JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 2249-15

Mark- och miljööverdomstolen har i ett mål om avvisad bygglovsansökan funnit att även om en nämnd inte alltid behöver delge sökanden ett föreläggande om komplettering, har omständigheterna i detta fall varit sådana att det ankommit på nämnden att förvissa sig om att kompletteringsföreläggandet nått sökanden. Då så inte skett samt sökanden uppgett att man inte fått del av föreläggandet borde nämnden inte ha avvisat ansökan. Mark- och milljödomstolens avgörande att återförvisa målet till nämnden står därför fast.

Tillhörande dokument