JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 9255-14

Genom fastighetsreglering överfördes en mindre strandremsa till en angränsande fastighet. Mark- och miljödomstolen uttalade att stranden i praktiken privatiserats och därmed redan tagits i anspråk på ett sätt gör att den saknar betydelse för strandskyddets syfte. MÖD upphävde mark- och miljödomstolens dom och ställde in förrättningen. Enligt MÖD är området inte ianspråktaget vare sig som tomtmark eller i övrigt på sådant sätt att området saknar betydelse för strandskyddets syfte. En ledamot i MÖD är skiljaktig och vill fastställa mark- och miljödomstolens dom.

Tillhörande dokument