JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsmål: F 9599-14

Lantmäteriet hade genom fastighetsreglering bestämt innebörden av servitut avseende rätt till bad- och båtplats och även bestämt servitutens lokalisering. Sedan mark- och miljödomstolen upphävt lantmäteriets beslut och målet överklagats till MÖD fann MÖD att det fanns förutsättningar att ändra servituten på det sätt som lantmäteriet gjort och upphävde därför mark- och miljödomstolens dom. Lantmäteriets beslut stod därmed fast.

Tillhörande dokument