JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 1271-15

Fråga om bygglov för en tillbyggnad på 12 kvadratmeter som i sin helhet skulle komma att stå på mark som enligt detaljplan inte får bebyggas. Mark- och miljööverdomstolen anser till skillnad från underinstanserna inte att tillbyggnaden kan anses vara en mindre avvikelse enligt 9 kap. 31 b § PBL.

Tillhörande dokument