JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

2016

Miljömål

2016-12-29

Va-mål där frågan är hur anläggningsavgiften ska beräknas för ett antal nyuppförda mindre studentrum utrustade med pentry, dusch och WC. MÖD finner, bl.a. mot bakgrund av den i förhållande till andra lägenheter sannolikt lägre nyttjandegraden, att anläggningsavgiften för dessa lägenheter kan jämkas till hälften.

2016-12-22

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med underinstanserna funnit att dispens från strandskyddet inte ska beviljas för uppförande av tre enbostadshus inom ett mindre lövskogsområde som omfattas av utvidgat strandskydd. Mark- och miljööverdomstolen har konstaterat att aktuellt område visserligen genom järnväg (Västra stambanan) är avskilt på sådant sätt att särskilda skäl föreligger trots att passage i form av gångtunnel finns. Med hänsyn till att det utvidgade strandskyddet avser att skydda mindre skogsområden och aktuellt områdes höga naturvärden har det dock inte visats att uppförandet av husen är förenligt med strandskyddets syfte.

2016-12-22

Fråga om det föreligger särskilda skäl för att bevilja strandskyddsdispens med stöd av bestämmelserna om områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen s.k. LIS-områden i 7 kap. 18 § d-e miljöbalken.


 

2016-12-22

Länsstyrelsen förelade en fastighetsägare med en vattenanläggning på fastigheten att vidta åtgärder för att uppfylla vattenhushållningsbestämmelserna i tillståndet och dammanläggningens funktion. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att vattenanläggningen utgör fastighetstillbehör och har fastställt föreläggandet med den ändringen att eftersom fastigheten har överlåtits till ny ägare under processen ska föreläggandet gälla mot den nye fastighetsägaren. Även tiden för fullgörande av föreläggandet har flyttats fram.

2016-12-22

I ett mål enligt 10 kap. miljöbalken om föreläggande att redovisa provtagningsprogram har Mark- och miljööverdomstolen, i likhet med underinstanserna, funnit att ansvar kan riktas mot fastighetsägaren eftersom det inte finns någon verksamhetsutövare att rikta ansvar mot.

2016-12-22

Domen i ett mål om förbindelsepunkt för anslutning till allmän va-anläggning som överlämnats från den nedlagda Va-nämnden till mark-och miljödomstol har undanröjts och målet har återförvisats till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen har brustit i den materiella processledningen genom att inte klarlägga parterna yrkanden och genom att inte se till att utredningen i målet fått den inriktning och omfattning som den typen av mål kräver.

2016-12-21

I målet har framkommit att det finns en förhållandevis stor förekomst  av tjäder i närheten av planerad vindkraftsverksamhet. MÖD har avslagit ansökan om vindkraftsetablering med hänsyn till att sökanden inte visat att vald plats är lämplig enligt 2 kap. 6 § miljöbalken.

2016-12-21

Fastställande av slutliga villkor för utsläpp av till luft av kväveoxider vid Husums fabrik i Örnsköldsviks kommun.


 

2016-12-20

Tillsynsärende angående vattenverksamhet. Mark- och miljööverdomstolen fastställer mark- och miljödomstolens domslut att återförvisa ärendet till länsstyrelsen för fortsatt handläggning, eftersom det inte har funnits tillräckliga skäl att avsluta ärendet utan åtgärd. Mark- och miljödomstolen har dock gjort en allt för omfattande prövning i beslutet om återförvisning.


 

2016-12-20

Kostnadsfördelningslängd för underhåll av ett dikningsföretag. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att underhållsansvaret primärt ska beräknas utifrån den vattenmängd per år som tillförs ledningen men att även kortvariga flödestoppar från ett samhälle ska beaktas. Även vattnets beskaffenhet och intressenternas nytta av anläggningen beaktas.

 

2016-12-16

Villkor för byggbuller vid nedsänkning och överdäckning av en sträcka av E45 i centrala Göteborg har ändrats.

2016-12-14

Det har varit rätt att förbjuda utsläpp av toalettavloppsvatten till avloppsanläggning som inte uppnår hög skyddsnivå för miljöskydd i aktuellt avrinningsområde med övergödningsproblem. Följden av flera avlopp utan rening till hög skyddsnivå har beaktats. Kostnaden för uppgradering har bedömts som rimlig.

2016-12-14

Det har varit rätt att förbjuda utsläpp av toalettavloppsvatten till avloppsanläggning som inte uppnår hög skyddsnivå för miljöskydd i aktuellt avrinningsområde med övergödningsproblem. Följden av flera avlopp utan rening till hög skyddsnivå har beaktats. Kostnaden för uppgradering har bedömts som rimlig.

2016-12-14

Tillstånd till gruppstation för vindkraft. Mark- och miljööverdomstolen har tagit bort föreskrifter om samråd med tillsynsmyndigheten eftersom dessa inte följts upp med motsvarande delegation till tillsynsmyndigheten att besluta villkor. Vidare har bullervillkor föreskrivits med hänsyn tagen till närliggande gruppstation där dom meddelas samma dag. De båda verksamheterna får dela på bullerutrymmet.

2016-12-14

MPD föreskrev gemensamma bullervillkor för flera vindkraftparker. Eftersom det saknades förutsättningar enligt 16 kap. 8 § miljöbalken att föreskriva sådana villkor har MÖD istället föreskrivit egna villkor för tillståndshavaren. Vid villkorsskrivningen har hänsyn tagits till redan tillståndsgivna parker. Det har även bedöms rimligt att föreskriva villkor som innebär att parken får dela på bullerutrymmet tillsammans med en annan närliggande park som blivit klar för avgörande samtidigt. MÖD har även delvis ändrat villkor avseende skuggning och lågfrekvent buller.

2016-12-13

Mark- och miljööverdomstolen har med ändring av underinstansernas beslut beviljat dispens för igenläggning av dike som omfattas av biotopskydd. Som skäl för avgörandet har anförts att länsstyrelsen har meddelat dispens för igenläggning av anslutande dike, att aktuellt dike därmed är mer eller mindre avskilt från andra öppna diken, att annat öppet dike av samma typ finns i närheten och att delar av två skiften kommer att tas ur bruk om dispens inte kan meddelas. Vid en samlad bedömning har därför dispens beviljats.

2016-12-12

Tidpunkten för när rättelse enligt ett föreläggande ska ha vidtagits och tidpunkten för när vitet ska börja löpa har flyttats fram. I stället för tiden för delgivning av nämndens beslut räknas tiden från det att domen meddelas.

2016-12-09

I MMD har den särskilda ledamoten som deltog i avgörandet saknat förordnande. MÖD har funnit att ett sådan bristande domförhet får antas ha påverkat målets utgång och att felet inte kan avhjälpas genom prövning i högre rätt. Undanröjande har bedömts behöva ske oberoende av parternas vilja. Underrättens dom har därför undanröjts och målet återförvisats till mark- och miljödomstolen.

2016-12-09

Frågan om maximal ljudnivå nattetid från ett hamnområde. MÖD har tillåtit en höjning av detta värde från 55 dBA till 60 dBA mot bakgrund bl.a. av de svårigheter hamnen skulle ha att bedriva verksamheten vid strängare krav. Den av MÖD nu bestämda maximala ljudnivån utomhus bedöms inte, när det gäller de närboende, medföra någon risk för ett överskridande av det gällande riktvärdet för maximal ljudnivån inomhus.

2016-12-08

Med undanröjande av mark- och miljödomstolens avvisningsbeslut har Mark- och miljööverdomstolen ansett att ett bolags ansökan om etanolproduktion samt återvinning och bortskaffning av avfall ska prövas som A-verksamhet. Mark- och miljööverdomstolen har beaktat att bolaget inte helt råder över hur de produkter som tas emot ska klassificeras och att utredningen i målet inte visar att den beskrivna verksamheten tydligt framstår som en B-verksamhet. Vidare har det beaktats att en prövning av anläggningen som A-verksamhet medför en mer omfattande prövning än som B-verksamhet.

2016-12-02

Mark- och miljööverdomstolen har prövat dels om godkänt tillstyrkande enligt 16 kap. 4 § miljöbalken har lämnats av kommunstyrelsen när tillstyrkandet innehåller en hänvisning till översiktsplan och miljönämnds yttrande, dels i vilken omfattning allmän domstol kan pröva invändningar om bristande delegation som tidigare har prövats av förvaltningsdomstol inom ramen för en laglighetsprövning enligt kommunallagen. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att ett godkänt tillstyrkande har lämnats samt att frågan om delegation inte kan prövas då förvaltningsdomstolen allsidigt och slutligt har prövat detta. Slutligen har Mark- och miljööverdomstolen funnit att mellandomsinstitutet kan användas i mål där miljöprövningsdelegationen är första instans och där domstolens prövning sker enligt lagen om domstolsärenden

2016-11-30

MÖD har funnit att målet inte varit av sådan beskaffenhet att MMD kunnat avgöra målet med en ordförande och ett tekniskt råd. MMD underlät även att hålla huvudförhandling och avvisade yrkandena om syn och sakkunnigförhör. MMD:s handläggning har ansetts utgöra grovt rättegångsfel. Domen har undanröjts och målet visats åter till MMD för fortsatt handläggning.

2016-11-28

Miljöprövningsdelegationens villkor till skydd för fågellivet, särskilt avseende nattskärran, i ett tillstånd till gruppstation för vindkraft har fastställts av Mark- och miljööverdomstolen.

2016-11-25

MÖD har bedömt att utredningen i målet varit tillräcklig för att betrakta ett område som ett LIS-område och att de särskilda dispensskälen i 7 kap. 18 d § därför varit tillämpliga. Strandskyddsdispens har beviljats.

2016-11-25

Erosionsskador längs fastighetens strandkant har bedömts ha orsakats av vattenreglering. Bygdeavgiftsmedel i form av bidrag har utgått för såväl anläggande av väg som anläggande av erosionsskydd.

2016-11-24

Nämndens föreläggande har upphävts efter att fastigheterna det gällde hade bytt ägare och nämnden inte längre riktade krav mot klaganden.

2016-11-24

Mark- och miljööverdomstolen har med ändring av mark- och miljödomstolens dom funnit att muddring och anläggande av pir kan handläggas som anmälningsärende. Mark- och miljööverdomstolen har i domen konstaterat att pirens påverkan på enskilda intressen, främst i form av påverkan på utsikten, som görs gällande i målet inte är av sådant civilrättsligt slag att tillståndsprövning krävs. Mark- och miljööverdomstolen har vidare konstaterat att inte heller verksamhetens påverkan på allmänna intressen medför att tillståndsprövning krävs.

2016-11-24

Dispens från strandskyddet har beviljats för en befintlig brygga/bryggdäck på en ö som saknat gemensam brygganläggning och reguljär båttrafik. Ett föreläggande vid vite att riva en bro som går från land ut till bryggan har inte ändrats eftersom brons utformning inte är anpassad till skärgårdsmiljön och kan antas bidra till att avhålla allmänheten. Samtidigt lämnas strandskyddsdispens till en ny bro som ska vara utformad enligt vissa angivna villkor.

2016-11-18

Strandskyddsdispens för garage har nekats med hänsyn till att det inte varit fråga om redan ianspråktagen mark.

2016-11-18

Ansökan om ändring av villkor (om utsläpp av avloppsvatten) i gällande tillstånd för avloppsreningsanläggning. MÖD har, till skillnad från underinstanserna, funnit att förutsättningarna för villkorsändring enligt 24 kap. 8 § miljöbalken inte varit uppfyllda.
 

 

2016-11-17

Målet avser ansökan om fortsatt tillstånd till täktverksamhet för brytning av kalksten inom fyndighet som pekats ut som riksintresse, samt tillstånd till därmed sammanhängande vattenverksamhet. Mark- och miljödomstolen hade bifallit tillståndsansökan och meddelat tillstånd till verksamheten med föreskrivna villkor. Domen har överklagats av länsstyrelsen, naturskyddsföreningen och ett stort antal sakägare som yrkat att domen ska upphävas och ansökan avslås. De skäl som framhållits avser olämplig lokalisering pga. skador på riksintressen för naturvård och friluftsliv, Natura 2000-område, artskydd och olägenheter för närboende. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det är ett ändamålsenligt resursutnyttjande av en befintlig täkt. Med de villkor som föreskrivits har Mark- och miljööver-domstolen funnit att miljöbalkens krav på hänsyn till miljön och människors hälsa och säkerhet uppfylls på ett sådant sätt att verksamheten kan tillåtas på platsen. Mark- och miljööverdomstolen har endast ändrat tillståndet på så sätt att ett mindre naturområde i norra delen av det utökade täktområdet undantas från brytning samt lagt till villkor om stängsel och begränsning av arbetstiden.

2016-11-16

Hovrätten har i likhet med Va-nämnden funnit att ett avloppssystem är att klassificera som ett duplikat system. Va-nämndens beslut har därför fastställts.

2016-11-15

Strandskyddsdispens för gäststuga. Ägare av fastigheten har inte visat att byggnaden som uppförts 2005 inom strandskyddsområde varit en ersättningsbyggnad för en liknande byggnad uppförd innan 1975. Byggnaden får därför anses avhålla allmänheten från att beträda området. Området har därför inte varit ianspråktaget på så sätt att det saknat betydelse för strandskyddets intressen.

2016-11-14

MÖD har funnit att länsstyrelsen haft fog att förbjuda uppläggning av muddermassor inom vissa områden med hänsyn till den skada och olägenhet åtgärden medför.

2016-11-11

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att den i målet aktuella stenmuren inte kan anses ligga i jordbruksmark och att dispens från biotopskyddet därför inte krävs. 

2016-11-11

MPD avvisade en ansökan om villkorsändring i tillstånd till vindkraftverk. Villkorsändringen avsåg ändring av högsta tillåtna totalhöjd för verken från 191 meter till 200 meter från marknivån. Mark- och miljödomstolen fann att villkorsändringen skulle ha prövats i sak enligt bestämmelserna i 24 kap. 8 § miljöbalken och återförvisade ärendet till MPD för fortsatt handläggning. Mark- och miljööverdomstolen gör samma bedömning som mark- och miljödomstolen och fastställer mark- och miljödomstolens dom.

2016-11-09

I mål om negativt förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus utanför detaljplan har Mark- och miljööverdomstolen återförvisat mål till den kommunala nämnden. De kumulativa effekterna av byggnadsåtgärder i ett landskap av riksintresse behandlas lämpligast i översiktsplan. I avsaknad av en tydlig översiksplan är det inte tillräckligt att i generella ordalag hänvisa till en negativ påverkan på de allmänna intressena utan sådan påverkan måste konkretiseras för att möjliggöra en noggrann intresseavvägning i det enskilda fallet.

2016-11-09

Oljebolag har ansetts som verksamhetsutövare avseende bensinstation trots att den faktiska verksamheten på platsen drivits av en självständig återförsäljare. Bolaget har haft ett långtgående inflytande över verksamheten som går betydligt längre än att enbart vara drivmedelsleverantör. Bolaget har därigenom förbehållit sig rättsliga och faktiska möjligheter att ingripa mot verksamheten på ett sätt som medför att bolaget vid sidan av andra verksamhetsutövare ska ses som verksamhetsutövare enligt 26 kap 22 § miljöbalken.

2016-11-03

Mark- och miljööverdomstolen har ändrat villkor angående vilken teknik som ska användas vid muddring och vilket begränsningsvärde för TBT som ska gälla för dumpningsdispens i samband med utbyggnad av Bränslehamnen i Södertälje.

2016-11-01

MÖD har i likhet med MMD funnit att förutsättningar för att ta ut avgift enligt 8 kap. 6 § lagen om handel med utsläppsrätter förelegat.

2016-11-01

I mål om tillstånd till restaurering av en å har Mark- och miljööverdomstolen ändrat tillståndet i den del som avser översilning av ängar beträffande hur dräneringsvattnet avseende ett torp på dessa ängar ska avledas.

2016-11-01

Strandskyddsdispens. Mark- och miljööverdomstolen har, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, fastställt nämndens beslut att inte bevilja strandskyddsdispens för en tillfartsväg. Tillfartsvägen har visserligen bedömts vara en sådan anläggning som enligt 7 kap. 18 c § första stycket 3 miljöbalken för sin funktion måste ligga vid vattnet men vid den intresseavvägning som ska göras har de allmänna intressen som strandskyddet avser att skydda bedömts väga tyngre än sökandens enskilda intresse av att ta området i anspråk.

2016-11-01

MÖD har funnit att den väg som sträcker sig mellan tänkt bebyggelse och strandlinjen inte har en sådan avskiljande effekt som avses i 7 kap. 18 c § första stycket 2 miljöbalken. Något annat särskilt skäl för strandskyddsdispens har inte heller ansetts föreligga.

2016-10-31

Med ändring av underinstansernas avgöranden har Mark- och miljööverdomstolen beviljat en golfklubb tillstånd att inom primär skyddszon för ett vattenskyddsområde, i begränsad omfattning, använda växtskyddsmedel för svampbekämpning.

2016-10-27

Villkor avseende buller från pappersbruk har ändrats med hänsyn till prövningsramen vid ändringstillstånd och prövotidsförordnandets utformning. 

2016-10-27

I mål avseende föreläggande att ta bort del av brygga har Mark- och miljööverdomstolen endast förlängt tiden för fullgörande.

2016-10-26

Länsstyrelsen har lämnat tillstånd till vissa åtgärder på en fastighet som omfattas av förordnande om landskapsbildsskydd och i beslutet angett i vilken utsträckning fastigheten får tas i anspråk som tomt. En granne, som har servitut innebärande rätt till väg över fastigheten och som är skyldig att underhålla en dammanläggning på fastigheten, har inte ansetts vara berörd av beslutet på ett sådant sätt att han har rätt att överklaga det.

2016-10-21

Länsstyrelsens beslut att avsluta tillsynsärende har innefattat avgörande av fråga som har betydelse för kommunens möjligheter att tillvarata miljövårdsintresset i kommunen. Eftersom avgörandet därmed gått kommunen emot borde överklagandet inte ha avvisats. Mark- och miljööverdomstolen upphäver mark- och miljödomstolens dom och återförvisar målet.

2016-10-21

Utrivning av en damm m.m. En fastighetsägare har inte fått överta underhållsansvaret för en damm, då det allmänna intresset av en utrivning har ansetts mer angeläget än den enskildes intresse att bevara dammen. Också fråga om ersättning för skada enligt 31 kap. miljöbalken.

