JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 191-15

Fråga om tillsynsåtgärder avseende utrymningstrappor. Mark-  och miljööverdomstolen har, till skillnad från underinstanserna, bedömt att trapporna inte omfattas av tidigare beviljat bygglov. Eftersom tillsynsmyndigheten haft en skyldighet att pröva förutsättningarna i övrigt för att ingripa enligt 11 kap. 5 § PBL återförvisas målet till nämnden för fortsatt handläggning. 

Tillhörande dokument