JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 465-15

Mark- och miljödomstolen har, sedan målet kungjorts, avvisat en ansökan om vattenverksamhet på grund av brister i utredningen som påtalats av länsstyrelsen och Kammarkollegiet. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att mark- och miiljödomstolen brustit i sin skyldighet att bedriva materiell processledning på ett sätt som inneburit att rättegångsfel förekommit. Mark- och miljööverdomstolen har därför undanröjt domen och visat målet åter till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

Tillhörande dokument