JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 2463-15

Förhandsbesked. Nämnden har inte avslagit ansökan med stöd av detaljplanekravet i 5 kap. 1 § ÄPBL, men anfört skäl som innebär att den inte anser det vara lämpligt att pröva förutsättningarna för bostadsutveckling i området i enskilda ärenden om förhandsbesked. Med hänsyn till bl.a. det höga bebyggelsetrycket och vad som framkommer i översiktsplanen har nämnden enligt Mark- och miljööverdomstolen haft tillräckliga skäl för att avslå ansökan.

Tillhörande dokument