JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 4252-14

Har servitut gällande rätt till väg upphört att gälla på grund av att intrångsersättning inte betalats? I mål om fastighetsbestämning har MÖD i likhet med mark- och miljödomstolen funnit att den som påstår att betalning skett har bevisbördan för detta. På grund av den långa tid som förflutit sedan betalning skulle ha erlagts ska den som har bevisbördan göra övervägande sannolikt att betalning skett.

Tillhörande dokument