JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 7233-15

Fråga om omprövning av gemensamhetsanläggning  för väg enligt 35 § anläggningslagen. Då det rådde viss osäkerhet om förrättningens innebörd samt att samhällsförändringar efter anläggningens tillkomst 1971medfört ökad biltrafik och att tyngre fordon användes för skogsbruk samt en förändring i synen på att en tomtplats brukades som vändplats fann Mark- och miljööverdomstolen att villkoret för omprövning var uppfyllt.

Tillhörande dokument