JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 5107-15

Fråga om hur riskbedömningen av förorenade områden ska göras gällande vistelsetid. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att riskbedömningen ska göras utifrån ett såväl kortsiktigt som långsiktigt perspektiv och att riskbedömningen ska utgå från den markanvändning som gällande plan medger.

Tillhörande dokument