2016-10-20

Målet avser utformningen av slutliga bullervillkor för tillstånd till hamnverksamhet i allmän hamn. Frågor i målet är, dels om villkoren ska knytas till innehavaren av tillståndet eller till verksamheten, dels ska omfatta buller från fartyg som inte innehas av verksamhets-utövaren, s.k. externa fartyg. MÖD har funnit att villkoren ska knytas till verksamheten. MÖD har vidare funnit att verksamhetsutövarna inte har sådana rättsliga och faktiska förutsättningar att råda över de externa fartygen att bullervillkor med begränsningsvärden ska omfatta dessa, utan detta buller får regleras på annat sätt.

2016-10-19

Fråga om tillstånd att bygga två enbostadshus i en dalsluttning som omfattas av landskapsbildsskydd. MÖD finner att det i sluttningen högst belägna huset skulle påverka landskapsbilden på ett sådant sätt att det skulle strida mot landskapsbildsskyddet. Det i sluttningen lägre belägna bostadshuset finner dock MÖD inte skulle påverka landskapsbilden i någon större omfattning. MÖD bifaller därför ansökan på så sätt att tillstånd ges för det lägre belägna bostadshuset.

2016-10-19

Fastighetsägare har inte visat att fastighetens behov av omhändertagande av dagvatten kan tillgodoses bättre på annat sätt än genom allmän va-anläggning. Fastighetsägaren kan därför inte befrias från avgiftsskyldighet enligt 24 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

2016-10-18

I ett mål om tillstånd till en gruvanläggning gör Mark- och miljööverdomstolen, med beaktande av miljökvalitetsnormerna för vatten, vissa ändringar i fråga om ett utredningsvillkor och en provisorisk föreskrift avseende utsläpp till vatten.

2016-10-13

Utdömande av vite. Tidsfristen inom vilken ett bolag skulle vidta vissa åtgärder enligt föreläggandet var bestämd till tre veckor från delfåendet av beslutet. Med hänsyn bl.a. till åtgärdernas omfattning i förhållande till den korta tid som bolaget hade på sig att vidta de förelagda åtgärderna, fann MÖD att det saknats faktiska möjligheter för bolaget att följa föreläggandet. Ansökan om utdömande av vite lämnades därför utan bifall.

2016-10-13

Frågan i målet är om strandskyddsdispens kan ges för ett nytt hus på den plats där ett befintligt bostadshus finns. MÖD har bedömt att det befintliga bostadshuset är så förfallet att det inte kan anses ha en etablerad hemfridszon. Området har därför inte ansetts ianspråktaget och särskilda skäl för dispens föreligger därför inte.

2016-10-13

Mark- och miljööverdomstolen har för en anläggning för produktion av järnbaserade metallpulver ändrat ett av mark- och miljödomstolen i nytt tillståndsbeslut fastställt villkor om transporter. Ändringen innebär att mängden produkter som per år får utlevereras per landsväg får motsvara den produktionsvolym som bolaget med äldre gällande tillstånd, där något villkor om transporter inte finns, kan producera.

2016-10-12

Beslut av en kommun gällande försiktighetsmått avseende tre vindkraftverk. MÖD återförvisar målet till kommunen eftersom utredningen om förekomsten av fåglar inte ansågs tillräcklig för den prövning som kommunen hade att göra.

2016-10-11

Vid anmälan enligt miljöbalken av tre vindkraftverk har påverkan på landskapsbilden inte ansetts utgöra skäl att förbjuda verken. Ansökan har återförvisats till den kommunala nämnden för vidare utredning av frågor kring fladdermöss m.m.

2016-10-11

MÖD har funnit det olämpligt att föreskriva ett villkor om att ett reservkraftsaggregat, som ska användas vid strömavbrott för att undvika bräddning, ska installeras vid en pumpstation som ingår i ett ledningsnät för avlopp utan att det först blivit utrett hur åtgärden kommer att påverka de övriga pumpstationer som ingår i samma nät. Det saknas vidare ett aktuellt underlag för bedömningen av vilka åtgärder som kan anses vara miljömässigt motiverade i förhållande till de risker för människors hälsa och miljö som kan uppkomma till följd av bräddning. Nämndens beslut har därför upphävts och målet har återförvisats till nämnden för fortsatt handläggning.

2016-10-11

Mark- och miljööverdomstolen har prövat huruvida det varit rätt av Mark- och miljödomstolen att i sammansättningen en ordförande och ett miljöråd pröva ett överklagande av tillstånd avseende avloppsanläggning för 115 personer. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att ett sådant mål inte kan anses vara av enkel beskaffenhet och att även två särskilda ledamöter skulle ha deltagit i prövningen hos mark- och miljödomstolen. Mark- och miljööverdomstolen har därför undanröjt underrättens dom och återförvisat målet till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

2016-10-10

Villkor om utsläpp av kväveoxider till luft från kraftvärmeverk har justerats då tillsynsmyndigheten och verksamhetsutövaren enats om ny utformning av villkoret och Mark- och miljööverdomstolen funnit att den nya utformningen inte strider mot gällande bestämmelser.

2016-09-30

Avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Den omständigheten att ett täkttillstånd har förenats med en föreskrift om att tillståndet inte får tas i anspråk förrän tillstånd för en annan verksamhet har tagits i anspråk har inte ansetts utgöra skäl för att efterskänka avgiften för det kalenderår som följer efter det att tillståndet meddelats.

2016-09-29

Av mark- och miljödomstolen utdömt vite har jämkats av Mark- och miljööverdomstolen dels för att delar av föreläggandet uppfyllts i rätt tid, dels för att bygglov får anses ha beviljats för vissa av de byggnader som enligt föreläggandet skulle tas bort.

2016-09-29

Föreläggande om att Trafikverket ska utföra bullermätningar av maximal bullernivå inomhus samt vid fasad har upphävts av Mark- och miljööverdomstolen. Domstolen har som skäl till upphävandet huvudsakligen anfört att det inte framkommit att bullerstörningen är av sådan omfattning att mätningar av maximal bullernivå behöver göras.

2016-09-28

Sedan parterna förlikts har Mark- och miljööverdomstolen upphävt mark- och miljödomstolens dom och stadfäst förlikningen.

2016-09-22

Utdömande av vite. En verksamhetsutövare har förelagts att vid vite redovisa förslag till efterbehandlings- och återställandeåtgärder avseende bergtäkt. Efter överklagande till mark- och miljödomstolen fastställdes vitesföreläggandet med den ändringen att tiden för fullgörelse  förlängdes. Denna dom delgavs inte verksamhetsutövaren. MÖD har avslagit ansökan om utdömande av vite eftersom domen där vitesföreläggandet fastställdes inte har delgivits.

2016-09-21

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med underinstanserna funnit att ett aktiebolag är verksamhetsutövare enligt 10 kap. 2 § miljöbalken för den verksamhet som bolaget tidigare bedrivit. Det förhållandet att bolaget senare bytt verksamhetsföremål, firma och ägare har inte medfört någon annan bedömning.

2016-09-21

I mål om tillstånd till vindkraft har MÖD funnit att det saknas anledning att skjuta upp avgörandet av vilka bullervillkor som ska gälla. MÖD har därför ändrat mark- och miljödomstolens dom på så sätt att villkor om buller, även innefattande kumulativt buller, har föreskrivits.

2016-09-15

Tillstånd till ett nytt vattenkraftverk i Näckån har meddelats. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att ett tillstånd varken äventyrar icke-försämringskravet eller uppnåendet av relevant miljökvalitetsnorm utifrån det sätt som EU-domstolen har specificerat prövningen på i Weserdomen. Ett tillstånd är också förenligt med övriga regler i miljöbalken.

2016-09-08

Mark- och miljööverdomstolen har ändrat mark- och miljödomstolens dom och gett en miljöorganisation rätt att överklaga ett s.k. tillsynsbeslut.

2016-09-08

Ang. utdömande av vite. En fastighetsägare förbjöds att efter ett visst datum släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanordning. Förbudet var förenat med vite om 50 000 kr. MÖD har funnit att avloppsvatten har släppts ut i avloppsanordningen i strid mot förbudet samt att den omständigheten att fastighetsägaren senare installerat ett nytt avlopp inte medför att ändamålet med vitet har förfallit. Vitesbeloppet har dock jämkats med hänsyn till fastighetsägarens ekonomiska förhållanden.

2016-09-07

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att fastighetsägarna inte visat att en betonganläggning av likartad omfattning funnits på platsen före strandskyddets införande 1975. Länsstyrelsen har därmed bedömts ha haft fog för sitt föreläggande att riva anläggningen.

2016-09-02

Ett bolag ansökte om tillstånd till täkt i berg och bortledande av grundvatten. Mark- och miljödomstolen gav tillstånd. Närboende överklagade till MÖD och yrkade att ansökan skulle avslås med hänvisning till störningar i boendemiljön och risken för vattenskador på åkermark belägen nedanför täkten. Även bolaget överklagade domen. MÖD skärper i domen ett bullervillkor och gör en viss justering av tillståndet när det gäller bortledandet av grundvattnet men fastställer i övrigt mark- och miljödomstolens dom.

2016-09-01

Mark-och miljööverdomstolen har, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, i deldom avslagit en ansökan om tillstånd för fortsatt och utökad kalkstensbrytning och bortledande av grundvatten i Stucks kalkbrott, Gotlands kommun.  

 

 

2016-08-30

Ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid ett pappersbruk och de miljömässiga konsekvenserna av utsläpp i vatten. I målet finns sedan tidigare en dom där verksamheten bedömts vara tillåtlig. MÖD har ansett sig oförhindrad att nu pröva tillstånd till verksamheten i sin helhet på grund av nya omständigheter. Ickeförsämringskravet i ramdirektivet för vatten, med de preciseringar som detta krav fått genom Weserdomen, aktualiseras inte i målet. MÖD avslår yrkande om att ansökan ska avslås eller avvisas. Målet gäller även fråga om vissa villkor i den överklagade domen gällande lagring av miljöfarliga produkter. MÖD gör i denna del vissa justeringar.

2016-08-26

Tillstånd till en tillfällig hamn och verksamhet för mottagning m.m. huvudsakligen av material från Förbifart Stockholm har fastställts. Bullervillkoren har justerats och verksamhetstiden för krossning och sortering har inskränkts.

 

2016-08-25

Va-mål. Fråga om en kommun åsidosatt någon skyldighet enligt vattentjänstlagen på så satt att en fastighetsägare som utsatts för översvämningar i sin fastighet skulle ha rätt till skadestånd. Hovrätten har lämnat fastighetsägarens överklagande utan bifall.


 

2016-08-22

Brukningsavgift avseende en allmän va-anläggning. Hovrätten har gjort samma bedömning som  Va-nämnden i fråga om avgiftsskyldigheten för brukningsavgift.

 

2016-08-04

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt mark- och miljödomstolens dom i vilken domstolen undanröjde nämndens beslut att ta ut en miljösanktionsavgift av Trafikverket för utebliven anmälan om användning av växtskyddsmedel. Mark- och miljödomstolen fann att Trafikverket fullgjort sin anmälningsplikt genom den anmälan med hänvisning till körplan på Trafikverkets hemsida som lämnats till nämnden.

2016-08-02

Ett tillsynsbeslut som enligt 26 kap. 26 § miljöbalken gäller omedelbart har inhiberats.

2016-07-22

Ändring av villkor för utsläpp av processavloppsvatten från kraftvärmeverk.

2016-07-08

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt slutliga villkor (buller)för tillstånd enligt miljöskyddslagen till ombyggnad och drift av Kontinentalbanan i Malmö.

2016-07-01

Prövning av villkor för utsläpp vid utökad produktion från sulfatmassabruk. MÖD har ändrat mark- och miljödomstolens dom bl.a. på så sätt att provisoriska föreskrifter och utredningsmål för kväveoxider och svavel har skärpts. MÖD har även förordnat att utredningsföreskriften avseende kväveoxider ska omfatta möjligheten att införa SNCR-teknik.  

2016-06-28

Ansökan om bidrag ur bygdeavgiftsmedel har avvisats då ersättning för uppkomna skador redan har utgått i samband med att tillstånd till regleringen meddelades.

2016-06-27

Mark- och miljööverdomstolen har ansett att va-anläggning fyller sitt ändamål och tillgodoser skäliga anspråk på säkerhet. Domstolen har därför med ändring av Va-nämndens beslut ogillat skadeståndstalan med anledning av översvämning.

2016-06-27

MÖD har bifallit ansökan om strandskyddsdispens för en gärdsgård med hänvisning till allmänna intressen som naturvård och vård av kulturhistoriska miljöer.

2016-06-27

Några särskilda skäl att meddela dispens från strandskyddet för en kåta, med stöd av 7 kap. 18 c § första stycket 4, har inte ansetts föreligga. Ett föreläggande av länsstyrelsen att ta bort kåtan, ställt till kommunen, har dock MÖD upphävt eftersom kommunen inte varit rätt adressat då kommunen saknat rådighet över kåtan.

2016-06-27

MÖD har, med hänsyn bland annat till ett områdes ekologiska status och naturvärde, inte tillåtit vattenuttag när vattenföringen understiger visst värde. Undantag har dock gjorts för vattenuttag som behövs för preparering av pister vid VM och världscupptävlingar. Även i dessa fall ska dock en minimigräns för uttag gälla.

2016-06-23

Frågan om s.k. latenta villkor föreligger i ett avslutat mål om vattenkraftsreglering är en rättsfråga, varför bevisbördereglerna inte är tillämpliga. Om en sådan talan avvisas innebär det att rättegångsbalkens regler om rättegångskostnader blir tillämpliga. 

2016-06-22

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att visst vatten från industri ska renas genom sedimentering eller oljeavskiljare.

2016-06-20

Hovrätten har i likhet med Statens va-nämnd funnit att s.k. särtaxa inte ska utgå för vissa fastigheter i ett större utbyggnadsområde.

2016-06-20

Ett överklagande som innehåller ett bestämt yrkande ska inte avvisas enligt 10 § ärendelagen. Målet återförvisas till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

2016-06-20

Ett överklagande som innehåller ett bestämt yrkande ska inte avvisas enligt 10 § ärendelagen. Målet återförvisas till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

 

2016-06-20

En person som innehar ett stort antal avställda fordon, vilka han placerat ut på olika fastigheter, har av nämnden förelagts att vid vite reducera sitt innehav av fordon och samla fordonen på en fastighet. Nämndens sätt att avgränsa föreläggandet till fordon som klaganden äger och har uppställda inom viss kommun har ansetts tillräckligt preciserat och MÖD fastställer nämndens beslut med vissa mindre justeringar.

2016-06-20

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att lagligförklaring kunnat ske av brunnar. Domstolen har vidare, med anledning av att överenskommelse om begränsning av vattenuttag träffats med annan verksamhetsutövare, funnit att tillstånd till uttag av grundvatten kan meddelas.

2016-06-17

I mål om dispens från biotopskyddet finner MÖD att det föreligger särskilda skäl enligt 7 kap. 11 b § miljöbalken för dispens för igenläggning av ett dike. MÖD fann dock att dispens inte kunde ges för övriga fyra diken med hänsyn till bl.a. fältens areal och den goda arronderingen i området. 

2016-06-17

Föreläggande att vidta återställandeåtgärder. Länsstyrelsen hade förelagt fastighetsägare att återställa bäckfåra/kvarnränna som hade kulverterats samt att ta bort en paddock som anlagts på den igenlagda bäckfåran. Länsstyrelsen gjorde bl.a. gällande att bäcken låg i biotopskyddat område och inom strandskydd. MÖD har funnit att endast en mindre del av bäcken ligger inom biotopskyddat område och att det skulle kunna vara möjligt att ge dispens från biotopskyddsbestämmelserna. Åtgärden har inte krävt dispens enligt bestämmelserna om strandskydd. Det har därför inte funnits tillräckligt stöd för att meddela föreläggandet. Dessutom har föreläggandet varit otydligt till sin utformning. MÖD har därför upphävt föreläggandet.  

2016-06-17

Fråga om utformnigen av en miljönämnds föreläggande om att iordningställa lagringsutrymme för hästgödsel.

 

2016-06-17

En anmälan till miljönämnden att täcka en gammal avfallsdeponi med jordmassor belägen nära Göta älv har förbjudits. De utredningar som kommunen åberopat har inte ansetts tillräckliga för en fullständig  bedömning av risken för skred och sekundärskred mot älven.

2016-06-16

En kommunal nämnd förbjöd en fastighetsägare att släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen på fastigheten vid vite 70 000 kr. Efter att detta förbud överträtts har mark- och miljödomstolen dömt ut det förelagda vitet. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt domslutet.

2016-06-16

Mark- och miljööverdomstolen har i prövotidsföreskrift gällande buller från stålverk lagt till reglering avseende momentan ljudnivå.

2016-06-16

Länsstyrelsen riktade ett föreläggande att ta bort planterade granar mot en entreprenör. Mark- och miljööverdomstolen har upphävt föreläggandet eftersom entreprenören inte kan anses vara verksamhetsutövare i detta fall.

2016-06-14

Mark- och miljööverdomstolen har lämnat tillstånd enligt miljöbalken till utökning av befintlig brygganläggning m.m. på fastighet inom Kungälvs kommun

2016-06-14

Mark- och miljööverdomstolen har lämnat tillstånd till utvidgning och restaurering av befintlig marina i Västerviken i Strängnäs kommun.

2016-06-09

Årlig tillsynsavgift för en bostadsrättsförenings fastighet har ansetts befogad. Mark- och miljööverdomstolen har prövat både avgiftsskyldigheten i och för sig och invändning mot avgiftens laglighet.

2016-06-09

Ett bolag har i föreläggande meddelats förbud gällande bland annat hantering av avfall. Till förbuden har kopplats viten. MÖD finner inte skäl att ändra föreläggandet men skjuter fram tidpunkten för ikraftträdandet.

2016-06-09

Ett bolag har i föreläggande meddelats ett förbud gällande bland annat hantering av avfall. Till förbuden har kopplats viten. MÖD finner inte skäl att ändra föreläggandet men skjuter fram tidpunkten för ikraftträdande.


 

2016-06-08

I ett mål där anmälan inkommit till den kommunala nämnden om att ett enskilt avlopp anlagts utan tillstånd trots att sådant krävts, har Mark- och miljööverdomstolen funnit att nämnden varit skyldig att vidta åtgärder för att åstadkomma rättelse. Det har inte ansetts tillräckligt att hänvisa till ett inom kommunen pågående arbete avseende översyn av enskilda avlopp, särskilt då det varit oklart när denna översyn skulle nu det i målet aktuella avloppet.

