JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 2120-15

Målet avser detaljplan för del av fastighet i syfte att möjliggöra uppförandet av ett bostadshus på mark, som enligt gällande detaljplan utgjorde, dels mark för allmän plats, dels prickmarkerad mark inom kvartersmark. Frågan i MÖD är i huvudsak om det vid antagandet av detaljplanen gjorts lämpliga avvägningar mellan de allmänna och enskilda intressena vad avser bl.a. grönområde och att bibehålla utsikt.

Tillhörande dokument