JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i brottmål: B 5857-15

Företagsbot. Hovrätten har funnit att brott mot områdesskydd och fornminnesbrott begåtts i utövningen av näringsverksamhet genom att ett bolag låtit utföra förbjudna avverkningsåtgärder i två nyckelbiotoper inom strandskyddsområde. Vid avverkningen har också två fornlämningar olovligen skadats. Förutsättningar att döma ut företagsbot har förelegat både mot det bolag som låtit utföra avverkningsåtgärderna och den entreprenör som genomfört åtgärderna.

Tillhörande dokument