2016-06-08

Beslut av mark- och miljödomstol om förbud avseende en anmäld vattenverksamhet gällande byte av del av brygga har fastställts. Vattenverksamheten bör tillståndsprövas eftersom det finns enskilda motstående intressen bl.a. avseende rådighet.

2016-06-03

Tillsynsavgift. Fråga om vidtagna tillsynsåtgärder har varit avgiftsgrundande och om debiterad avgift varit rimlig. Även fråga om avgiftens laglighet.

2016-06-02

Statens va-nämnd har tillämpat 18 kap. 8a § RB vid bedömning av bolagets rätt till ersättning vid nämnden. Svea hovrätt har funnit att det saknas stöd för en tillämpning av bestämmelsen och har, med stöd av 18 kap. 8 § RB, tillerkänt bolaget en högre ersättning samt ränta.

2016-05-31

Brukningsavgift avseende spillvatten. Hovrätten har gjort samma bedömning som  Va-nämnden i fråga om avgiftsskyldigheten för brukningsavgift.

2016-05-25

Moderbolagsborgen utställd av Vattenfall AB har godkänts som säkerhet för ett dotterbolags förpliktelser avseende ett tillstånd för nio vindkraftverk.

2016-05-24

Fråga om dispens för dumpning av muddermassor i havet. MÖD finner, bland annat mot bakgrund av den osäkerhet som finns angående bottenförhållandena, att det inte är utrett att muddermassorna kan dumpas på den aktuella platsen utan olägenhet för människors hälsa och miljön. MÖD fastställer därför länsstyrelsens beslut om att dispens inte ska ges.

 

2016-05-24

Strandskyddsdispens. Ett besked från kommunen att strandskyddsdispens inte krävs för en brygga har vid en senare prövning av ansökan om dispens för bryggan inte kunnat tillmätas någon betydelse. MÖD fann i likhet med mark- och miljödomstolen att det inte fanns några särskilda skäl för att ge dispens.

2016-05-23

Föreläggande om bullerdämpande åtgärder längs med Trelleborgsbanan. De åtgärder som vidtagits i anslutning till aktuella fastigheter har bestått i underhåll av järnvägen. Vidtagna underhållsåtgärder och kapacitetshöjande åtgärder längs hela järnvägssträckningen har dock inneburit en förändrad bullersituation på fastigheterna. MÖD har därför bedömt att situationen är att jämställas med typfallet väsentlig ombyggnad av trafikinfrastrukturen enligt infrastrukturpropositionen. Förelagda fönsteråtgärder har bedömts rimliga.

2016-05-18

Fråga om hur riskbedömningen av förorenade områden ska göras gällande vistelsetid. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att riskbedömningen ska göras utifrån ett såväl kortsiktigt som långsiktigt perspektiv och att riskbedömningen ska utgå från den markanvändning som gällande plan medger.

2016-05-17

I mål om anläggningsavgift har hovrätten funnit att kommunen uppfyllt informationsskyldigheten i 26 § lagen om allmänna vattentjänster. Fastighetsägaren har inte visat att den enskilda anläggningen är bättre än den allmänna. Avgiftsskyldighet har därför ansetts föreligga för dagvatten gata och dagvatten fastighet.

2016-05-17

I mål om anläggningsavgift har hovrätten funnit att kommunen inte uppfyllt informationsskyldigheten i 26 § lagen om allmänna vattentjänster avseende dagvatten gata. Fastighetsägaren har inte visat att den enskilda anläggningen är bättre än den allmänna varför avgiftsskyldighet för dagvatten fastighet ansetts föreligga.

2016-05-17

I mål om anläggningsavgift har hovrätten funnit att kommunen inte uppfyllt informationsskyldigheten i 26 § lagen om allmänna vattentjänster.

2016-05-17

I mål om anläggningsavgift har hovrätten funnit att kommunen inte uppfyllt informationsskyldigheten i 26 § lagen om allmänna vattentjänster avseende dagvatten gata. Fastighetsägaren har inte visat att den enskilda anläggningen är bättre än den allmänna varför avgiftsskyldighet för dagvatten fastighet ansetts föreligga

2016-05-17

I mål om anläggningsavgift har hovrätten funnit att kommunen uppfyllt informationsskyldigheten i 26 § lagen om allmänna vattentjänster. Va-nämndens beslut har därför ändrats.

2016-05-17

I mål om anläggningsavgift har hovrätten funnit att kommunen inte uppfyllt informationsskyldigheten i 26 § lagen om allmänna vattentjänster avseende dagvatten gata. Fastighetsägaren har inte visat att den enskilda anläggningen är bättre än den allmänna varför avgiftsskyldighet för dagvatten fastighet ansetts föreligga.

2016-05-17

I mål om anläggningsavgift har hovrätten funnit att kommunen inte uppfyllt informationsskyldigheten i 26 § lagen om allmänna vattentjänster.

2016-05-17

I mål om anläggningsavgift har hovrätten funnit att kommunen uppfyllt informationsskyldigheten i 26 § lagen om allmänna vattentjänster. Va-nämndens beslut har därför ändrats.

2016-05-17

I mål om anläggningsavgift har hovrätten funnit att kommunen inte uppfyllt informationsskyldigheten i 26 § lagen om allmänna vattentjänster.

2016-05-17

I mål om anläggningsavgift har hovrätten funnit att kommunen inte uppfyllt informationsskyldigheten i 26 § lagen om allmänna vattentjänster.

2016-05-17

I mål om anläggningsavgift har hovrätten funnit att kommunen inte uppfyllt informationsskyldigheten i 26 § lagen om allmänna vattentjänster.

2016-05-17

I mål om anläggningsavgift har hovrätten funnit att kommunen inte uppfyllt informationsskyldigheten i 26 § lagen om allmänna vattentjänster.

2016-05-17

I mål om anläggningsavgift har hovrätten funnit att kommunen inte uppfyllt informationsskyldigheten i 26 § lagen om allmänna vattentjänster.

2016-05-17

Förutsättningar för förlängd igångsättningstid jämlikt 24 kap. 2 § andra stycket miljöbalken har inte ansetts föreligga vid anläggande av vindkraftpark. Verksamhetsutövaren hade som skäl anfört att ytterligare vindmätningar krävs beroende på osäkra resultat från tidigare mätningar och ändrade krav från investerare. Mark- och miljööverdomstolen fann att förändringar i konjunkturen och krav på ytterligare analyser av lönsamheten inte utgör giltiga skäl för förlängning. Domstolen fann vidare att då uppförandet inte påbörjats förelåg ingen synnerlig olägenhet.

2016-05-16

Va-mål. Fråga bl.a. om anläggningsavgiftens storlek samt skadeståndsskyldighet för kommunen.

2016-05-16

I mål om anläggningsavgift har hovrätten funnit att kommunen inte uppfyllt informationsskyldigheten i 26 § lagen om allmänna vattentjänster.

2016-05-16

I mål om anläggningsavgift har hovrätten funnit att kommunen uppfyllt informationsskyldigheten i 26 § lagen om allmänna vattentjänster. Va-nämndens beslut har därför ändrats.

2016-05-16

I mål om anläggningsavgift har hovrätten funnit att kommunen inte uppfyllt informationsskyldigheten i 26 § lagen om allmänna vattentjänster.

2016-05-16

I mål om anläggningsavgift har hovrätten funnit att kommunen uppfyllt informationsskyldigheten i 26 § lagen om allmänna vattentjänster. Va-nämndens beslut har därför ändrats.

2016-05-16

I mål om anläggningsavgift har hovrätten funnit att kommunen inte uppfyllt informationsskyldigheten i 26 § lagen om allmänna vattentjänster.

2016-05-16

I mål om anläggningsavgift har hovrätten funnit att kommunen uppfyllt informationsskyldigheten i 26 § lagen om allmänna vattentjänster. Va-nämndens beslut har därför ändrats.

2016-05-16

I mål om anläggningsavgift har hovrätten funnit att kommunen inte uppfyllt informationsskyldigheten i 26 § lagen om allmänna vattentjänster.

2016-05-16

I mål om anläggningsavgift har hovrätten funnit att kommunen inte uppfyllt informationsskyldigheten i 26 § lagen om allmänna vattentjänster.

2016-05-16

I mål om anläggningsavgift har hovrätten funnit att kommunen inte uppfyllt informationsskyldigheten i 26 § lagen om allmänna vattentjänster.

2016-05-16

I mål om anläggningsavgift har hovrätten funnit att kommunen uppfyllt informationsskyldigheten i 26 § lagen om allmänna vattentjänster. Va-nämndens beslut har därför ändrats.

2016-05-16

I mål om anläggningsavgift har hovrätten funnit att kommunen uppfyllt informationsskyldigheten i 26 § lagen om allmänna vattentjänster. Va-nämndens beslut har därför ändrats.

2016-05-16

I mål om anläggningsavgift har hovrätten funnit att kommunen uppfyllt informationsskyldigheten i 26 § lagen om allmänna vattentjänster. Va-nämndens beslut har därför ändrats.

2016-05-16

I mål om anläggningsavgift har hovrätten funnit att kommunen uppfyllt informationsskyldigheten i 26 § lagen om allmänna vattentjänster. Va-nämndens beslut har därför ändrats.

2016-05-16

I mål om anläggningsavgift har hovrätten funnit att kommunen inte uppfyllt informationsskyldigheten i 26 § lagen om allmänna vattentjänster.

2016-05-16

I mål om anläggningsavgift har hovrätten funnit att kommunen uppfyllt informationsskyldigheten i 26 § lagen om allmänna vattentjänster. Va-nämndens beslut har därför ändrats.

2016-05-16

I mål om anläggningsavgift har hovrätten funnit att kommunen inte uppfyllt informationsskyldigheten i 26 § lagen om allmänna vattentjänster.

2016-05-16

I mål om anläggningsavgift har hovrätten funnit att kommunen inte uppfyllt informationsskyldigheten i 26 § lagen om allmänna vattentjänster.

2016-05-16

I mål om anläggningsavgift har hovrätten funnit att kommunen inte uppfyllt informationsskyldigheten i 26 § lagen om allmänna vattentjänster.

2016-05-16

I mål om anläggningsavgift har hovrätten funnit att kommunen inte uppfyllt informationsskyldigheten i 26 § lagen om allmänna vattentjänster avseende dagvatten gata. Fastighetsägaren har inte visat att den enskilda anläggningen är bättre än den allmänna varför avgiftsskyldighet för dagvatten fastighet ansetts föreligga.

2016-05-16

I mål om anläggningsavgift har fastighetsägaren inte visat att den enskilda anläggningen är bättre än den allmänna varför avgiftsskyldighet för dagvatten fastighet ansetts föreligga.

2016-05-13

Frågan om ett beslut av länsstyrelsen om dispens från naturreservatsföreskrifter angår klagandena på sådant sätt att de ska ha klagorätt. Mark- och miljödomstolen, som avvisade överklagandena, konstaterade att naturreservatsföreskrifterna syftar till att skydda allmänna intressen. Dispensen berörde inte någon fastighet som klagandena ägde eller innehade särskild rätt till. Beslutet ansågs inte heller negativt påverka deras rättsställning. MÖD instämde i mark- och miljödomstolens bedömning. 

2016-05-12

Ägare till gammal vattenkraftsanläggning har av länsstyrelsen vid vite förelagts att ansöka om lagligförklaring enligt 17 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken eller tillstånd enligt 11 kap. 9 § miljöbalken för bibehållande av anläggningen samt ansöka om tillstånd enligt 11 kap. 9 § miljöbalken för bedrivande av vattenverksamhet vid anläggningen. Alternativt förelades ägaren att ansöka om tillstånd till utrivning av kraftstationer och dammanläggning.

MÖD fann att föreläggandet borde ha avsett ansökan om tillstånd till den vattenverksamhet som är nödvändig för driften vid kraftverket, avseende de två kraft-stationerna och dammen.
Med hänsyn till den oklarhet som förelegat när det gäller tillståndsplikten för verksamheten och då det saknas skäl att anta att kraftverksägaren inte kommer att efterkomma föreläggandet bör detta inte förenas med vite.

2016-05-04

Tillstånd till vattenverksamhet. Mark- och miljööverdomstolen har i huvudsak fastställt mark- och miljödomstolens dom genom vilken tillstånd lämnats bland annat till anläggande av ny bro över Göta älv samt utrivning av befintlig bro. Även fråga om verkställighetsförordnande.

2016-05-03

Tillsynsåtgärd mot återvinningsstation. Trots att utredningen i målet har gett stöd för att verksamheten vid återvinningsstationen ger upphov till olägenhet för människors hälsa på grund av buller, har det inte bedömts skäligt att förbjuda verksamheten. Istället har det bedömts motiverat att begränsa störningen genom att föreskriva tidsintervall inom vilket den bullrande aktiviteten får vidtas. Målet har i viss del återförvisats till nämnden för fortsatt utredning.

 

2016-05-02

Strandskydd. Uppförande av stall och ridhus i jordbruksverksamhet har ansetts omfattas av undantagsregeln för areella näringar enligt    7 kap. 16 § 1 miljöbalken. Strandskyddsdipens har därför inte krävts.

 

2016-05-02

MÖD har avslagit ett yrkande om inhibition av verkställighetsförordnande med innebörd att miljöprövningsdelegationens verkställighetsförordnande i ett tillstånd till fortsatt och utökad bergtäkt står fast.

2016-04-28

I mål om nytt miljötillstånd till verksamheten vid Landvetters flygplats har Mark- och miljööverdomstolen ändrat mark- och miljödomstolens dom avseende antalet flygrörelser och gett tillstånd till 90 000 flygrörelser per år i stället för 120 000. Mark- och miljööverdomstolen har också ändrat möjligheten för flygplan att efter start få lämna vissa fastställda flygvägar, så att detta får ske först när den beräknade bullernivån på marken understiger en maximal ljudnivå på 65 dB(A). Kraven på när bullerskyddsåtgärder ska vidtas på vissa byggnader har också ändrats något.

2016-04-27

Länsstyrelsen har inte haft rätt att avvisa en statusrapport som ett bolag lämnade in för en IED-verksamhet strax innan en tillståndsprövning inleddes i mark- och miljödomstol.

2016-04-25

Med ändring av mark- och miljödomstolens dom har MÖD instämt i samhällsbyggnadsnämndens bedömning att tillstånd att inrätta avloppsanläggning (minireningsverk) inte kan ges. Fråga uppkom även i målet om betydelsen av att avloppsanläggningen är CE-märkt och omfattas av en harmoniserad standard enligt byggproduktförordningen. MÖD konstaterade att CE-märkningen inte hindrar att sådana krav enligt den svenska miljölagstiftningen uppställs som bedöms nödvändiga för att säkerställa skyddet av hälsa och miljö.

2016-04-21

I mål om tillstånd till miljöfarlig verksamhet har MÖD funnit att bolagets verksamhet är tillåtlig. Slutliga villkor för utsläpp till vatten har skjutits upp och en prövotidsutredning föreskrivits, innebärande att bolaget ska utreda om substanser som identifierats i utsläppet från det avloppsreningsverk dit bolagets utsläpp leds härrör från bolagets verksamhet. Provisoriska villkor för utsläpp till vatten under utredningstiden har föreskrivits. Bolagets begäran om verkställighetsförordnande har bifallits.

2016-04-13

Tillstånd till täktverksamhet avseende naturgrus. Fråga om bolaget har kunnat visa att det finns behov av ett större uttag av naturgrus än vad miljöprövningsdelegationen medgett. 

2016-04-13

Mål om anmälan av vattenverksamhet. Länsstyrelsens underlåtenhet att höra en sakägare i anmälningsärendet har bedömts innebära ett sådant handläggningsfel som innebär att ärendet ska återförvisas.  

2016-04-12

Länsstyrelsen förelade ett bolag att komplettera sin säkerhetsrapport då man menade att bolaget hanterar en sådan mängd kromtrioxid att verksamheten når upp till den högre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen. Mark- och miljödomstolen kom fram till att bolaget inte uppnådde den högre kravnivån och upphävde därför föreläggandet. Frågan kom att handla om hur innehållet i bolagets ytbehandlingsbad skulle klassificeras enligt CLP-förordningen. Under målets handläggning i MÖD höjdes tröskelvärdet för kromtrioxid vilket medförde att länsstyrelsens föreläggande inte hade stöd i nuvarande Sevesolagstiftning. Föreläggandet skulle därför upphävas.

2016-04-08

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att länsstyrelsen har möjlighet att meddela interimistiska förordnanden i mål om försiktighetsmått. Länsstyrelsens avvisningsbeslut har därför upphävts och målet återförvisats till myndigheten för fortsatt handläggning.

2016-04-07

Fråga om godkännande av ekonomisk säkerhet enligt 16 kap. 3 § miljöbalken. MÖD har funnit att den ställda säkerheten inte kan anses betryggande för sitt ändamål.

2016-04-06

Strandskyddsdispens. Fråga om särskilda skäl föreligger enligt 7 kap. 18 c § första stycket 2 miljöbalken med hänsyn till väg och befintlig bebyggelse.

2016-04-05

Mark- och miljööverdomstolen har på talan av en verksamhetsutövare ändrat ett villkor avseende lagringskapaciteten för tvätt och spolvatten i ett tillstånd avseende djurhållande verksamhet.

2016-04-05

Strandskyddsdipens. Sökande åberopade bl.a. att ett område behövde bebyggas med kåta och vindskydd för att utvidga en pågående verksamhet (kollo) och att hela fastigheten i fråga omfattas av strandskydd. Dispens har inte medgetts eftersom det inte stått klart att behovet inte kunde tillgodoses utanför området närmare befintlig byggnation eller befintliga gräsytor ( 7 kap. 18 c § p.4 MB).

2016-04-05

MÖD har instämt i Va-nämndens bedömning att det är oklart om
skador på klagandenas garage beror på en vattenläcka på kommunens ledning och att alternativa skadeorsaker inte kan
uteslutas. Skadeståndsyrkandet har därför lämnats utan bifall.

2016-04-04

Det har ansetts olämpligt att i tillståndet reglera hur mycket fjärrvärme och el som får produceras per år vid ett fjärrvärmeverk

2016-04-01

Föreläggande att återställa mark. Mark- och miljööverdomstolen har flyttat fram tidpunkten för när förelagda åtgärder ska vara slutförda.

2016-04-01

Tillståndsresolution från 1850-talet, privilegiebrev och urminnes hävd har inte utgjort hinder för länsstyrelsen att förelägga ägare av äldre kraftverk att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för framtida drift av kraftverket.

