JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 130-15

En väg som enligt gällande detaljplan är tillgänglig för allmän körtrafik får i en ny detaljplan endast användas som gång- och cykelväg. Då följden av detta blir att en ägare till en fastighet som angränsar till planområdet inte längre kan nå sin fastighet (garage) med bil, har Mark- och miljööverdomstolen funnit att skälig hänsyn inte har tagits till befintliga äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan inverka på planens genomförande och att planen därför ska upphävas.

 

Tillhörande dokument