JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 3182-15

Efter det att Lantmäteriet fattat beslut om klyvning och fördelning av förrättningskostnader har mark- och miljödomstolen upphävt besluten och ställt in förrättningen. Efter det att domen vunnit laga kraft fattade Lantmäteriet beslut om fördelning av förrättningskostnaderna. Mark-och miljööverdomstolen har upphävt Lantmäteriets beslut och avslagit klagandens begäran om ersättning för rättegångskostnader.

Tillhörande dokument