JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 5258-15

Mark- och miljööverdomstolen har ansett att ett beslut av kommunal nämnd att återkalla en i domstol anhängiggjord talan om utdömande av vite inte är överklagbart. Eftersom underinstanserna prövat närboendes överklaganden i sak har underinstansernas avgöranden undanröjts och överklagandena till länsstyrelsen avvisats.

Tillhörande dokument