2016-04-01

Mark- och miljödomstolen har beslutat att ett tillstånd att leda bort grundvatten för kommunal vattenförsörjning ska gälla i 30 år från lagakraftvunnen dom. MÖD har upphävt tidsbegränsningen, eftersom det inte kommit fram några omständigheter i det enskilda fallet som påkallat en tidsbegränsning. MÖD har även satt ned prövningsavgiften eftersom avgiften framstod som påtagligt högre än vad som motsvarade kostnaderna för prövningen.

2016-04-01

Ägare till äldre kraftverk har, trots åberopad urminnes hävd, förelagts att inom viss tid ansöka om tillstånd till den framtida verksamheten vid kraftverket. Då den vattenrättsliga rådigheten till det framrinnande vattnet och den civilrättsliga rätten till dämning inte torde kunna ifrågasätts kan en ansökan enligt Mark- och miljööverdomstolen inriktas huvudsakligen på de miljömässiga aspekterna på driften vid anläggningen och möjliga skyddsåtgärder härför.

2016-04-01

Ägare till äldre kraftverk har, trots åberopad urminnes hävd, förelagts att inom viss tid ansöka om tillstånd till den framtida verksamheten vid kraftverket. Då den vattenrättsliga rådigheten till det framrinnande vattnet och den civilrättsliga rätten till dämning inte torde kunna ifrågasätts kan en ansökan enligt Mark- och miljööverdomstolen inriktas huvudsakligen på de miljömässiga aspekterna på driften vid anläggningen och möjliga skyddsåtgärder härför.

2016-03-31

Strandskyddsdispens.En kommun har sökt dispens för brygga på fem olika öar och bl.a. åberopat främjad tillgänglighet för allmänheten som grund enligt 7 kap. 18 c § första stycket 5 miljöbalken. Dispens har inte medgivits eftersom utredningen befunnits alltför bristfällig i förhållande till den prövning som ska göras.(Sambandsmål). 

2016-03-31

Strandskyddsdispens.En kommun har sökt dispens för brygga på fem olika öar och bl.a. åberopat främjad tillgänglighet för allmänheten som grund enligt 7 kap. 18 c § första stycket 5 miljöbalken. Dispens har inte medgivits eftersom utredningen befunnits alltför bristfällig i förhållande till den prövning som ska göras.(Sambandsmål). 

2016-03-31

Strandskyddsdispens.En kommun har sökt dispens för brygga på fem olika öar och bl.a. åberopat främjad tillgänglighet för allmänheten som grund enligt 7 kap. 18 c § första stycket 5 miljöbalken. Dispens har inte medgivits eftersom utredningen befunnits alltför bristfällig i förhållande till den prövning som ska göras.(Sambandsmål). 

2016-03-31

Strandskyddsdispens.En kommun har sökt dispens för brygga på fem olika öar och bl.a. åberopat främjad tillgänglighet för allmänheten som grund enligt 7 kap. 18 c § första stycket 5 miljöbalken. Dispens har inte medgivits eftersom utredningen befunnits alltför bristfällig i förhållande till den prövning som ska göras.

2016-03-31

Strandskyddsdispens.En kommun har sökt dispens för brygga på fem olika öar och bl.a. åberopat främjad tillgänglighet för allmänheten som grund enligt 7 kap. 18 c § första stycket 5 miljöbalken. Dispens har inte medgivits eftersom utredningen befunnits alltför bristfällig i förhållande till den prövning som ska göras

2016-03-29

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt ett tillstånd till uppförande och drift av gruppstation för vindkraftpark. Domstolen har bl.a. haft att pröva om bolaget visat att man klarar att hålla föreskriven bullernivå vid bostäder och fritidshus. 

2016-03-23

Bestämmande av ersättning vid avverkningsförbud inom fjällnära skogsområde.

2016-03-23

Fråga om miljösanktionsavgift. Ett bolag, som har tagit över en förskoleverksamhet och driver verksamheten vidare i samma lokaler, med samma personalgrupp och med samma barngrupp som företrädaren, har underlåtit att göra en sådan anmälan till kommunen som anges i 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. MÖD har funnit att det inte finns förutsättningar att besluta om miljösanktionsavgift enligt 3 kap. 3 § förordningen om miljösanktionsavgifter i denna situation, eftersom 32 § (och inte 38 §)  förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är tillämplig.

2016-03-18

Villkor vid tillstånd till avloppsreningsanläggning.
Prövotidsvillkor med omfattande utredningsskyldighet har upphävts av Mark- och miljööverdomstolen.

2016-03-18

Fritidshus som är beboeligt har inte kunnat befrias från grundavgift som  fastställts i den kommunala renhållningsordningen.
Fritidshus som är beboeligt har inte kunnat befrias från grundavgift som  fastställts i den kommunala renhållningsordningen.

2016-03-18

Villkor vid tillstånd till avloppsreningsanläggning.
Prövotidsvillkor med omfattande utredningsskyldighet har upphävts av Mark- och miljööverdomstolen.

2016-03-16

Målet avser föreläggande att ansöka om tillstånd till vattenverksamhet
m.m. vid kraftstation. MÖD har endast förlängt tiden för fullgörande.

2016-03-14

Dispens från grundavgift enligt kommunal renhållningsordning har inte beviljats då fastighetsägaren rent objektivt har behov av kommunens tjänster.

2016-03-14

Mark- och miljööverdomstolen har med ändring av mark- och miljödomstolens dom fastställt en kommunal nämnds avgiftsbeslut för tillsyn av en fastighetsägares enskilda avlopp. Skäl att sätta ner avgiften har inte funnits. 

2016-03-11

Mark- och miljödomstolen har i dom utdömt ett högre vite än vad som angetts i föreläggandet. MÖD har ändrat på storleken på vitet så att det utdömda vitet stämmer överens med vad som angetts i föreläggandet.

2016-03-11

Mark- och miljödomstolen har i dom utdömt ett högre vite än vad som angetts i föreläggandet. MÖD har ändrat på storleken på vitet så att det utdömda vitet stämmer överens med vad som angetts i föreläggandet.

2016-03-11

Överklagande har återkallats utom såvitt avser förlängd tid för fullgörande. Prövningstillstånd har lämnats för att förlänga tiden.

2016-03-11

Mark- och miljödomstolen har i dom utdömt ut ett högre vite än vad som angetts föreläggandet. MÖD har ändrat på storleken på vitet så att det utdömda vitet stämmer överens med vad som angetts i föreläggandet.

2016-03-02

Mark- och miljödomstolen föreskrev gemensamma bullervillkor för flera vindkraftparker. Eftersom det saknades förutsättningar enligt 16 kap. 8 § miljöbalken att föreskriva sådana villkor har MÖD istället föreskrivit villkor som tillståndshavaren själv råder över och som ska säkerställa att kringboende inte utsätts för störningar som sammantaget skulle vara oacceptabla.

2016-03-02

Mark- och miljödomstolen föreskrev gemensamma bullervillkor för flera vindkraftparker. Eftersom det saknades förutsättningar enligt 16 kap. 8 § miljöbalken att föreskriva sådana villkor har MÖD istället föreskrivit villkor som tillståndshavaren själv råder över och som ska säkerställa att kringboende inte utsätts för störningar som sammantaget skulle vara oacceptabla.

2016-02-29

I ett mål gällande ansökan om tillstånd till ombyggnad och effektivisering av ett vattenkraftverk gör MÖD vissa ändringar av villkoren i mark- och miljödomstolens dom för att säkerställa fiskvägens funktion.

2016-02-29

MÖD har instämt i Va-nämndens bedömning att fastighetsägare är skyldig att betala anläggningsavgift för vattentjänsten dagvatten fastighet samt att fastighetsägarens yrkande om åtgärdsföreläggande ska lämnas utan bifall eftersom kommunen inte brustit i sina skyldigheter enligt lagen om allmänna vattentjänster.

2016-02-29

Målet avser avvisat överklagande av meddelande om riskklassning av förorenat område och att uppgiften förts in i länsstyrelsens databasregister. Frågan i målet är om beslutet är överklagbart inom ramen för miljöbalken och föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken.
 

2016-02-24

Fråga om det var korrekt att avvisa ett överklagande på grund av brister avseende yrkande och grund för överklagandet.

2016-02-23

Skada i form av erosion, som har sin orsak i en vattenreglering, har uppstått på en strandremsa på en fastighet. En förutsättning för anläggande av ett erosionsskydd har varit att en noggrann arkeologisk undersökning genomförs innan arbetena tar vid. Bygdeavgiftsmedel i form av bidrag har utgått dels för kostnader för den arkeologiska undersökningen, dels för kostnader för att förebygga erosion.

2016-02-23

Skada i form av erosion, som har sin orsak i en vattenreglering, har uppstått på en strandremsa på en fastighet. En förutsättning för anläggande av ett erosionsskydd har varit att en noggrann arkeologisk undersökning genomförs innan arbetena tar vid. Bygdeavgiftsmedel i form av bidrag har utgått dels för kostnader för den arkeologiska undersökningen, dels för kostnader för att förebygga erosion.

2016-02-19

Strandskyddsdispens för båthus har beviljas. Båthuset är en sådan anläggning som avses i 7 kap. 18 c § första stycket 3 miljöbalken. Den enskildes intressen har vägt tyngre än de allmänna och åtgärden har även ansetts förenlig med strandskyddets syfte.

2016-02-19

Klagande i ett strandskyddsdispensmål har gjort gällande att han påkallat sammanträde vid mark- och miljödomstolen. Domstolen har dock avgjort målet utan att hantera klagandens begäran. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det mot bakgrund av klagandens uppgifter ålegat domstolen att utreda om sammanträde yrkades. Bristen i domstolens handläggning har ansetts utgöra rättegångsfel och domen har därför undanröjts och målet återförvisats för fortsatt handläggning.

2016-02-19

MÖD har funnit deponier varit att se som en del av verksamheten och att tillsynsmyndigheten har haft stöd för att förelägga nuvarande verksamhetsutövare enligt 26 kap. 22 § miljöbalken att undersöka om deponierna varit förorenade, trots att verksamhetsutövaren inte bidragit till deponierna och deponierna inte varit aktiva sedan 1969 respektive 1978.

 

2016-02-19

En byförening har ansökt om bygdeavgiftsmedel för att ersätta en brygga. MÖD finner att det finns anledning att anta att skadorna på bryggan uppstått dels genom regleringen men också genom bryggans ålder. MÖD ändrar inte mark- och miljödomstolens beslut. Föreningen får anses skäligen tillgodosedd med ett bidrag på 270 000 kr.

 

2016-02-19

I tillsynsärende angående en brunn som förorenats av släckvatten har Mark- och miljööverdomstolen funnit att mark- och miljödomstolen inte borde ha avvisat klagandens överklagande. Målet har återförvisats till nämnden för fortsatt handläggning.

 

2016-02-19

Mark- och miljödomstolen har i mål om miljösanktionsavgift prövat ett annat beslut än det som omfattades av överklagandet. Mark- och miljödomstolens dom har därför undanröjts och målet återförvisats dit för ny prövning.

2016-02-16

I samband med beviljande av strandskyddsdispens för nybyggnad av en bastu beslutade miljö- och byggnämnden att hela fastigheten fick tas i anspråk som tomtplats. Länsstyrelsen och MMD ansåg att någon tomtplatsbestämning inte skulle ske i samband med dispensgivningen. MÖD, som konstaterar att det inte framkommit omständigheter som motiverar att en tomtplats bestäms i detta fall, instämmer i Länsstyrelsens och MMD:s bedömning att endast den mark som byggnaden upptar på området får användas som bastu och avslår fastighetsägarens överklagande.

2016-02-16

Strandskyddsdispens för att ersätta en befintlig byggnad med en ny har inte beviljats eftersom den nya byggnaden är så stor i förhållande till den som ska ersättas att det medför en allt för stor utökning av den befintliga hemfridszonen. 

2016-02-12

Tillstånd till enskild avloppsanläggning. Efter att sökanden har inkommit med kompletterande uppgifter under målets handläggning, i fråga om markförhållandena på platsen för anläggningen, har MÖD bedömt att det finns förutsättningar att lämna tillstånd.

2016-02-12

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det beträffande Majnabbe-och Masthuggsterminalen i Göteborgs hamn finns skäl att bestämma ett längre tidsintervall (kl. 22 - 07) för bullerbegränsning av momentan ljudnivå nattetid än vad som framgår av Naturvårdsverkets vägledning. Mark- och miljööverdomstolen har därför avslagit överklagandet.

2016-02-12

En länsstyrelse har upphävt en kommuns beslut att meddela strandskyddsdispens utan att dessförinnan besluta om att länsstyrelsen ska pröva kommunens dispensbeslut. Länsstyrelsens handläggning har medfört att part inte fått kännedom om att länsstyrelsen skulle pröva dispensbeslutet och inte heller fått möjlighet att yttra sig innan länsstyrelsen upphävde dispensen. MÖD har bedömt att länsstyrelsen därigenom har handlagt ärendet på ett felaktigt sätt. Eftersom parten vid målets fortsatt handläggning haft möjlighet att yttra sig och även inkommit med yttrande har det inte funnits skäl att återförvisa målet till länsstyrelsen.

2016-02-11

Hovrätten har delat Va-nämndens bedömning att ersättning för enskild anläggning inte ska utgå eftersom anläggningen var mer än 10 år gammal (40 § vattentjänstlagen)

2016-02-11

En kommunal nämnd har påfört ett bolag miljösanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om läckagekontroll av köldmedium. I nämndens beslut framgick inte tidpunkten för överträdelsen, dvs. när kontrollen skulle ha utförts och när kontrollen utförts. MÖD har funnit att bristen i nämndens beslut innebär att beslutet inte ska stå fast.  

 

2016-02-11

En kommunal nämnd har påfört ett bolag miljösanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om läckagekontroll av köldmedium. I nämndens beslut framgick inte tidpunkten för överträdelsen, dvs. när kontrollen skulle ha utförts och när kontrollen utförts. MÖD har funnit att bristen i nämndens beslut innebär att beslutet inte ska stå fast.  

2016-02-11

En kommunal nämnd har påfört ett bolag miljösanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om läckagekontroll av köldmedium. I nämndens beslut framgick inte tidpunkten för överträdelsen, dvs. när kontrollen skulle ha utförts och när kontrollen utförts. MÖD har funnit att bristen i nämndens beslut innebär att beslutet inte ska stå fast.  

2016-02-11

En kommunal nämnd har påfört ett bolag miljösanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om läckagekontroll av köldmedium. I nämndens beslut framgick inte tidpunkten för överträdelsen, dvs. när kontrollen skulle ha utförts och när kontrollen utförts. MÖD har funnit att bristen i nämndens beslut innebär att beslutet inte ska stå fast. 

2016-02-09

Ett tillsynsbeslut som enligt 26 kap. 26 § miljöbalken gäller omedelbart har inhiberats. Tillsynsbeslutet grundas på de allmänna hänsynsreglerna och det har inte framkommit tillräckliga skäl för att det ska gälla omedelbart.

2016-02-03

Målet avser anläggningsavgift enligt vattentjänstlagen. Fråga är om det finns förutsättningar att ta ut en gemensam anläggningsavgift för två fastigheter. Va-nämnden fann att sådana förutsättningar inte fanns redan på den grunden att den ena av fastigheterna inte ingick i det verksamhetsområde som kommunen beslutat om. MÖD fann inte skäl att ändra beslutet.

2016-02-03

Artskyddsdispens inom område som omfattas av detaljplan. Dispens har inte ansetts krävas för aktuella åtgärder. En bedömning har därvid bl.a. gjorts av om berörd art (större vattensalamander) finns inom berörda områden och av möjligheterna till återkolonisation.

 

2016-02-03

Va-nämndens beslut, genom vilket fastighetsägare inte bedömts vara betalningsskyldiga för viss anläggningsavgift avseende dagvatten, har ändrats efter fastighetsägarnas medgivande.

2016-02-03

Länsstyrelsen har förelagt en verksamhetsutövare att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet. Verksamhetsutövaren har i målet åberopat utslag och syneprotokoll som grundar sig på 20 kap. 4 § byggningabalken (BB) enligt 1734 års lag och anfört att dessa handlingar innebär hinder för tillsynsföreläggandet. MÖD har bedömt att åberopade handlingar  inte innebär ett sådant beslut som enligt 5 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken (MP) har rättsverkan enligt miljöbalken. Länsstyrelsen har haft skäl för föreläggandet.

2016-02-03

Va-nämndens beslut, genom vilket fastighetsägare inte bedömts vara betalningsskyldiga för viss anläggningsavgift avseende dagvatten, har ändrats efter fastighetsägarnas medgivande.

2016-02-03

Va-nämndens beslut, genom vilket fastighetsägare inte bedömts vara betalningsskyldiga för viss anläggningsavgift avseende dagvatten, har ändrats efter fastighetsägarens medgivande.

2016-02-03

Va-nämndens beslut, genom vilket fastighetsägare inte bedömts vara betalningsskyldiga för viss anläggningsavgift avseende dagvatten, har ändrats efter fastighetsägarens medgivande.

2016-01-29

Kontinuerlig långtidsprovtagning som omfattar det totala årliga utsläppet av dioxiner och furaner har ansetts befogad vid en större avfallsförbränningsanläggning.

2016-01-27

Bensinbolag, som till kommunen anmält att bolaget ville ersätta en drivmedelscistern ovan jord med en placerad under jord, förbjöds av den kommunala nämnden att göra detta eftersom lokaliseringen, i skyddsområde för dricksvattentäkt,  ansågs olämplig. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt nämndens beslut.

2016-01-25

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det av mark- och miljödomstolen lämnade tillståndet till täktverksamhet i Klinthagentäkten på Gotland ska kvarstå. Domstolen har, efter att ha föreskrivit om skyddsåtgärder för skyddade fjärilar, funnit att någon dispens från artskyddsförordningen för fridlysta fjärilar och växter inte behövs och därför upphävt den av mark- och miljödomstolen lämnade dispensen.

2016-01-22

Målet rör fortsatt och utökad verksamhet vid Aitikgruvan. MÖD avslår Naturvårdsverkets yrkande om att bolagets tillståndsansökan ska avslås. Natura 2000-området kommer enligt MÖD inte att påverkas på ett oacceptabelt sätt. Inte heller på övriga av Naturvårdsverket anförda skäl finns grund för att avslå ansökan. MÖD ändrar  mark- och miljödomstolens dom på så sätt att utsläpp av sulfat och uran i vatten sätts under prövotid. Ett nytt utredningsvillkor rörande energieffektivisering införs.

