JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 469-15

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med mark- och miljödomstolen funnit att bygglov inte ska ges till en telemast i Stockholms ytterskärgård då det det saknas utredning av om behovet av elektronisk kommunikation kan tillgodoses med en alternativ placering av masten som innebär mindre påverkan på landskapsbilden. 

Tillhörande dokument