JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 1363-15

Fråga om ersättning för rättegångskostnad enligt 16 kap. 14 § FBL fjärde stycket fastighetsbildningslagen (1970:988). Med hänsyn till att det inte framgått av nämndens eller länsstyrelsens talan i mark- och miljödomstolen att deras främsta syftet har varit att få prövad en rättslig fråga av principiell betydelse har det inte funnits synnerliga skäl att tillerkänna sakägaren ersättning för sina rättegångskostnader.

Tillhörande dokument