JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 1022-16

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt nämndens beslut att lämna inkommen tillsynsanmälan utan åtgärd. Anmälan har avsett en bygglovsbefriad byggnad för vilken nämnden meddelat startbesked. Eftersom byggnaden uppförts i enlighet med anmälan kan nämnden inte i efterhand ingripa med tillsynsåtgärder mot byggnaden.

Tillhörande dokument