JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 3231-15

I ett ärende om tillsyn beträffande obligatorisk ventilationskontroll i en byggnad har en byggnadsnämnd beslutat att inte initiera vidare tillsynsärende enligt PBL och därmed avskrivit ärendet från vidare handläggning.  Frågan är om anmälaren och tillika en hyresgäst i fastigheten, får överklaga beslutet. Mark- och miljöööverdomstolen som konstaterar att klagorätt föreligger undanröjer länsstyrelsens beslut att avvisa överklagandet och återförvisar målet till länsstyrelsen för prövning i sak.

Tillhörande dokument