2016-01-20

Målet avser anmälan för samråd avseende omställning av betesmark till åker-mark. Fråga om marken omfattas av bestämmelsen om förbud för nyodling eller kultivering i Jordbruksverkets föreskrifter om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket: Även fråga om det finns särskilda skäl att medge undantag från bestämmelsen.

2016-01-19

Skäl har förelegat att föreskriva villkor angående energianvändningen på ett massabruk. Villkoret bör inte utformas som ett krav på viss teknik utan som ett begränsningskrav avseende energiförbrukningen då en viss produktionsnivå uppnåtts.


Mål enligt Plan- och bygglagen

2016-12-22

Mark- och miljööverdomstolen har avslagit ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på grund av åtgärdens planstridighet avseende avstånd till tomtgräns och antal våningar. Avgörandet innefattar en bedömning av hur markens medelnivå ska beräknas och om en källare ska anses vara en våning. 

2016-12-22

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt nämndens beslut att lämna inkommen tillsynsanmälan utan åtgärd. Anmälan har avsett en bygglovsbefriad byggnad för vilken nämnden meddelat startbesked. Eftersom byggnaden uppförts i enlighet med anmälan kan nämnden inte i efterhand ingripa med tillsynsåtgärder mot byggnaden.

2016-12-20

Målet avser byggsanktionsavgift. Frågan i målet är om det finns förutsättningar att ta ut byggsanktionsavgift för att
påbörja åtgärder för att ändra en byggnads användning från skola till kontor, utan att bygglov och startbesked meddelats, och för att byggnaden tagits i bruk för ändrad användning, utan att slutbesked meddelats. Fråga är även om det finns skäl att sätta ned avgiften.

2016-12-16

Detaljplan för bostäder m.m. Kommunen har upphävt strandskyddet inom kvartersmark i en detaljplan med avsikt att till området flytta en kulturhistoriskt värdefull byggnad som det är ett angeläget allmänt intresse att bevara. MÖD fann dock att intresset av att bevara byggnaden kunde tillgodoses utanför strandskyddat område. Eftersom det inte funnits skäl att upphäva strandskyddet har detaljplanen, efter medgivande från kommunen, upphävts i den delen.

 

2016-12-16

Beslut om ändring genom tillägg till detaljplan har upphävts. Ändringen uppfyller inte kravet på tydlighet enligt 4 kap 32 § andra stycket PBL

2016-12-08

Vitesföreläggande att rätta olovligt plank har upphävts då föreläggandet inte ger tillräckligt besked om på vilket sätt planket måste ändras för att föreläggandet ska anses uppfyllt.

2016-11-30

Länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen har funnit att ett beslut av bygg-och miljönämnden har saknat rättsverkningar och därför inte var möjligt att överklaga. Mark- och miljööverdomstolen ansåg att beslutet var formulerat på ett sätt som var ägnat att uppfattats som bindande och att beslutet därför var överklagbart. Med hänsyn till att nämnden genom att meddela beslutet gått utanför vad den har rätt att göra enligt plan- och bygglagen, har domstolen upphävt nämndens beslut.

2016-11-29

Fråga om byte av takpannor till halvblanka sådana medför en sådan betydande olägenhet för grannarna att nämnden genom tillsyn bort ingripa mot bytet av takpannorna.

2016-11-25

Målet avser byggsanktionsavgift. Byggnadsnämnden hade beslutat att ta ut byggsanktionsavgift för att ett skrotupplag påbörjats och tagits i bruk utan att det förelegat bygglov, startbesked eller slutbesked för åtgärden. Mark- och miljööverdomstolen fann att byggsanktionsavgift skulle tas ut endast vad avser överträdelsen av bestämmelsen om startbesked och att det saknades förutsättningar att ta ut byggsanktionsavgift p.g.a. överträdelse av bestämmelsen som gäller krav på slutbesked.

2016-11-24

Ansökan om nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka. Den sökta åtgärden avviker från detaljplanen på så sätt att avståndet till tomtgränsen är mindre än 3 meter, genom att byggnaden till viss del placeras på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas och eftersom fönster placeras på ena fasaden i strid mot bestämmelse i planen. Mot bakgrund av de särskilda förhållanden som råder i Fjällbacka, att området karaktäriseras av små fastigheter och hus som ligger nära varandra, och då gällande plan syftar just till att bevara dessa förhållanden, har Mark- och miljööverdomstolen bedömt att planavvikelserna sammantaget har en sådan påverkan på omgivande miljö att de inte kan godtas som en liten avvikelse från detaljplanen.

2016-11-23

I ett område med egnahems- och villabebyggelse skulle enligt en stadsplan från 1925 tillämpas ett öppet eller kopplat byggnadssätt. Enligt anvisningar från byggnadsstyrelsen innebär kravet på öppet eller kopplat byggnadssätt att byggnader ska uppföras fristående eller kopplas två och två över tomtsgräns. MÖD fann att den sökta byggnationen var planstridig eftersom den, med hänsyn till att det rörde sig om tre kopplade byggnader, inte uppfyllde kravet på öppet byggnadssätt genom fristående byggnad. Det rörde sig inte heller om byggnader som kopplats två och två över tomtgräns. MÖD upphävde därför nämndens beslut om bygglov och marklov och avslog ansökan härom.

2016-11-23

Mark- och miljööverdomstolen har i ett mål funnit att särskilda skäl enligt 39 § byggnadsstadgan föreligger. Bygglov till mindre tillbyggnad på hus beläget i kustsamhälle kan därför beviljas trots att avståndet till grannfastigheten understiger 4,5 meter.

2016-11-23

För att anordna en parkeringsplats på fastighet i samhälle på västkusten har ägaren ansökt om marklov för ändring av marknivån genom att ta bort berg. Enligt gällande detaljplan utgör området fastigheten ligger i en kulturhistoriskt värdefull miljö, där den enhetliga och för äldre västkustförhållanden typiska karaktären ska bibehållas. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att ingreppet inte är så omfattande att det strider mot detaljplanen eller mot varsamhetskravet i PBL. Inte heller bedöms åtgärden medföra störningar eller olägenheter för omgivningen. Till skillnad från underinstanserna anser Mark- och miljööverdomstolen att marklov kan ges.  

2016-11-18

MÖD har funnit att en riktlinje i översiktsplanen, enligt vilken kommunen ska verka för att vindkraftverk placeras i grupper, inte i sig utgör hinder mot att ge bygglov till ett vindkraftverk.

2016-11-18

Mark- och miljööverdomstolen har ansett att en avvikelse med 0,4 m från beviljat bygglov avseende byggnadshöjd ska medföra en skyldighet för byggnadsnämnden att vidta åtgärd. Med undanröjande av mark- och miljödomstolens dom har därför Mark- och miljööverdomstolen återförvisat målet till byggnadsnämnden för fortsatt handläggning i enlighet med bestämmelserna i 11 kap. PBL.

2016-11-15

Fråga om bygglov för förlängning av en brygga i ett hamnområde. Sjöfartsverket har i ett yttrande i målet anfört att förlängningen av bryggan kommer att utgöra en potentiell sjöfara då den påtagligt kommer att försämra framkomligheten i hamnområdet. Mot bakgrund härav har MÖD upphävt bygglovet och avslagit ansökan.

2016-11-14

En fastighetsägare ansökte om bygglov för ett plank som skulle placeras längs med gränsen mot grannfastigheten. Hela planket skulle uppföras på mark där sådan åtgärd enligt detaljplanen inte var tillåten. Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från underinstanserna, ansett att åtgärden inte kan anses utgöra en liten avvikelse från detaljplanen. Plankets angivna funktion som bullerdämpare har inte föranlett någon annan bedömning. Mark- och miljööverdomstolen har därför avslagit ansökan om bygglov.

2016-11-11

En fastighetsägare hade av nämnden förelagts att riva en stuga alternativt återställa denna i enlighet med beviljat bygglov. MÖD prövade om det, med hänsyn till ett pågående detaljplanearbete, fanns skäl att upphäva föreläggandet. MÖD fann att det inte fanns grund för att säga att bygglov sannolikt kommer att kunna ges när planen väl antagits. MÖD fastställde därför nämndens rättelseföreläggande.

 

2016-11-10

Rivningslov för förråd. Byggnadsnämnden har bedömt att förrådet bl.a. utgör ett betydelsefullt kulturhistoriskt och estetiskt inslag i stationssamhället Abisko Östra och nekat rivningslov. MÖD har delat nämndens bedömning och funnit att det allmänna intresset av att bevara förrådet överväger det enskilda intresset av att riva byggnaden.

2016-11-09

MÖD har funnit att ett bygglov inte var förenligt med stadsplanen i fråga om byggnadshöjd och våningsantal. Beträffande byggnadshöjden bedömde MÖD att, då byggnadens ena hörn låg mindre än sex meter från allmän plats, skulle byggnadshöjden beräknas från den allmänna platsens medelnivå invid tomten. Några särskilda omständigheter till stöd för att göra avsteg från detta beräkningssätt har inte ansetts föreligga. Bygglovet har upphävts och ansökan därom har avslagits.

2016-10-27

Detaljplanekrav för uppförande av berg- och dalbanan Wildfire i Kolmårdens djurpark. De åtgärder som behöver vidtas för att förbättra trafiksituationen vid djurparken är
omfattande, påverkar ett stort antal sakägare och kräver kommunens medverkan. De effekter berg- och dalbanan förväntas få på omgivningen är sådana att det vid en sammantagen bedömning av dessa kan antas att berg- och dalbanan medför en betydande miljöpåverkan. Sammanfattningsvis har uppförandet av berg- och dalbanan ansetts ge upphov till frågor av sådan karaktär och omfattning att prövningen av åtgärden kräver en föregående detaljplaneläggning. Nämndens beslut om bygglov har därför upphävts.

2016-10-20

Mark- och miljööverdomstolen har återförvisat ett ärende om marklov för trädfällning till byggnadsnämnden. Det bygglov som meddelats senare av nämnden har också återförvisats eftersom marklov och bygglov bör behandlas gemensamt i ett och samma lovbeslut.

2016-10-18

MÖD har funnit att uppförandet av två altaner i olika nivåer på en fastighet i Lysekils kommun kräver bygglov och att det därför funnits skäl för nämnden att ingripa med tillsynsåtgärder mot altanerna. 

 

 

2016-10-18

MÖD har funnit att uppförandet av två altaner i olika nivåer på en fastighet i Lysekils kommun kräver bygglov och att det därför funnits skäl för nämnden att ingripa med tillsynsåtgärder mot altanerna. 

 

2016-10-17

Målet avser ansökan om bygglov för att uppföra bostadshus och komplementbyggnader på en fastighet utanför område med detaljplan. Den aktuella frågan är i huvudsak om byggnadsnämnden haft fog för bedömningen att uppförandet av byggnaderna inte är förenliga med, dels kraven på god hushållning med mark och vatten, dels kraven på anpassning till omgivande miljö och bebyggelse. MÖD har funnit att skadan på platsens riksintressen inte skulle komma att bli påtaglig, men att nämnden haft fog för att avslå ansökan med hänsyn till bebyggelsemönstret och dess betydelse för naturmiljön.

2016-10-14

Ett förhandsbesked har enligt MÖD, mot bakgrund av en upplysning i beskedet, kunnat tolkas som om förhandsbeskedet inte omfattade en prövning av va-frågan. Efter förtydliganden av nämnden i MÖD har MÖD dock bedömt att de oklarheter som förhandsbeskedet tidigare var förenat med inte finns kvar. Förhandsbeskedet står därmed fast.

2016-10-14

MÖD har instämt i underinstansernas bedömning att det finns förutsättningar att bevilja bygglov för en skylt/ljusanordning på en fastighet som enligt gällande stadsplan är avsedd för allmänt ändamål.

2016-10-14

Mark- och miljödomstolen fann, till skillnad från länsstyrelsen, att en närboende som överklagat ett förhandsbesked hade klagorätt. Domstolen återförvisade därför målet till länsstyrelsen för prövning i sak. Mark- och miljööverdomstolen har vid sin prövning konstaterat att återförvisningsbeslutet var överklagbart och därefter upphävt mark- och miljödomstolens dom och fastställt länsstyrelsens avvisningsbeslut.

2016-10-14

Mark- och miljödomstol har i dom funnit att länsstyrelsens avvisning av klagande nyttjanderättshavare i ett mål enligt PBL var felaktig och återförvisat målet till länsstyrelsen för prövning i sak. Fastighetsägaren som vill vidta åtgärden  har överklagat domen och anfört att nyttjanderättshavaren inte är taleberättigad. Mark- och miljööverdomstolen har med ändring av tidigare praxis funnit att mark- och miljödomstolens avgörande inverkar på ärendets utgång och därför ansett att mark- och miljödomstolens dom är överklagbar. I målet är tillika fråga om viss upplåten nyttjanderätt innebär att nyttjanderättshavaren ska anses som taleberättigad part.

2016-10-14

Bygglov har nekats eftersom enbostadshusets byggnadshöjd strider mot detaljplanen. Mark- och miljödomstolens domslut har därför fastställts. Mark- och miljööverdomstolen har redovisat hur byggnadshöjden ska beräknas och har även konstaterat att byggnaden, förutom höjdavvikelsen, inte strider mot PBL:s krav.

2016-10-13

Planavgift vid bygglov. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt byggnadsnämndens beslut att tillämpa en viss justeringsfaktor vid beräkning av avgiften och konstaterat att det måste åligga överprövande myndighet att utreda frågan om vad som gäller enligt taxa.

2016-10-12

Återförvisning till nämnden på grund av brister i det ritningsunderlag som legat till grund för beslut om bygglov.

2016-10-11

Bygglov för enbostadshus. Frågan i målet var bl.a. hur planbestämmelserna skulle tolkas i förhållande till illustrationen och planbeskrivningen. Enligt planbestämmelserna skulle huvudbyggnad placeras 3 meter från lokalgata enligt illustration där detta är möjligt samt minst 4 meter från tomtgräns. MÖD bedömde att det inte var möjligt att placera huvudbyggnaden på den aktuella fastigheten 3 meter från lokalgatan med hänsyn till kravet att huvudbyggnaden även skulle placeras minst 4 meter från tomtgräns. MÖD kom därför fram till att nämndens beslut att ge bygglov för en placering av huvudbyggnaden längre ifrån lokalgatan än 3 meter skulle fastställas

2016-10-11

Av underinstanserna påförd byggsanktionsavgift för uppförande av plank utan att bygglov har meddelats har undanröjts av Mark- och miljööverdomstolen. Som skäl för undanröjandet har anförts att  överträdelsen att inte söka bygglov inte längre är belagd med sanktionsavgift och att överträdelsen att påbörja åtgärden innan byggnadsnämnden gett startbesked inte gällde för plank vid tidpunkten för överträdelsen.

2016-10-11

Vid ansökan om bygglov för tre vindkraftverk har påverkan på landskapsbilden inte ansetts utgöra hinder mot bygglov. Ansökan har återförvisats till den kommunala nämnden för vidare utredning av frågor kring fladdermöss m.m.

2016-10-07

Målet avser antagande av detaljplan. Länsstyrelsen upphävde kommunens beslut att anta detaljplanen. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen av ägaren till den fastighet som detaljplanen avsåg. Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet. Sedan fastighetsägaren överklagat domen till MÖD uppstod frågan om ägaren av den fastighet som detaljplanen avsåg hade haft rätt att överklaga länsstyrelsens beslut att upphäva detaljplanen. Mark- och miljööverdomstolen fann att fastighetsägaren inte hade klagorätt och upphävde därför mark- och miljödomstolens dom och avvisade fastighetsägarens överklagande av länsstyrelsens beslut. Jfr MÖD 2012:51.

2016-09-30

Med ändring av mark- och miljödomstolens dom har Mark- och miljööverdomstolen fastställt nämndens beslut att avslå ansökan om inglasning av balkonger. I detaljplanen anges uttryckligen att inglasning av utskjutande balkonger inte får ske i efterhand. Ett åsidosättande av den bestämmelsen, i en omfattning som det här är fråga om, har inte ansetts kunna utgöra en liten avvikelse enligt 9 kap. 31 b § första stycket 1 plan- och bygglagen.

2016-09-27

Den kommunala nämnden lämnade bygglov på kompletterade bygglovshandlingar. Länsstyrelsen avslog yrkande om inhibition av bygglovsbeslutet och mark- och miljödomstolen avslog överklagande av länsstyrelsens beslut. Av akthandlingarna framgick inte att länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen grundat sina beslut i inhibitionsfrågan på de senast ingivna bygglovshandlingarna. Mark- och miljööverdomstolen har läkt bristen genom att inhämta dessa bygglovhandlingar och i sak inte ändrat utgången i inhibitionsfrågan

2016-09-23

MÖD bedömer om mark- och miljödomstolen förfarit korrekt när domstolen ex officio prövat om en detaljplan uppfyller kraven i 4 kap. 32 och 33 §§ PBL (dvs. de krav som ställs i fråga om tydlighet och redovisning). MÖD finner att mark- och miljödomstolen inte borde ha prövat denna fråga utan åberopande från klagandena (13 kap. 17 § PBL) men att det, med hänsyn till att klagandena i MÖD anslutit sig till ståndpunkten att detaljplanen inte uppfyllde kraven på tydlighet, inte fanns något hinder mot att pröva målet. MÖD fann vidare att aktuell planbeskrivning fick anses innehålla det illustrationsmaterial som behövdes för att förstå planen. Kommunens beslut om att anta detaljplanen fastställdes därför av MÖD.

2016-09-20

Ang. två ansökningar om bygglov, dels för belysningsmaster vid befintlig bollplan och dels för föreningsverksamhet på samma bollplan. Den aktuella bollplanen ligger i ett område avsett för skola, daghem samt kultur- och fritidsändamål. Masterna ska uppföras på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas.

När det gäller ansökan om bygglov för belysningsmaster har MÖD bedömt att bollplanen inte är en idrottsplats enligt 6 kap. 1 § 1 PBF, att uppförandet av masterna inte heller medför att bollplanen blir en idrottsplats, att åtgärden innebär en sådan liten avvikelse från detaljplanen som är förenlig med planens syfte och som kan godtas enligt 9. kap 31 b § PBL, att åtgärden även uppfyller kraven i 2 kap. PBL och att bygglov därför kan ges. 

När det gäller ansökan om bygglov för föreningsverksamhet på befintlig bollplan har MÖD undanröjt underinstansernas avgöranden  och återförvisat målet till nämnden för fortsatt behandling, eftersom någon prövning enligt 9 kap. 14 § PBL inte har gjorts och en sådan prövning inte bör göras av MÖD som första instans. 

