JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 1228-1

Mark- och miljööverdomstolen har, i likhet med byggnadsnämnden och länsstyrelsen, bedömt att det med hänsyn till detaljplanekravet saknas förutsättningar att meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus. Mark- och miljödomstolens dom har därför ändrats och nämndens beslut fastställts.

Tillhörande dokument