dom i brottmål

2015-11-25

Fråga om fornminnesbrott enligt 2 kap. 21 § fornminneslagen (1988:950). Av utredningen i målet har framgått att de objektiva förutsättningarna för fornminnesbrott förelegat. Åklagaren har dock inte visat att brottet begåtts i bolagets näringsverksamhet. Talan om företagsbot har därför ogillats.


Övriga mål

2015-12-15

Fråga i mål  om skadestånd enligt vattentjänstlagen vilken undersökningsskyldighet enligt 41 § vattentjänstlagen av en fastighets va-installation som huvudmannen har vid installation av pumpstation på fastigheten.

2015-10-06

Fråga om rätt till förlängning av avtal om jordbruksarrende (9 kap. 8 § första st. 3 och 6 jordabalken).

2015-07-23

Fråga om arrendevillkor, främst den årliga arrendeavgiften, för bostadsarrenden på öar i Orsasjön.

2015-07-03

Fråga om arrendeavgiftens storlek för bostadsarrenden belägna i Eskilstuna kommun.

2015-05-15

Hovrätten har delat arrendenämndens bedömning att åberopade jämförelseobjekt ger en mer rättvisande vägledning för bedömningen av arrenderättens värde än den av jordägaren åberopade avkastningsberäkningen. Överklagandet har därmed avslagits och den av arrendenämnden fastställda arrendeavgiften står fast.

2015-01-26

Ändring av arrendevillkor för bostadsarrenden (fritidshus) i närheten av Nyköping (Sjösa).


Brottmål

2015-10-21

Fråga om tolkningen av ordet utformning i 7 § förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket. Även fråga om gärningsbeskrivningens omfattning och prövningsramen i hovrätten.

2015-07-01

I ett mål rörande införsel av 3,9 kg stenkorall har hovrätten funnit att inget av undantagen i rådets förordning nr 338/97 har förelegat samt att den tilltalade har förfarit grovt oaktsamt.

2015-04-10

I ett mål om arskyddsbrott har hovrätten, i likhet med tingsrätten, kommit fram till att åklagaren inte visat att förutsättningar för utdömande av företagsbot förelegat. Tingsrättens dom har därför fastställts.

2015-02-23

Fråga om ansvar för otillåten miljöverksamhet och företagsbot på grund av överträdelse av villkor i ett tillstånd enligt miljöbalken. Enligt villkoret har verksamhetsutövaren bl.a. varit skyldig att lagra inkommande el-avfall i skydd mot nederbörd. Då verksamhetsutövaren systematiskt under en längre tid förvarat inkommande avfall utan skydd mot nederbörd i upp till ett dygn har villkoret ansetts ha överträtts.