2016-09-20

Ang. bygglov för fyra belysningsmaster vid befintlig bollplan. Den aktuella bollplanen ligger dels i ett område avsett för skola, dels i ett område avsett för idrottshall och värmecentral. Tre av de fyra belysningsmasterna ska uppföras på mark som inte får bebyggas. MÖD har bedömt att bollplanen inte är en idrottsplats enligt 6 kap. 1 § 1 PBF, att uppförandet av masterna inte heller medför att bollplanen blir en idrottsplats, att åtgärden innebär en sådan liten avvikelse från detaljplanen som är förenlig med planens syfte och som kan godtas enligt 9 kap. 31 b § PBL, att åtgärden även uppfyller kraven i 2 kap. PBL och att bygglov därför kan ges.

2016-09-19

Bygglov för inglasning av balkong. MÖD har funnit att åtgärden skulle strida mot kravet på varsamhet i 8 kap. 17 § PBL. MÖD har därför fastställt nämndens beslut att inte ge bygglov.   

2016-09-08

Rivningsföreläggande när en ansökan om bygglov finns. En byggnadsnämnd hade förelagt ett bolag att riva en byggnad. Bolaget hade dessförinnan gett in en ansökan om bygglov till nämnden. MÖD har funnit att nämnden varit skyldig att senast i samband med beslut om föreläggande fatta beslut avseende bygglovsansökan. Föreläggandet har därför upphävts och ärendet återförvisats till nämnden.

2016-09-08

Fråga om kommunen vid detaljplaneändring, innebärande byggande av gårdshus inom ett område som till större delen består av villor, har tagit skälig hänsyn till befintlig bebyggelse.


 

2016-09-07

En byggnadsnämnd meddelade två bygglovsbeslut avseende delvis samma åtgärd på ett enbostadshus. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det inte finns förutsättningar att upphäva nämndens bygglovsbeslut delvis på det sätt som mark- och miljödomstolen har gjort. Återförvisning till nämnden bl.a. på grund av att det är oklart om det har funnits någon bygglovsansökan till grund för det senare meddelade bygglovet.

2016-09-07

Målet gäller antagande av detaljplan. MÖD finner att tydlighetskravet i 4 kap. 32 § PBL är uppfyllt. Kommunens antagandebeslut ska därför stå fast. Även fråga om rättegångsfel bedöms. Mark- och miljödomstolen har avgjort målet utan att först försäkrat sig om att motparten fått del av överklagandet. Genom att parten i MÖD beretts tillfälle att utveckla och slutföra sin talan har MÖD dock bedömt felet som avhjälpt och inte återförvisat målet till mark- och miljödomstolen.

2016-09-06

En från början taleberättigad fastighetsägare har klagat på ett meddelat bygglov på en anslutande fastighet. Under processens gång har fastighetsägaren förvärvat ytterligare en fastighet och anfört att störningar även uppstår för den nyförvärvade fastigheten. Mark- och miljödomstolen har funnit att dessa nya omständigheter kan prövas i sak och vidare att de nya omständigheterna inte medför att det meddelade bygglovet ska upphävas.

2016-09-02

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att ett rättegångsfel i mark- och miljödomstolen bestående av att part inte getts möjlighet att slutföra sin talan har kunnat läkas i överinstansen. I sak har Mark- och miljööverdomstolen delat underinstansernas bedömning att meddelat bygglov inte ska upphävas.

2016-08-26

Frågan är om detaljplanekravet kan göras gällande. MÖD gör bedömningen att det, med hänsyn till att det råder stor efterfrågan på området för bebyggelse, är en sådan situation som gör att kommunen ska pröva markområdets lämplighet genom detaljplan. Med tillämpning av undantagsbestämmelsen i 4 kap. 2 § andra stycket PBL gör dock MÖD den bedömningen att kravet på detaljplan kan frångås och att prövningen kan ske i samband med bygglovet.

2016-08-16

Återförvisning till nämnden på grund av brister i det underlag som legat till grund för beslut om bygglov.

2016-07-21

Granne har medgetts rätt att överklaga startbesked för komplementbyggnad då det varit fråga om prövning av dennes civila rättigheter enligt artikel 6.1 i Europakonventionen. Ärendet har återförvisats till länsstyrelsen pga bristande skriftväxling.

2016-07-19

Mark- och miljödomstolen har meddelat dom innan överklagandetiden för länsstyrelsens beslut löpt ut. Med tillämpning av 50 kap. 28 § rättegångsbalken har Mark- och miljööverdomstolen funnit att det rättegångsfel som därigenom förekommit har avhjälpts i högre instans och det fanns därför inte skäl att återförvisa målet.

2016-07-11

Fråga om en ansökt utformning av fasad genom vald fogkulör uppfyllt kraven i 2 kap. 6 § och 8 kap. 1 § PBL. Mark- och miljööverdomstolen har delat mark- och miljödomstolens bedömning att nämnden inte haft fog att neka bygglov med hänvisning till att utformningen inte uppfyllt
kraven i nämnda lagrum.

2016-07-07

Fråga om det funnits förutsättning att meddela bygglov för bland annat ett bostadshus på en fastighet inom ett riksintresseområde för naturvården. Mark- och miljööverdomstolen har delat underinstansernas bedömning att åtgärden skulle komma innebära en påtaglig skada på riksintresset genom att tillgängligheten till marken inte skulle förbli säkerställd. Nämnden har därmed haft fog att neka bygglov.

2016-06-29

Målet gäller bygglov för uppförande av upplag för sopkärl på punktprickad mark. Upplaget har kringgärdats av ett plank. MÖD gör bedömningen att anläggandet av den hårdgjorda ytan på marken för sopkärlen inte innebär bebyggande av marken och strider därmed inte mot detaljplanen. Planket bedöms av MÖD som stridande mot detaljplanen men tillåten enligt 9 kap. 31 b § 2 PBL. Upplaget har inte bedömts orsaka betydande olägenhet för en granne. Nämndens beslut att bevilja bygglov har därför fastställts.

2016-06-28

Otydlig plankarta medför att befintlig byggnad betraktas som planenlig. Ärendet återförvisas till nämnden för fortsatt handläggning.

2016-06-28

Tidsbegränsat bygglov för studentbostäder. Mark- och miljööverdomstolen har funnit utrett i målet att den åtgärd som omfattas av det ansökta bygglovet kräver omfattande och förhållandevis kostsamma markåtgärder och grundläggningsarbeten. Det framstår mot denna bakgrund inte som praktiskt och ekonomiskt rimligt att avveckla åtgärden inom den tidsperiod för vilken tidsbegränsat lov sökts. Det har därmed inte funnits förutsättningar att ge tidsbegränsat bygglov. 

2016-06-22

Talan om jämkning av gatukostnader. Även fråga om betalningsvillkoren var att anse som oproportionerliga i den mening som avses i artikel 1 första tilläggprotokollet till Europakonventionen om skydd för de mänskliga fri- och rättigheterna och grundläggande friheterna eller i konflikt med egendomsskyddet i 2 kap. 15 § regeringsformen.

2016-06-21

Förutsättningarna för att ge tidsbegränsat bygglov för transitboende har ansetts vara uppfyllda.

2016-06-21

Målet avser antagande av detaljplan. Den huvudsakliga frågan i målet är om kommunen tagit tillräcklig hänsyn till en förenings intresse av att kunna bedriva trafik på en museijärnväg. Av betydelse för bedömningen är om underlaget för detaljplanen ger fog för slutsatsen att den planerade bebyggelsen kan få en godtagbar miljö med hänsyn till de olägenheter föreningens verksamhet kan antas medföra vad avser buller och trafiksäkerhet och att föreningen därmed inte riskerar krav på åtgärder för att minska olägenheterna.

2016-06-16

Detaljplan för Gasklocka 3 och 4 i Värtahamnen i Stockholm. Planområdet ligger i närheten av nationalstadsparken och ca 700 meter från Värtaverket. Enligt detaljplanen ska Gasklocka 4 kunna ersättas med ett bostadshus. MÖD har bedömt att planen inte påtagligt skadar nationalstadsparken eller riksintresset för kulturmiljövården. Under en viss del av året skulle bostadshuset dock kunna träffas av en rökgasplym från Värtaverket. Detta kan leda till klagomål från de boende vilket i sin tur kan medföra begränsningar för verksamheten vid Värtaverket. Genom att sänka byggnadens höjd till 110 meter över nollplan bedömer domstolen att skälig hänsyn tagits till Fortums intresse. MÖD har därför, sedan kommunen medgett en sådan sänkning, ändrat planen i enlighet med detta.

2016-06-16

En radiomast med teknikbod på parkmark har av MÖD bedömts som en liten avvikelse som är förenlig med planens syfte (9 kap. 31 b § första stycket 1).

2016-06-15

Återförvisning till nämnden då alla kända sakägare inte har underrättats om en ansökan om bygglov som innebär en avvikelse från detaljplan. 

2016-06-14

Vid bedömningen av om förutsättningar för tidsbegränsat bygglov för skolpaviljonger förelegat har Mark- och miljööverdomstolen funnit att kommunens utredning sammantaget gett stöd för slutsatsen att behovet är tillfälligt. Då det inte i övrigt framkommit några omständigheter som skulle kunna medföra att tidsbegränsat lov inte kan beviljas har Mark- och miljööverdomstolen med ändring av mark- och miljödomstolens dom fastställt stadsbyggnadsnämndens beslut om att meddela bygglov.

2016-06-14

Bygglov för byte av takmaterial. MÖD har funnit att den bländning som takmaterialet medför utgör en sådan betydande olägenhet för grannarna att bygglov inte kan beviljas. MÖD har beaktat bländningens intensitet och stickande karaktär, att bländningen upplevs både inomhus och utomhus, att den har en varaktighet och att den sker under en tid på året då man typiskt sett vistas i trädgården.

2016-06-14

En ansökan om bygglov för en telemast inom kvartersmark för småindustri har MÖD med hänvisning till 9 kap. 31 c § första punkten PBL funnit kunna medges.

2016-06-13

Fråga om bygglov för nybyggnad av enbostadshus . De omfattande markutfyllnader som krävts kring bostadshus och pool har inte ansetts vara förenliga med kraven i 2 kap. 6 § PBL och områdesbestämmelserna som gäller för fastigheten. Ansökan om bygglov har därför avslagits. 

 

2016-06-08

Ett föreläggande mot en bostadsrättsförening att vidta rättelse har upphävts därför att föreläggandets utformning saknar lagligt stöd. Föreningen var förelagd att se till att den otillåtna användningen av byggnaderna upphör genom att all upplåtelse av bostadsrätter i byggnaderna upphör. PBL reglerar inte upplåtelseformen av en byggnad utan en byggnads faktiska användning.

2016-06-08

En bostadsrättsförening var förelagd att vidta rättelse genom att se till att den otillåtna användningen av byggnaderna upphör genom att all upplåtelse av bostadsrätter i byggnaderna upphör. Föreningen hade efter föreläggandet fått ett tidsbegränsat bygglov för flyktingförläggning. Eftersom den aktuella användningen av byggnaderna då var i enlighet med givet lov hade föreläggandet förfallit.

2016-06-08

Två detaljplaner för ett strandnära område har upphävts av mark- och miljödomstolen då utredningen avseende risk för översvämning inte visat att planerna var förenliga med de allmänna intressena enligt 2 kap. 3 och 5 §§ PBL. Efter det att kommunen överklagat och hos Mark- och miljööverdomstolen kompletterat utredningen har Mark- och miljööverdomstolen funnit att planerna inte strider mot någon rättsregel i PBL och vidare att kommunen således hållit sig inom det handlingsutrymme som PBL ger kommunen. Kommunens beslut att anta planerna har därför fastställts.

 

2016-05-31

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Fråga om den planerade tillbyggnaden är förenlig med detaljplanens bestämmelser om högsta tillåtna våningsantal och utnyttjandegrad. 


 

2016-05-31

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Fråga om den planerade tillbyggnaden är förenlig med detaljplanens bestämmelser om högsta tillåtna våningsantal och utnyttjandegrad.

2016-05-26

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt kommunens beslut om negativt förhandsbesked, som bl.a. grundades på detaljplanekravet.

2016-05-25

En detaljplan för byggande av en bussdepå har antagits av kommunen. Klagandena gör gällande att trafikfrågorna, främst infarten till bussdepån, inte har fått någon lösning i detaljplanen. Den planerade cirkulationsplats som ska leda trafiken in på bussdepåområdet ligger utanför detaljplanen. MÖD framhåller att som allmän princip ska gälla att varje detaljplan måste fungera självständigt på ett sådant sätt att det ska framgå av detaljplanen hur de olika frågorna som den ska reglera kan lösas.

Trafikverket och kommunen har ingått ett avtal om byggande av cirkulationsplatsen. Kommunen i egenskap av markägare har rådighet över när marken kan tas i anspråk. Därmed har trafikfrågan lösts på ett godtagbart sätt. Den antagna planen ligger därmed fast.

2016-04-28

MÖD fastställer nämndens beslut om att avslå en ansökan om bygglov i efterhand. Den uppförda tillbyggnaden avvek från detaljplan avseende såväl byggnadshöjd som våningsantal. MÖD fastställer även nämndens beslut om att förelägga ägaren av huset att vid vite vidta rättelse.

2016-04-27

Fråga om en byggnad är förenlig med plan avseende byggnadshöjd. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att en av långsidorna ska vara beräkningsgrundande. Vid valet av långsida har den fasad valts som har störst allmän påverkan. Byggnaden har bedömts som planenlig. Nämndens beslut att bevilja bygglov har därmed fastställts.

2016-04-27

Anordnandet av ca 20 ställplatser på en fastighet på norra Öland har inte bedömts påtagligt skada något riksintresse. Platsen har inte heller bedömts som olämplig enligt 2 kap. 2 och 4 §§ MB. Bygglov har därför beviljats.

2016-04-27

Mark- och miljödomstolens beslut om avvisning av en klagande har upphävts då det under handläggningen hos Mark- och miljööverdomstolen framkommit att klaganden varit part hos länsstyrelsen. Målet har återvisats till mark- och miljödomstolen.

2016-04-27

Detaljplan för skola. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det saknats förutsättningar att upphäva strandskyddet inom planområdet och därför upphävt detaljplanen.

2016-04-26

En stor del av en tillbyggnad i form av ett uterum är placerat närmare tomtgräns än 4,5 meter. Fråga om det föreligger särskilda skäl att medge undantag enligt 39 § byggnadsstadgan (1959:612) . Även fråga om avvikelsen är sådan att bygglov ändå kan beviljas enligt 9 kap. 31 b § punkten 1 och 2 plan- och bygglagen (2010:900).

2016-04-26

Fråga om betydande olägenheter vid uppförande av en takterrass på ett enbostadshus. Mot bakgrund av områdets karaktär och vad man har anledning att förvänta sig i området samt att nyttjandet av takterrassen kommer att medföra en påtaglig känsla av insyn har MÖD funnit att nyttjandet av takterrassen utgör en betydande olägenhet enligt PBL. MÖD har därför upphävt nämndens beslut att bevilja bygglov.

2016-04-22

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt ett bygglov avseende tillbyggnad för balkong. Balkongen har på grund av av sin storlek och dominerande uttryck bedömts innebära en förvanskning av byggnaden enligt 8 kap. 13 § plan- och bygglagen.

2016-04-18

Mark- och miljööverdomstolen har delat mark- och miljödomstolens bedömning att de så kallade Attefallsbestämmelserna är tillämpliga på sammanbyggda en- eller tvåbostadshus, se även 4803-15.

2016-04-18

Mark- och miljööverdomstolen har delat mark- och miljödomstolens bedömning att de så kallade Attefallsbestämmelserna är tillämpliga på sammanbyggda en- eller tvåbostadshus.

2016-04-15

Föreläggande om rättelse. Nämnden har förelagt en fastighetsägare att riva en lagertunnel sedan det tillfälliga bygglov som gällt för tunneln gått ut. Vid tidpunkten för nämndens beslut hade dock fastighetsägaren på nytt ansökt om bygglov för tunneln. MÖD har undanröjt föreläggandet om rivning eftersom nämnden inte senast i samband med detta fattat ett överklagbart beslut avseende fastighetsägarens bygglovsansökan. 

2016-04-14

I mål om bygglov för nybyggnation av enbostadshus har byggnadens översta våning bedömts utgöra en vind och inte en våning. Vid bedömningen av om en vind utgör en våning ska angivna mått på de ritningar som hör till bygglovsbeslutet ha företräde framför uppmätta skalmått.

 

2016-04-14

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Eftersom huvuddelen av tillbyggnaden skulle placeras på mark som inte får bebyggas har nämnden haft stöd för sitt beslut att inte ge bygglov.

2016-04-14

Det allmänna intresset av att leda gång- och cykeltrafik under järnvägen i centrala Uppsala har ansetts väga över den olägenhet som uppstår för en enskild fastighet i form av försämrad tillgänglighet.
5 kap. 2 § äldre plan- och bygglagen (1987:10).

2016-04-13

Vid antagande av detaljplan för uppförande av en byggvaruhandel var en av förutsättningarna att uppförande av ett bullerplank var en nödvändig åtgärd för att säkerställa att gällande riktvärden för buller inte överskreds vid närliggande bostäder. Fråga uppstod om bullerplanket kunde placeras på punktprickad mark där byggnad enligt detaljplanen inte får uppföras. Då enligt legaldefinitionen i 1 kap. 4 § plan- och bygglagen begreppet byggnad inte innefattar bullerplank har frågan besvarats jakande. Även fråga om dagvattenhantering.

2016-04-12

Bygglov för nybyggnation av enbostadshus. En byggnadsdel på taket av en sjövilla, innehållande trappa, teknikrum och två förråd och med en sammanlagd yta av cirka 28 kvadratmeter, har ansetts strida mot en detaljplanebestämmelse som tillåter en enstaka mindre byggnadsdel, t.ex. trappa, på taket. Avvikelsen från planen har inte bedömts som liten. Nämndens beslut att ge bygglov har därför upphävts och bygglovsansökan avslagits.

2016-04-12

Bygglov för nybyggnation av enbostadshus. En byggnadsdel på taket av en sjövilla, innehållande trappa, teknikrum och två förråd och med en sammanlagd yta av cirka 28 kvadratmeter, har ansetts strida mot en detaljplanebestämmelse som tillåter en enstaka mindre byggnadsdel, t.ex. trappa, på taket. Avvikelsen från planen har inte bedömts som liten. Nämndens beslut att ge bygglov har därför upphävts och bygglovsansökan avslagits.

