JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 2014-15

Den omständigheten att lantmäterimyndigheten underlåtit att hålla sammanträde trots att motstridiga intressen förelåg mellan sakägarna, har ansetts utgöra ett sådant handläggningsfel som medför att förrättningen, med undanröjande av underinstansernas avgöranden, ska visas åter till lantmäterimyndigheten.

Tillhörande dokument