2016-04-11

Ett område med höga naturvärden pga förekomst av svampar skulle enligt detaljplan används för gruppboende, vårdboende och förskola. Med hänsyn till att området bl.a. saknade formellt skydd bedömdes inte planen medföra en betydande miljöpåverkan. Något krav på MKB fanns därför inte. MÖD fann inte heller att det framkommit några andra skäl för att upphäva detaljplanen.

2016-04-04

En inglasning av uteplats har ansetts vara en sådan tillbyggnad som strider mot förvanskningsförbudet i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen.

2016-04-04

Bygglov har inte medgetts för tillbyggnad av s.k. attefallshus

2016-04-01

Betesmark har ansetts utgöra brukningsvärd jordbruksmark och bestämmelsen i 3 kap. 4 § andra st. miljöbalken utgöra hinder mot att ge positivt förhandsbesked för byggande av enbostadshus.

2016-04-01

Bygglov har nekats för inglasning av balkong under  takutsprång med snedsträvor, eftersom ett lov bedömts strida mot
2 kap. 6 § och 8 kap. 17 § plan- och bygglagen.

2016-03-31

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det funnits förutsättning att bevilja bygglov för ett gruppboende för ungdomar på en fastighet som omfattas av en detaljplan i vilken markanvändningen angivits som bostadsändamål. 

2016-03-23

En kommun hade antagit områdesbestämmelser som bland annat innebar att ett ianspråktaget tomtområde angetts som "Naturmark". Mark- och miljödomstolen upphävde kommunens beslut. MÖD instämde i mark- och miljödomstolens bedömning. MÖD framhöll att det inte torde vara lagstiftarens avsikt att det ska vara möjligt att anta områdesbestämmelser som synes medföra byggförbud. De markanvändningar som i förarbetena uppräknas som exempel på vad som kan anges i områdesbestämmelser är olika former av nyttjanden och det finns inte något exempel som syftar på enbart bevarande/skydd.

2016-03-22

Mark- och miljööverdomstolen bedömer att sökt bygglov är förenlig med kraven i detaljplanen om friliggande byggnad och byggnadshöjd men konstaterar att byggnaden inte uppfyller anpassningskraven i 2 kap. 6 § PBL varför det funnits skäl att avslå ansökan om bygglov.


 

2016-03-21

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att ett bolag som låtit utföra sprängningsarbete m.m. innan ett startbesked lämnats får anses ha påbörjat byggnation av vindkraftverk i strid med 10 kap. 3 § PBL. Med hänsyn till att nämnden inte visat att sprängningsarbetet påbörjats efter den 1 juli 2013 har förutsättningar för att ta ut byggsanktionsavgift saknats enligt övergångsbestämmelser. Mark- och miljööverdomstolen har därför upphävt nämndens beslut.

2016-03-18

Talerätt. Ett beslut om beviljande av bygglov har, trots viss förlust av utsikt, inte ansetts beröra  fastighetsägare som inte är rågranne på ett sådant sätt att det finns rätt att överklaga beslutet.

2016-03-17

MÖD har, i likhet med MMD, funnit att förutsättningarna för att meddela tidsbegränsat bygglov för uppförande av boendemoduler för ensamkommande flyktingbarn är uppfyllda. MMD:s dom har dock undanröjts och ärendet visats åter till nämnden för förnyad prövning, eftersom nämnden inte berett kända sakägare och boende m.fl. som berörs av åtgärden tillfälle att yttra sig över ansökan om bygglov.

2016-03-17

MÖD har, i likhet med MMD, funnit att förutsättningarna för att meddela tidsbegränsat bygglov för uppförande av boendemoduler för ensamkommande flyktingbarn är uppfyllda. MMD:s dom har dock undanröjts och ärendet visats åter till nämnden för förnyad prövning, eftersom nämnden inte berett kända sakägare och boende m.fl. som berörs av åtgärden tillfälle att yttra sig över ansökan om bygglov.

2016-03-11

MÖD bedömer att bygglov för en skyltanordning på hotellanläggning i centrala Stockholm kan beviljas då ljusstyrkan för den aktuella skylten inte innebär betydande olägenhet i den mening som avses enligt 2 kap. 9 § PBL. Det har heller inte i övrigt framkommit skäl att avslå bygglovsansökan. 

2016-03-11

MÖD har inte funnit anledning att frångå mark- och miljödomstolens bedömning i fråga om förutsättning att döma ut vite och jämkning av vitesbeloppet.

2016-03-09

Bygglov för nybyggnad av garage. Fråga om det fanns särskilda skäl för att göra undantag enligt 39 § tredje stycket byggnadsstadgan (1959:612).

2016-03-03

En fastighetsägare har förelagts att återställa en sjöbod till dess avsedda användning enligt meddelat bygglov genom att riva ut bl.a. invändiga väggpaneler, parkettgolv, badrumsinredning och va-installation. MÖD har funnit att inredningsåtgärderna måste bedömas sammantaget, att åtgärderna medfört att byggnaden inretts för ett väsentligen annat ändamål än det som bygglovet gett tillstånd till och att det därför funnits fog för föreläggandet.

 

2016-03-03

Fråga om det har funnit förutsättning att bevilja tidsbegränsat bygglov för uppställning av så kallade villavagnar. Mark- och miljööverdomstolen har delat underinstansernas bedömning att det i målet är utrett att det behov av bostäder som föranlett ansökan om tidsbegränsat lov är tillfälligt. Förutsättning att meddela tidsbegränsat lov har därmed förelegat.

2016-02-29

Förhandsbesked för uppförande av bostadsbyggnad på en redan bebyggd fastighet. Nämnden har haft tillräckliga skäl för att avslå ansökan om förhandsbesked med stöd av detaljplanekravet. Inom området, som är ett närområde till Visby, råder det stor efterfrågan på mark för byggande och åtgärden skulle leda till att bebyggelsestrukturen i området förändrades. Åtgärden har bedömts kunna få en prejudicerande verkan som kan försvåra en framtida rationell planläggning av området. Sökandens enskilda intresse av att få bygga ytterligare ett bostadshus på fastigheten har bedömts som svagt.

2016-02-29

Målet avser detaljplan för bostäder. Frågan i målet är om detaljplanen är förenlig med kraven i PBL bl.a. vad avser kravet på att detaljplanen ska säkerställa en god miljö ur bullersynpunkt för den planerade bebyggelsen.

2016-02-23

 En byggnadsnämnd har gett startbesked för uppförande av en komplementbyggnad. Beslutet har överklagats av grannar som gjort gällande att åtgärden medför betydande olägenheter för dem. Enligt 13 kap. 15 § PBL får endast sökanden och anmälaren överklaga ett sådant beslut. MÖD fann att det överklagade startbeskedet rör en prövning av grannarnas civila rättigheter och skyldigheter och de ska därför enligt artikel 6.1 i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna medges rätt till domstolsprövning.  

2016-02-23

Nämnden har gett startbesked för uppförande av en s.k. attefallsbyggnad genom tillbyggnad av en befintlig friggebod. Beslutet har överklagats av en granne. Enligt 13 kap. 15 § PBL får endast sökanden och anmälaren överklaga ett sådant beslut. MÖD fann att det inte framkommit att det lämnade startbeskedet för uppförande av tillbyggnaden berörde grannen på ett sådant sätt att han med stöd av artikel 6.1 i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna kan göra anspråk på domstolsprövning      

2016-02-22

Detaljplan för bostäder. En del av den föreslagna bebyggelsen ligger inom strandskyddat område och kommunen hade upphävt strandskyddet inom detta område. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det område inom detaljplanen där strandskyddet upphävs inte tagits i anspråk på ett sätt som medför att området saknar betydelse för strandskyddets syften. Visserligen avser detaljplanen att tillgodose ett angeläget allmänt intresse. Det har dock inte visats att det saknas möjligheter att tillgodose detta intresse utanför strandskyddat område. Mot den bakgrunden har det inte funnits förutsättningar att upphäva strandskyddet inom planområdet. Mark- och miljööverdomstolen har därför upphävt detaljplanen.

2016-02-19

Mark- och miljööverdomstolen har i målet funnit att det föreligger särskilda skäl (då området vid planläggningen var ianspråktaget) för att i detaljplan upphäva strandskyddet för fastigheter inom planområdet. Kommunens intresse av att detaljplanera området har bedömts väga tyngre än strandskyddets allmänna intressen.

2016-02-19

Byggnadsnämnden lämnade en anmälan om missförhållanden i flera avseenden på en fastighet i Danderyds kommun utan åtgärd. Länsstyrelsen och MMD gjorde inte några andra bedömningar än nämnden. MÖD har funnit att ett garage, som enligt ett tidigare bygglovsbeslut skulle rivas, har ersatts av en bygglovspliktig tillbyggnad. I den delen har MMD:s dom upphävts och målet visats åter till nämnden för en förnyad prövning av anmälan. MMD:s dom i övrigt har stått fast.

2016-02-12

I mål om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus i Ronneby kommun har utredningen visat att markområdet där bostadshusen ska uppföras har naturvärden som ur allmän synpunkt är skyddsvärda och att området dessutom har betydelse för friluftslivet. MÖD har funnit att det föreligger hinder mot att ta tomterna i anspråk för bebyggelse eftersom marken inte är lämplig för detta.  MMD:s dom har ändrats på så sätt att nämndens positiva förhandsbesked har upphävts.

2016-02-12

I ett mål om bygglov för ändring av en byggnad har Mark- och miljööverdomstolen funnit att det är oklart vilka åtgärder som omfattats av bygglovsansökan och det av nämnden lämnade bygglovet. Med hänsyn till bl.a. dessa oklarheter har nämndens beslut undanröjts och målet återförvisats dit för fortsatt handläggning.

 

2016-02-12

Ansökan om bygglov. Fråga om avvikelser från detaljplan föreligger och om dessa kan godtas som mindre avvikelser enligt 9 kap. 31 b § 1 PBL.

2016-02-11

Ett beslut att upphäva en detaljplan för vindkraftverk har inte ansetts medföra betydande miljöpåverkan. En miljöorganisation har därför saknat klagorätt.

2016-01-29

Byggnadsnämnd har ansetts sakna rättslig grund att förelägga fastighetsägare att ta bort en del av en byggnad som i sin helhet saknar bygglov.

2016-01-27

Målet avser detaljplan för del av fastighet i syfte att möjliggöra uppförandet av ett bostadshus på mark, som enligt gällande detaljplan utgjorde, dels mark för allmän plats, dels prickmarkerad mark inom kvartersmark. Frågan i MÖD är i huvudsak om det vid antagandet av detaljplanen gjorts lämpliga avvägningar mellan de allmänna och enskilda intressena vad avser bl.a. grönområde och att bibehålla utsikt.

2016-01-22

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus m.m. Det sökta bygglovet avsåg en fyravåningsbyggnad med vind. Enligt detaljplanen för området får byggnader ha maximalt fyra våningar. MÖD har gjort bedömningen att byggnadens översta utrymme är en vind, trots att mansardtaket har flera partier med fönster och fönsterdörrar bl.a. i samband med terrasser. Vid beräkningen av byggnadshöjden har ett antal hisstoppar ansetts vara en del av taket som det saknats skäl att bortse från och byggnadshöjden har med den utgångspunkten blivit mer än 0,7 meter högre än nivån för vindsbjälklagets översida. Vinden har därför ansetts vara en våning. Den planerade byggnaden har därmed haft fler våningar än vad detaljplanen medger och eftersom avvikelsen inte har kunnat anses som liten enligt 9 kap. 31 b § 1 PBL har beslutet om bygglov upphävts.  

2016-01-20

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att ändring av fönster till dörrar och uppförande av balkonger på gårdsfasad står i strid med aktuell detaljplans förvanskningsförbud. Avvikelsen från planen har inte bedömts som liten eller förenligt med dess syfte, varför bygglov för åtgärderna nekats.

2016-01-20

Detaljplan för bro över Skellefteälven. Fråga bl.a. om hur ingående miljöredovisning som ska ske i planärendet när bron även ska prövas efter ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. Tillika fråga om alternativredovisningen i planen var tillräcklig.

2016-01-20

Bygglov för tillbyggnad (carport) av bostadshus har upphävts. Fastigheten ligger inom ett detaljplanelagt område med ett stort antal tomter och skiljer sig inte från övriga på något avgörande sätt. Bestämmelsen i 39 § byggnadsstadgan är tillämplig och domstolen har funnit att det saknas särskilda skäl för att medge undantag från kravet på avstånd till gräns mot granntomt. Det är inte heller fråga om en liten avvikelse från planen.

2016-01-19

En detaljplan hade upphävts med hänvisning till att antagandet av planen borde ha föregåtts av en miljökonsekvensbeskrivning. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att bedömningen att planen inte innebar en betydande miljöpåverkan inte krävdes får godtas. Utredningen om bl.a. skyddade arter har varit tillräckligt för detaljplaneskedet. Detaljplanen har därför fastställts.

2016-01-09

Byggsanktionsavgift för olovligt byggande av en renvaktarstuga har upphävts. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att en sådan enklare renvaktarstuga är att anse som en ekonomibyggnad och därför inte kräver bygglov, varför någon byggsanktionsavgift inte ska utgå.

2015-02-13

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att en förändrad användning av en byggnad inte varit väsentlig och således inte krävt bygglov. Den kommunala nämnden har därmed haft fog för sitt beslut att inte ingripa.


Fastighetsmål

2016-12-20

Återförvisning till mark- och miljödomstol på grund av grovt rättegångsfel. En gemensamhetsanläggning som rör ett allmänt intresse har omprövats av lantmäterimyndigheten. Mark- och miljödomstolen har ändrat lantmäterimyndighetens beslut på ett sådant sätt att det allmänna intresset berörts, trots att domstolen i sin handläggning varken hört länsstyrelsen som företrädare för det allmänna intresset eller kallat länsstyrelsen till sammanträde.

 

2016-12-19

Fastighetsbestämning av gräns. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att gränsen, vilken lagligen bestämts vid ett laga skifte år 1855, varken på grund av överenskommelse (gränshävd) eller urminnes hävd skulle ha en annan sträckning än den lagligen bestämda. Inte heller har det funnit skäl att jämka gränsens sträckning. Lantmäteriets beslut har därför fastställts.

2016-12-19

Ledningsrätt har getts för en befintlig underjordisk gasledning. Mark- och miljödomstolens dom, som innebar bl.a. att den av Lantmäteriet beviljade ledningsrätten upphävts på en viss delsträcka, har ändrats.

2016-12-16

Anläggningsåtgärd för väg. Flera fastighetsägare har behov av att gemensamt ordna fastigheternas utfart. Fråga om vilket av två alternativa sträckningar som ska väljas. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det alternativ som är kortare, rakare, ligger längre bort från bebyggelse och har en bättre anslutning till utfartsväg innebär flest fördelar. Mark- och miljödomstolens dom har därför ändrats och Lantmäteriets beslut, med tillägg av ett ersättningsbeslut, fastställts.

 

2016-12-08

En ägare till byggnad på ofri grund är att anse som sakägare när servitut ska bildas genom fastighetsreglering eftersom servitutet medför begränsningar av tillåten höjd på byggnader på fastigheten. Hans nyttjanderätt till fastigheten kan alltså påverkas av servitutet och det är inte klarlagt att fastighetsregleringen är utan betydelse för honom. Mark- och miljööverdomstolen ger därför, till skillnad från mark- och miljödomstolen, nyttjanderättshavaren rätt att överklaga Lantmäteriets beslut om fastighetsreglering.

2016-12-06

Lantmäteriet har bildat en gemensamhetsanläggning för bl.a. väg och beslutat att någon ersättning för upplåtelse av utrymme inte ska betalas. Beslutet upphävs och återförvisas i den delen till Lantmäteriet, eftersom det inte framgår varför.

2016-12-05

Fråga om ersättning för upphävande och upplåtelse av servitut. Mark- och miljödomstolen hade gjort en annan bedömning än Lantmäteriet av en sakomständighet och dess betydelse samt undanröjt Lantmäteriets beslut och återförvisat målet till Lantmäteriet för fortsatt handläggning. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att mark- och miljödomstolen borde ha prövat målet i sak och att ersättningen inte ska bestämmas till ett högre belopp än Lantmäteriet funnit. Lantmäteriets beslut har därför fastställts.

2016-11-24

Fråga om fastighetsbildning strider mot 3 kap. 3 § fastighetsbildningslagen. Lantmäteriet har medgett avstyckning kring en befintlig bostadsbyggnad på en fastighet på Gotland. MÖD har, i likhet med mark- och miljödomstolen, bedömt att fastighetsbildningen endast avser att befästa befintliga legala förhållanden och att fastighetsbildningen i sig inte påverkar möjligheten att få bygglov för ytterligare byggnationer. Fastighetsbildningen föranleder därför ingen olämplig bebyggelse och strider inte mot 3 kap. 3 § fastighetsbildningslagen.  

2016-11-16

Mark- och miljööverdomstolen har med upphävande av mark- och miljödomstolens dom fastställt ett av Lantmäteriet beslutat tillstånd till klyvning av en fastighet i två delar. Mark- och miljööverdomstolen har vid bedömningen funnit att hinder mot att tillämpa tillståndsbeslut inte föreligger, att klyvningen överensstämmer med de allmänna lämplighetsvillkoren i 3 kap. 1 § FBL samt vidare att graderingsvärdet för någon av lotterna inte väsentligt understiger någon delägares andel i fastighetens graderingsvärde (11 kap. 4 § FBL).

2016-11-14

En samfällighetsförening har i beslut på en föreningsstämma gett styrelsen långtgående befogenheter att fatta beslut om avtal för bredbandstjänster. MÖD finner att föreningsstämmans beslut strider mot såväl 18 som 19 §§ i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

 

2016-11-02

Fråga om vilandeförklaring av en fastighetsbildningsförrättning enligt 4 kap. 39 § fastighetsbildningslagen. En ändring en detaljplan var en förutsättning för att förrättningen skulle kunna genomföras och kommunen hade lämnat positivt planbesked i ärendet. MÖD konstaterade att planfrågan var av synnerlig vikt för förrättningen samt att frågan hade konkretiserats på ett sådant sätt att den fick anses vara föremål för prövning i annan ordning och därmed att vilandeförklaring var möjlig.

2016-10-31

Klander av föreningsstämmobeslut. En samfällighetsförening har vid årsstämma beslutat att om man inte kan närvara på städdagen, så har man 14 dagar på sig att utföra de uppdrag som styrelsen tilldelar en, annars får man betala 500 kr. Avgiften har ansetts strida mot lagen om förvaltning av samfälligheter.

2016-10-24

Genom lantmäterimyndighetens beslut har en gemensamhetsanläggning inrättats bestående av anläggning med anordningar för distribution och kommunikation av media och övriga IT-tjänster (fiber). Gemensamhetsanläggningen har ersatt en aktiebolagsägd centralantenn. Ett antal fastighetsägare har överklagat beslutet och yrkat att deras fastigheter inte ska ingå i gemensamhetsanläggningen. MÖD har, i likhet med MMD, funnit att fastighetsägarna inte har gjort sannolikt att de anläggningar som de vill ha i stället för fiber är mer fördelaktiga för deras fastigheter och att väsentlighetsvillkoret enligt 5 § anläggningslagen därmed är uppfyllt. MÖD har dock ändrat lantmäterimyndighetens beslut på så sätt att kostnaden för TV-signal ska debiteras de fastigheter som ansluter sig till abonnemang.

 

 

2016-10-18

Mark- och miljödomstolen har i ett mål om omprövning av gemensamhetsanläggning utan yrkande av klaganden ändrat fördelningen av förrättningskostnader till klagandens nackdel. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att en sådan ändring går utöver vad som yrkats och således strider mot den i 27 § andra stycket ärendelagen fastslagna principen om förbud mot reformatio in pejus. Mark- och miljööverdomstolen har därför upphävt underrättens dom i den del den avser fördelning av förrättningskostnader.

2016-10-12

Lantmäteriet har rätt att debitera kostnad för hyra av sammanträdeslokal som förrättningskostnad med stöd av 2 kap. 6 § fjärde stycket FBL.

2016-09-29

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att bl.a. en förestående avverkning av en skogsfastighet inte utgjort särskilda skäl för att bestämma andelstal för utförande av upprustning av väg på annat sätt än med tillämpning av tonkilometermetoden.

2016-09-23

Frågan i målet gäller om ett beslut om fastighetsreglering, innebärande att mark inom ett strandskyddat område sammanförs med en bostadsfastighet, ska tillåtas mot bakgrund av bestämmelserna i 3 kap. FBL. MÖD instämmer i mark- och miljödomstolens bedömning att fastighetsregleringen står i strid med dessa bestämmelser och att Lantmäteriets beslut därför ska upphävas.

2016-09-14

Nedsättning av förrättningskostnader - Mot bakgrund av HDs avgörande 2013 s 980 är 36 § konsumenttjänstlagen inte analogt tillämplig beträffande kostnaden för lantmäteriförrättningar. Den omständigheten att en ungefärlig prisuppgift överskridits med mer än 15 procent utgör inte grund för att sätta ned förrättningskostnaden

2016-09-14

Nedsättning av förrättningskostnader - Mot bakgrund av HDs avgörande 2013 s 980 är 36 § konsumenttjänstlagen inte analogt tillämplig beträffande kostnaden för lantmäteriförrättningar. Den omständigheten att en ungefärlig prisuppgift överskridits med mer än 15 procent utgör inte grund för att sätta ned förrättningskostnaden

 

2016-09-08

Mål om klander av beslut vid föreningsstämma. Enligt Mark- och miljööverdomstolen är det inte fel att tillämpa andelstal angivna i reducerade bandland, dvs. jordtal, vid omröstning på en föreningsstämma förutsatt att de andelstal som används är uppdaterade efter genomförda fastighetsbildningar. Det har inte heller framkommit annat skäl för att undanröja det klandrade beslutet.

2016-08-29

I en ansökan om fastighetsbestämning angav sökanden att han skulle betala kostnaderna för förrättningen. Uppgiften togs tillbaka innan motparten fått del av den och den hade inte någon betydelse för Lantmäteriets handläggning av ärendet. MMD ansåg att sökanden var bunden av uppgiften och beslutade att han skulle stå för samtliga förrättningskostnader. MÖD har konstaterat att det inte har träffats någon överenskommelse mellan parterna om fördelningen av kostnaderna och att dessa därför ska fördelas efter vad som är skäligt. Vid skälighetsbedömningen har den i ansökan lämnade uppgiften inte tillmätts någon betydelse.

2016-08-25

Fråga om tillämpning av 7 kap. 14 § JB. MÖD har bedömt att förvärvaren av en fastighet med hänsyn till förhållandena på platsen borde ha känt till att fastigheten belastades av ett vägservitut, trots en garanti i köpekontraktet om att fastigheten inte belastades av några andra servitut eller nyttjanderätter än en ledningsrätt.

 

2016-06-28

Fråga om en ledningsrättsupplåtelse till förmån för telebyggnad med anslutande ledningar är förenlig med detaljplanens syfte. Mark- och miljööverdomstolen fann att eftersom planen inte anger någon byggrätt för telebyggnad får tolkning av planens syfte  ske med ledning av planbeskrivningen och de faktiska omständigheterna vid planarbetet.

2016-06-23

Ett skogsskifte beläget ca 4 km från hemskiftet  överförs genom fastighetsreglering till grannfastigheten. Fastighetsregleringen innebär en uppenbar förbättring för den mottagande skogsfastigheten.Trots att restfastigheten omvandlas till en bostadsfastighet med olämpligt mycket produktiv skogsmark  finner Mark- och miljööverdomstolen, i motsatts till underinstanserna, att fastighetsindelningen totalt sett förbättras och att en mer ändamålsenlig indelning inte motverkas varför fastighetsregleringen kan tillåtas enligt undantagsbestämmelsen i 3 kap. 9 § FBL.

 

 

 

 

 

 


 

2016-06-22

Lantmäteriets beslut om att inrätta en gemensamhetsanläggning för bl.a. dagvattenledningar har inneburit att ledningarna placeras i allmän plats-mark strax utanför fastighetsgräns mot angränsande lokalgator. Åtgärden har bedömts som en mindre avvikelse från detaljplanen som dock är förenlig med planens syfte. Ledningarnas placering har inte ansetts medföra någon avsevärd olägenhet enligt 11 § AL för kommunen och båtnadsvillkoret enligt 6 § AL har ansetts uppfyllt.

2016-06-21

råga om en ledningsrätt i en tunnel medfört sådant synnerligt men för fastighetsägaren att den berörda tunneln ska lösas in (12 § ledningsrättslagen).

2016-06-20

Ledningsrätt. Fråga om ersättning för störande ledningsstolpe och kraftledningar.

2016-06-20

I mål om klyvning av fastighet har MÖD bedömt att det inte finns skäl att välja ett annat klyvningsförslag än det som Lantmäteriet beslutat. Fastighetsägaren har sedan lång tid haft tillgång till en brygga/båtplats varför det har ansetts vara av väsentlig betydelse att ett servitut bildas för detta ändamål. MÖD har däremot funnit skäl att återförvisa förrättningen i ersättningsfrågan pga oklarheter kring fastighetstillhörigheten för en ö.

2016-06-13

Fråga om omprövning av gemensamhetsanläggning  för väg enligt 35 § anläggningslagen. Då det rådde viss osäkerhet om förrättningens innebörd samt att samhällsförändringar efter anläggningens tillkomst 1971medfört ökad biltrafik och att tyngre fordon användes för skogsbruk samt en förändring i synen på att en tomtplats brukades som vändplats fann Mark- och miljööverdomstolen att villkoret för omprövning var uppfyllt.

2016-05-26

En fastighetsbildning som innebar att en för skogs- och jordbruk olämplig fastighet omvandlats till en lämplig bostadsfastighet och en  olämplig skogsbruksfastighet har ansetts uppfylla lämplighetsvillkoren i 3 kap. FBL.

 

2016-05-26

Fråga om fastighetsbestämning. MÖD har funnit att vare sig äldre kartor eller förhållandena på platsen ger stöd för att det funnits kvarn eller annan anläggning som kan anses utgöra hävd enligt 1 kap. 4 § JB. Fastighetsgränsen har därför bedömts gå i åns huvudfåra enligt 1 kap. 5 § JB.

2016-05-23

Klander av föreningsstämmobeslut. Frågan om det vid förvaltning av samfälligheter är tillåtet att bilda ett aktiebolag, oavsett ändamålet med bolagsbildningen, har besvarats nekande.

2016-05-18

Fråga om taleändring i mål om omprövning av tomträttsavgäld. I jordabalken finns bestämmelse om att talan om omprövning av tomträttsavgäld ska väckas i viss tid. Fastighetsägaren har, efter tiden för talans väckande, ändrat sin talan på så sätt att det yrkade beloppet höjts. Ändringen har bedömts vara tillåten enligt rättegångsbalkens bestämmelser om ändring av talan. MÖD har funnit att det saknas anledning att tillämpa talefristen i jordabalken på så sätt att det skulle hindra fastighetsägaren att efter talefristens utgång ändra sin väckta talan på det sätt som gjorts. MÖD har därför tillåtit taleändringen. 

2016-05-18

Fråga om Lantmäteriets faktura för förrättningskostnad varit normal utifrån aktuell förrättningstyp och svårighetsgrad.

2016-05-13

Klander av föreningsstämmobeslut.  Då debiteringslängd inte bilagts kallelse till ordinarie årsstämma eller lagts fram vid senare tillfälle fann MÖD att något bindande beslut om uttaxering inte fattats på föreningsstämman. Det fanns därför inget beslut att klandra. Klandertalan avvisades.


 

2016-05-13

Rättegångskostnad i mål om ledningsrättsåtgärd. Fråga om fastighetsägare kan anses ha inlett rättegången vid mark- och miljödomstolen utan tillräckliga skäl och därmed saknar rätt till ersättning för sina rättegångskostnader där.

2016-05-09

Fastighetsbestämning. Fråga bl.a. om omfattningen av ett servitut samt dess begränsningslinjer.

2016-05-03

Fastighetsbildning. Lantmäteriet har ställt in förrättningen eftersom styckningslotten bedömts sakna en självständig fritidsbostad, varför det inte gått att bilda någon lämplig fastighet. Till skillnad från underinstanserna har MÖD bedömt att en byggnad på styckningslotten är en fritidsbostad på grund av dess funktioner. Trots att byggnaden har benämnts uthus i det beviljade bygglovet har dess funktioner såsom vatten och avlopp framgått av den ritning som hör till beslutet. Nämnden får därför anses ha lämnat lov för nybyggnation av en fritidsbyggnad. Underinstansernas avgöranden har undanröjts och målet återförvisats till Lantmäteriet för fortsatt handläggning.

2016-04-27

Rättegångskostnad. I mål om klander av uppsägning av tomträttsavtal har talan återkallats. Huvudregeln i 18 kap. 5 § 2 st. rättegångsbalken om att käranden ska ses som tappande har inte frångåtts.

2016-04-19

Fråga i mål om ledningsrätt om det funnits hinder för mark- och miljödomstolen att pröva yrkande om ersättning som grundar sig på skadeståndslagens bestämmelse s.k. annan skada.

2016-04-15

Lantmäteriet hade genom fastighetsreglering bestämt innebörden av servitut avseende rätt till bad- och båtplats och även bestämt servitutens lokalisering. Sedan mark- och miljödomstolen upphävt lantmäteriets beslut och målet överklagats till MÖD fann MÖD att det fanns förutsättningar att ändra servituten på det sätt som lantmäteriet gjort och upphävde därför mark- och miljödomstolens dom. Lantmäteriets beslut stod därmed fast.

2016-04-14

Avstyckning för fritidsbebyggelse inom område där det råder strandskydd. Fråga om det ska lämnas en sådan fri passage för allmänheten mellan tomten och strandlinjen som avses i 7 kap. 18 f § miljöbalken, eller om avstyckningslotten ned mot vattnet är ianspråktagen tomtmark.

2016-04-13

Kiruna kommun hade skickat överklagande av en dom av MMD både per post och med mail. Det postade brevet kom en dag för sent och överklagandet avvisades därför. Efter utredning framgår dock att mailet kom in i rätt tid. MÖD upphävde därför MMD:s avvisningsbeslut och återförvisade målet.

2016-04-01

Frågan om det funnits förutsättningar för omprövning av en gemensamhetsanläggning enligt 35 § anläggningslagen innebärande att även en vändplan skulle omfattas. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det varit fråga om inträffade förhållanden som väsentligt inverkar på frågan varför omprövning har kunnat ske.

2016-04-01

Vid anläggningsförrättning för omprövning av gemensamhetsanläggning avseende skogsbilvägnät har vid beräkning av andelstalen hänsyn inte tagits till att det finns en alternativ utfartsväg, med lägre standard, som nyttjas av vissa fastighetsägare.

2016-03-31

Klander av föreningsstämmobeslut. Fråga uppstod om stämman beslutat att uppsätta vägbom  inom en gemensamhetsanläggning där det enligt anläggningsbeslutet var förbjudet att uppsätta grind på förrättningsvägen.

2016-03-11

Lantmäteriet har fattat beslut om ledningsförrättning utan att delge en sakägare och utan att hålla sammanträde i ett ärende med motstridiga intressen. MÖD konstaterar att bristerna i Lantmäteriets handläggning är sådana att Lantmäteriet har saknat förutsättningar för att fatta ett förrättningsbeslut. Målet återförvisas därför Lantmäteriet.

2016-03-01

Ett område kring en skogligt belägen byggnad, som tidigare använts för övernattning vid skogsarbete, har undantagits från omarronderingen för Östra Leksand. Då äganderätten till byggnaden varit tvistig och det inte var klarlagt på vilken eller vilka fastigheter byggnaden stod samt att gränserna mellan fastigheterna var oklara hade Lantmäteriet enligt Mark- och miljööverdomstolens mening genom att fastighetsbestämma bort utreda dessa frågor. Då så inte skett har målet undanröjts och återförvisats till Lantmäteriet för fortsatt handläggning.

 

 

 

2016-02-16

Fråga om rättegångskostnader vid mark- och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen. Den utredning som vidtagits i mark- och miljödomstolen har varit skäligen påkallad för att tillvarata klagandens rätt. Klaganden ska därför tillerkännas full ersättning för sina rättegångskostnader vid mark- och miljödomstolen. I Mark- och miljööverdomstolen har det varit fråga om en väl avgränsad fråga av rent rättslig natur varför skäl har förelegat att sätta ned den där begärda ersättningen.

2016-02-16

Fråga om Lantmäteriet har tagit ställning till ett yrkande då detta inte tydligt framgår av handlingarna och om klaganden har rätt till ytterligare ersättning för försämrad arrondering.

2016-02-08

Fråga om inskränkning av ett utsiktsservitut inskrivet 1926. Även fråga om ersättningens storlek till avträdande fastigheter samt rättegångskostnader.


 

2016-02-03

Fråga om ersättning för upphävande och ändring av servitut.   Mark- och miljööverdomstolen har funnit att ersättningen till avträdande fastigheter vid bl. a. ändring av ett servitut ska bestämmas till ett högre belopp än underinstanserna funnit. Även fråga om rättegångskostnader. 

2016-01-29

Fastighetsbestämning m.m. En avsöndring år 1910 avseende två skär i Östersjön har ansetts omfatta både det mellanliggande område som förbinder skären och vattenområdet runt ön. Mark- och miljödomstolens dom har ändrats i enlighet med detta.

 

2016-01-28

Ansökan om fastighetsreglering avseende överföring av andel i fiskesamfällighet till en jordbruksfastighet. MÖD har bedömt att åtgärden inte innebär någon olägenhet av betydelse för fiskevården enligt 3 kap. 8 § fastighetsbildningslagen. Lantmäteriets beslut har därför fastställts. 

2016-01-20

Klander av föreningsstämmobeslut enligt lagen om förvaltning av samfälligheter.Två fastighetsägare väckte talan mot vissa beslut fattade på föreningsstämma. Under handläggningen i mark- och miljödomstolen såldes deras delägarfastighet på exekutiv auktion. Därefter avvisade mark- och miljödomstolen talan. Mark- och miljööverdomstolen fann att för de fall rättigheter eller skyldigheter kvarstår  även efter det att medlemskapet i samfälligheten upphör så bör klanderrätt kvarstå. Målet har i dessa delar undanröjts och återförvisats för fortsatt handläggning.

2016-01-19

Fråga om fastighetsbildning kan ske med stöd av undantagsbestämmelsen i 3 kap. 9 § fastighetsbildningslagen även om den fastighet som ombildas inte blir varaktigt lämpad för sitt ändamål.


Dom i brottmål

2016-01-08

Företagsbot. Hovrätten har funnit att brott mot områdesskydd och fornminnesbrott begåtts i utövningen av näringsverksamhet genom att ett bolag låtit utföra förbjudna avverkningsåtgärder i två nyckelbiotoper inom strandskyddsområde. Vid avverkningen har också två fornlämningar olovligen skadats. Förutsättningar att döma ut företagsbot har förelegat både mot det bolag som låtit utföra avverkningsåtgärderna och den entreprenör som genomfört åtgärderna.


Övriga mål

2016-06-22

Vid bestämmandet av avgiften för en bostadsarrendetomt i Sjösa har avgifterna för fem arrendeställen i närområdet, vilka fastställts av hovrätten i januari 2015, gett vägledning. Avgiften för den aktuella arrendetomten, som har strand mot Saltsjön och är tillgänglig med bil, har bestämts till 45 000 kr.

2016-04-19

En fastighet ligger inom verksamhetsområdet för den allmänna
va-anläggningen. Fastigheten är obebyggd men enligt planen är fastigheten avsedd för bostadsändamål. Hovrätten instämmer i
Va-nämndens bedömning att fastighetens ägare ska betala anläggningsavgift för fastigheten.

2016-03-14

Målet avser jordbruksarrende. Frågor i MÖD har varit skyldighet att iordningsställa arrendebostad i brukbart skick samt villkor för förlängning av arrendet.


Brottmål

2016-10-31

Tre personer har tillsammans salufört ett stort äldre noshörningshorn. Hovrätten, som instämmer i tingsrättens bedömning att det s.k. antikundantaget inte är tillämpligt, fastställer tingsrättens dom innebärande att de inblandade döms för grovt artskyddsbrott till samhällstjänst.

2016-10-26

I ett mål om grovt miljöbrott enligt 29 kap. 1 § första stycket 1 och 2 miljöbalken har hovrätten, med ändring av tingsrättens dom, ogillat åtalet avseende en av de tilltalade. För den andre tilltalade har hovrätten ändrat brottstiden samt bedömt att det, utöver utsläpp, även varit fråga om förvaring. Vidare har företagsboten höjts.

2016-04-26

I mål om nedskräpningsförseelse har påföljden bestämts till penningböter 800 kr.